SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000309

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. el. (VS)
diplomirani inženir elektrotehnike (VS)
diplomirana inženirka elektrotehnike (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0713 – Elektrotehnika in energetika

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. MARTIN PETRUN, univ. dipl. inž. el.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 9. 11. 2012 in Senat UM je dne 24. 1. 2013 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 52 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 52 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: • posredovati uporabna znanja inženirske matematike, fizike, materialov in tehnologij ter računalništva, • posredovati strokovna znanja s področja elektrotehnike, ki bodo diplomantom omogočala uspešno delo na področju preizkušanja, obratovanja in vzdrževanja elektrotehniških naprav, sistemov in procesov, • zagotoviti osnovna tehnološka znanja na ožjih področjih avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike in telekomunikacij, • zagotoviti osnovna znanja in komunikacijske sposobnosti za vodenje operativnih skupin s tehnično in poklicno izobrazbo, • študente naučiti uporabljati sodobna inženirska orodja, metode in tehnike in jim privzgojiti potrebne spretnosti, • zagotoviti praktično usposabljanje v delovnem okolju, • študente naučiti uporabljati tehniško regulativo, standarde, predpise in priporočila, • vzpodbujati mobilnost študentov in • diplomantom omogočiti nadaljnje formalno in neformalno izobraževanje.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti visokošolskega strokovnega programa Elektrotehnika skladno s temeljnimi cilji v okviru splošnih kompetenc pridobijo zlasti: • sposobnost uporabe matematičnih, naravoslovnih in računalniških znanj pri reševanju tehniških problemov, • sposobnost reševanja konkretnih problemov na področju elektrotehnike ob upoštevanju širših družbeno-ekonomskih posledic in omejitev, • sposobnost vgradnje, vzdrževanja in vodenja elektrotehniških naprav in sistemov, ki bodo v praksi izpolnili postavljene cilje in zahteve, • sposobnost integracije strokovnih spoznanj, tehnik, spretnosti in modernih inženirskih orodij pri reševanju tehnoloških problemov, • sposobnost javne predstavitve tehničnih rešitev v pisni ali govorni obliki, • avtonomnost v strokovnem delu, kritičnost in prevzemanje odgovornosti za predlagane rešitve in • sposobnost delovanja v strokovno in/ali etnično mešanih skupinah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti visokošolskega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika zajemajo zlasti: • sposobnost prenosa novih tehnoloških rešitev v prakso, • sposobnost razumeti osnovne principe delovanja elektrotehniških naprav, sistemov in procesov, • sposobnost reševanja konkretnih operativnih nalog ob upoštevanju ustreznih priporočil, standardov in predpisov, • sposobnost evidentiranja, analiziranja in operativnega ukrepanja ob nastopu okvar, izpadov ali motenj v tehnoloških procesih, • sposobnost uporabe standardnih metod in tehnik pri opravljanju vzdrževalnih, testnih, nadzornih in obratovalnih nalog, • sposobnost uporabe informacijskih tehnologij in • sposobnost nadaljevati študij na kompatibilnih magistrskih programih.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), kandidati iz točke c) pa glede na: • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • V drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika lahko prehajajo kandidati s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika je možen s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa oz. mu je v postopku priznavanja priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v novem študijskem programu. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.

AVTOMATIKA IN ROBOTIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (VS), smer Avtomatika in robotika, je usposobljen za aplikativno naravnana delovna mesta pri avtomatizaciji, robotizaciji in kibernetizaciji vseh vrst procesov v različnih vejah industrije, energetike in prometa ali za delo razvijalca v razvojnih skupinah v gospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih predmetnospecifičnih kompetenc pridobijo diplomanti glede na usmeritev še naslednje ožje kompetence: Avtomatika in robotika: • sposobnost oskrbovanja, testiranja, vzdrževanja in operativnega vodenja naprav in sistemov avtomatizacije industrijskih procesov, robotskih in mehatronskih sistemov, • obvladovanje posameznih komponent sistemov za avtomatizacijo (senzorjev, aktuatorjev, krmilnikov) in • obvladovanje računalniških orodij za parametrizacijo preprostejših zaprtozančnih sistemov.

ELEKTRONIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (VS), smer Elektronika, je usposobljen za aplikativno naravnana delovna mesta na področju elektronike in z elektroniko povezanih področjih v industriji ali za delo razvijalca v razvojnih skupinah v gospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih predmetnospecifičnih kompetenc pridobijo diplomanti glede na usmeritev še naslednje ožje kompetence: Elektronika: • sposobnost oskrbovanja, testiranja in vzdrževanja elektronskih sklopov, naprav in sistemov za signalne pretvorbe in obdelavo, ki se uporabljajo v industriji, zabavni elektroniki, vojski in telekomunikacijah, • sposobnost projektiranja enostavnejših elektronskih naprav in • sposobnost preverjanja kakovosti elektronskih naprav.

MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (VS), smer Močnostna elektrotehnika, je usposobljen za aplikativno naravnana delovna mesta na področjih proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije, obratovanja in konstruiranja električnih strojev, vodenja sistemov v energetiki ali za delo razvijalca v razvojnih skupinah v gospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih predmetnospecifičnih kompetenc pridobijo diplomanti glede na usmeritev še naslednje ožje kompetence: Močnostna elektrotehnika: • sposobnost oskrbovanja, testiranja in vzdrževanja elektromagnetnih in elektromehanskih pretvornikov, • sposobnost oskrbovanja, testiranja, vzdrževanja in operativnega vodenja proizvodnih, prenosnih in razdelilnih elektroenergetskih naprav in sistemov, • obvladovaje programskih orodij za dimenzioniranje elektromagnetnih naprav in posameznih elementov elektroenergetskih sistemov in • sposobnost za preverjanje kvalitete in varnosti obratovanja elektromagnetnih in elektroenergetskih naprav in sistemov.