SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000327

6/2

2024/25

21 ECTS 180 ECTS

dipl. gosp. inž. (UN)
diplomirani gospodarski inženir (UN)
diplomirana gospodarska inženirka (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

izr. prof. dr. MIRKO FICKO, univ. dipl. gosp. inž.

Študij Gospodarskega inženirstva je edinstven študijski program v Sloveniji, v okviru katerega študenti spoznavajo zakonitosti medsebojne prepletenosti inženirskih ter ekonomsko-poslovnih znanj, ki so danes del vsakega proizvodnega podjetja, in katerega diplomanti so visoko zaposljivi.

POVEZOVANJE TEHNIKE IN EKONOMIJE PO MERI

Združevanje izbranih tehniških in ekonomskih znanj zagotavlja diplomantom hitro zaposljivost in kakovostna delovna mesta.

INTERDISCIPLINARNOST

Dojemanje in reševanje prepletenih tehnično-poslovnih organizacijskih problemov, kar je posebnost interdisciplinarnega študija.

ORGANIZACIJA IN VODENJE

Usposobljenost za vodstvene funkcije z obvladovanjem projektnega načina dela za reševanje tehniško-poslovnih vprašanj.

PROJEKT RAZVOJA IZDELKA

Povezovanje teorije in prakse v obliki študentskih projektov v slovenskih ali avstrijskih podjetjih.

 • EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO

  Besedilo o sprejetju

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Ekonomsko-poslovna fakulteta sta članici javne Univerze v Mariboru. Študijski program GOSPODARSKO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 8. 12. 2006. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: Matematika A in Osnove ekonomije. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika, od tega morajo obvezno opraviti naslednje predmete 2. letnika: Organizacija gradbene proizvodnje in Osnove organizacije in splošnega managementa.

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Diplomant je usposobljen za opravljanje strokovnih nalog, ki zahtevajo tehnična znanja iz področja gradbeništva oplemenitena z ustreznimi ekonomskimi in poslovnimi znanji, in so ustrezna za zaposlitev na področjih: - vodenja gradbenih projektov, - vodenja gradnje objektov, - tehničnega in finančnega nadzora gradnje objektov, - komercialne in tehnično-tehnološke priprave na gradnjo, - interne kontrole kakovosti graditve objektov, - investicijskega inženiringa, - tehničnega in finančnega nadzora proizvodnje in prodaje gradbenih izdelkov, - prometa z nepremičninami, - ocenjevanja vrednosti nepremičnin, - državne uprave in njenih organov, kot so vladne agencije, ministrstva, občine ter - ostalih področjih, kjer so zahtevana znanja gospodarskega inženirja gradbene smeri.

  Dodatne informacije

  Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FGPA Študij: https://www.fgpa.um.si/studij/.

  Načini ocenjevanja

  S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben inovativnega povezovanja različnih področij. - Študentu omogočiti prehajanje med sorodnimi dodiplomskimi programi. - Zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje gradbeništva kot to zahteva slovenska gradbena stroka. - Ponuditi študijski program, ki povezuje vsa specifična znanja in specialnosti s področja gradbeništva, kar omogoča diplomantu po končanem programu nadaljevanje študija na podiplomskem študijskem programu »Gradbeništvo« ali sorodnih podiplomskih programih. - Usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost. - Izobraziti lik strokovnjaka s področja gradbeništva v skladu z evropskimi smernicami ter z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti po končanem študiju nadaljevanje podiplomskega študija na inštitucijah širom Evrope ali sveta, kakor tudi možnost zaposlovanja diplomantov v evropski uniji. - Cilj novega programa je tudi zagotavljanje boljše prehodnosti študentov s poudarkom na povečanem individualnem delu pod vodstvom mentorja (tutorja) v višjih letnikih. - Zaradi želje po kasnejši akreditaciji programa za naziv Euro-ing. zagotoviti usklajenost programa z minimalnimi zahtevami združenja FEANI: a. Matematika in naravoslovje vsaj 20 % vseh ECTS. b. Višja matematika (linearna algebra, analitična geometrija, diferencialni in integralni račun, numerična analiza, operacijske raziskave, ...) vsaj 24 ECTS. c. Tehniški predmeti vsaj 60 % vseh ECTS pri tri letnem študiju in 50 % pri daljšem študiju. d. Ne-tehniški predmeti (komunikacijske spretnosti, ekonomika, management, skupinsko delo, pravo, varnost, okolje, jeziki, ...) okoli 10 % vseh ECTS. Cilj programa je tudi, da je omogočeno prehajanje med bolonjskimi študijskimi programi - ni pa to temeljni cilj. Preverjanje učnih izidov je skladno z učnim načrti posameznih predmetov, ki zajemajo vsebine skladne s temeljnimi in ostalimi cilji študijskega programa.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Pri snovanju univerzitetnega študijskega programa so bila upoštevana spoznanja projekta Tuning glede potrebnih strokovnih kompetenc diplomanta na prvi študijski stopnji, pri čemer so bile pred samim načrtovanjem programske strukture in študijskih vsebin z anketiranjem diplomantov programa GING in njihovih delodajalcev preučene potrebe gospodarstva. Tak pristop nam je omogočil opredeliti naslednje profile temeljnih znanj in razumevanja, ki smo jih vključili v študijske vsebine na prvi študijski stopnji univerzitetnega študija: - široka, analitična in integrativna tehnična znanja ter znanja o poslovanju in managementu, - razumevanje povezave med tehniško-tehnološkim področjem in ekonomsko-poslovnimi znanji, - sposobnost uporabe interdisciplinarnih znanj v svojem poslovnem okolju za reševanje kompleksnih tehniških in poslovnih vprašanj, - sposobnost ustvarjalnega razmišljanja, - sposobnost inovativnega razmišljanja in delovanja v okviru vseh poslovnih procesov v podjetju, - zmožnost razumevanja funkcioniranja organizacij v okolju in načinov njihovega upravljanja in vodenja, - razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi, ljudmi in na različnih ravneh delovanja organizacij, - zmožnost razumevanja vplivov zunanjega okolja (ekonomsko, politično, kulturno, etično, pravno, socialno....) na različnih ravneh (lokalno, mednarodno, globalno) na razvoj in vodenje organizacij, - znanja o razvoju izdelkov in storitev, projektiranju, konstruiranju, materialih, tehnologijah ipd, - znanja o managementu (procesi, postopki, praksa učinkovitega managementa v organizacijah) in odločanju v organizacijah, - znanja in razumevanje trgov, odjemalcev, financ, ljudi, operacij, informacijskih sistemov, komunikacijske in informacijske tehnologije, poslovne politike in strategije, sodobnih in aktualnih gospodarskih ter družbenih vprašanj, procesov in poudarkov v razvoju gospodarstva, kot so npr. poslovno inoviranje, razvoj elektronskega poslovanja (e-commerce), podjetništvo, razvoj in upravljanje znanja, globalizacija, poslovna etika, vrednote in pravila ravnanja idr. Študijski program ter primerne oblike njegovega izvajanja prispevajo k razvoju in krepitvi naslednjih splošnih spretnosti, veščin in zmožnosti študentov: - kritično mišljenje in razumevanje, vključno z analizo in s sintezo, - uporaba učinkovitih in celovitih pristopov v reševanju problemov in odločanju ob podpori sodobnih kvantitativnih in kvalitativnih metod, - učinkovito ustno in pisno komuniciranje, - spretnost v analiziranju, interpretiranju in uporabi kvantitativnih podatkov in modelov, - učinkovita raba informacijske in komunikacijske tehnologije, - učinkovito upravljanje z lastnim časom, načrtovanje, motiviranje, lastna iniciativa in podjetnost; - odprtost in posluh za druge in raznolikost (kultur, ljudi, organizacij), - učinkovito delovanje v timu in razvoj medosebnih spretnosti (učinkovito poslušanje, pogajanja, prepričevanje in predstavitve), - zmožnost za izvajanje raziskav s področja tehnike, poslovanja in managementa, - razumevanje evropske dimenzije inženirstva, managementa in okolja. Študijski proces in program sta zasnovana tako, da omogočata: - pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo pripravo diplomanta za kariero v praktičnem poslovnem svetu na različnih strokovnih in poslovodnih pozicijah, - razvoj in motivacijo diplomanta za vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, - krepitev vrednot in zavesti diplomanta o prispevanju k razvoju družbe, - razumevanje delovanja in poslovanja organizacij, ki delujejo v javnem in zasebnem sektorju, organizacij, ki poslujejo na dobičkonosni osnovi in nepridobitnih organizacij, organizacij različne velikosti in področne naravnanosti (lokalno-mednarodno-globalno). Diplomant na prvi stopnji študija pridobi primerno znanje in razumevanje strokovne problematike s tehničnega področja ter s področja ekonomskih in poslovnih ved, zlasti znotraj posameznih študijskih usmeritev, ki so izoblikovane na osnovi potreb gospodarstva in temu prilagojen nabor potrebnih znanj in iz njih izhajajočih študijskih vsebin. Svoja znanja že v času študija potrjuje in nadgrajuje v okviru industrijske prakse. Diplomant razvija zmožnost za uporabo znanja in razumevanja na tak način, da izkazuje profesionalen in etično korekten pristop v reševanju strokovnih problemov ter je zmožen oblikovati in argumentirano zagovarjati svoje predloge in stališča pri reševanju strokovnih problemov znotraj izbranega strokovnega področja (usmeritve študija). Hkrati razvija primerne veščine učenja, ki so potrebne za učinkovit univerzitetni študij ter sočasno osnova za nadaljnje (vseživljenjsko) učenje z visoko stopnjo samostojnosti.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje bodo v univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu GING-G v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: - splošna znanja iz naravoslovja, posebej matematike, fizike in gradbene kemije, - splošna znanja iz računalništva in informatike, - splošna temeljna in poglobljena strokovna tehnična znanja iz področja gradbeništva, - temeljna strokovna znanja iz področja ekonomije, organizacije, marketinga, prava in managementa, - integracijska znanja iz področja gradbene ekonomije, organizacije in managementa, ki zaokroženo oblikujejo lik diplomanta, - samostojno in kreativno opravljanje vodstvenih del v gradbenih podjetjih v okviru vodilnih del v tehniških in komercialnih sektorjih teh podjetij, - načrtovanje, upravljanje in vodenje gradbenih projektov v inženirskih podjetjih ter pri investitorjih, v upravnih organih in drugje, - upravljanje in vodenje gradbenih projektov v smislu ustrezne kakovosti, pravočasnosti in ekonomičnosti, - komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami, - uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem strokovnem področju, - poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline. - sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, - koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihove aplikacije v realno okolje, - razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih delovnih problemov, - sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline.

  Pogoji za vpis v program

  V univerzitetni študijski program GING-smer Gradbeništvo se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, - uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja gospodarskega inženirstva, gradbeništva in strojništva.. • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo ni možen. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

  GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO

  Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 8. 12. 2006. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 9. 5. 2013 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 15. 5. 2014.

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 48 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Matematična analiza (6 ECTS), - Mehanika I (6 ECTS), - Materiali I (4 ECTS), - Osnove ekonomije (5 ECTS) - Tehniška dokumentacija (4 ECTS). Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti prvega letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in zberejo. najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Strojni elementi (6 ECTS), - Diferencialna analiza (3 ECTS), - Proizvodne tehnologije II (3 ECTS), - Osnove organizacije in splošnega managementa (6 ECTS). Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika, če ima izpolnjenih vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika (najmanj 30 ECTS). Ponavljanje letnika lahko komisija odobri tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti vpisanega letnika (manj kot 30 ECTS), če so nastopili upravičeni razlogi, kot je to določeno v Statutu Univerze v Mariboru.

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo smer strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Podiplomski študij na študijskem programu 2. stopnje Strojništvo, Tehniško varstvo okolja ali Gospodarsko inženirstvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Diplomirani gospodarski inženir (UN) bo imel zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva bodisi tudi izven njih. Delovna področja in možnost zaposlitve so:vodstvena dela v strojnih in inženirskih podjetjih, vodilna dela v tehniških in komercialnih sektorjih strojnih podjetij, vodilna dela vodij projektov v inženirskih podjetjih, v upravnih organih in drugod, vodenje raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje, vodilne funkcije v managementu podjetja,samostojni podjetnik, management upravljanja, organizacije, kontrole in vzdrževanja. Pri razvoju in posredovanju novih proizvodov, pri analizi trgov in pri prenosu informacij bo imel diplomirani gospodarski inženir vodilno vlogo. Prilagodljivost strojniških znanj drugim strokam ter interdisciplinarni značaj izobrazbe gospodarskega inženirja mu omogoča vključitev v praktično vse tehniške veje in stroke gospodarstva doma in v svetu.

  Dodatne informacije

  Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

  Druge obveznosti

  Ni drugih obveznosti.

  Načini ocenjevanja

  Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Učni izidi oziroma kompetence diplomantov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo smer strojništvo, ki jih pridobijo med izobraževalnim procesom so primerni vsebini in stopnji programa. Velike spremembe na področju znanstveno-tehnološkega razvoja in globalizacije, kakor tudi ekonomskega družbenega ustroja sveta, zahtevajo spremembe v sistemu izobraževanja, s ciljem izobrazbe in usposobitve strokovnjakov, ki bodo sposobni uspešno delovati v novih pogojih poslovanja. Izobraziti želimo lik diplomanta z novim konceptom interdisciplinarnih inženirskih znanj. Program je sodoben in aktualen in pomeni popolno posodobitev v skladu z evropskimi smernicami in potrebami slovenskega gospodarstva. Program izobražuje sodobne evropske inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Pomemben cilj predlaganega programa pa je vsekakor tudi izobraževanje za nadaljnji študij. Program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje ustrezna temeljna in strokovna znanja. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. Študijski program omogoča s svojo prilagodljivostjo ugoditi posebnim željam študentov po izbiri smeri in specializacije ter jim omogoča, da na podlagi načrtno izbranih in široko zasnovanih temeljnih in drugih znanj, enostavno osvajajo strokovne vsebine na širšem področju strojništva. Cilj programa je vsekakor tudi zagotavljanje enostavnejše in uspešnejše prehodnosti študentov s poudarkom na individualnem študiju, pod vodstvom mentorja v višjih letnikih. Navedeni cilji študijskega programa so izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov tako v okviru posameznih predmetnih vsebin kot tudi pri zaključnih diplomskih delih.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Pri snovanju univerzitetnega študijskega programa so bila upoštevana spoznanja projekta Tuning glede potrebnih strokovnih kompetenc diplomanta na prvi študijski stopnji, pri čemer so bile pred samim načrtovanjem programske strukture in študijskih vsebin z anketiranjem diplomantov programa GING in njihovih delodajalcev preučene potrebe gospodarstva. Tak pristop nam je omogočil opredeliti naslednje profile temeljnih znanj in razumevanja, ki smo jih vključili v študijske vsebine na prvi študijski stopnji univerzitetnega študija: - široka, analitična in integrativna tehnična znanja ter znanja o poslovanju in managementu, - razumevanje povezave med tehniško-tehnološkim področjem in ekonomsko-poslovnimi znanji, - sposobnost uporabe interdisciplinarnih znanj v svojem poslovnem okolju za reševanje kompleksnih tehniških in poslovnih vprašanj, - sposobnost ustvarjalnega razmišljanja, - sposobnost inovativnega razmišljanja in delovanja v okviru vseh poslovnih procesov v podjetju, - zmožnost razumevanja funkcioniranja organizacij v okolju in načinov njihovega upravljanja in vodenja, - razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi, ljudmi in na različnih ravneh delovanja organizacij, - zmožnost razumevanja vplivov zunanjega okolja (ekonomsko, politično, kulturno, etično, pravno, socialno....) na različnih ravneh (lokalno, mednarodno, globalno) na razvoj in vodenje organizacij, - znanja o razvoju izdelkov in storitev, projektiranju, konstruiranju, materialih, tehnologijah ipd, - znanja o managementu (procesi, postopki, praksa učinkovitega managementa v organizacijah) in odločanju v organizacijah, - znanja in razumevanje trgov, odjemalcev, financ, ljudi, operacij, informacijskih sistemov, komunikacijske in informacijske tehnologije, poslovne politike in strategije, sodobnih in aktualnih gospodarskih ter družbenih vprašanj, procesov in poudarkov v razvoju gospodarstva, kot so npr. poslovno inoviranje, razvoj elektronskega poslovanja (e-commerce), podjetništvo, razvoj in upravljanje znanja, globalizacija, poslovna etika, vrednote in pravila ravnanja idr. Študijski program ter primerne oblike njegovega izvajanja prispevajo k razvoju in krepitvi naslednjih splošnih spretnosti, veščin in zmožnosti študentov: - kritično mišljenje in razumevanje, vključno z analizo in s sintezo, - uporaba učinkovitih in celovitih pristopov v reševanju problemov in odločanju ob podpori sodobnih kvantitativnih in kvalitativnih metod, - učinkovito ustno in pisno komuniciranje, - spretnost v analiziranju, interpretiranju in uporabi kvantitativnih podatkov in modelov, - učinkovita raba informacijske in komunikacijske tehnologije, - učinkovito upravljanje z lastnim časom, načrtovanje, motiviranje, lastna iniciativa in podjetnost; - odprtost in posluh za druge in raznolikost (kultur, ljudi, organizacij), - učinkovito delovanje v timu in razvoj medosebnih spretnosti (učinkovito poslušanje, pogajanja, prepričevanje in predstavitve), - zmožnost za izvajanje raziskav s področja tehnike, poslovanja in managementa, - razumevanje evropske dimenzije inženirstva, managementa in okolja. Študijski proces in program sta zasnovana tako, da omogočata: - pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo pripravo diplomanta za kariero v praktičnem poslovnem svetu na različnih strokovnih in poslovodnih pozicijah, - razvoj in motivacijo diplomanta za vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, - krepitev vrednot in zavesti diplomanta o prispevanju k razvoju družbe, - razumevanje delovanja in poslovanja organizacij, ki delujejo v javnem in zasebnem sektorju, organizacij, ki poslujejo na dobičkonosni osnovi in nepridobitnih organizacij, organizacij različne velikosti in področne naravnanosti (lokalno-mednarodno-globalno). Diplomant na prvi stopnji študija pridobi primerno znanje in razumevanje strokovne problematike s tehničnega področja ter s področja ekonomskih in poslovnih ved, zlasti znotraj posameznih študijskih usmeritev, ki so izoblikovane na osnovi potreb gospodarstva in temu prilagojen nabor potrebnih znanj in iz njih izhajajočih študijskih vsebin. Svoja znanja že v času študija potrjuje in nadgrajuje v okviru industrijske prakse. Diplomant razvija zmožnost za uporabo znanja in razumevanja na tak način, da izkazuje profesionalen in etično korekten pristop v reševanju strokovnih problemov ter je zmožen oblikovati in argumentirano zagovarjati svoje predloge in stališča pri reševanju strokovnih problemov znotraj izbranega strokovnega področja (usmeritve študija). Hkrati razvija primerne veščine učenja, ki so potrebne za učinkovit univerzitetni študij ter sočasno osnova za nadaljnje (vseživljenjsko) učenje z visoko stopnjo samostojnosti.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetno-specifične kompetence se seveda navezujejo na vsebino predmetnika študijskega programa GING-S in na njegove predmete. V vsakem primeru bodo študenti pridobili ustrezno znanje iz področja: - splošna znanja iz naravoslovja, posebej matematike, mehanike, fizike in materialov, - splošna znanja iz računalništva in informatike, - temeljna strokovna znanja iz področja ekonomije. Ta znanja so seveda osnova za razvijanje predmetno-specifičnih kompetenc pri strokovnih in aplikativnih predmetih: - sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij, avtomatizacije proizvodnje in novih proizvodnih konceptov, - sposobnost upravljanje z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi pri zasnovi, oblikovanju, konstruiranju ter izdelavi in vzdrževanju izdelkov, - sposobnost vodenja obstoječih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranje, presojanje in vrednotenje le-teh ter njihovo posodabljanje, - sposobnost organiziranja in upravljanja proizvodnega procesa, - uporaba znanj proizvodnih tehnologij pri kovinskih in nekovinskih izdelkih ter uporaba osvojenih tehnoloških znanj pri razvoju in oblikovanju izdelkov. - razumevanje razpoložljivih sodobnih proizvodnih tehnologij in znanje za izbor najbolj gospodarne proizvodne tehnologije, - obvladovanje računalniško integrirane proizvodnje, - sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, - sposobnost interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih, - razumevanje delovnih procesov, razumevanje delovnih medijev, koncepti toplote in dela, koncepti tokov in njihove gostote, - obvladovanje enostavnih inženirskih problemov na področju energetskih postrojev. - sposobnost oblikovanja in konstruiranja strojnih delov povezanih s turbinskimi stroji, aerodinamiko, zmanjševanjem hrupa, okoljevarstvenimi problemi, - konstrukcijska znanja za razvoj novih izdelkov, - osnove oblikovanja in konstruiranja strojnih delov za prenos gibanja in moči. - obvladovanje dimenzioniranja strojnih konstrukcij. - kombinirana uporaba različnih osnovnih znanj za reševanje inženirskih problemov s področja konstrukterstva, energetike in proizvodnega strojništva; - sposobnost stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, - sposobnost uporabe sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju, - sposobnost razvoja izdelka s sočasnim obvladovanjem tako tehniško-tehnoloških, kot tudi ekonomsko-poslovnih vidikov, - obvladovanje temeljnih vprašanj s področja ekonomije, organizacije, marketinga, računovodstva in managementa, - zmožnost temeljnega tržnega razmišljanja v svojem inženirskem okolju, - obvladovanje projektov in projektne metodologije, - zmožnost razumevanja vsebine temeljnih računovodskih izkazov, - obvladovanje temeljnih organizacijskih in managerskih vidikov podjetij in drugih organizacij, - razumevanje temeljnih principov, po katerih deluje sodobno podjetje. V okviru treh izbirnih predmetov na FS ima študent možnost profilirati svoje tehnično oziroma inženirsko področje (konstrukterstvo, energetika, proizvodno strojništvo) in na ta način pridobiti še dodatne predmetno-specifične kompetence, s katerimi zaokroži svoj profil diplomanta.

  Pogoji za vpis v program

  V dodiplomski univerzitetni študijski program GING-S se lahko vpiše, kdor je opravil: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, kemija, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: Kandidati, ki so opravili maturo ali pred 01. 06. 1995 končali katerikoli štiriletni srednješolski program: • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6) • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) Kandidati, ki so opravili poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik; če so matematiko opravili že pri poklicni maturi: • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4) • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja področja Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod iz višješolskih študijskih programov na univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo ni možen.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.