SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000302

6/2

2024/25

23 ECTS 180 ECTS

dipl. ekon. (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0413 – Poslovanje in upravljanje, menedžment

5 – Družbene vede

doc. dr. MATJAŽ IRŠIČ, univ. dipl. ekon.

Z visokošolskim strokovnim študijskim programom smo razvili konkurenčen koncept poslovnega izobraževanja, ki je zanimivo za gospodarstvo. S tem vam odpiramo zaposlitvene možnosti na razlicnih podrocjih poslovnega življenja v gospodarstvu in drugih organizacijah, ki morajo svoje poslovanje opirati na ekonomske zakonitosti ter nacela in koncepte sodobnega managementa.

Besedilo o sprejetju

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Poslovna ekonomija je potrjen na Senatu Univerze v Mariboru dne 25. 10. 2005 in sprejet na Svetu RS za visoko šolstvo 18. 11. 2005. V Evropi je program akreditiran pri European Council for Business Education, ECBE, s sedežem v Bruslju (E.C.B.E. Absl, Fortis, Avenue Louise 200, B - 1050 Bruxelles, Belgium), v ZDA pa pri organizaciji ACBSP (7007 College Blvd. Suite 420 Overland park, Ks 66211 USA) in AACSB (AACSB International, 777 South Harbour Island Boulevard, Suite 750, Tampa, Florida 33602 USA).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS. Za napredovanje iz 2. v 3. letnik pa mora praviti vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešno končanem visokošolskem študiju se kandidat lahko odloči za magistrski študijski program "Ekonomske in poslovne vede".

Možnosti za zaposlitev

Z uspešnim zaključkom visokošolskega strokovnega študija pridobijo diplomanti zaokrožena temeljna ekonomska, poslovna idr. znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne strokovne kompetence in usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na ustreznih strokovnih področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske usmeritve, ki so jo zaključili med študijem.Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah v javnem sektorju za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot diplomirani ekonomisti (ekonomistke).

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskem programu so objavljene na spletni strani: https://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/visokosolski/.

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega napredka pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Študijski program je izoblikovan tako, da zagotavlja doseganje naslednjih temeljnih ciljev: - transparenten strokovni študijski program z mednarodno primerljivo strukturo, trajanjem študija in uporabo sodobnih (aktivnih) metod poučevanja; - študijski program s primerno osnovo temeljnih ekonomskih znanj in nadgradnjo v različnih študijskih usmeritvah za posamezna funkcijska področja in hkratno integracijo znanj, ki naj jo zagotavlja izbirnost predmetov s takimi nabori izbirnih predmetov, da bo zagotovljen razvoj interdisciplinarnega in večfunkcijskega pristopa k reševanju poslovnih problemov v gospodarski praksi; - program dopolnjuje temeljna ekonomska in poslovna znanja z razvojem potrebnih strokovnih veščin in spretnosti, ki zagotavljajo dobro vključitev diplomanta v poslovno prakso; - program z vsebinsko zaokroženimi strokovnimi znanji v okviru študijskih usmeritev in s tržno zanimivim profilom diplomantov; - študijski program, ki zagotavlja dovolj zaokrožen nabor ekonomskih in poslovnih znanj, ki omogoča diplomantu nadaljevanje študija na drugi stopnji študija; - študijski program, ki z naborom potrebnih ekonomskih in poslovnih znanj oblikuje zaposljiv profil diplomanta na izbranih področjih specializacijske usmeritve; - dovolj odprt študijski program, ki omogoča študentu oblikovanje dela študija po lastnih potrebah in nagibih ter s tem tudi večjo odgovornost za oblikovanje lastnega strokovnega profila diplomanta; - študijski program, ki omogoča študentom z izbirnostjo vsebin razviti določeno stopnjo specializacije strokovnih kompetenc ob hkratni zadostni širini nabora strokovnih znanj in s tem širše zaposlitvene možnosti oziroma večjo mobilnost na trgu dela; - študijski program s standardnim kreditnim ovrednotenjem, ki olajšuje študentom študijsko mobilnosti med študijem in zagotavlja poenostavljeno priznavanje pridobljenih znanj na drugih izobraževalnih institucijah; - strukturiranje študijskega programa na osnovi zahteve o celoviti študijski obremenitvi študenta; - študijski program, ki bo s pritegnitvijo strokovnjakov iz gospodarske prakse v študijski proces (poslovne predstavitve, študijski primeri, strokovni aplikativni projekti) tesneje povezoval pridobivanje strokovnih znanj z uporabo znanj v praksi; - študijski program, ki spodbuja in vrednoti aktivno učenje in vključevanje študentov v proces poučevanja.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Kompetence diplomanta: - osnovno splošno znanje s področja študija – razumevanje svoje poklicne vloge v širšem družbenem (socialnem, sociološkem) kontekstu; - zmožnost analize in sinteze – zlasti s pomočjo temeljnih predmetov programa, samostojnega analitskega in raziskovalnega pristopa pri izvedbi poslovnih aplikativnih projektov in drugih vsebin, ki zahtevajo tak pristop; - zmožnost uporabe znanja v praksi – oblikovanje razumevanja kompleksnosti poslovnih problemov v stvarnem poslovnem življenju, zlasti z možnostjo njihovega spoznavanja (študijska praksa, predavanja gostujočih strokovnjakov iz prakse) in reševanja (aplikativni seminarski projekti, poslovne igre idr.); - zmožnost učinkovitega delovanja v omejenem času – razvoj delovnih navad in zmožnosti za načrtovanje nalog učinkovitega časovnega obvladovanja teh nalog in strokovnih zadolžitev, ciljna usmerjenost in motiviranost za uresničevanje ciljev; - zmožnost učinkovite ustne in pisne komunikacije – zmožnost učinkovite in uspešne poslovne komunikacije v domačem in tujem jeziku ter prepričljiv strokovni nastop ob podpori rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; - usposobljenost za raziskovalni pristop pri iskanju rešitev – razvoj raziskovalne radovednosti in zmožnosti za samostojno pridobivanje potrebnih informacij za reševanje bolj kompleksnih poslovnih problemov (pridobitev potrebnega znanja o rabi kvantitativnih metod in pristopov za objektivno pridobivanje in analiziranje podatkov za strokovno pripravo poslovnih odločitev); - zmožnost učenja in samostojnega pridobivanja ter interpretacije informacij – oblikovanje zavedanja o metodah učinkovitega učenja in zmožnosti za samostojen študij in iskanje informacij; - osnovno zmožnost kritične presoje – oblikovanje temeljnega razumevanja delovanja družbe, znanosti, vloge tehnologije, etičnosti in zmožnost samostojne strokovne presoje pri poslovnih odločitvah; - zmožnost za kreativno in teamsko delo – oblikovanje usposobljenosti za delovanje v teamu različnih strokovnjakov pri reševanju sestavljenih poslovnih problemov in s tem razvoj zmožnosti za socializacijo v mikrookolju svojega strokovnega delovanja, zmožnost iskanja izvirnih rešitev; - zmožnost vodenja – usposobljenost za samostojno strokovno vodenje projektov, delovnih teamov oziroma posameznih funkcijskih področij znotraj področja strokovne specializacije; - zmožnost razumevanja in delovanja v večkulturnem okolju – študijske izmenjave, delo preko AIESEC in delovne prakse v tujini z namenom ustvarjanja izpostavljenosti tujemu kulturnemu okolju in učinkovitemu delovanju v težje obvladljivih situacijah; - zmožnost razumevanja etične razsežnosti svojega strokovnega delovanja – ostrenje čuta za razumevanje širšega konteksta poslovnih odločitev in strokovno delovanje, oprto na etična načela.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Za vsako od študijskih usmeritev so bile izoblikovane specifične predmetno specifične kompetence, s katerimi je bil določeni profil potrebnih znanj, spretnosti, veščin, ki jih naj zagotovijo učni izidi oziroma vsebina predmetnika v študijskem programu in načini učenja oziroma poučevanja. Profil predmetno specifičnih znanj je znotraj študijskih usmeritev oblikovan tako, da zagotavlja zaokrožen nabor strokovnih znanj diplomantu s prepoznavno usmeritvijo na posamezno področje strokovne specializacije in s tem zaposljivost na določenem funkcijskem področju, hkrati pa je toliko interdisciplinaren, da omogoča diplomantu razumevanje specifične funkcijske poslovne problematike v širšem organizacijskem ustroju in ob upoštevanju vplivov širšega poslovnega okolja na poslovne procese in odločitve poslovnega ekonomista. Na tak način razvijajo posamezne študijske usmeritve ne preveč ostro specializiran profil diplomanta – poslovnega ekonomista za samostojno opravljanje strokovnih opravil na področju izbrane poslovne funkcije, ravni managementa oziroma izbranega strokovnega področja zaposlitve diplomanta, vendar ob hkratni precejšnji strokovni fleksibilnosti diplomanta v razumevanju in razmišljanju o primernih pristopih pri reševanju strokovnih problemov. Študijski program je izoblikovan tako, da bo v izvedbi omogočil tesnejšo prepletenost med procesom pridobivanja konceptualnega znanja (na predavanjih, s samostojnim študijem) in njegove uporabe za reševanje stvarnih poslovnih problemov, zato bo v izvedbo zlasti strokovnih usmeritvenih predmetov vtkano jasno povezovanje teorije in prakse z obravnavanjem študijskih primerov iz gospodarske prakse, s tematskimi predavanji gostujočih strokovnjakov iz gospodarske in širše družbene prakse, v obliki aplikativnih seminarskih projektov in tematskih analiz, s povsem praktično naravnanimi diplomskimi deli in z ustrezno izoblikovano vsebino obveznega usposabljanja študentov v delovnem okolju (študijska praksa). Študijske usmeritve zagotavljajo razvoj specializacije in s tem specifičnih strokovnih kompetenc, zato tvorijo nabori usmeritvenih predmetov (obvezni in izbirni predmeti) zaokrožen profil znanj izbrane študijske usmeritve in s tem tudi specifičen (funkcijski) nabor strokovnih kompetenc. Za posamezne študijske usmeritve so bili izoblikovan naslednji strokovni profili diplomanta, ki so povezani s strokovnimi kompetencami in s tem tudi z učnimi izidi, ki jih mora udejanjati študijski program “Poslovna ekonomija”. Predmetno-specifične kompetence so opredeljene tudi v učnih načrtih posameznih učnih enot.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Poslovna ekonomija bo obravnavala Komisija za študijske zadeve EPF. Če bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, se kandidatu odobri vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija. Vlogo za priznavanje študijskih obveznosti kandidati pošljejo najkasneje do 25. avgusta, naslovijo jo na Komisijo za študijske zadeve EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljena pred vpisom v študijski program so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

V visokošolskem strokovnem študijskem programu “Poslovna ekonomija” mora študent opraviti vse študijske obveznosti, ki jih določa študijski program za študijsko usmeritev, na katero je vpisan, pripraviti in uspešno zagovarjati diplomsko nalogo - pridobiti vse kreditne točke (180 ECTS) iz študijskega programa.

EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomantu usmeritve "Ekonomika in upravljanje javnega sektorja" (EJS) bo poznavanje delovanja javnega sektorja omogočilo zaposlitev tako v javnem kot zasebnem sektorju. Gre za delovna mesta v državni upravi, občinah, javnih zavodih, javnih podjetjih in gospodarskih javnih služb. Zaradi vedno večje povezanosti in prepletenosti javnega in zasebnega sektorja pa so diplomanti te usmeritvi zaposljivi tudi v poslovnem zasebnem sektorju, saj bodo usposobljen za izvajanje nalog in razvijanje funkcij v javnem sektorju v pa tudi na področjih povezovanja javnega in zasebnega sektorja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve “Ekonomika in upravljanje javnega sektorja” je usposobljen za izvajanje nalog in razvijanje funkcij v javnem sektorju v sodobnih razmerah, v katerih se močno spreminjajo organizacijske oblike, financiranje in finančno poslovanje subjektov javnega sektorja, hkrati pa se vse pogosteje iščejo možne povezave med javnim in privatnim sektorjem. Zaradi poznavanja delovanja javnega sektorja je diplomant usmeritve dobro usposobljen tudi za izvajanje nalog v podjetjih v privatnem sektorju, ki sodelujejo z javnim sektorjem. Profil strokovnih kompetenc diplomanta: - razume delovanje javnega sektorja, - pozna procese upravljanja v javnem sektorju, - razume mehanizme financiranja, finančnega upravljanja in nadzora javnega sektorja, - sposoben je spremljati vplive evropskih integracij na delovanje javnega sektorja, - zna presojati najučinkovitejše rešitve pri kombiniranju javnega in privatnega sektorja za izvajanje funkcij javnega sektorja, - zaradi značilnosti tega sektorja je še posebej usposobljen za timsko delo, - zaradi hitro spreminjajočih se oblik in rešitev pri delovanju javnega sektorja bo diplomant prav tako naravnan na stalno spremljanje in razvijanje znanja na tem področju.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

MANAGEMENT

Možnosti za zaposlitev

Strokovni profil diplomanta študijske usmeritve Management bo omogočal diplomantu po pridobitvi začetnih delovnih izkušenj gradnjo poslovne kariere na različnih ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij. Zlasti bodo usposobljeni za prevzemanje strokovnih nalog oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov (področje organiziranja, načrtovanja in usmerjanja poslovnih procesov v organizacijah različnih vrst). Delovali bodo kot razvijalci poslovnih in organizacijskih rešitev in sčasoma prevzemali različne managerske pozicije pri izvajanju managementa organizacij v različnih pogojih delovanja. Diplomanti bodo usposobljeni za prevzem zahtevnejših nalog pri oblikovanju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov in njihovih avtonomnih enot.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti usmeritve Management so poslovni ekonomisti z managerskimi in organizacijskimi znanji ter izkušnjami, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij. Sposobni bodo prevzemati strokovne naloge pri oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov. Strokovno bodo usposobljeni za kompleksno analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje predlogov za organizacijske spremembe njihove strukture in delovanja ter uporabo sodobne informacijske tehnologije pri tem. Na temelju pridobljenih teoretičnih znanj in izkušenj bodo lahko aktivno sodelovali pri izvajanju managementa organizacij v različnih pogojih delovanja. Usposobljeni bodo: - odkrivati, analizirati in reševati probleme, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih managementskih rešitev, - uspešno uvajati sodobno informacijsko tehnologijo v poslovne in druge sisteme, - odkrivati, analizirati in reševati probleme vseh pomembnih vidikov delovanja in obnašanja managementa (vidika managementa človeških virov, vidika temeljnega procesa, informacijskega vidika poslovanja, upravljalnega vidika poslovanja), - graditi informacijske sisteme za managerje, - uspešno in učinkovito planirati, organizirati, voditi in kontrolirati organiziranost, delovanje in obnašanje različnih sistemov in procesov, - uspešno uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo za podporo poslovanju in managementu poslovanja, - voditi informacijske in računalniške centre, - voditi projekte izgradnje in razvoja poslovnih sistemov in njihovih delov, - voditi projekte izgradnje informacijskih sistemov, - uspešno upravljati človeške vire v organizaciji z vidika njihovega načrtovanja, motiviranja, nagrajevanja, razvoja in usposabljanja.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

MARKETING

Možnosti za zaposlitev

Profil strokovnih znanj diplomanta študijske usmeritve "Marketing" (MA) je grajen tako, da bo kot strokovnjak usposobljen za samostojno in ustvarjalno delo na zahtevnih strokovnih opravilih na področju marketinških aktivnosti. Sposoben bo vodenja in upravljanja marketinške funkcije v dinamičnem in kompleksnem okolju, upoštevajoč pri tem različne kulturne, družbene, pravne, tehnološke in ekonomske okvire. Sposoben bo zasedati visoko strokovna in vodstvena delovna mesta na področju marketinških funkcij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, ko si bo po začetnem delovnem obdobju pridobil osnovne praktične strokovne izkušnje na navedenih področjih strokovnega dela. Zaposlitvene možnosti so zlasti naslednje: strokovna in vodstvena dela v marketingu, marketinškem komuniciranju, prodaji in nabavi, raziskavi trga, razvoju blagovnih znamk, upravljanju odnosov s ključnimi kupci idr.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve Marketing bo usposobljen za samostojno in skupinsko delo predvsem na področjih managementa marketinških aktivnosti, marketinškega raziskovanja in komuniciranja ter nabavljanja in prodajanja. Znal bo načrtovati, izvajati in nadzirati vodstvene ter operativne procese pri marketingu kakršnihkoli izdelkov (blaga, storitev, idej, osebnosti, krajev in organizacij). Usposobljen bo torej za management prodajnega in nabavnega marketinga na različnih trgih v proizvodnih, trgovinskih, finančnih, turističnih, javnih, oglaševalskih, tržno raziskovalnih in drugih organizacijah. Usposobljen bo: - uporabljati sodobne analitične metode in orodja za odločanje o problemih na področju marketinga; - razumeti vplive globalnih, ekonomskih, pravnih, ekoloških, kulturnih, psiholoških, socialnih, tehnoloških, poslovnih in drugih vplivov okolja na poslovanje organizacij; - izvajati naloge načrtovanja, razvijanja, vodenja, izvajanja in kontrole strokovnih opravil na področju marketinga, še posebej na področju nabavnega in prodajnega poslovanja, vedenja uporabnikov, marketinških raziskav, razvijanja novih izdelkov in sodelovanja s posredniki v oskrbnih verigah; - reševati probleme na področju marketinga z uporabo sodobnega managerskega znanja; - sodelovati v strokovnih timih z različnimi strokovnjaki pri reševanju zapletenih ekonomskih in poslovnih problemih. - delovati po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja; - uporabljati inovativne in kreativne pristope v strokovnem delovanju ob podpori sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Profil diplomanta usmeritve Marketing je oprt na naslednji nabor strokovnih kompetenc: - zmožnost samostojnega raziskovanja trga za izdelke in storitve, - zmožnost priprave in izvajanje marketinškega načrta, - sposobnost načrtovanja in izvajanja nabavnih in prodajnih aktivnosti za vse vrste organizacij, - sposobnost raziskovanja vedenja odjemalcev na trgih; - sposobnost načrtovanja in izvajanja marketinško komunikacijskih aktivnosti, - sposobnost načrtovanja aktivnosti v zvezi s tržnimi potmi za izdelke in storitve, - zmožnost marketinškega upravljanja izdelkov in storitev, njihovimi cenami in pogoji.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

MEDNARODNO POSLOVANJE

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve Mednarodno poslovanje se bo zaposlil na področju strokovnih opravil v izvoznih in uvoznih oddelkih v proizvodnih oddelkih, na področju prodaje za trge znotraj EU. Opravljal bo lahko naloge izvoznega ali uvoznega komercialista, kasneje pa prevzel vodenje prodaje na mednarodnih trgih za posamezne produkte podjetja, v katerem se bo zaposlil. Kandidiral bo lahko tudi za opravila na področju plačilnega prometa in finančnih poslov s tujino ali na področju finančne operative, na področju finančnih in operativnih poslov v zunanji trgovini, tudi na področju storitev (bančništvo, zavarovalništvo, turizem, špedicija idr.). Usposobljen bo za opravljanje komercialnih poslov v malih podjetjih, pa tudi za analitsko delo na področju mednarodnih ekonomskih odnosov v gospodarskih, analitskih in raziskovalnih organizacijah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študijska usmeritev “Mednarodno poslovanje” usposablja diplomante za področje mednarodnega poslovanja in poslovne logistike, zato je bil izoblikovan specifičen profil diplomanta in nabor potrebnih strokovnih kompetenc za vsakega izmed dveh modulov v okviru usmeritve: M1: Mednarodno poslovanje in M2: Poslovna logistika. Diplomant usmeritve mednarodni management bo strokovnjak za samostojno delo na področju mednarodne poslovne ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in spretnosti za operativno delo na področju mednarodnega trženja, mednarodnega financiranja, poslovne logistike in mednarodnih pogodb. Pri tem bo študent poglabljal trženjsko, finančno in pravno znanje v mednarodnem poslovanju oziroma znanja s področja mednarodne logistike in transporta. Usposobljen bo: - uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih mednarodnega trženja, mednarodnega financiranja, mednarodne logistike in pravne urejenosti delovanja na tujih trgih; - razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju mednarodnega podjetniškega poslovanja in trženja, mednarodnih financ in mednarodne poslovne logistike; - razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; - razpoznavati poslovne priložnosti na tujih trgih; - sodelovati v strokovnih teamih in fleksibilno presojati ter reševati trženjske, finančne in logistične probleme managementa mednarodnega podjetja; - uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije; - nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju, - upravljati, voditi in izvajati logistične procese v podjetjih in drugih organizacijah. Kompetenčni cilji diplomanta usmeritve Mednarodno poslovanje: - usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na mednarodnem trgu na podlagi strokovnega znanja; - sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; - fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej za uresničenje poslovnih ciljev v mednarodnem okolju delujočega podjetja; - zmožnost prilagajanja novim mednarodnim tržnim, logističnim in finančnim razmeram in odločanja v njih; - vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; - sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem okviru in identificiranja poslovnih priložnosti; - sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem managementu, posebej mednarodnega trženja, mednarodnega financiranja in mednarodne poslovne logistike; - spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti. - opredeljevanje logističnih ciljev in strategij podjetij in drugih organizacij, - usposobljenost za organiziranje logističnega sektorja in logističnih aktivnosti v podjetju, - usposobljenost za spoznavanje logističnega potenciala, - usposobljenost za presojanje o notranjem izvajanju logistike vs outsourcing, - poznavanje soodvisnosti med logistiko, proizvodnjo in marketingom, - sposobnost za vodenje transportnih/logističnih procesov, - usposobljenost za načrtovanje logistične tehnike in tehnologije, - usposobljenost za uporabo informacijske tehnologije v logistiki.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

PODJETNIŠTVO

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve "Podjetništvo" (PO) ima v procesu prodiranja ideje podjetništva v vse gospodarske panoge in tudi v negospodarske panoge (kultura, zdravstvo, izobraževanje, šport in rekreacija, sociala) oziroma v neprofitni sektor možnosti zaposlovanja predvsem v obliki samozaposlitve (samostojni podjetnik, ustanovitev in zaposlitev v družbi, zavodu, društvu oziroma drugi pravno-organizacijski obliki) oziroma v obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu: v MSP, v večjih podjetjih, v zavodih, v javni upravi in to pri delih, kjer lahko svoja znanja in veščine diplomant uporabi ter jih razvija (npr. pri načrtovanju, analiziranju, odločanju, komuniciranju, inoviranju, vodenju, sodelovanju pri projektnem delu ipd.). Diplomant bo usposobljen tudi za delo na domu oz. teleworking.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant smeri Podjetništvo je na osnovi pridobljenega znanja in veščin usposobljen za odkrivanje in ustvarjanje podjetniških priložnosti (tudi v neprofitnem sektorju), za ustanovitev in vodenje lastnega podjetja, za kreativno in odgovorno vlogo v malih in srednje velikih podjetjih ter za prevzemanje strokovno zahtevnih in odgovornih nalog v velikih podjetjih in neprofitnih organizacijah. Diplomant razume družbeno odgovorno vlogo podjetništva in podjetij ter je usposobljen prepoznati pomen in vpliv ekonomske, socialne in okoljske dimenzija razvoja na strategijo podjetja in sprejemanje poslovnih odločitev. Sposoben je obvladovati izzive, ki se porajajo v različnih stopnjah rasti podjetja. Pripravljen je na kariero v inštitucijah zasebnega in javnega sektorja v lokalni in regionalni skupnosti, v EU in globalno. Usposobljen je za sodelovanje v podjetniških mrežah ter projektih. Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Podjetništvo: Za usmeritev Podjetništvo VS so tipične predvsem naslednje splošne kompetence: - motiviranost za dosežke in ciljna usmerjenost, - zmožnost učinkovite presoje v različnih in spreminjajočih se situacijah, - sposobnost analitičnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, - sposobnost učenja, uporabe in nadgradnje znanja, - sposobnost uporabe analitičnih konceptov in orodij, - sposobnost ustvarjalnega sodelovanja - sposobnost inoviranja in podjetnosti, - sposobnost razpoznavanja in ocenjevanja poslovnih priložnosti, - zmožnost načrtovanja in gospodarnega ravnanja, - zmožnost sprejemanja poslovnih odločitev, - sposobnost obvladovanja sprememb, podjetniških tveganj in priložnosti, - sposobnost oblikovanja in argumentiranja stališč, - zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, - sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders), - sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, - sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v projektih, - ekonomska, okoljska in družbena odgovornost pri poslovanju. Oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc je vezano na vrsto in vsebino predlaganega predmetnika študijske usmeritve in vključuje: - razumevanje različnih potreb, ki jih ima podjetje v različnih fazah rasti, - zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije v podjetništvu, - sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders) pri uvajanju korporacijskega podjetništva, - sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, ki so interesno povezane s podjetništvom; - sposobnost udejanjati podjetniške zamisli v družinskih podjetjih in v netržnih dejavnostih; - zmožnost razvoja inovativnih podjetniških zamisli in njihove realizacije na trgu; - sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v projektih, - uveljavljanje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti pri poslovanju. Nadaljnje oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc se navezuje na vrsto in vsebino predlaganega predmetnika katedre in so podrobneje opredeljene v učnem načrtu za vsak predmet posebej.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO

Možnosti za zaposlitev

Zaposlitvene možnosti diplomanta študijske usmeritve "Poslovne finance in bančništvo" (PB) so zelo široke in segajo na področje opravljanja strokovnih opravil s področja poslovnih financ in bančništva v gospodarskih, storitvenih organizacijah ter bančnih institucijah, pa tudi v državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih itd.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant smeri za poslovne finance in bančništvo bo svoje kompetence pridobival v razvojno naravnanem študijskem okolju, ki gradi na uporabnosti teorije v praksi. V času študija si bo pridobil znanja za vpogled v različne finančne discipline, njihove prevladujoče metode, ter znanja, ki jih potrebuje za uspešno interdisciplinarno delo v timih. Uravnotežena struktura pedagoškega procesa bo zagotavljala znanja in sposobnosti, ki jih diplomant usmeritve za poslovne finance in bančništvo potrebuje za samostojno in profesionalno reševanje finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih itd. Uspešen zaključek študija pa mu omogoča tudi nadaljevanje izobraževanja na relevantnih podiplomskih programih. Kompetenčni profil diplomanta usmeritve “Poslovne finance in bančništvo”: Intelektualne kompetence – diplomant bo sposoben: - opisati, formulirati in komunicirati kompleksne finančne probleme in rešitve, - opravljati delne analize in uporabljati njihove izsledke v praksi, - strukturirati samostojno izobraževalno pot. Profesionalne in akademske kompetence - diplomant bo sposoben: - uporabljati finančne metode in njihove rezultate, - razumeti uveljavljene standarde znanja v finančni disciplini, - uporabljati osnovna finančna znanja, - prenašati osvojena znanja na sodelavce. Praktične kompetence – diplomant bo sposoben: - analizirati kompleksne praktične probleme na profesionalen način, - sodelovati pri operativnih finančnih odločitvah, - pokazati osebno integriteto in delovati v skladu s profesionalno etiko, - delati z ljudmi iz finančne discipline in iz drugih disciplin.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti študijske usmeritve "Računovodstvo in davščine" (RD) bodo lahko po uspešno opravljenem visokošolskem študiju in potrebnih minimalnih praktičnih izkušnjah kandidirali za strokovno najzahtevnejša dela v podjetjih in v drugih poslovnih osebah ter v državnih institucijah na naslednjih strokovnih področjih: - opravljanje vseh vrst strokovnih del s področja računovodenja za enovita in povezana podjetja ter za nepridobitne organizacije; - opravljanje samostojnega poklica ali poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje računovodskih in sorodnih del; - opravljanje vseh vrst strokovnih del s področja davčne dejavnosti v enovitih ali povezanih podjetjih, v nepridobitnih organizacijah in državnih uradih; - opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica, oziroma poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugih; - opravljanje sorodnih strokovnih del, ki pri katerih je potrebna visoka raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študij na usmeritvi Računovodstvo in davščine je usmerjen v izobraževanje gospodarskih strokovnjakov za opravljanje strokovno (naj)zahtevn(ejš)ih nalog na področjih računovodenja in davščin. Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Računovodstvo in davščine: - z naborom mednarodno primerljivih znanj zagotavlja program diplomantu primerno strokovno in delovno prožnost; - razvoj strokovnih znanj in vedenja za učinkovito razvijanje posameznika v računovodski in davčni stroki ter uspešno strokovno delovanje na podlagi sodobnih znanj in doktrine, - razvoj primerljivih znanj, ki so upoštevana kot strokovne zahteve in kompetence, določene kot sestavina sodobnih veščakov za opravljanje računovodskih, davčnih nalog in sorodnih v Sloveniji in v Evropski uniji, - zaokrožen nabor strokovnih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešno dograjevanje strokovnih znanj in razvoj poklicne osebnosti (kariere).

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.

TURIZEM

Možnosti za zaposlitev

Profil strokovnih znanj diplomanta študijske usmeritve "Turizem" (TU) omogoča diplomantu zaposlitev na naslednjih strokovnih področjih: na področju gostinstva v hotelih in zdraviliščih (management wellness centra, management kongresnega centra, recepcija, marketing, uprava podjetja) in v managementu večjih restavracij; na področju prirejanja potovanj v managementu in marketingu organizatorjev potovanj, pri podjetjih s področja civilnega transporta v managementu in marketingu; na področju destinacijskega managementa v lokalnih, regionalnih ali v nacionalni turistični organizaciji na področju promocije in managementa, kakor tudi v institucijah, ki tvorijo pomemben del turistične ponudbe destinacije (npr. kultura, šport in rekreacija ipd.); v institucijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvajanjem turističnih projektov ali izvajanjem strokovnih in bazičnih raziskav na področju turizma v najširšem pomenu besede.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve Turizem bo strokovnjak za samostojno delo na področju poslovne ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in spretnosti za delo na področju turizma, gostinstva in destinacijskega managementa. Sposoben bo vodenja in izvajanja funkcijskih področij (organiziranja potovanj, poslovanja hotelskih in gostinskih obratov, ter managementa s turizmom povezanih aktivnosti v destinaciji) mednarodnega in domačega podjetja ter drugih s turizmom povezanih organizacij. Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Turizem: - uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih turizma, gostinstva in destinacijskega managementa; - razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju turizma in gostinstva; - razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; - sodelovati v strokovnih teamih pri reševanju problemov na izbranem strokovnem področju; - uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije; - nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju; - usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na podlagi strokovnega znanja; - sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; - fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej; - zmožnost prilagajanja novim razmeram in odločanja v njih; - vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; - sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem poslovnem okolju; - sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem poslovanju; - spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti (zelo pomembno za področje turizma).

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovna ekonomija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved.