SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000335

7

2024/25

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. grad.
magister inženir gradbeništva
magistrica inženirka gradbeništva

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0732 – Gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. JANJA KRAMER STAJNKO, univ. dipl. inž. grad.

GRADBENIŠTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

Diplomant pridobi širok nabor znanja s področja štirih študijskih programov:gradbeništvo,gospodarsko inženirstvo,prometno inženirstvo in arhitektura.

VISOKA ZAPOSLJIVOST

Uspešno zaključen študij diplomantu omogoča visoko zaposljivost na trgu dela.

ZNANJE GRADBENIŠTVA

Diplomant pridobi široko znanje, ki omogoča reševanje inženirskih problemov ob upoštevanju predpisov za varstvo okolja.

INOVATIVNO ZNANJE

Diplomant ima sposobnost inovativnega povezovanja različnih področij.

NATANČNOST IN DOVRŠENOST

Diplomant gradbeništva pridobi pričakovana znanja kot to zahteva slovenska gradbena stroka.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Diplomant gradbeništva je usposobljen za kreativno delo v timu gradbenih projektantov in izvajalcev ter projektantov in izvajalcev drugih strok.

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program GRADBENIŠTVO je bil akreditiran 25. 2. 2010. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS od tega vse obveznosti pri predmetu Matematika D.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Doktorski študij na 3. stopnji.

Možnosti za zaposlitev

Zahtevna stopnja strokovnega dela v podjetjih in državni upravi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji so: • Zagotoviti študijski program, ki študentom omogoča, da nadgrajujejo znanja iz temeljnih naravoslovnih, računalniško-informacijskih in temeljnih predmetov gradbene stroke, ter absorbirajo poglobljena, kot tudi nova znanja iz usmeritvenih gradbenih predmetov. • Temeljito usposobiti študenta za uporabo najnovejših matematičnih in inženirskih metod pri reševanju kompleksnih inženirskih problemov s področja posamezne smeri oziroma podpodročja gradbeništva. • Izgraditi strokovnjaka, ki bo – ob splošnem poznavanju temeljnih znanj s širšega področja gradbeništva – dodatno usposobljen za razvijanje novih pristopov pri reševanje specifičnih, kot tudi aktualnih oziroma novonastalih inženirskih problemov iz prakse ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij gradbeništva. • Slovenskemu gospodarstvu izobraziti vrhunskega gradbenega strokovnjaka v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa, ki mu bo omogočil perspektivo in konkurenčnost tako doma kot tudi v tujini. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant – magistrant s trdnim temeljnim teoretičnim znanjem in poglobljenimi usmerjenimi strokovnimi znanji, kar mu bo omogočalo samostojno opravljanje kompleksnih nalog na področju gradbeništva. Pridobljena znanja, privzgojena sistematičnost in delovne navade mu bodo omogočale samostojni študij in raziskave pri reševanju zahtevnejših inženirskih problemov ter ga usmerjati v kontinuirno in samostojno spremljanje in razvijanje napredka tehniške stroke.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti, ki bodo dokončali študijski program 2. stopnje Gradbeništvo, bodo v sklopu splošnih kompetenc pridobili predvsem: - usposobljenost povezovanja osnovnega znanja s problematiko planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov in zasnove gradbenih izdelkov, - sposobnost samostojnega vodenja projektov, - sposobnost večje kreativnosti in inovativnosti, kot rezultat širšega poznavanja področja ob hkratni usmerjenosti v posamezno podpodročje, - sposobnost komuniciranja znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami doma in v tujini v procesu pridobivanja in izvajanja del, - sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, - sposobnost reševanja najzahtevnejših praktičnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, - obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje ter iskanja optimalnih rešitev v danih okoliščinah, - sposobnost uporabe vrhunskega znanja v praksi, - razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju, - kooperativnost, delo v skupini in v mednarodnem okolju, - vse pristojnosti, ki takem kadru izhajajo iz veljavne zakonodaje v gradbeništvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo s študijskim programom 2. stopnje Gradbeništvo v okviru predmetno specifičnih kompetenc: • na podlagi predhodno osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, geodezije, inženirske etike in osnovnih strokovnih znanj gradbene stroke ter z nadgradnjo znanja iz temeljnih strokovnih gradbenih predmetov in znanja iz predmetov izbranih usmeritev posamezne smeri, znali planirati, projektirati in izvajati gradbene objekte in storitve, v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajati neodvisne tehniške presoje na podlagi znanstvene analize in sinteze, • znali uporabiti vrhunska specializirana znanja s področij planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov, organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike, • znali samostojno dimenzionirati gradbene elemente, jih povezovati v celoto ter prenašati v realno okolje, • znali samostojno in kreativno opravljati zahtevne naloge s področja gradbeništva in voditi "projektni tim".

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnike (prometno inženirstvo) (0788), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se upošteva: 1. Povprečna ocena dodiplomskega študija.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - višji letnik študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

GRADBENE KONSTRUKCIJE IN OPERATIVA

GRADBENA INFRASTRUKTURA