SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000329

6/2

2024/25

21 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. prom. (VS)
diplomirani inženir prometa (VS)
diplomirana inženirka prometa (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

viš. pred. mag. VLASTA RODOŠEK, univ. dipl. inž. grad.

PROMETNO INŽENIRSTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

Diplomant pridobi širok nabor znanja s področja štirih študijskih programov:gradbeništvo,gospodarsko inženirstvo, prometno inženirstvo in arhitektura.

VISOKA ZAPOSLJIVOST

Uspešno zaključen študij diplomantu omogoča visoko zaposljivost na trgu dela.

ORGANIZACIJA PROMETA

Diplomant ima strokovna znanja za načrtovanje in organizacijo prometa in mobilnosti v mestih, državi, gospodarskih javnih službah in podjetjih.

STROKOVNO ZNANJE

Diplomant ima temeljna strokovna znanja iz področja načrtovanja in upravljanja prometne infrastrukture.

VPLIV PROMETA

Diplomant ima znanje o vplivih prometa na okolje, varnost in ekonomijo.

ŠIROKO ZNANJE

Diplomant ima splošna znanja iz informatike in računalništva ter ekonomije.

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program PROMETNO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 25. 11. 2008. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa morajo biti le-te izpolnjene pri predmetu Matematika 1. Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometno inženirstvo so na podlagi pridobljenega znanja usposobljeni in sposobni za: - sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane; - samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostnih načrtov; - analiziranje lastnosti elementov prometnega sistema ter pojavov in prometnih procesov v njem ter samostojno delovanje pri načrtovanju in planiranju mestnega in regionalnega prometnega sistema; - samostojno dimenzioniranje prometnic, prometnih površin in terminalov; - samostojno analiziranje gibanje prometnih tokov, zasedenost kapacitet ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi; - sodelovanje pri upravljanju ter samostojnega organiziranja gospodarjenja s prometno infrastrukturo in prometnimi sredstvi; - samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz in prognoz; - sodelovanje v tehnoloških postopkih in procesih transporta in prometa ter vodenje in organiziranje prometnih storitev s povdarkom na cestnem in železniškem prometu; - samostojno proučevanje tržišča glede na potrebe po transportu in prometu; - optimiziranje vseh vrst transportov in logističnih procesov; - sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije ter rentabilnosti poslovanja; - sodelovanje pri razvoju in izdelavi opreme za transport in transportno telematiko; - samostojno dogovarjanje poslov in sklepanje pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FGPA Študij: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

- Izobraževanje diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov izkazoval kreativnost in konkurenčnost. - zaporedno vključevanje in prepletanje temeljnih znanj naravoslovnih in tehničnih ved ter tudi družboslovnih ved zagotavlja spontan prehod k usmerjenim strokovnim znanjem in aplikativnim rešitvam ter dopolnitvam stroke z interdisciplinarnimi in izbirnimi znanji iz najsodobnejših področij prometnega inženirstva. - Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in znanje razširi na splošno veljavne principe in teorije. - Diplomant predlaganega programa bo dovolj jasno poznal katere naloge lahko samostojno in pravilno izvede. Naloge, ki pa presegajo okvir njegovega znanja, bo sposoben oblikovati in organizirati njihovo reševanje s pomočjo ustreznih strokovnjakov. - Študijski program, ki daje dovolj osnovnega splošnega teoretičnega znanja, splošnega in posebnega strokovnega znanja, da lahko diplomant povezuje specifična znanja in specialnosti s področja prometnega inženirstva. - Z moduli in izbirnimi predmeti program omogoča, da študentje pridobijo poglobljena posebna strokovna znanja. - S praktičnim usposabljanjem v gospodarstvu se bodo študentje seznanili z inženirskimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposobili za njihovo samostojno reševanje. - Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij. - Znatno usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost. Rezultat tako zasnovanega programa bo diplomant z osnovnim interdisciplinarnim teoretičnim znanjem ter širokimi strokovnimi znanji s področja cestnega in železniškega prometa, kar mu bo omogočalo samostojno reševanje osnovnih problemov ter poznavanje metod in postopkov za reševanje kompleksnejših nalog s področja prometa, pa tudi s prometom povezanih področij.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo v dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje »Prometno inženirstvo« v okviru splošnih kompetenc pridobili predvsem usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja: - sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev prakričnih problemov, - razvili sposobnost predvidevanja rešitev ter posledic, - obvladovali osnovne raziskovalne metode, postopke in procese, - razvili komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju, - sposobni uporabiti znanja v praksi, - avtonomno delovali v strokovnem delu, - sposobni reševanja praktičnih problemov, - lahko delovali v mednarodnem okolju samostojno ali v skupinah, - razvili kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija. Cilji študijskega programa z vidika splošnih kompetenc so izobraziti diplomanta, ki je na nacionalni in mednarodni ravni sposoben sodelovati pri: - zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, - načrtovanju prometnega sistema in prometnih podsistemov, - upravljanju in gospodarjenju s cestno in železniško infrastrukturo, - upravljanju s prometom in prometnimi tokovi, - načrtovanju, organiziranju in izvajanju prevozov. Pridobljene splošne kompetence so skladne s kompetencami tujih primerjalnih programov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence pridobljene z dodiplomskim visokošolskim strokovnim študijskim programom 1. stopnje »Prometno inženirstvo« so: - Diplomant je usposobljen za sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane - Diplomant je sposoben samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostnih načrtov - Diplomant je usposobljen za analiziranje lastnosti elementov prometnega sistema ter pojavov in prometnih procesov v njem ter samostojno delovanje pri načrtovanju in planiranju mestnega in regionalnega prometnega sistema - Diplomant je sposoben samostojnega dimenzioniranja prometnic, prometnih površin in terminalov - Diplomant je sposoben samostojno analizirati gibanje prometnih tokov, zasedenost kapacitet ter načrtovati potrebe po prometni infrastrukturi - Diplomant je usposobljen za sodelovanje pri upravljanju ter samostojnega organiziranja gospodarjenja s prometno infrastrukturo in prometnimi sredstvi - Diplomant je sposoben samostojnega izvajanja prometno varnostnih analiz in prognoz - Diplomant razume tehnološke postopke in procese v transportu in prometu ter je usposobljen za vodenje in organiziranje prometnih storitev s povdarkom na cestnem in železniškem prometu - Diplomant je sposoben samostojnega proučevanja tržišča glede na potrebe po transportu in prometu - Diplomant je usposobljen za optimiziranje vseh vrst transportov in logističnih procesov - Diplomant je usposobljen za sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije ter rentabilnosti poslovanja - Diplomant je usposobljen za sodelovanje pri razvoju in izdelavi opreme za transport in transportno telematiko - Diplomant je sposoben samostojnega dogovarjanja poslov in sklepanja pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja prometa, gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva, strojništva, elektrotehnike, informatike in s področja drugih tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo je možen s področij prometa, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, informatike. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Postopek bo potekal v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Kandidat bo oddal Vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih je pridobil v formalnih izobraževalnih programih ali v obliki neformalnega izobraževanja. Vlogi po priložil ustrezna dokazila.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

MODUL CESTNI PROMET

MODUL ŽELEZNIŠKI PROMET