SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000336

7

2024/25

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. prom.
magister inženir prometa
magistrica inženirka prometa

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. MATJAŽ ŠRAML, univ. dipl. inž. str.

PROMETNO INŽENIRSTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

Diplomant pridobi širok nabor znanja s področja štirih študijskih programov:gradbeništvo,gospodarsko inženirstvo,prometno inženirstvo in arhitektura.

VISOKA ZAPOSLJIVOST

Uspešno zaključen študij diplomantu omogoča visoko zaposljivost na trgu dela.

ORGANIZACIJA PROMETA

Diplomant ima strokovna znanja za načrtovanje in organizacijo prometa in mobilnosti v mestih, državi, gospodarskih javnih službah in podjetjih.

STROKOVNO ZNANJE

Diplomant ima temeljna strokovna znanja iz področja načrtovanja in upravljanja prometne infrastrukture.

VPLIV PROMETA

Diplomant ima znanje o vplivih prometa na okolje, varnost in ekonomijo.

ŠIROKO ZNANJE

Diplomant ima splošna znanja iz informatike in računalništva ter ekonomije.

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program PROMETNO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 25. 2. 2010. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS točk, obvezno pa mora opraviti izpit pri predmetu Kombinatorična optimizacija ali Višja statistika.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Doktorski študij na 3. stopnji.

Možnosti za zaposlitev

Na naslednjih področjih: - prometno planiranje (zahtevnejše naloge modeliranja, simulacij in napovedi) in prometna politika, - ekonomika transporta (cestni in železniški promet), - organizacija in tehnologija transporta - zahtevnejše naloge, - mehka in trajnostna mobilnost, - prometna informatika in telematika, - prometno-varnostni pregledi in analize, - načrtovanje varne infrastrukture, - analize prometnih nesreč, - inženirska področja za potrebe tirnega in žičniškega prometa, - podpora prostorskemu, urbanističnemu in okoljskemu načrtovanju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj študijskega programa 2. stopnje Prometno inženirstvo je: •Podajanje znanja z vseh področij, pomembnih za razumevanje pojavov in procesov v prometu. •Doseči mednarodno primerljivost in prehodnost. •Izobraziti široko razgledanega strokovnjaka s področja prometnih ved, ki bo podpiral trajnostni razvoj slovenske družbe in bo konkurenčen tudi na evropskem trgu delovne sile. •Ustvariti strokovnjaka, ki bo dodatno usposobljen (specializiran) za reševanje specifičnih inženirskih problemov izbranega modula. •Izobraziti strokovnjaka, ki bo znal prispevati k zagotavljanju trajnostnega razvoja družbe. •Slovenskemu gospodarstvu, še posebej transportnemu, ponuditi strokovnjaka z znanji, ki bo zagotavljal mednarodno konkurenčnost. •Izobraziti strokovnjake za analize varnosti v prometu. •Izobraziti diplomanta, ki bo sposoben nadaljevati delo na znanstveno raziskovalnem področji s področja trajnostne mobilnosti in prometne varnosti.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti, ki bodo dokončali študijski program druge stopnje Prometno inženirstvo, bodo v sklopu splošnih kompetenc pridobili predvsem: - Sposobnost ugotavljanja ter dokazovanja vzročno-posledičnih povezav, - Sposobnost napovedovanja ter vrednotenja posledic načrtovanih rešitev (ukrepov), - Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, - Razvoj kritične in samokritične presoje, vključno z etično in družbeno-odgovornostno refleksijo, - Sposobnost uporabe znanja v praksi ter avtonomnost v strokovnem delu, - Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komuniciranje s strokovnjaki in specialisti s prometnim inženirstvom povezanih drugih področij, - Sposobnost za kooperacijo in delo v skupini v mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo s študijskim programom druge stopnje Prometno inženirstvo v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: •Analiziranje in evalvacija procesov v prometnem sistemu. •Sinteza dogajanj v prometnem sistemu, predvsem pa povezovanje prometnih znanj z drugimi pomembnimi družbenimi podsistemi, kakor tudi vrednotenje učinkov prometnega sistema na okolje, prostor, ekonomijo, demografijo. •Izdelava trajnostnih mobilnostnih načrtov (SUMP), kot ene ključnih sestavin trajnostnega razvoja družbe. •Izdelava prometnih študij. •Izdelava študij vpliva prometa na okolje. •Izdelava varnostnih konceptov in elaboratov, kakor tudi varnostnih pregledov v cestnem prometu; •Načrtovanje, razvoj in implementacija transportnih tehnologij v industriji transportnih naprav, kakor tudi v prevozništvo in prometni sistem. •Načrtovanje, razvoj in implementacija inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v prakso. •Organiziranje transportnih aktivnosti v potniškem in tovornem prometu, vključno s prevozom posebnih tovorov in nevarnih snovi; •Izdelava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521). 2. Kandidatom ostalih študijskih programov prve stopnje se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo) (0788), gradbeništvo (0732), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), računalništvo in informatika (0610) ter ekonomija (0311). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja) (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), gradbeništvo (0732), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), računalništvo in informatika (0610), ter ekonomija (0311). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : - višji letnik študijskega programa 2. stopnje Prometno inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521). Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Prometno inženirstvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

MODUL VARNOST CESTNEGA PROMETA

MODUL UPRAVLJANJE PROMETA IN MOBILNOSTI