SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000303

6/2

2024/25

35 ECTS 180 ECTS

dipl. ekon. (UN)
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirana ekonomistka (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0413 – Poslovanje in upravljanje, menedžment

5 – Družbene vede

red. prof. dr. ALEKSANDRA PISNIK, univ. dipl. ekon.

S študijskim programom 'Ekonomske in poslovne vede' smo vas kot študente postavili v položaj odgovornega in aktivnega partnerja v izobraževalnem procesu. Pricakujemo, da ne boste zgolj sedeli v predavalnici, poslušali predavatelje in si urejali zapiske. Želimo, da ste aktivni in ustvarjalno radovedni. Zato vam ponujamo možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodite velik del študijskega programa in izberete tiste predmete, s katerimi boste pridobili taka strokovna znanja, za katera boste sami ocenili, da so za vas osebno pomembna. S tem seveda prevzemate velik del odgovornosti za to, da med študijem razvijate potrebne strokovne in osebne kompetence za poslovno kariero.

Besedilo o sprejetju

Univerziteni študijski program I. stopnje Ekonomske in poslovne vede je potrjen na Senatu Univerze v Mariboru dne 19. 4. 2005 in sprejet na Svetu RS za visoko šolstvo 18. 11. 2005. V Evropi je program akreditiran pri European Council for Business Education, ECBE, s sedežem v Bruslju (E.C.B.E. Absl, Fortis, Avenue Louise 200, B - 1050 Bruxelles, Belgium), v ZDA pa pri organizaciji ACBSP (7007 College Blvd. Suite 420 Overland park, Ks 66211 USA) in AACSB (AACSB International, 777 South Harbour Island Boulevard, Suite 750, Tampa, Florida 33602 USA).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS. Za napredovanje iz 2. v 3. letnik pa mora praviti vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešno končanem univerzitetnem študiju se kandidat lahko odloči za magistrski študijski program "Ekonomske in poslovne vede".

Možnosti za zaposlitev

Z uspešnim zaključkom univerzitetnega študija pridobijo diplomanti zaokrožena temeljna ekonomska, poslovna idr. znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne kompetence in usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na ustreznih strokovnih področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske usmeritve, ki so jo zaključili med študijem. Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot univerzitetni diplomirani ekonomisti (ekonomistke).

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskem programu so objavljene na spletni strani: https://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/univerzitetni/.

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega napredka pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilji študijskega programa so zasnovani tako, da je program: - po obsegu, vsebinski strukturi in trajanju primerljiv podobnim študijskim programom v zahodni Evropi; - zasnovan odprto in fleksibilno, tako da omogoča študentom lahek prehod med programi in večjo stopnjo izbirnosti predmetov znotraj programa; - vključuje vsebine, ki tvorijo tržno zanimiv profil diplomantov in njihovo zaposljivost ter mobilnost znotraj evropskega trga dela; - tesno povezan s potrebami širše družbe, zlasti gospodarstva, pri čemer je upoštevana njegova struktura ter vse večja vpetost v evropski tržni prostor in potrebne kompetence diplomanta; - študijski program zagotavlja primeren in zaokrožen nabor potrebnih znanj, ki omogoča diplomantom uspešno vključitev na trg dela, hkrati pa motivacijo in zmožnosti za vključitev v vseživljenjsko izobraževanje; - program izvedbeno strukturiran na tak način, da študent lahko sam oblikuje svojo razvojno pot pridobivanja znanja na fakulteti, hkrati pa prevzema nase večjo odgovornost za pridobitev primernega nabora znanj s področja ekonomskih in poslovnih ved; - študijski program zagotavlja tako izbirnost vsebin, ki omogoča študentom razviti določeno stopnjo specializacije strokovnih kompetenc ob hkratni zadostni širini nabora strokovnih znanj in s tem širše zaposlitvene možnosti ter večjo mobilnost na trgu dela; - zagotovljena možnost študentom za kumuliranje opravljenih obveznosti na različnih visokošolskih institucijah in prehajanje med študijskimi programi; - poenostavljeno priznavanje znanj in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih institucijah, zlasti v tujini v okviru različnih mednarodnih programov študijske izmenjave; - konceptualna zgradba programa oprta na zahtevo o celoviti študijski obremenitvi študenta (v skladu z Merili za kreditno ovrednotenje programov); - omogoča aktivno vključevanje študentov v proces snovanja študijskega programa ter spodbuja aktivne oblike učenja in poučevanja; - program zagotavlja primerno integriranje (povezljivost) znanj znotraj programa v sistem zaokroženih ekonomsko poslovnih znanj (specializacija, integracija, modularnost) z vidika profila diplomanta na posameznih študijskih usmeritvah ob hkratnem upoštevanju interesa študentov za vpis na izbrano študijsko usmeritev in potreb trga dela.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študijski program ter primerne oblike njegovega izvajanja morajo prispevati k razvoju in krepitvi naslednjih splošnih spretnosti, veščin in zmožnosti študentov: - kritično mišljenje in razumevanje, vključno z analizo in sintezo; - uporaba učinkovitih in celovitih pristopov v reševanju problemov in odločanju ob podpori sodobnih kvantitativnih in kvalitativnih metod; - učinkovito ustno in pisno komuniciranje; - spretnost v analiziranju, interpretiranju in uporabi kvantitativnih podatkov in modelov; - učinkovita raba informacijske in komunikacijske tehnologije; - učinkovito upravljanje z lastnim časom, načrtovanje, motiviranje, lastna iniciativa in podjetnost; - odprtost in posluh za druge in raznolikost (kultur, ljudi, organizacij); - učinkovito delovanje v timu in razvoj medosebnih spretnosti (učinkovito poslušanje, pogajanja, prepričevanje in predstavitve); - zmožnost za izvajanje raziskav s področja poslovanja in managementa; - razumevanje evropske dimenzije managementa in okolja. Diplomant mora na prvi stopnji študija pridobiti primerno znanje in razumevanje strokovne problematike s področja študija ekonomskih in poslovnih ved, zlasti znotraj posameznih študijskih usmeritev, ki so izoblikovane na podlagi opredeljenih strokovnih kompetenc diplomanta za vsako od usmeritev, nabora potrebnih znanj in iz njih izhajajočih študijskih vsebin. Diplomant mora razviti zmožnost za uporabo znanja in razumevanja na tak način, da bo izkazoval profesionalen in etično korekten pristop v reševanju strokovnih problemov, pri vodenju poslovnih aktivnosti in procesov ter da bo zmožen oblikovati in argumentirano zagovarjati svoje predloge in stališča pri reševanju strokovnih problemov znotraj izbranega strokovnega področja (usmeritve študija). Hkrati mora razviti primerne veščine učenja, ki so potrebne za učinkovit univerzitetni študij ter sočasno osnova za nadaljnje (vseživljenjsko) učenje z visoko stopnjo samostojnosti.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence so definirane pretežno v okviru posameznih študijskih usmeritev, ki z zaokroženim študijskim programom razvijajo specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije, ravni managementa in strokovnega področja zaposlitve diplomanta. Razen razvoja kritičnega mišljenja se mora študent med študijem razviti tudi v kritično osebnost ter hkrati razviti potrebno motivacijo za znanstveno radovednost in zmožnost za samostojno vseživljenjsko učenje. Predmetno-specifične kompetence so opredeljene tudi v učnih načrtih posameznih učnih enot.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letnik 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi se vpišejo: • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja s področja ekonomskih in poslovnih ved. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti v univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede bo obravnavala Komisija za študijske zadeve EPF. Če bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede, se kandidatu odobri vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Vlogo za priznavanje študijskih obveznosti kandidati pošljejo najkasneje do 25. avgusta, naslovijo jo na Komisijo za študijske zadeve EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljena pred vpisom v študijski program so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

V univerzitetnem študijskem programu “Ekonomske in poslovne vede” mora študent opraviti vse študijske obveznosti, ki jih določa študijski program za študijsko usmeritev, v katero je vpisan, pripraviti in uspešno zagovarjati delo diplomskega seminarja - pridobiti mora vse kreditne točke (180 ECTS) iz študijskega programa.

EKONOMIJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve Ekonomija bo usposobljen za vodenje teamov pri reševanju najbolj zapletenih vprašanj gospodarskih družb, organizacij javnega sektorja in državne uprave, zlasti za zahtevna analitska dela pri iskanju rešitev za ekonomske probleme v različnih sektorjih in upravnih institucijah, tako znotraj domačega gospodarstva kot tudi v kontekstu mednarodnih ekonomskih odnosov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Strokovne predmetno specifične kompetence diplomanta študijske usmeritve Ekonomija so mednarodno primerljive in zagotavljajo tak profil diplomanta, ki: • daje poglobljeno in široko znanje ekonomije; • daje trdno metodološko osnovo; • zagotavlja fleksibilnost; • zagotavlja celovito podlago ekonomskih znanj; • ni naravnan na noben specifičen gospodarski sektor; • omogoča reševanje problemov v podjetjih in organizacijah, ki poslujejo preko meja; • omogoča razumevanje konceptov globalnih procesov v svetu; • daje sposobnost enakopravnega komuniciranja s strokovnimi in poslovnimi krogi v tujini; • je usposobljen za vodenje teamov pri reševanju najbolj zapletenih vprašanj gospodarskih družb, organizacij javnega sektorja in državne uprave; • je dejavnik sprememb in inovacij v poslovnem in javnem sektorju.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Možnosti za zaposlitev

Diplomant, ki se bo specializiral za področje elektronskega poslovanja, bo zmožen reševati strokovne probleme pri snovanju, izbiri in uvedbi primernih poslovnih modelov elektronskega poslovanja v poslovne procese v organizacijah, in sicer na različnih področjih poslovanja, npr. e-oskrbne verige, e-odnosi s strankami, e-finance ipd. (torej na področju nabavnega, prodajnega in finančnega poslovanja, vodenja sistemov razvoja odnosov s strankami ipd.). Usposobljen bo za organiziranje delovnih procesov in operativno vodenje/izvajanje poslovanja v pogojih elektronskega poslovanja znotraj organizacije (gospodarske organizacije, banke, zavarovalniške hiše, večji trgovinski sistemi idr.) in v poslovanju z različnimi subjekti v okolju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant smeri »Elektronsko poslovanje« bo celovito usposobljen za delo na različnih poslovnih področjih, ki potekajo v pogojih elektronskega poslovanja. Poznal bo funkcionalnost sodobnih informacijskih rešitev, ki celovito podpirajo in povezujejo poslovna področja, ter funkcionalnost sodobnih informacijskih rešitev za elektronsko povezovanje s poslovnimi partnerji. Bo strokovnjak za operativno vodenje poslovnih področij, ki so informatizirana, hkrati pa bo tudi strokovnjak za organiziranje poslovanja, ki je celovito in intenzivno informacijsko podprto. Poznal bo v praksi najpogostejše organizacijske in informacijske rešitve ter jih znal uvajati v poslovne procese. Imel bo uravnoteženo in sodobno znanje s področij poslovanja in s področja poslovne informatike.

FINANCE IN BANČNIŠTVO

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve Finance in bančništvo bo usposobljen za samostojno in profesionalno reševanje poslovno finančnih zadev v gospodarskih organizacijah, posebej finančnih (bankah), državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, borzno posredniških družbah in različnih javnih zavodih itd.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve Finance in bančništvo bo svoje kompetence pridobival v razvojno naravnanem študijskem okolju, ki gradi na povezanosti teorije in prakse. V času študija si bo pridobil znanja za vpogled v finančne discipline, njihove prevladujoče metode, ter znanja, ki jih potrebuje za uspešno interdisciplinarno delo v teamih. Uravnotežena struktura pedagoškega procesa bo zagotavljala znanja in sposobnosti, ki jih diplomant usmeritve za finance in bančništvo potrebuje za samostojno in profesionalno reševanje poslovno-finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih itd. Uspešen zaključek študija mu omogoča tudi nadaljevanje izobraževanja na relevantnih podiplomskih programih. Kompetenčni cilji: Intelektualne kompetence – diplomant bo sposoben: • Opisati, formulirati in komunicirati kompleksne poslovno-finančne probleme in rešitve. • Izvajati analize s pomočjo znanstvenih metod in uporabljati njihove izsledke v praksi. • Struktuirati samostojno izobraževalno pot. Profesionalne in akademske kompetence – diplomant bo sposoben: • Kritično ovrednotiti uporabnost finančnih metod in njihovih rezultatov. • Razumeti in uporabljati uveljavljene standarde znanja v finančni disciplini. • Vključevati finančna znanja v podporo uspešnih poslovnih odločitev. • Dokumentirati, analizirati in vrednotiti različne prakse v finančni disciplini. • Izkoriščati spoznanja raziskav in razvoja za potrebe lastne prakse. • Prenašati osvojena znanja na sodelavce. Praktične kompetence – diplomant bo sposoben: • Analizirati kompleksne praktične probleme na profesionalen način. • Uspešno načrtovati, izvajati in nadzorovati poslovno-finančne odločitve. • Sodelovati pri razvojnih poslovno-finančnih odločitvah. • Pokazati osebno integriteto in delovati v skladu s profesionalno etiko. • Delati z ljudmi iz finančne discipline in iz drugih disciplin.

MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve Management in organizacija poslovanja se bo lahko zaposlil kot strokovni sodelavec ali vodstveni delavce v različnih organizacijah na področju razvoja organizacijskih modelov in vodenju poslovnih procesov v različnih segmentih poslovanja. Zlasti bo iskal zaposlitvene možnosti kot strokovni razvojni sodelavec in analitik za področje analiziranja delovanja organizacij in razvoja primernih organizacijskih rešitev, uvajanja primernih pristopov za organizacijske spremembe, kot strokovni analitik/vodja za področje planiranja, organiziranja, vodenja in nadzora organizacij oziroma njihovih delov (sektorjev, oddelkov, gospodarskih enot večjih poslovnih sistemov) v različnih sektorjih.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve Managementa in organizacije poslovanja bo univerzalni poslovni ekonomist z managerskimi in organizacijskimi znanji, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij. Sposoben bo prevzemati naloge pri oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov. Usposobljen bo za analiziranje delovanje organizacij, oblikovanje predlogov za organizacijske spremembe njihove strukture in delovanja ter uporabo sodobne informacijsko tehnologijo pri tem. Zato bo lahko aktivno izvajal planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor celotnih organizacij in/ali njihovih delov v različnih pogojih delovanja.

MARKETING

Možnosti za zaposlitev

Diplomant s strokovnimi znanji s področja marketinga bo iskal zaposlitev na različno zahtevnih strokovnih opravilih na področju marketinga (nabava, prodaja, promocija) v gospodarskih, tako proizvodnih kot storitvenih organizacijah (trgovina, bančni sektor, turizem). Zaposlil se bo lahko tudi v oglaševalskih in tržno raziskovalnih agencijah kot strokovnjak za načrtovanje in izvajanje promocijskih projektov in tržnih raziskav ipd. Zaposlitvene možnosti diplomanta so široke: analitsko strokovna in vodstvena dela v marketingu v različnih sektorjih gospodarstva, marketinško komuniciranje v organizacijah in agencijah, komercialna opravila v prodaji in nabavi, analitsko delo v raziskavi trga, vodenje trženja na ravni izdelčnih skupin (razvoja blagovnih znamk), geografskih področij (vodenje prodaje) ali enotah organizacij na področju marketinških aktivnosti (vodja komerciale, vodja nabave, manager v oskrbni verigi ipd.).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant univerzitetne usmeritve Marketing bo strokovnjak, usposobljen za samostojno in ustvarjalno delo na zelo zahtevnih strokovnih opravilih na področju marketinških aktivnosti. Sposoben bo vodenja in upravljanja marketinške funkcije v dinamičnem in kompleksnem okolju, upoštevajoč pri tem različne kulturne, družbene, pravne, tehnološke in ekonomske okvire. Usposobljen bo: • uporabljati sodobne analitične metode in orodja za odločanje o ekonomskih in poslovnih problemih na področju marketinga; • razumeti vplive globalnih, ekonomskih, pravnih, ekoloških, kulturnih socialnih in poslovnih vplivov okolja na poslovanje organizacij; • izvajati naloge načrtovanja, razvijanja, vodenja, izvajanja in kontrole strokovnih opravil na področju marketinga, še posebej na področju nabavnega in prodajnega poslovanja, vedenja uporabnikov, marketinških raziskav, razvijanja novih izdelkov in sodelovanja s posredniki v oskrbnih verigah; • reševati zapletene ekonomske in poslovne probleme na področju marketinga z uporabo analitičnih metod in sodobnih managerskih tehnik; • sodelovati v strokovnih teamih z različnimi strokovnjaki pri reševanju zapletenih ekonomskih in poslovnih problemih. • delovati po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja; • uporabljati inovativne in kreativne pristope v strokovnem delovanju ob podpori sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; • načrtovati in izvajati raziskave za vsa področja marketinškega spleta. Sposoben bo zasedati visoko strokovna in vodstvena delovna mesta na področju marketinških funkcij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Zaposlitvene možnosti so naslednje: strokovna in vodstvena dela v marketingu, marketinškem komuniciranju, prodaji in nabavi, raziskavi trga, razvoju blagovnih znamk. Hkrati bo usposobljen za nadaljevanje študija na magistrski stopnji.

MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant s specializacijo v mednarodni poslovni ekonomiji se bo zaposlil kot strokovnjak v zunanji trgovini v proizvodnih in trgovinskih organizacijah, na področju mednarodnega poslovanja in trženja (npr. vodja prodajne enote v tujini) ter izvajanja operativnih komercialnih in finančnih opravil v mednarodnem poslovanju (zunanjetrgovinski referent/komercialist, vodja uvoza/izvoza, strokovnjak za plačilni promet s tujino ipd.), izvajanje strokovnih opravil pri komercialnih in finančnih transakcijah s tujino v dobavnih verigah, turizmu idr. sektorjih. Zaposlitev bo lahko iskal tudi na področju strokovno analitskega, raziskovalnega in svetovalnega dela s področja vprašanj mednarodne trgovine in ekonomije (v analitskih oddelkih poslovnih bank, borzno posredniških družb, večjih gospodarskih sistemov ipd.).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant usmeritve Mednarodna poslovna ekonomija bo kot ekonomsko poslovni strokovnjak usposobljen in zmožen samostojno in ustvarjalno opravljati zahtevna strokovna dela za delo na področju mednarodne ekonomije, zlasti mednarodnega poslovanja in managementa na operativno strateški ravni. Sposoben bo zasedati strokovna in vodstvena delovna mesta na tipičnih področjih delovanja podjetij in drugih organizacij na mednarodnih trgih, zlasti pri opravljanju trženjskih in finančnih poslov s tujino. Usposobljen bo: • uporabljati sodobna analitična orodja in metode za odločanje o ekonomskih in poslovnih vprašanjih s področja mednarodne ekonomije; • razumeti vplive globalnih, pravnih sociokulturnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; • načrtovati, razvijati, voditi in izvajati strokovnih opravil na področju mednarodnega poslovanja in trženja, mednarodnih financ in razvoja odnosov s subjekti v dobavnih verigah ter turizma; • reševati zapletene ekonomske in poslovne probleme na podlagi kritičnega razmišljanja in uporabe sodobnih managerskih tehnik in pristopov; • sodelovati v strokovnih teamih in jih voditi pri reševanju problemov na izbranem strokovnem področju; • razumeti pomen in delovati po načelih družbeno odgovornega ravnanja in strokovne etike; • uporabljati kreativne in inovativne pristope v strokovnem delovanju ob podpori sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; • načrtovati in izvajati raziskave za reševanje opredeljenih problemov na strokovnem področju mednarodnega trženja, mednarodnih financ, logistike in turizma.

PODJETNIŠTVO

Možnosti za zaposlitev

Diplomant s področja specializacije v podjetništvu bo pridobil potrebna znanja za razvojno in operativno vodenje poslovanja v srednje velikih in manjših podjetjih, zaposlitev bo iskal tudi na področju zasebnega podjetništva z ustanavljanjem lastnih malih podjetij, v družinskih podjetjih, pa tudi kot ekonomski strokovnjak v večjih podjetjih na področju strokovnega vodenja podjetniških načrtov in programov. Kot manager in podjetnik bo lahko iskal možnost podjetniške kariere s prevzemom poslov v že uveljavljenih družinskih podjetjih, kot strokovnjak za pospeševanje podjetništva v različnih inštitucijah, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov v razvojnih agencijah, podjetniških pospeševalnih in tehnoloških centrih na različni ravni organiziranosti (lokalni, regionalni) ter v državnih ustanovah in drugih institucijah za financiranje razvoja podjetniških projektov (bančne enote za podjetniške projekte, finančne institucije za rizične naložbe v podjetniške projekte).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta študijske usmeritve Podjetništvo je v veliki meri določen s specifičnim izvajanjem študijskega programa, ki smo ga izpopolnili na temelju več kot desetletnih izkušenj s sodelovanjem z mentorskimi podjetji. Študenti, ki se vpišejo na to smer, en dan v tednu preživijo v izbranem podjetju, kjer soočajo teoretična spoznanja z neposredno podjetniško prakso. Predmetnik je oblikovan tako, da je poudarjeno podjetništvo in sodobno, ekonomsko podprto odločanje v podjetjih in drugih organizacijah. Ker imajo študentje med študijem številne možnosti za aktivno delo in za kritično soočanje ekonomske in poslovne teorije s podjetniško prakso, se izgradijo v kompetentnega strokovnjaka, ki je usposobljen za aktivno in ustvarjalno strokovno, inventivno in inovativno delo, fleksibilen, usposobljen za poslovno komuniciranje in ni omejen v okvire poslovnih funkcij. Z načinom študija, ki je tesno povezan s podjetniško prakso, usposabljamo diplomanta hkrati za hitro prevzemanje odgovornih nalog v praksi ter za nadaljevanje študija, ki mu omogoča kasnejše opravljanje svetovalnih, raziskovalnih in drugih znanstvenih poklicev. Ključne kompetence diplomanta usmeritve Podjetništvo so: • Multifunkcijska usposobljenost, zmožnost razpoznavanja in presojanja poslovnih priložnosti • Kritično prepletanje teorije in podjetniške prakse ter zmožnost organiziranja virov za nove podjeme • Zmožnost vseživljenjskega učenja • Sposobnost strokovne komunikacije in kritičnega mišljenja • Fleksibilnost in zmožnost generiranja novih idej • Usposobljenost za sprejemanje podjetniških odločitev • Sposobnost učenja, spoštovanja raznolikosti in multikulturnosti ter zmožnost apliciranja znanja v praksi ob razumevanju razlik med posameznimi globalnimi regijami • Sposobnost kvalitativnega in kvantitativnega presojanja ter uporabe analitičnih konceptov in orodij • Sposobnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu • Sposobnost ustvarjalnega dela in inoviranja • Etična zavezanost v poslovanju • Sposobnosti raziskovanja, celovitega razmišljanja, odločanja in delovanja. Diplomanti usmeritve Podjetništvo bodo pridobili potrebna znanja za razvojno in operativno vodenje srednje velikih in manjših podjetij, uresničevanje notranjega podjetništva in za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v večjih podjetjih, ustanavljanje lastnih in za prevzem že utečenih družinskih podjetij. Zaposlovali se bodo v malih in srednje velikih podjetjih, v različnih institucijah pospeševalnega sistema za podjetništvo in invencijsko-inovacijske procese (lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni centri, tehnološki centri, inkubatorji), v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off, v bankah v oddelkih, ki se ukvarjajo s storitvami za mala in srednje velika podjetja, v državnih ustanovah, katerih delokrog je pospeševanje podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov.

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE

Možnosti za zaposlitev

Diplomant s specializacijo strokovnih kompetenc s področja računovodstva, revizije in davščin se bo lahko zaposlil kot strokovnjak za računovodenje, revidiranje in davščine v različnih gospodarskih organizacijah, institucijah, zasebnih (družinskih) podjetjih za ponujanje strokovnih storitev z navedenih področij (računovodski servis, davčno-svetovalna dejavnost). V večjih gospodarskih sistemih bo lahko kandidiral za strokovno najzahtevnejša dela na področju računovodenja in revidiranja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študij na usmeritvi za Računovodstvo, revizijo in davščine je usmerjen v izobraževanje gospodarskih strokovnjakov za računovodenje, revidiranje in davščine. Pri zasnovi študija na tej usmeritve so upoštevane naslednje zahteve: • upoštevana so sodobna znanja, ki so pogoj za učinkovito in uspešno delovanje ter razvijanje posameznika v računovodski, revizijski in davčni stroki; • upoštevane so strokovne zahteve (norme) Evropske unije, posebej še smernice za gospodarske veščake z javnimi pooblastili, za katere so postavljeni skupni evropski temeljni okviri znanj in vedenj veščakov v državah znotraj EU; • upoštevane so strokovne zahteve strokovnih združb, zlasti kompetence, ki jih zahteva Slovenski inštitut za revizijo. Ta od gospodarskih zaupnikov in drugih veščakov, katerim podeljuje strokovne nazive in opravlja strokovni nadzor njihovega dela, zahteva, da si v okviru dodiplomskega študija pridobijo izbrana temeljna in posebna strokovna znanja; • upoštevane so predpostavke, da si bodo diplomanti morali trajno dopolnjevati pridobljeno fakultetno znanje, zato sta študijski program in vsebina predmetov tako zastavljeni, da bo posameznik lahko uspešno dograjeval svoja znanja in razvijal svojo poklicno osebnost (kariero). Diplomanti dodiplomske študijske usmeritve za Računovodstvo, revizijo in davščine bodo lahko po uspešno opravljenem dodiplomskem študiju kandidirali za strokovno zahtevna dela v podjetjih in v drugih poslovnih osebah ter v državnih institucijah na naslednjih področjih: • računovodenje in revidiranje za enovita in povezana podjetja ter za nepridobitne organizacije; • računovodenje in revidiranje kot pridobitna dejavnost v obliki samostojnega poklica ali poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje računovodskih in sorodnih del drugim; • opravljanje davčne dejavnosti v enovitih ali povezanih podjetjih, v nepridobitnih organizacijah in državnih uradih; • opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica, oziroma poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugim; • opravljanje sorodnih strokovnih del, pri katerih je potrebna visoka raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja.

EKONOMSKE IN POSLOVNE ŠTUDIJE

Možnosti za zaposlitev

Diplomant dodiplomske usmeritve »Ekonomske in poslovne študije« bo po zaključku študija univerzalni poslovni ekonomist z znanji, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih delovanja gospodarskih in negospodarskih, mednarodno ter regionalno usmerjenih poslovnih in drugih organizacij, ter bo: - sposoben in usposobljen za analiziranje delovanja podjetij in drugih organizacij, - sposoben oblikovanja predlogov za organizacijske in strukturne spremembe v delovanju podjetja in zagotavljanju njegovega uspeha, - zmožen in sposoben uporabe sodobne informacijske tehnologije, - z usvojenimi kompetencami sposoben zasedati strokovna in vodstvena delovna mesta na vseh področjih delovanja podjetij in drugih organizacij v domačem, regionalnem in mednarodnem prostoru.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant dodiplomske usmeritve »Ekonomske in poslovne študije« bo po zaključku študija univerzalni poslovni ekonomist z znanji, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih delovanja gospodarskih in negospodarskih, mednarodno ter regionalno usmerjenih poslovnih in drugih organizacij, ter bo: - sposoben in usposobljen za analiziranje delovanja podjetij in drugih organizacij, - sposoben oblikovanja predlogov za organizacijske in strukturne spremembe v delovanju podjetja in zagotavljanju njegovega uspeha, - zmožen in sposoben uporabe sodobne informacijske tehnologije, - z usvojenimi kompetencami sposoben zasedati strokovna in vodstvena delovna mesta na vseh področjih delovanja podjetij in drugih organizacij v domačem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Diplomanti bodo skozi proces študija pridobili predvsem naslednje splošne in strokovne ključne kompetence na področju: - Multifunkcijska usposobljenost, zmožnost razpoznavanja in presojanja poslovnih priložnosti - Razumeti vplive globalnih, pravnih sociokulturnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države - Načrtovati, razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju mednarodnega poslovanja in trženja, mednarodnih financ in razvoja odnosov s subjekti v dobavnih verigah - Sposobnost strokovne komunikacije in kritičnega mišljenja - Sposobnost učenja, spoštovanja raznolikosti in multikulturnosti ter zmožnost apliciranja znanja v praksi ob razumevanju razlik med posameznimi globalnimi regijami - Sposobnost kvalitativnega in kvantitativnega presojanja ter uporabe analitičnih konceptov in orodij - Sposobnost sodelovanja v interdisciplinarnem in mednarodnem timu - Etična zavezanost v poslovanju - Sposobnosti raziskovanja, celovitega razmišljanja, odločanja in delovanja.