SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000190

6/2

2024/25

26 ECTS 240 ECTS

prof. raz. pouka (UN)
profesor razrednega pouka (UN)
profesorica razrednega pouka (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0113 – Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije

5 – Družbene vede

red. prof. dr. VLASTA HUS

Besedilo o sprejetju

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk je bil potrjen na 10. izredni seji Senata Pedagoške fakultete, dne 15. 10. 2007, na 11. seji Senata Univerze v Mariboru, dne 15. 4. 2008 in na 10. seji Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo, dne 23. 10. 2008. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS je dne 12. 1. 2009 izdalo odločbo št. 60392-34/2008 o vpisu tega študijskega programa v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 17.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom UM, določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti v obsegu najmanj 48 ECTS, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje I, Praktično usposabljanje II ter Pedagogiko. Pogoji za napredovanje v 3. letnik Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite iz 1. letnika, ter zbere najmanj 52 ECTS iz 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje III, Didaktiko, Izbrana poglavja iz športa, Vokalno-instrumentalni pouk I, Vokalno-instrumentalni pouk II, Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike ter Temeljne likovnopedagoške vsebine. Pogoji za napredovanje v 4. letnik Študent napreduje v 4. letnik, če opravi vse izpite iz 1. in 2. letnika, ter zbere najmanj 48 ECTS iz 3. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje IV, Glasbeno pedagoški praktikum, Didaktiko naravoslovja in tehnike I, Didaktiko glasbene umetnosti I, Didaktiko likovne umetnosti I in Didaktiko športa I. Študent lahko napreduje v višji letnik, pogojno napreduje ali ponavlja letnik na osnovi določil Statuta Univerze v Mariboru.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po zaključenem prvostopenjskem štiriletnem študiju na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk je možno nadaljevanje študija na drugostopenjskem študijskem programu, ki ga ponuja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ali druge Univerze v skladu s svojimi študijskimi programi.

Možnosti za zaposlitev

Zaključen študij na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk diplomantu ne daje kompetenc za samostojno delo v razredu. Ustrezne kompetence diplomant pridobi šele po končani drugi bolonjski stopnji študija. Z diplomo prve stopnje se diplomant lahko zaposli v izobraževalnem programu osnovne šole kot drugi učitelj v prvem razredu ob izpolnjenih pogojih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Diploma in poglobitev znanja izbranega področja, kar omogočajo študentu izbirni predmeti, bosta omogočili zaposlovanje in samostojno delovanje v drugih družbenih dejavnostih ter v svobodnih poklicih.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXVIII-7-2010), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXX-2-2012), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXXII-5-2014), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - neuradno prečiščeno besedilo (l. 2015), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009/41 AG (l. 2019) https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Merila in načini preverjanja znanja opredeljuje 5. člen pravilnika. Merila in načini preverjanja znanja posameznega predmeta so del Opisa predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani fakultete: https://pef.um.si/studij/

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko kot po zaključeni drugi stopnji kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega izobraževanja na razredni stopnji. Konkretni cilji programa so izobraziti diplomanta, ki: • pozna, razume in uporablja temeljna in posebna znanja s področja strok, ki jih poučujemo na razredni stopnji izobraževanja • ima znanja in spretnosti, potrebna za nadaljnji študij na višjih stopnjah študijskega področja. • je seznanjen s pedagoškimi, psihološkimi, didaktičnimi in specialno didaktičnimi načeli in principi pri pouku v prvih dveh triletjih; • ima oblikovan kritični odnos do vzgojno izobraževalne stvarnosti, pri čemer bo prepoznava in uspešno rešuje poklicna strokovna, etična in socialna vprašanja ter dileme. • ima znanja in spretnosti za iskanje in uporabo novih virov znanja, za vseživljenjsko razvijanje in nadgradnjo sporazumevalnih in drugih strokovnih kompetenc, • je ustvarjalen pri reševanju problemov, ki jih potrebuje v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces, • ki je sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V procesu izvajanja univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence: - sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, - obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, - sposobnost uporabe znanja v praksi, - razvoj kritične in samokritične presoje, - avtonomnost v strokovnem delu, - komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju, - etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, - kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju), - iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja; - občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost, - sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, - občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, - razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V procesu izvajanja univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk, 1. stopnja, bodo študenti pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence: - poznavanje in razumevanje utemeljitve (utemeljitev) in zgodovine (razvoja) vzgojno-izobraževalnih sistemov, - sposobnost za reševanje konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, - koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije, - sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst vzgoje in izobraževanja, - razumevanje splošne strukture vzgoje in izobraževanja ter povezanosti med njenimi poddisciplinami (kurikularne teorije, specialnopedagoška znanja ...), - razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih pedagoških problemov, - razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju vzgoje in izobraževanja, - uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju vzgoje in izobraževanja, - poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij osnovne šole ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, - organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v vzgoji in izobraževanju; - poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju; - poznavanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela)m, - estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetniških področjih; - poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, športne vzgoje, likovne vzgoje, glasbene vzgoje in zmožnost medpredmetnega povezovanja, - pomoč pri pedagoškem vodenju posameznika, oddelka in/ali skupine; - prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev, - sodelovanje v razširjenih programih osnovne šole (npr. podaljšano bivanje, krožki, mreže šol …), - ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje disciplinskih problemov.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Razredni pouk, 1. stopnja, se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijski programi in študijskimi programi prve stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za razredni pouk. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. Na univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk je možen prehod iz: 1. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja razredni pouk ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za razredni pouk, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Pedagoška fakulteta ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program. Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS.