SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000311

6/2

2024/25

20 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (VS)
diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS)
diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. MUHAMED TURKANOVIĆ, univ. dipl. inž. rač. in inf.

1

Načrtovanje, razvoj in vpeljava informacijskih sistemov ter razvoj mobilnih in oblačnih tehnologij.

2

Obravnava podatkovnih tehnologij, arhitektur, spletnih rešitev in storitev, sistemov odločanja, varnosti in zaščite ter projektnega vodenja.

3

Aplikativne vsebine, ki omogočajo reševanje konkretnih izzivov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje

4

Spodbujanje sodelovanja pri projektih z industrijo in uporaba tehnologij prihodnosti, kot so umetna inteligenca, digitalna forenzika in tehnologije ve

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 9. 11. 2012 in Senat UM je dne 24. 1. 2013 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS) je usposobljen za razvoj, izdelavo in vzdrževanje informacijskih sistemov v gospodarstvu, javni upravi in v množici storitvenih dejavnosti.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja je, da diplomant pridobi osnovno znanje treh medsebojno tesno povezanih področij, ki so informatika, informacijski sistemi in upravljanje tehnologij komuniciranja. Bodočim diplomantom želimo predati izpopolnjena strokovna znanja iz širokega spektra prej omenjenih področij, tako da so v skladu s smernicami razvoja tehnologij informacijske družbe z aktualnimi potrebami trga in vizijo razvoja potreb na trgu dela v prihodnosti. Študijski program daje poudarek sistemu prepoznavnih in primerljivih stopenj študija, in sicer za visokošolsko strokovno stopnjo študija, ki je preko strukture predmetov in profila diplomanta jasno umeščena v poklicno kvalifikacijo informatika na ustrezni stopnji na evropskem trgu dela. Študijski program nudi študentom neposredno uporabno znanje za samostojno reševanje problemov oz. za avtonomno in strokovno kompetentno delovanje v razvojnih, produkcijskih ali vzdrževalnih ekipah. Študenti ob nujnih tehnoloških znanjih, ki predstavljajo jedro študijskega programa, pridobijo tudi stopnji izobrazbe primerna vodstvena znanja ter večdisciplinarna znanja, ki jim omogočijo delovanje v praviloma heterogenih skupinah na področju tehnologij in storitev informacijske družbe v najširšem pomenu. Študijski program je na svojem vsebinskem področju usmerjen izrazito aplikativno ter omogoča kompetentno in kompetitivno vključevanje diplomanta v informacijsko družbo v različnih strokovnih vlogah.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom Diplomanti bodo v programu pridobili naslednje splošne kompetence: • podrobno poznavanje študijskega in poklicnega področja, • napredne računalniške spretnosti, sposobnost uporabljati, upravljati in oblikovati kompleksne računalniške sisteme, • zmožnost uporabe pridobljenega znanja skozi širok spekter vlog, v katerih se lahko znajde v prihodnosti, • zmožnost analitičnega in sistemskega razmišljanja, ki mu omogoča reševanje specifičnih izzivov in težav s področja študijskega programa, • reševati probleme v industrijskem okolju, • učinkovitega skupinskega dela; • organizirati in izvajati znanstvene ali industrijske raziskovalne projekte, • pisati naloge in poročila v skladu s strokovnimi standardi, • pripraviti in voditi seminarje v skladu s strokovnimi standardi, • samostojno in učinkovito organizirati čas, • sposobnost vključevanja in sodelovanja v interdisciplinarnih skupinah v različnih vlogah z namenom razvoja kompleksnih rešitev IKT in sistemov na različnih problemskih področjih, • sposobnost iskanja dodatnega znanja s področja študijskega programa, upoštevajoč strokovne metode in kritično mišljenje, • sposobnost oceniti situacije, storitve in produkte povezane s področjem študijskega programa, kakor tudi biti kritičen in samokritičen, • sposobnost prepoznati, formulirati, analizirati in reševati tehnične probleme, • sposobnost odločanja o načinu in naravi dela, postopku dela, času dela, vlog itn., • medsebojne spretnosti, • ustno in pisno izražanje ter komunikacija v inženirskih krogih in družbi na splošno, • raziskovalne spretnosti in zmožnost iskanja novih virov znanja in uporabe metod za sporazumevanje v stroki in med strokami z namenom doseganja učinkovitih rešitev.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti si z vsako posamezno učno enoto pridobijo splošne, kakor tudi specifične, z učnim načrtom definirane kompetence, ki skupaj prispevajo k ciljem študijskega programa. Diplomanti z visokošolski strokovnim študijskim programom prve stopnje ITK pridobivajo naslednje predmetno-specifične kompetence: • poznavanje in razumevanje osnov informatike, informacijskih sistemov in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, • poznavanje in razumevanje temeljnih in naprednih metodoloških pristopov h gradnji informacijskih rešitev in sposobnost njihove praktične uporabe, • uporaba inženirskega pristopa v vseh fazah življenjskega cikla IS, • sposobnost izbire primernih metod in tehnik ter njihova sistematična uporaba pri modeliranju poslovnih procesov, opredelitvi zahtev glede informatizacije, načrtovanja in implementacije IS, verifikacije in upravljanja IS ter informacijskih tehnologij v organizaciji, • znanje in razumevanje osnovnega delovanja tipičnih programskih orodij, ki jih potrebujejo inženirji pri svojem vsakodnevnem delu, sposobnost njihovega vrednotenja ter izbire ustreznega programskega orodja, • zasnova in razvoj algoritmov in podatkovnih struktur ter njihova implementacija v sodobnih programskih jezikih in okoljih, • poznavanje računalniških arhitektur in informacijsko komunikacijskih tehnologij, • poznavanje podatkovnih baz in njihova uporaba, • konceptualno, logično in fizično načrtovanje podatkovnih baz, sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami ter uporaba povpraševalnih jezikov, • poznavanje in razumevanje odločitvenih metod in modelov in njihova uporaba, • vodenje projektov od izdelave projektnega plana, oblikovanja primerne projektne skupine, sledenja izvajanja projekta do metričnega ovrednotenja uspešnosti, • poznavanje in razumevanje principov komuniciranja ter metod komuniciranja s poudarkom na skupinskem delu in elektronskem komuniciranju, • uporaba programskih platform, knjižnic, označevalnih jezikov in integriranih razvojnih okolij, • razvoj spletnih aplikacij in dinamičnih spletnih strani, • razvoj strežniških aplikacij in poslovnih komponent, • poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov matematične analize, • poznavanje in razumevanje različnih tipov algebrskih struktur, • uporaba znanja linearne algebre pri reševanju določenih geometrijskih problemov, • uporaba osnovnega verjetnostnega računa, • znanje in razumevanje osnovnih principov diskretne matematike, • zagotavljanje varnosti in zaščite informacijskih rešitev.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše: a. kdor je opravil maturo, b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), kandidati iz točke c) pa glede na: • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: V drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na visokošolski strokovni študijski program 1. Informatika in tehnologije komuniciranja lahko prehajajo kandidati s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved. Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja je možen s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja, prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Dodatne predmetnospecifične kompetence za smer Razvoj informacijskih sistemov: • organizacija obdelave podatkov tudi na osnovi zunanjega izvajanja in uporabe storitev, • uporaba primernih tehnik, strategij in metod za komunikacijo med razvijalci in uporabniki ter izdelava zahtevkov in pripadajoče dokumentacije, povezane z zahtevami glede informatizacije, • pojasniti vpeljavo mobilnih rešitev, • načrtovati in implementirati aplikacijo na področju mobilnih rešitev, • uporaba in prilagoditve celovitih poslovnih informacijskih rešitev (sistemi ERP), • razvoj in uporaba storitev za podporo upravljanja odnosov s strankami, nabavnimi verigami, proizvodnimi procesi in drugimi storitvenimi sistemi, • uporaba tehnologij podatkovnega rudarjenja in skladiščenja, izgradnja sistemov poslovne inteligence, tudi portalov znanja, • ponovna uporaba idej rešitev, dokumentiranih v obliki načrtovalskih vzorcev, • obvladovanje procesov razvoja in vzdrževanja IS na osnovi vzpostavitve sistemov vodenja kakovosti in pripadajoče dokumentacije.

SISTEMSKA PODPORA INFORMATIKI IN TEHNOLOGIJAM KOMUNICIRANJA

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Dodatne predmetnospecifične kompetence za smer Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja: • učinkovito načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture v organizacijah, • načrtovanje in operativna skrb za nemoteno delovanje omrežij in informacijskih sistemov ter rešitev, • uporaba programskih in računalniških sistemov za zagotavljanje varnosti in integritete podatkov ter informacijskih storitev, • integracija heterogenih informacijsko komunikacijskih tehnologij in sistemov, • vrednotenje in optimizacija zmogljivosti transakcijskih in analitičnih sistemov, • poznavanje in uporaba ustreznih tehnik, algoritmov in tehnologij podatkovnega rudarjenja, • načrtovanje, razvoj in upravljanje podatkovnih baz za analitične namene kot so orodja ETL, podatkovna skladišča, sistemi OLAP in sporočilni sistemi, načrtovati relacijske podatkovne baze (RPB) skozi vse življenjske cikle, • uporabiti napredne ukaze SQL, • prepoznati probleme pri načrtovanju, izdelavi in upravljanju RPB, • oceniti možnost optimizacije delovanja RPB, • aplicirati tehnike optimizacije RPB, • razumeti razlike med RPB in posameznimi podatkovnimi bazami NoSQL ter se odločiti za najprimernejšo v danem trenutku, • oceniti kdaj uporabiti posamezno podatkovno bazo NoSQL, • uporabiti podatkovne baze NoSQL, • razumeti delovanje tehnologij porazdeljene skupne shrambe (npr. tehnologije veriženja blokov), • uporabiti platforme tehnologije porazdeljene skupne shrambe (npr. tehnologije veriženja blokov).