SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000306

7

2024/25

16 ECTS 120 ECTS

mag. ekon. in posl. ved
magister ekonomskih in poslovnih ved
magistrica ekonomskih in poslovnih ved

M.Sc.
Master of Science

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

Predavanja v angleškem jeziku

red. prof. dr. VOJKO POTOČAN, univ. dipl. ekon.

Podiplomski študijski program je naravnan raziskovalno. Študente usmerja k poglobljenemu in raziskovalno podprtemu reševanju ekonomskih in poslovnih problemov na področju izbrane študijske usmeritve. Študij zagotavlja potrebno strokovno usposobljenost za delo v gospodarski praksi, praviloma na najzahtevnejših strokovnih, analitskih, raziskovalnih in tudi menedžerskih položajih.

Besedilo o sprejetju

Magistrski študijski program II. stopnje Ekonomske in poslovne vede je potrjen na Senatu Univerze v Mariboru dne 19. 4. 2005 in sprejet na Svetu RS za visoko šolstvo 20. 05. 2005. V Evropi je program akreditiran pri European Council for Business Education, ECBE, s sedežem v Bruslju (E.C.B.E. Absl, Fortis, Avenue Louise 200, B - 1050 Bruxelles, Belgium), v ZDA pa pri organizaciji ACBSP (7007 College Blvd. Suite 420 Overland park, Ks 66211 USA) in AACSB (AACSB International, 777 South Harbour Island Boulevard, Suite 750, Tampa, Florida 33602 USA).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešnem končanem magistrskem študiju se kandidat lahko odloči za doktorski študij.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskem programu so objavljene na spletni strani: https://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/.

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega napredka pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilji programa so naslednji: - zagotavljanje primerne znanstvene osnove na ožjem področju strokovne specializacije – na izbrani študijski usmeritvi s področja ekonomskih in poslovnih ved; - razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno delo na najzahtevnejših področji ekonomskih in poslovnih ved; - pridobitev zmožnosti za samostojen poglobljeni študij in raziskovanje ob uporabi primerne raziskovalne metodologije; - poglobitev znanj s področja ekonomije, managementa, pravnih idr. znanj na področju organizacij v zasebni in javni lasti, na področju pridobitnih in nepridobitnih organizacij z vidika razvoja kompetenc za celovito in raziskovalno podprto obvladovanje zahtevnih ekonomskih in poslovnih problemov; - dvigniti raven inovativnosti in samoiniciativnosti študentov; - študenta seznani z mednarodnim okoljem in ga pripravi na vstop na mednarodni trg dela.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Kompetence diplomanta: - široka, analitična in integrativna znanja o poslovanju in managementu; - zmožnost razumevanja funkcioniranja organizacij, zlasti na strateški in celoviti poslovni ravni, v okolju in načinov njihovega upravljanja, vodenja in razvoja osnove za konkuriranje na trgu; - celovitejše razumevanje odnosov in povezanosti med procesi, ljudmi in na različnih ravneh delovanja organizacij in v različnih poslovnih situacijah (na mednarodnih trgih, v kontekstu strateških povezav, v kriznem stanju, pri vodenju projektov idr.); - zmožnost razumevanja vplivov zunanjega okolja (globalno/lokalno okolje v vseh njegovih razsežnostih) na različnih ravneh (socialni, ekološki, finančni...) na funkcioniranje in management organizacij različne velikosti in v kontekstu etično odzivnega sistema; - znanja o managementu (procesi, postopki, praksa učinkovitega managementa v organizacijah), zlasti na strateški ravni in v kontekstu različnih lastninskih struktur in modelov, znanja o odločanju v organizacijah idr.; - znanja in razumevanje tržnih mehanizmov, institucij, konceptov in oblik odzivanja in vplivanja poslovnih in drugih (npr. vladnih, neprofitnih) subjektov na dogajanja v širšem okolju; - znanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v procesu managementa.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence so bile definirane pretežno v okviru posameznih študijskih usmeritev, ki razvijajo z zaokroženim študijskim programom znotraj izbrane študijske usmeritve specializiran profil diplomanta za opravljanje najzahtevnejših strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije, ravni managementa ali vrste organizacije in strokovnega področja zaposlitve diplomanta. Razen razvoja kritičnega mišljenja mora študent med študijem razviti zlasti zmožnost kritične presoje in odločanja v zapletenih poslovnih in ekonomskih situacijah ter tako prerasti v kritično naravnanega strokovnjaka, razviti pa mora tudi nagnjenost za znanstveno radovednost in zmožnost za samostojno vseživljenjsko učenje.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: družbene (03), poslovne in upravne vede, pravo (04); 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer: - na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja, - na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnika (071), - na usmeritev Mednarodna poslovna ekonomija in Management marketinga s področja hotelirstva in gostinstva (1013) in področja potovanja, turizem, prosti čas (1015) in s področja gostinstva in turizem, šport, osebne storitve, drugo (1019). - na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu s področja medicine (0912), farmacije (0916), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnike (071), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS). 3. Študijski program prve stopnje s katerega koli področja, ki v prvih dveh točkah ni zajeto, na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja, Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management: če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 12 kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS). Fakulteta bo organizirala seminarja za pripravo izpita v mesecu septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete (http://www.epf.um.si) K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala seminar za pripravo izpitov iz predmetov Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS), Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS) v mesecu septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete (http://www.epf.um.si). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene (03), poslovne in upravne vede, pravo (04); 5. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer: - na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja, - na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnika (071), - na usmeritev Mednarodna poslovna ekonomija in Management marketinga Mednarodna poslovna ekonomija in Management marketinga s področja hotelirstva in gostinstva (1013) in področja potovanja, turizem, prosti čas (1015) in s področja gostinstva in turizem, šport, osebne storitve, drugo (1019). - na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat s področja medicine (0912), farmacije (0916), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnike (071), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS). 6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s katerega koli področja, ki v 4. in 5. točki ni zajeto, na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja, Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 12 kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS). Fakulteta bo organizirala seminarja za pripravo izpita v mesecu septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete (http://www.epf.um.si) K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala seminar za pripravo izpitov iz predmetov Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS), Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove organizacije in managementa (6 ECTS) v mesecu septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete (http://www.epf.um.si). 7. Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene (03), poslovne in upravne vede, pravo (04). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF. 8. Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer: - na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja, - na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnika (071) - na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat s področja medicine (0912), farmacije (0916), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (06) ali tehnike (071). Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF. 9. Enovit magistrski študijski program s področja medicine (0912), farmacije (0916) na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu. Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na doseženi uspeh pri študiju prve stopnje: (povprečna ocena študija × 0,7 + ocena diplomskega dela × 0,3) = skupno število točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede bo obravnavala Komisija za študijske zadeve EPF. Vlogo za priznavanje študijskih obveznosti kandidati pošljejo najkasneje do 25. avgusta, naslovijo jo na Komisijo za študijske zadeve EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor. Komisija bo vloge obravnavala na prvi redni seji septembra. V kolikor bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede, se kandidatu odobri vpis v višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljena pred vpisom v študijski program so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija v magistrskem študijskem programu “Ekonomske in poslovne vede” mora študent opraviti vse s študijskim programom predvidene obveznosti, napisati in uspešno zagovarjati magistrsko delo ter tako zbrati najmanj 120 ECTS.

EKONOMIJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve "Ekonomija" bo usposobljen kot vrhunski analitik, ki bo lahko našel delo bodisi v podjetniškem sektorju bodisi v javnem sektorju in državni upravi, pa tudi kot vrhunski ekonomist v poslovnih sistemih pri reševanju sektorskih vprašanj, zlasti v javnem segmentu gospodarstva.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Ekonomija (EKON): Usmeritev se navezuje na prvostopenjski program EPF in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij, ki daje naziv magistra. Tako se podiplomska usmeritev Ekonomija navezuje na prvostopenjsko smer, hkrati pa je drugostopenjska usmeritev vsebinsko zasnovana tako, da omogoča vstop v podiplomski študij tudi tistim študentom, ki so končali prvostopenjski študij na drugih prvostopenjskih usmeritvah EPF in na drugih fakultetah v Sloveniji in zunaj nje. Predmetnik podiplomske študijske usmeritve Ekonomija je nastal na podlagi mednarodnih izkušenj, saj sledi podobnim programom, ki se izvajajo zlasti v Evropi, in na podlagi znanja na EPF, ki ima dolgoletne izkušnje z raziskovanjem in poučevanjem na področju ekonomskih ved. Usmeritev Ekonomija tako nudi najvišjo raven splošnega ekonomskega znanja, hkrati pa ponuja študentom tista posebna ekonomska znanja, ki so po eni strani najtesneje povezana s splošnim ekonomskim znanjem na zahtevnejših ravneh, po drugi strani pa so aplikacija splošnega ekonomskega znanja. Struktura predmetnika je tesno povezana z raziskovalnim delom učiteljev na EPF in s tradicijo te fakultete. Predmetno-specifične kompetence so opredeljene tudi v učnih načrtih posameznih učnih enot v prilogi. Na teh podlagah so izoblikovani tudi cilji podiplomske usmeritve Ekonomija. Na usmeritvi Ekonomija naj bi usposobili strokovnjake, ki: - so sposobni nadaljevati akademski tip izobraževanja na doktorskih programih, ki zahtevajo temeljito ekonomsko predznanje in - imajo visoko raven profesionalnega znanja, potrebnega za vodstvena dela v javni upravi, podjetjih in izobraževalnih organizacijah, za dela na najvišji in tudi srednji vodstveni ravni v javnih zavodih, javnih podjetjih in javni upravi ter na vseh tistih delih, pri katerih se zahteva visoka raven znanja s področja optimalnega upravljanja sistemov. Tako raven usposobljenosti bodo slušatelji dosegli z nadaljevalnim študijem temeljnih ekonomskih predmetov na vmesni in najvišji ravni zahtevnosti in s študijem vseh glavnih metodoloških predmetov, ki jih potrebuje ekonomist pri svojem delu. Z izbiro smernih predmetov pa bodo lahko poglobili svoje znanje in ga razširili na področja, ki jim omogočajo doseganje posameznega od dveh zgoraj navedenih ciljev te podiplomske usmeritve. Usmeritev Ekonomija tako daje znanje, ki ga potrebuje ekonomist za analizo in obravnavo narodnogospodarskih problemov, kot tudi problemov v poslovanju podjetij, zlasti na strateški ravni. Metodološki predmeti zagotavljajo, da bo diplomant usmeritve Ekonomija vrhunski analitik, ki bo lahko našel delo bodisi v podjetniškem sektorju bodisi v javnem sektorju in državni upravi. Splošne kompetence podiplomske študijske usmeritve Ekonomija so predvsem v razvijanju sposobnosti kakovostne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter v obvladovanju metod in postopkov, ki so potrebni za raziskovalno delo, kritično presojo in za odločanje. Poseben poudarek je tudi na razvijanju avtonomnosti pri delu. Diplomant bo sposoben ustvarjati raziskovalne skupine ali vsaj sodelovati v njih, ali pa izoblikovati in voditi poslovodne ekipe tudi v največjih podjetjih ne glede na sektor delovanja. S študijem bo pridobil tudi sposobnost komuniciranja z mednarodnimi partnerji, in sicer ne glede na to, ali gre za raziskovalce ali managerje. Z vidika predmetno-specifičnih kompetenc velja izpostaviti velik poudarek na pridobivanju najnovejših metodoloških znanj, ki jih lahko študent pridobi na tej podiplomski usmeritvi, s študijem statističnih, ekonometričnih in drugih metodoloških predmetov. Ker ima slušatelj možnost pred tem pridobiti znanja tudi na področju matematične ekonomije, je eden od ciljev usmeritve ne le ustvarjanje diplomanta z znanji za sodobno analizo, pač pa tudi diplomanta, ki je sposoben kritično presojati te metode in jih razvijati, zlasti v okviru doktorskega študija. Temeljni predmeti programa nudijo tudi znanja o zgodovini stroke, kar je zelo pomembno za razumevanje in presojanje potenciala sodobne stroke za analizo in reševanje gospodarskih vprašanj. Zlasti predmeti s področja mikroekonomije in makroekonomije omogočajo poglabljanje znanj o strukturi ekonomske vede in o razumevanju njene razvojne poti. Na usmeritvi Ekonomija dobijo diplomanti v okviru osnovnih predmetov predvsem spretnosti in veščine za analizo splošnih gospodarskih in poslovnih izzivov, zlasti pa za reševanje makroekonomskih problemov. Izbirni predmeti na drugi strani omogočajo reševanje bodisi podjetniških problemov kot poslovni ekonomist bodisi reševanje sektorskih vprašanj, zlasti v javnem segmentu gospodarstva.

FINANCE IN BANČNIŠTVO

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve “Finance in bančništvo” bo pridobil znanja in sposobnosti, ki ga usposabljajo za prevzemanje najzahtevnejših strokovnih funkcij na področju financ v podjetniškem, bančnem in javnem sektorju, zato se bo lahko zaposlil na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih tako v vseh dejavnostih gospodarskega kot negospodarskega sektorja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Finance in bančništvo (FIBA): Kompetenčni profil diplomanta na magistrski študijski ravni zagotavlja vsebinsko nadgradnjo kompetenc, ki jih razvije študent na prvi stopnji študija znotraj študijskega področja, hkrati pa je oprt na krepitev profesionalne samozavesti in odličnosti diplomanta. Uravnotežena struktura študijskih vsebin na usmeritvi zagotavlja pridobivanje znanja in sposobnosti, ki jih diplomant te usmeritve potrebuje za samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševanje najzahtevnejših finančnih problemov v gospodarski praksi. Kljub izbrani specializaciji bo študentu zagotovljeno pridobivanje celostnega finančnega znanja, ki mu bo odpiralo zaposlitvene možnosti v vseh dejavnostih gospodarskega in negospodarskega sektorja. Uspešen zaključek študija pa mu omogoča nadaljevanje izobraževanja na relevantnih doktorskih programih. Kandidat bo razvil zlasti naslednje kompetence: a. Intelektualne kompetence, tako da bo usposobljen: • samostojno koordinirati reševanje kompleksnih finančnih problemov; • izvajati analize s pomočjo znanstvenih metod in uporabljati njihove izsledke v praksi; • za študij na doktorski ravni. b. Profesionalne in akademske kompetence bodo omogočale diplomantu: • kritično ovrednotiti uporabnost finančnih metod in njihovih rezultatov; • uporabljati uveljavljene standarde znanja v finančni disciplini; • vključevati finančna znanja v podporo uspešnih poslovnih odločitev; • dokumentirati, analizirati in vrednotiti različne prakse v finančni disciplini; • izkoriščati spoznanja raziskav in razvoja za potrebe lastne prakse in iskati nova spoznanja na osnovi lastnega raziskovanja. c. Praktične kompetence – diplomant bo sposoben: • samostojno analizirati kompleksne praktične probleme na profesionalen način; • uspešno načrtovati, izvajati in nadzorovati finančne odločitve; • sodelovati pri razvojnih finančnih odločitvah; • izkazovati osebno strokovno integriteto in delovati v skladu s profesionalno etiko; • sodelovati s strokovnjaki s področja financ in drugih strokovnih področij.

MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve "Management informatike in elektronskega poslovanja" bo usposobljen za opravljanje zahtevnih in vodstvenih managementskih opravil na različnih področij elektronskega poslovanja, za zasnovo in uresničitev zahtevnejših organizacijskih in informacijskih rešitev s področja elektronskega poslovanja in poslovne informatike, zato bo lahko zasedel vodstvena delovna mesta na področju management informatike kot poslovne funkcije. Usposobljeni bodo za analizo informacijskih problemov v organizacijah, načrtovanje rešitev teh problemov, organiziranje in nadzor dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter v informacijskih projektih na področju strateških vidikov informacijskega razvoja organizacij.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Management informatike in elektronskega poslovanja (MIEP): Diplomant usmeritve »Management informatike in elektronskega poslovanja« bo, odvisno od izbranega nabora predmetov, ki bo omogočal oblikovanje vsebin študija, oblikoval svoj profil s poudarkom na managementu informatike ali s poudarkom na managementu elektronskega poslovanja. Diplomanti, ki bodo v programu izbrali več informacijskih vsebin, bodo usposobljeni za management informatike kot poslovne funkcije. Usposobljeni bodo za analizo informacijskih problemov v organizacijah, načrtovanje rešitev teh problemov, organiziranje in nadzor dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter v informacijskih projektih. Poudarek bo na strateških vidikih informacijskega razvoja organizacij. Diplomanti bodo pridobili znanja za izbiro in uporabo analitičnih in raziskovalnih pristopov na področju poslovne informatike. Kandidatom s tehnično predhodno izobrazbo bo program nudil več poslovno-informacijskih in managerskih vsebin, kandidatom s predhodno poslovno izobrazbo pa poglobljeno specializacijo na področju poslovne informatike. Diplomanti, ki bodo v programu izbrali več vsebin s področja elektronskega poslovanja, bodo usposobljeni za management poslovnih področij v pogojih elektronskega poslovanja. Znali bodo analizirati strateške potenciale elektronskega poslovanja, probleme s področja informatizacije organizacij ter načrtovati in uresničevati najzahtevnejše organizacijske in informacijske rešitve s področja elektronskega poslovanja. Poudarek bo na strateških vidikih preobrazbe organizacij, ki vključujejo informatizacijo poslovnih procesov in management elektronskega poslovanja poslovnih področij. Diplomanti bodo pridobili znanja za izbiro in uporabo analitičnih in raziskovalnih pristopov na področju elektronskega poslovanja. Kandidatom s tehnično predhodno izobrazbo bo program nudil več vsebin s področja managementa in organiziranja elektronskega poslovanja, kandidatom s predhodno poslovno izobrazbo pa poglobljeno specializacijo na področju elektronskega poslovanja ter izbrane vsebine s področja poslovne informatike.

MANAGEMENT, ORGANIZACIJA IN ČLOVEŠKI VIRI

MANAGEMENT MARKETINGA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant magistrskega študija na usmeritvi Management marketinga (MAMT) bo kot vrhunski strokovnjak usposobljen za samostojno načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših poslovnih in raziskovalnih opravil na področju marketinških funkcij. Sposoben bo zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih marketinških in ostalih poslovnih funkcij, kot npr. direktor marketinga, direktor marketinških komunikacij, vodja odnosov z javnostmi, vodja odnosov s ključnimi kupci, direktor nabave in prodaje, direktor materialne oskrbe, vodja direktnega marketinga.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Management marketinga (MAMT): Diplomant magistrskega študija na usmeritvi Management marketinga (MAMT) bo kot vrhunski strokovnjak usposobljen za samostojno načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših poslovnih in raziskovalnih opravil na področju marketinških funkcij. Sposoben bo zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih marketinških in ostalih poslovnih funkcij, kot npr. direktor marketinga, direktor marketinških komunikacij, vodja odnosov z javnostmi, vodja odnosov s ključnimi kupci, direktor nabave in prodaje, direktor materialne oskrbe, vodja direktnega marketinga. Diplomanti bodo usposobljeni: • uporabljati zahtevnejše metode znanstvenega raziskovanja in sofisticirana orodja za odločanje in analiziranje na področju strateškega marketinga; • razumeti vplive globalne ekonomije in njene vplive na poslovanje v organizacijah; • voditi zahtevnejše procese na področju strateškega marketinga, strateškega marketinškega komuniciranja, strateške oskrbe in prodaje ter poprodajnih storitev, • samostojno načrtovati in izvajati zahtevna znanstveno raziskovalna opravila na različnih področjih marketinškega managementa in managementa pridobitnih in nepridobitnih organizacij; • reševati zapletene interdisciplinarne probleme na področju poslovnih funkcij v organizacijah z uporabo metod kritičnega razmišljanja; • voditi interdisciplinarne teame na področju raziskovanja posameznih marketinških disciplin; • uporabljati inovativne pristope v strokovnem in raziskovalnem delu ob podpori sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; • načrtovati in voditi najzahtevnejšo poslovanje in pogajanja v domačem in mednarodnem okolju. Diplomant te študijske usmeritve bo razvil zlasti naslednje strokovne kompetence: - Zmožnost uporabe znanja v praksi (sistemska kompetenca). - Zmožnost generiranja novih idej (sistemska kompetenca). - Zmožnost analize in sinteze (instrumentalna kompetenca). - Zmožnost prilagajanja novim razmeram (sistemska kompetenca). - Sposobnost delovanja v interdisciplinarni skupin i(medosebna kompetenca). - Medosebni odnosi (medosebna kompetenca). - Etična zavezanost (medosebna kompetenca). - Osnovne računalniške veščine (instrumentalna kompetenca). - Raziskovalna sposobnost (sistemska kompetenca).

MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve "Mednarodna poslovna ekonomija" bo kot vrhunski ekonomsko poslovni strokovnjak usposobljen za samostojno izvajanje najzahtevnejših strokovnih, analitsko raziskovalnih opravil na področju mednarodne ekonomije oziroma bo lahko zasedal vodstvena in vodilna delovna mesta na najzahtevnejših področjih mednarodnih ekonomskih odnosov na makro ravni (npr. na ministrstvih in drugih upravnih organih, BS idr.) ter v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, zlasti pri vodenju področij mednarodnega marketinga, mednarodnih finančnih operacij in mednarodnih enot v podjetjih. Zasedal bo lahko torej najzahtevnejša strokovna in vodstvena delovna mesta v zunanji trgovini, na področju mednarodnih financ, turizma in poslovne logistike ter na različnih področjih analitskega, raziskovalnega in svetovalnega dela s področja strokovnih vprašanj mednarodne trgovine in ekonomije. Tipična delovna mesta oziroma področja zaposlitve: direktor sektorja zunanje trgovine, področni direktor trženja, vodja analitsko raziskovalnega področja, direktor sektorja mednarodnih poslov podjetja, direktor sektorja za upravljanje tveganj, vodja turistične organizacije, manager logistične funkcije podjetja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Mednarodna poslovna ekonomija (MPEK): Diplomant usmeritve Mednarodna poslovna ekonomija bo kot vrhunski ekonomsko poslovni strokovnjak usposobljen za samostojno izvajanje najzahtevnejših strokovnih, analitskih in raziskovalnih opravil na področju mednarodne ekonomije. Sposoben bo zasedati vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih mednarodnih ekonomskih odnosov na makro in mikro ravni ter na področju raziskovalnih aktivnosti, povezanih z ekonomskimi in poslovnimi problemi mednarodne ekonomije, mednarodnega delovanja podjetij in drugih organizacij na mednarodnih trgih, zlasti pri opravljanju trženjskih in finančnih poslov s tujino. Zaposlitvene možnosti diplomanta bodo zlasti naslednje: strokovna dela in naloge v zunanji trgovini, na področju mednarodnih financ, turizma in poslovne logistike ter na različnih področjih analitskega, raziskovalnega in svetovalnega dela s področja strokovnih vprašanj mednarodne trgovine in ekonomije. Tipična delovna mesta oziroma področja zaposlitve: direktor sektorja zunanje trgovine, področni direktor trženja, vodja analitsko raziskovalnega področja, direktor sektorja mednarodnih poslov podjetja, direktor sektorja za upravljanje tveganj, direktor organizacije s področja trženja turističnih storitev, manager logistične funkcije podjetja idr. Diplomant bo usposobljen: - uporabljati metode znanstvenega raziskovanja in kompleksne tehnike (orodja) za odločanje in analiziranje na področju mednarodnih ekonomskih vprašanj na makro in mikro ravni; - razumeti kompleksnost globalne ekonomije in njene vplive na gospodarske in poslovne procese v družbi; - vodenje kompleksnih procesov načrtovanja, razvoja in managementa na področju mednarodnega managementa, mednarodnih financ in zahtevnih oblik poslovanja s tujino; - načrtovanje in izvajanje zahtevnih analitskih in znanstveno raziskovalnih opravil na različnih področjih mednarodne ekonomije v gospodarskih, analitsko raziskovalnih, svetovalnih in drugih storitvenih institucijah, ki se ukvarjajo s preučevanjem mednarodnih gospodarskih fenomenov na makro in mikro ravni; - reševati zapletene interdisciplinarne probleme na področju mednarodne ekonomije na podlagi kritičnega razmišljanja in zmožnosti iskanja kreativnih rešitev; - voditi strokovne teame na področju raziskovanja in managementa procesov na izbranem strokovnem področju; - delovati po načelih družbeno odgovornega ravnanja in strokovne etike ter v multikulturnem okolju; - uporabljati inovativne in najzahtevnejše pristope v strokovnem in raziskovalnem delu ob podpori sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; - načrtovati in voditi najzahtevnejša opravila in posle organizacij na področju vključevanja v mednarodne ekonomske tokove.

PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti usmeritve "Podjetništvo in inoviranje" bodo pridobili potrebna znanja za razvoj (inoviranje) in vodenje srednje velikih in manjših podjetij pa tudi za uresničevanje notranjega podjetništva in vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v večjih podjetjih ter hkrati za samostojno raziskovanje na področju specializacije. Ob ustanavljanju lastnih ali za prevzem že utečenih družinskih podjetij se bodo prvenstveno zaposlovali v malih in srednje velikih podjetjih, v različnih inštitucijah pospeševalnega sistema za podjetništvo in inoviranje (lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni centri, tehnološki centri, inkubatorji), v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off, v bankah v oddelkih, ki se ukvarjajo s storitvami za mala in srednje velika podjetja, v državnih ustanovah, katerih delokrog je pospeševanje podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov, nadalje v inovacijskih in tehnoloških agencijah ter inštitutih, ki se ukvarjajo z raziskovanjem podjetništva in inoviranja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Podjetništvo in inoviranje (POIN): Diplomant usmeritve Podjetništvo in inoviranje bo usposobljen za razumevanje in vodenje lastnega podjema in invencijsko-inovacijskih procesov ter za v razvoj/inoviranje usmerjeno ekonomsko podprto odločanje v podjetjih in drugih organizacijah. Kritično soočanje ekonomske in poslovne teorije s podjetniško prakso usposobi diplomante za aktivno in ustvarjalno strokovno delo in uveljavlja fleksibilnost. Diplomanti razumejo podjetništvo kot globalni proces ter ustvarjalnost, inoviranje in podjetnost kot način doseganja uspešnosti mednarodno konkurenčnega podjetja. Diplomanti se usposobijo hkrati za hitro prevzemanje odgovornih nalog v praksi in za opravljanje svetovalnih, raziskovalnih in drugih znanstvenih poklicev. Ključne kompetence diplomanta usmeritve Podjetništvo in inoviranje so: - Sposobnost strokovne komunikacije in fleksibilnost - Zmožnost generiranja novih idej in njihovega spreminjanje v inovacije (novo korist) - Multifunkcijska usposobljenost - Sposobnost razpoznavanja in presojanja poslovnih priložnosti - Kritično soočanje teorije in podjetniške prakse - Organiziranje resursov za nove podjeme - Zmožnost za samostojno raziskovanje na področju podjetništva in inoviranja - Kritično mišljenje in sposobnost za samostojno raziskovanje - Usposobljenost za sprejemanje podjetniških odločitev - Spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti - Sposobnost učenja in apliciranja znanja v praksi - Sposobnost kvalitativnega in kvantitativnega presojanja - Zmožnost uporabe analitičnih konceptov in orodij - Sposobnost sodelovanja v interdisciplinarnem teamu - Sposobnost ustvarjalnega dela in kritičnega proučevanja in pisanja - Sposobnost soočanja različnih teoretičnih konceptov - Etična zavezanost v poslovanju in v raziskovanju - Sposobnost celovitega razmišljanja, odločanja in delovanja v sestavljenem poslovnem kontekstu. Diplomanti usmeritve Podjetništvo in inoviranje bodo pridobili potrebna znanja za razvoj / inoviranje in vodenje srednje velikih in manjših podjetij pa tudi za uresničevanje notranjega podjetništva in vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v večjih podjetjih. Sposobni bodo samostojno raziskovati invencijsko-inovacijske in podjetniške procese in spoznanja aplicirati v neposredni podjetniški praksi. Ob ustanavljanju lastnih ali za prevzem že utečenih družinskih podjetij se bodo prvenstveno zaposlovali v malih in srednje velikih podjetjih, v različnih inštitucijah pospeševalnega sistema za podjetništvo in inoviranje (lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni centri, tehnološki centri, inkubatorji), v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off, v bankah v oddelkih, ki se ukvarjajo s storitvami za mala in srednje velika podjetja, v državnih ustanovah, katerih delokrog je pospeševanje podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov. Za diplomante z izrazitim raziskovalnim potencialom bodo možnosti zaposlovanja tudi v inovacijskih in tehnoloških agencijah ter inštitutih, ki se ukvarjajo z raziskovanjem podjetništva in inoviranja.

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE

Možnosti za zaposlitev

Diplomant študijske usmeritve "Računovodstvo, revizija in davščine" bo usposobljen za prevzemanje najodgovornejših poslovodnih in strokovnih nalog za področje računovodenja, revidiranja in davščin. Zaposlil se bo kot gospodarski zaupnik ali veščak z javnimi pooblastili, .računovodenje in revidiranje za enovita in povezana podjetja ter za nepridobitne organizacije; kot strokovnjak za računovodenje in revidiranje kot pridobitna dejavnost v obliki samostojnega poklica ali poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje vrhunskih računovodskih in sorodnih del, opravljanje davčne dejavnosti v enovitih ali povezanih podjetjih, v nepridobitnih organizacijah in državnih uradih, opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica, oziroma poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugim, opravljanje sorodnih strokovnih del, pri katerih je potrebna vrhunska raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Računovodstvo, revizija in davščine (RARE) Osnovne kompetence, ki jih bo razvil diplomant na podiplomski študijski usmeritve RARE: Študij na podiplomski usmeritvi (druga stopnja) za računovodstvo, revizijo in davščine je usmerjen v izobraževanje bodočih vrhunskih gospodarskih strokovnjakov za računovodenje, revidiranje in davščine, zato je bil študijski program izoblikovan tako, da je bilo za razvoj potrebnih kompetenc upoštevano naslednje: • vrhunska znanja s področja specializacije, ki so pogoj za učinkovito in uspešno delovanje ter razvijanje posameznika v računovodski, revizijski in davčni stroki; • vrhunske strokovne zahteve (norme) Evropske unije, posebej še smernice za gospodarske veščake z javnimi pooblastili, za katere so postavljeni skupni evropski temeljni okviri dodiplomskih in podiplomskih znanj in vedenj revizijskih in drugih veščakov v državah znotraj EU; • strokovne zahteve strokovnih združb, zlasti kompetence, ki jih zahteva Slovenski inštitut za revizijo. Ta od vrhunskih gospodarskih zaupnikov in drugih veščakov, katerim podeljuje strokovne nazive in opravlja strokovni nadzor njihovega dela, zahteva, da si v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija pridobijo izbrana temeljna, posebna in vrhunska strokovna znanja; • predpostavke, da si bodo diplomanti morali trajno dopolnjevati pridobljeno fakultetno znanje, zato sta študijski program in vsebina predmetov na drugi stopnji tako zastavljeni, da bo posameznik lahko kasneje dograjeval svoja znanja in razvijal svojo poklicno osebnost (kariero); • predpostavke, da se od diplomanta pričakuje visoka raven ustvarjalne domišljije in da bo lahko s pridobljenih znanjem prispeval k dvigu ravni intelektualnih zmožnosti v podjetju in drugje. Pri mnogih diplomantih pričakujemo, da bodo svojo strokovno kariero usmerili v doktorski študij računovodstva revizije ali sorodnih ved. Diplomanti podiplomske študijske usmeritve za računovodstvo in revizijo bodo lahko po uspešno opravljenem podiplomskem študiju kandidirali za vrhunska strokovna dela v podjetjih in v drugih poslovnih subjektih ter v državnih uradih (institucijah) na področjih računovodenja in revidiranja za različne vrste podjetij in institucij, opravljanja davčne dejavnosti v različnih organizacijah in državnih uradih, opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti in sorodnih strokovnih del, pri katerih je potrebna vrhunska raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja. Diplomant usmeritve Računovodstvo, revizija in davščine (RARE): • izkazuje strokovno in delovno prožnost in poslovno učinkovitost, primerljivo z diplomanti podobnih usmeritve podobnih programov v tujini, • obvlada poglobljeno in široko znanje poslovne in splošne ekonomije, • zagotavlja zmožnost učenja za nenehno dograjevanje znanj glede na strokovne zahteve nosilca znanj v poslovnem življenju, • obvlada sodobna metodološka znanja s področij računovodenja, revizije in davščin, • s pridobljenimi znanji je zmožen reševati poslovne probleme v gospodarskih in negospodarskih organizacijah brez meja, • poseduje razumevanje globalnih poslovnih in drugih procesov v svetu, • razpolaga z znanji, ki mu omogoča suvereno in enakopravno strokovno sodelovanje z veščaki doma in v tujini, • je usposobljen za vodenje strokovnih teamov pri reševanju poslovnih problemov v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, • je sposoben na osnovi pridobljenega znanja sprožati, reševati in uresničevati spremembe v poslovnem življenju. Kompetence diplomanta usmeritve Računovodstvo, revizija in davščine: Za diplomante usmeritve Računovodstvo, revizija in davščine (RARE) je značilen naslednji nabor strokovnih kompetenc: - zmožnost uporabe znanja v praksi (sistemska kompetenca) - zmožnost generiranja novih idej (ustvarjalnost) (sistemska kompetenca) - Osnovno poznavanje stroke (instrumentalna kompetenca) - Zmožnost analize in sinteze (instrumentalna kompetenca) - Zmožnost prilagajanja novim razmeram (sistemska kompetenca) - Sposobnost delovanja v interdisciplinarni skupini (medosebna kompetenca) - Sposobnost kritičnosti in samokritičnosti (medosebna kompetenca) - Etična zavezanost (medosebna kompetenca) - Ustna in pisna komunikacija v materinem jeziku (instrumentalna komunikacija) - Raziskovalne sposobnosti

STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve "Strateški in projektni management" bo usposobljen za upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij; nadalje bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih organizacij v projekte, za oblikovanje modelov njihovega projektnega izvajanja, za organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno usmerjenih organizacijah, za planiranje poslovnih projektnih izidov, za vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanja projekta. Dodatno bo še usposobljen za pripravo projektov razvoja izdelkov in storitev, ne glede na vrsto organizacije. Nadalje bo sposoben tudi, da bo s pridobljenim znanjem lahko oblikoval nove rešitve na področju organiziranja projektov in projektnega managementa v različnih organizacijskih okoljih. Deloval bo lahko v državni upravi in nadzornih svetih, tudi kot programski vodja, usposobljen bo za opravljanje mednarodno standardiziranih poklicev "direktor programa projektov", "projektni manager" in "vodja projekta" ter za opravljanje drugih nalog v okviru celovitega projektnega organiziranja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Strateški in projektni management (SPMT): Cilj magistrskega študijskega programa v usmeritvi “Strateški in projektni management” je razviti sposobnosti diplomanta za samostojno reševanje najzahtevnejših in nerutinskih strokovnih (ekonomskih, poslovnih) problemov, ki zahtevajo poglobljen in analitičen (znanstveni) pristop pri opredelitvi problemov in iskanju optimalnih rešitev. Usposobljen bo za opravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih del na področjih strateškega in projektnega managementa ter upravljanja podjetij in drugih organizacij. Usposobljen bo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod in reševanje problemov v novih, netipičnih situacijah ter spremenjenih okoliščinah ter usposobljeni za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov in ustvarjanje učinkovitih delovnih teamov pri reševanju najzahtevnejših strokovnih problemov na svojem strokovnem področju in v kontekstu družbeno odgovornega in etično korektnega ravnanja. Diplomant usmeritve »Strateški in projektni management« bo usposobljen za upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij; nadalje bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih organizacij v projekte, za oblikovanje modelov njihovega projektnega izvajanja, za organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno usmerjenih organizacijah, za planiranje poslovnih projektnih izidov, za vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanja projekta. Dodatno bo še usposobljen za pripravo projektov razvoja izdelkov in storitev, ne glede na vrsto organizacije. Nadalje bo sposoben tudi, da bo s pridobljenim znanjem lahko oblikoval nove rešitve na področju organiziranja projektov in projektnega managementa v različnih organizacijskih okoljih. Deloval bo lahko v državni upravi in nadzornih svetih, tudi kot programski vodja, usposobljen bo za opravljanje mednarodno standardiziranih poklicev »direktor programa projektov«, »projektni manager« in »vodja projekta« ter za opravljanje drugih nalog v okviru celovitega projektnega organiziranja.

MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI

Možnosti za zaposlitev

Diplomant usmeritve Management podjetij v javni lasti bo usposobljen za razumevanje in vodenje organizacij v javni lasti. Sposoben bo samostojno prevzemati delo na vseh področjih in ravneh delovanja različnih organizacij v javni lasti. Kot vrhunski poslovni strokovnjak bo ko kompetenten zasedal vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih managementa organizacij v javni lasti ter na področju raziskovalnih aktivnosti, povezanih z ekonomskimi in poslovnimi problemi managementa v teh organizacijah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Management podjetij v javni lasti: Diplomant usmeritve Management podjetij v javni lasti bo usposobljen za razumevanje in vodenje organizacij v javni lasti. Sposoben bo samostojno prevzemati delo na vseh področjih in ravneh delovanja različnih organizacij v javni lasti. Kot vrhunski poslovni strokovnjak bo ko kompetenten zasedal vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področijh managementa organizacij v javni lasti ter na področju raziskovalnih aktivnosti, povezanih z ekonomskimi in poslovnimi problemi managementa v teh organizacijah. Diplomant usmeritve Management podjetij v javni lasti bo skozi proces študija pridobil ključne kompetence na področju: - uporabe kvantitativnih metod managementa organizacij v javni lasti - finančnega upravljanja in vodenja organizacij v javni lasti - strateškega kontrolinga v organizacijah v javni lasti - marketinga organizacij v javni lasti - upravljanja in strateškega managementa organizacij v javni lasti - komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov - managementa informatike - uporabe organizacijske teorije - stratešekga managementa človeških virov - sprejemanja celotne palete odločitev na področju managementa - izvajanja in uporabe izsledkov analiz v praksi s pomočjo znanstvenih metod - na profesionalen način analizirati kompleksne praktične probleme - načrtovanjna in uresničevanja celovitih mangementskih rešitev - snovanja in vodenja javne organizacije v različnih pogojih delovanja - razumevanja kompleksnosti globalnega managementa in njegovega vpliva na poslovne in gospodarske procese v družbi.

EKONOMSKE IN POSLOVNE ŠTUDIJE

Možnosti za zaposlitev

Mnogo strokovnjakov najrazličnejših profilov po zaključenem študiju in kasneje poklicni karieri napreduje in prevzema vodstvene funkcije. Pri tem opažajo, da jim kljub dobremu poznavanju njihove osnovne stroke manjkajo znanja s področja vodenja organizacij in ljudi. Zato je EPF oblikovala novo študijsko usmeritev Ekonomske in poslovne študiije, katere namen je ponuditi poglobljena znanja s ključnih področij upravljanja in vodenja podjetij. Usmeritev je namenjena predvsem tistim, ki na dodiplomskem študiju niso pridobili poslovnih in ekonomskih znanj. Usmeritev ponuja ključna znanja za upravljanje podjetij in vodenje ljudi. Študentke in študenti skozi proces izobraževanja pridobijo ključne kompetence za prevzem vodstvenih funkcij v podjetjih in drugih organizacijah. Skozi strukturo obveznih predmetov študent pridobi in poglobi znanja z najpomembnejših področji vodenja in upravljanja, hkrati skozi nabor izbirnih predmetov prilagodi študij svojim individualnim interesom.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Ekonomske in poslovne študije: Diplomant usmeritve Ekonomske in poslovne študije bo po zaključku študija znal analizirati delovanje podjetij, oblikovati predloge za spremembo njihove strukture, uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo in upravljati podjetij kot celoto. Primerna struktura študijskih vsebin na usmeritvi zagotavlja pridobivanje kompetenc, ki jih diplomant te usmeritve potrebuje za profesionalno, etično in samostojno reševanje najzahtevnejših problemov upravljanja in vodenja podjetij v gospodarski praksi. Posebej bo usposobljen za vodstveno in svetovalno delo na področju upravljanja tako malih, srednje velikih in velikih podjetij. Diplomanti, ki izberejo to usmeritev, bodo skozi proces študija pridobil ključne kompetence na področju: - managementa podjetij - informatizacije poslovanja podjetij na strateški ravni - finančnega upravljanja in vodenja podjetij - poslovne etike in organizacijske kulture - strateškega marketinga in marketinga storitev - strateškega managementa človeških virov - komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov - sprejemati upravljalske odločitve na ravni celotnega podjetja - voditi podjetja v sodobnih pogojih lokalnega in globalnega delovanja - voditi strokovne teame pri reševanju problemov v organizacijah - samostojno načrtovati in izvajati zahtevna znanstveno raziskovalna opravila na različnih področjih upravljanja in vodenja podjetij in jih prenašati v poslovno rabo.

UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU

Možnosti za zaposlitev

Diplomant magistrskega študija Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu bo po zaključku študija usposobljen za delovanje na vodstvenih ravneh organizacij v zdravstvu. Sposoben bo prevzemati naloge pri zasnovi, oblikovanju in vodenju procesov zdravstvenih organizacij. Pridobil bo znanje za upravljanje in strateško vodenje organizacij v zdravstvu in bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij v projekte ter za v razvoj in v inoviranje usmerjeno ekonomsko podprto odločanje. Poudarek bo na strateških vidikih preobrazbe organizacij, ki vključujejo informatizacijo poslovnih procesov in elektronsko poslovanje. Diplomant bo sposoben zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih v organizacijah v zdravstvu. Primerna struktura študijskih vsebin na usmeritvi zagotavlja pridobivanje kompetenc, ki jih diplomant te usmeritve potrebuje za profesionalno, etično in samostojno reševanje najzahtevnejših problemov upravljanja in vodenja organizacij v zdravstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Profil diplomanta magistrske študijske usmeritve Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu: Diplomant usmeritve Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu bo po zaključku študija usposobljen za delo na vodstvenih ravneh organizacij v zdravstvu. Sposoben bo prevzemati naloge pri zasnovi, oblikovanju in vodenju procesov zdravstvenih organizacij. Pridobil bo znanje za upravljanje in strateško vodenje organizacij v zdravstvu in bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij v projekte ter za v razvoj in v inoviranje usmerjeno ekonomsko podprto odločanje. Poudarek bo na strateških vidikih preobrazbe organizacij, ki vključujejo informatizacijo poslovnih procesov in elektronsko poslovanje. Diplomant bo sposoben zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih v organizacijah v zdravstvu. Primerna struktura študijskih vsebin na usmeritvi zagotavlja pridobivanje kompetenc, ki jih diplomant te usmeritve potrebuje za profesionalno, etično in samostojno reševanje najzahtevnejših problemov upravljanja in vodenja organizacij v zdravstvu. Diplomanti bodo skozi proces študija pridobil ključne kompetence na področju: - managementa - informatizacije poslovanja organizacij na strateški ravni - finančnega upravljanja in vodenja - računovodstva neprofitnih organizacij - inoviranja procesov in storitev - poslovne etike in organizacijske kulture - strateškega marketinga in marketinga storitev - strateškega managementa človeških virov - komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov - sprejemanja upravljalskih odločitev - vodenja strokovnih temov pri reševanju problemov v organizacijah - samostojnega načrtovanja rešitev na različnih področjih upravljanja in vodenja njihovega prenašanja v poslovno rabo.