Strokovna praksa na študijskih programih 2. stopnje

Kot študent Univerze v Mariboru lahko na magistrskem študiju v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti opravljaš tudi strokovno prakso, ki je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami. Pridobljene kreditne točke lahko uveljavljaš v okviru proste izbirnosti v študijskem programu 2. stopnje, v katerega si vpisan, če študijski program omogoča prosto izbirnost in uveljavljanje strokovne prakse kot izbirnega predmeta, v nasprotnem primeru pa se ti strokovna praksa vpiše v prilogo k diplomi kot dodatno opravljena študijska obveznost.​​​​

Seznam aktualnih praks

Dekorativna slika prikazuje razgovor med dvema osebama

 Zakaj na strokovno prakso?

Na strokovni praksi se boš seznanil s konkretnimi problemi v praksi, z bodočim delovnim okoljem in z delovnimi izkušnjami, ki so pom​embne za tvoj študij in lažji prehod na trg delovne sile. Pridobil boš kompetence, ki jih potrebuješ za zaposlitev.​​
Dekorativna slika prikazuje mladega moškega z gradbenim načrtom v roki in zaščitno čelado​​​

 Koliko časa traja strokovna praksa?

Strokovna praksa, za katero se prizna 6 ECTS kreditnih točk, traja 1 mesec (tj. 176 ur oz. 22 delovnih dni). Opraviš lahko največ 4 mesece stroko​vne prakse (4 semestri), ki mora biti izvedena v času trajanja študija. Pogoj za opravljanje strokovne prakse je študentski status.​

 Kakšni so pogoji za prijavo?

Na strokovno pra​kso se lahko prijaviš, če si študent študijskega p​rograma 2. stopnje, imaš študentski status in si redno napredoval v višji letnik (slednje velja za študente v višjem letniku oz. v absolventu). Pri posameznem podjetju, ponudniku strokovne prakse, moraš preveriti tudi, ali tvoje področje študija ustreza izbrani strokovni praksi.​​

 Kakšne so moje obveznosti, če se prijavim na strokovno prakso?

Pred opravljanjem strokovne prakse moraš opraviti zdravniški pregled. Če od sistematskega pregleda, ki si ga opravil v prvem letniku dodiplomskega študija, ni preteklo več kot 60 mesecev, ti zdravniškega pregleda ni treba opravljati. Kot dokazilo je treba prinesti potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu, ki ga dobiš v ambulanti, kjer si zdravniški pregled opravil. Če si sistematski pregled opravil pred več kot 5 leti, je treba zdravniški pregled ponovno opraviti, pri čemer stroške pregleda nosiš sam, razen če se s podjetjem, v katerem boš opravljal strokovno prakso, ne dogovoriš​ drugače.


Po opravljeni strokovni praksi moraš:

 • najkasneje v roku ​enega meseca koordinatorju prakse na fakulteti/vodji študijskega programa (odvisno od fakultete) oddati potr​dilo podjetja, da si tam opravljal strokovno prakso (navedba obdobja opravljanja strokovne prakse in podpis osebe, ki je v podjetju odgovorna/pristojna za izvedbo prakse);
 • najkasneje v roku enega meseca koordinatorju prakse na fakulteti/vodji študijskega programa na članici oddati strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, si na strokovni praksi pridobil. Strnjeno poročilo mora potrditi (podpisati) koordinator prakse/vodja študijskega programa, nato pa ga oddaš v referat za študentske zadeve, kjer ti bodo uredili ustrezne evidence.​

 Kdaj in kako se lahko prijavim na strokovno prakso?

​Na strokovno prakso se lahko prijaviš kadarkoli med študijskim letom. Izpolniti moraš prijavni​co, ki jo potrdiš v pristojnem referatu in pri koordinatorju prakse na fakulteti, kjer si vpisan, nato pa jo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami pošlješ po elektronski pošti ponudniku strokovne prakse, kopijo dokumentacije pa oddaš pri koordinatorju strokovne prakse ali vodji študijskega programa na fakulteti. Predizpolnjeno prijavnico lahko najdeš tudi v spletnem AIPS-u pod zavihkom Študij/Strokovna praksa – prijava.

Za prijavo na strokovno prakso potrebuješ tudi opravljen zdravniški pregled, opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu ter urejeno zavarovanje za nezgode pri delu in ZPIZ zavarovanje.


V kolikor želiš strokovno prakso uveljavljati v okviru proste izbirnosti (če študijski program, v katerega si vpisan, prosto izbirnost vključuje), možnosti za to preveri na fakulteti. Uveljavljaš lahko samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju. Ponudbo spremljaj na spletni strani Aktualne prakse, kjer mora biti strokovna praksa ustrezno zabeležena in objavljena.

Dekorativna slika prikazuje žensko, ki načrtuje projekt na tabli

 Kakšne so dolžnosti podjetja, ki ponuja strokovno prakso?

Univerza v Mariboru objavlja ponudbe za strokovno prakso zgolj za podjetja, ki zagotavljajo vsaj:

 • Plačilo zavarovanja za nezgode pri delu in ZPIZ zavarovanje.
 • Plačilo za delo na strokovni praksi.
 • Usposabljanje iz varstva pri delu skladno z zakonodajo.

Ker želimo na Univerzi zagotoviti, da se zgoraj navedeno upošteva pri vseh študentih, ki bi želeli opravljati strokovno prakso, mora biti ta potrjena vnaprej in objavljena na spletni strani Aktualne prakse. Podjetje strokovno prakso vnese v spletni o​b​razec​


Podjetja, ki želijo sodelovati v projektu strokovnih praks na študijskih programih 2. stopnje Univerze v Mariboru, morajo v spletnem obrazcu izpolniti naslednje podatke:


 • kratek opis okvirne vsebine strokovne prakse za študente;
 • področje strokovne prakse oziroma želeni profil diplomanta;
 • ponujeni pogoji študentu za opravljanje strokovne prakse (plačilo strokovne prakse, prehrana, stroški prevoza itd.);
 • kaj pričakujejo od študenta (splošne lastnosti, npr. motiviranost, zanesljivost, odgovornost študenta, druge specifične lastnosti).

Preberi izkušnje študentov s strokovno praks​​o.

 👩‍🎓 Nika Gaberšek

"Na magistrskem študiju vsak študent konkretneje razmišlja o možnostih zaposlovanja. Da bi si povečala nabor izkušenj, nabrala nove kompetence, pridobila sveže znanje, spoznala morebitno bodoče delovno okolje sem se odločila, da opravim strokovno prakso na Banki Slovenije. 
Strokovna praksa (v t. i. zrelih študijskih letih – ko že veš, s čim se želiš ukvarjati v življenju) je bila tudi ena izmed zelo cenjenih delovnih izkušenj s strani delodajalcev in dokaz pripravljenosti opravljanja delovnih nalog, ko sem iskala prvo službo."

 👩‍🎓 Asja Babič

"V teku svojega izobraževanja sem se na FVV usmerila na modul Korporacijsko varnost gospodarskih organizacij in si želela teoretično znanje prenesti v praktično delo, sem opravljala delovno prakso v podjetju Krka d.d.
Prakso sem opravljala na oddelku Varnost in zdravje pri delu, kjer sem se naučila delati v različni IT programih, spoznala procese, ki so ključni v podjetju za vzpostavitev varnosti na najvišji ravni ter se seznanila s hišnim redom, zakoni o varnosti ter ostalo varnostno politiko, v skladu katere poteka delo zaposlenih v podjetju.
Poleg naštetih del sem opravljala tudi druga administrativna dela, kjer sem se naučila predvsem natančnosti in organiziranja, hkrati pa sem osvojila še dodatne komunikacijske spretnosti, ki so vsakodnevno potrebne v tako velikih in raznolikih kolektivih. Spoznala sem kako deluje notranja organizacija in sistematičnost v tako velikem podjetju in kaj so ključni oz. potrebni dejavniki, da je delo več kot maksimalno uspešno in ne prihaja do morebitnih nevarnosti.

Menim, da mi bo pridobljena izkušnja pripomogla k razvijanju osebne rasti in razmišljanja na svoji karierni poti."


 👩‍🎓 Anja Bertoncelj

"​Na strokovno prakso sem se prijavila zato, da bi svojemu teoretičnemu znanju dodala še praktično znanje in le-tega sem tudi dobila. Izkušnja na strokovni praksi je bila neprecenljiva, saj sem sledila odvetnici Heleni Polič Kosi in s tem pridobila veliko znanja in vpogled v delo odvetnika. Vsekakor bi vsakomur pripo​ročala, da se udeleži strokovne prakse, saj takšne izkušnje ogromno pomenijo pri iskanju zaposlitve in hkrati obogatijo znanje, ki je bilo pridobljeno na predavanjih."
​​Dekorativna slika prikazuje dekle s knjigami na glavi

 OPOZORILO

Ker strokovna praksa ni del akreditiranega študijskega programa, Univerza v Mariboru ne posega v razmerja in odnose med podjetji in študenti ter nima do štud​entov nobenih obveznosti ali odgovor​nosti. Univerza v Mariboru deluje le kot povezovalni člen za vzpostavitev kontaktov med študenti in potencialnimi delodajalci, iz česar izhaja:
 • ​​​Na strokovno prakso greste na lastno željo in odgovornost.
 • Če s strokovno prakso niste zadovoljni, lahko od opravljanja utemeljeno odstopite, prav tako si posamezno podjetje pridržuje pravico, da v primeru nezadovoljstva prekine sodelovanje z vami pred končanjem prakse.
 • ​To, da ste izbrani za opravljanje strokovne prakse, ni zagotovilo kasnejše zaposlitve v podjetju, čeprav lahko ustvarja tudi te možnosti.​​​

 👩‍🏫 Katja Korošec, 3fs d.o.o.

Preberi tudi izkušnjo mentorice! ​
"Strokovna praksa pri nas poteka v poletnem času, od sredine junija do konca septembra, in sicer vsaj 8 tednov. Vsak študent, ki se prijavi, najprej reši nalogo, s katero ocenimo nivo znanja in posledično možnosti za vključitev v obstoječe projekte. Vsakemu študentu je dodeljen mentor, ki ga spremlja in mentorira v času opravljanja prakse. Mentorji so naši zaposleni, ki se za to vlogo odločijo prostovoljno in ki so del projektov, na katere so študentje vključeni. Vsak študent prejme v času prakse vso potrebno opremo (računalnik, ekran itd.) in mesečno plačilo. Namen prakse je študentom čim bolje predstaviti kako poteka delo programerja v IT podjetju. Z vključitvijo v delovni proces tako študentje vsaj dva meseca živijo vsakdan naših zaposlenih – prisotni so na dnevnih sestankih in se učijo načina dela, ki ga uporabljajo zaposleni. Delo poteka delno v pisarni in delno od doma – po dogovoru z mentorjem. Na tak način študentje dobijo realno izkušnjo, za katero menimo, da je ključnega pomena za odločitev glede karierne prihodnosti mladih. Precej študentov se k nam vrača vsako poletje do konca študija, po končanem študiju pa se nekateri pri nas tudi zaposlijo. Študentje lahko od nas torej pričakujejo vodeno prakso, katere cilj je študentom čim bolj približati realnost tega poklica. Med in po koncu vsakoletne prakse z veseljem sprejmemo tudi mnenja in predloge študentov, ki so bili z nami, in na ta način prakso še izboljšujemo."

 Pogosta vprašanja

   👨‍🎓 Jaka Premzel

  ​"V času magistrskega študija na Pravni fakulteti v Mariboru sem se v sklopu Strokovne prakse praktično usposabljal v družbi ELEKTRO Maribor d.d. Odločitev glede opravljanja strokovne prakse je vsekakor bila dobrodošla in pravilna, saj sem se naučil dodatnih znanj, ki jih na predavanjih nikakor ne bi mogel pridobiti. ELEKTRO Maribor je zavezanec k javnemu naročanju, tako da sem se spoznal s področjem, ki ga na predavanjih ne obravnavamo. Vsekakor priporočam opravljanje strokovne prakse, saj vsega znanja ne moremo pridobiti iz knjig."

   👨‍🎓 Matic Rutnik

  ​"Opravljanje strokovne prakse na 2. stopnji mi je vsekakor razširilo znanja in podkrepilo strokovno področje študija. S strokovno prakso sem bil zelo zadovoljen, saj sem pridobil nove izkušnje ter imel odlično sodelovanje in svetovanje s strani delovnega mentorstva. Menim, da kakršna koli praksa izpopolni področje posameznika in hkrati s tem se najde področje, katero te veseli.  Vsem, ki ste na tej stopnji toplo priporočam takšno izkušnjo oziroma vas pozivam, da takšne priložnosti kot je strokovna praksa, ne smete zamuditi."

  Interreg Danube Transnational Programme EDU-LAB