SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000338

7

2024/25

24 ECTS 120 ECTS

mag. gosp. inž.
magister gospodarski inženir
magistrica gospodarska inženirka

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

izr. prof. dr. MIRKO FICKO, univ. dipl. gosp. inž.

Študij Gospodarskega inženirstva je edinstven študijski program v Sloveniji, v okviru katerega študenti dobijo inženirska, ekonomsko-poslovna in izbrana interdisciplinarna znanja, ki jih zahteva sodobna proizvodnja.

POVEZOVANJE TEHNIKE IN EKONOMIJE PO MERI

Združevanje izbranih tehniških in ekonomskih znanj zagotavlja diplomantom hitro zaposljivost in kakovostna delovna mesta.

INTERDISCIPLINARNOST

Dojemanje in reševanje prepletenih tehnično-poslovnih organizacijskih problemov, kar je odlika interdisciplinarnega študija.

ORGANIZACIJA IN VODENJE

Usposobljenost za vodstvene funkcije z obvladovanjem projektnega načina dela za reševanje tehniško-poslovnih problemov.

PROJEKT RAZVOJA IZDELKA

Povezovanje teorije in prakse v obliki študentskih projektov na problemih iz podjetij.

 • EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO

  Besedilo o sprejetju

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Ekonomsko-poslovna fakulteta sta članici javne Univerze v Mariboru. Študijski program GOSPODARSKO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 25. 2. 2010. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS od tega vse obveznosti pri predmetu Statistika z raziskovalnimi metodami.

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Doktorski študij na 3. stopnji.

  Možnosti za zaposlitev

  Magister gospodarskega inženirstva je usposobljen za opravljanje zahtevnih strokovnih nalog, ki zahtevajo poglobljena inženirska znanja oplemenitena z ustreznimi ekonomskimi in poslovnimi znanji. S pridobljenimi znanji je ustrezen za zaposlitev na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva."

  Dodatne informacije

  Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani: https://www.fgpa.um.si/studij/.

  Načini ocenjevanja

  S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  •Zagotoviti študijski program, ki nadgrajuje znanja iz temeljnih naravoslovnih predmetov in predmetov gradbene stroke ter sočasno podaja in nadgrajuje ekonomsko-poslovna znanja. •Usposobiti študente, da bodo razumeli povezavo med inženirskimi problemi in poslovno realnostjo ter jo znali v praksi uporabiti. •Izgraditi strokovnjaka, ki bo – s poglobljenim interdisciplinarnim znanjem – usposobljen učinkovito povezovati teorijo in prakso za reševanje kompleksnih inženirskih problemov in bo ob tem inovativno medsebojno povezoval različna podpodročja gradbeništva v povezavi z ekonomsko-poslovnimi izzivi. •Slovenskemu gospodarstvu izobraziti lik vrhunskega strokovnjaka s področja gospodarskega inženirstva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa ter s tem diplomantu omogočiti perspektivo in konkurenčnost zaposlovanja doma in na evropskem trgu delovne sile. •Dvigniti nivo inovativnosti študentov in kasneje diplomantov, kot bodočih kadrov v gradbenih podjetjih in gradbenem inženiringu, kar je možno le s kombinacijo znanj z obeh perspektiv.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje podiplomskega magistrskega programa druge stopnje GING bodo med študijem pridobili ustrezne splošne kompetence, da bodo sposobni v skladu s visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred tako izobražene strokovnjake, sposobni reševati zelo zahtevne strokovne probleme. Splošne kompetence bodo pridobili iz jedrnega znanja magistrskega programa oziroma smeri. Študentom bomo omogočili pridobivanje poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, hkrati pa jih bomo usposobili za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, in za prevzemanje odgovornosti pri vodenju zelo zahtevnih delovnih procesov in sistemov. Navedene lastnosti bodo študentje pridobivali med študijskim procesom, ki bo zasnovan tako, da bo intenzivno vključeval strokovno in znanstveno zorenje s pomočjo projektnih nalog v delovnem okolju, ki bodo temeljno, aplikativno ali razvojno usmerjene. Poleg tega pa bodo med študijskim procesom pridobili tudi druge veščine, spretnosti, vrednote, prepričanja in pozitivno samopodobo, ki poleg kakovostnega znanja bistveno pripomorejo k učinkoviti izrabi virov, k uspešnim komunikacijskim spretnostim, ter prispevajo pomemben delež k uspešnosti pri izvrševanju zelo zahtevnih nalog. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje GING bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s širšega področja gospodarskega inženirstva ustrezne smeri ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, zahtevne izdelke, sisteme, tehnologije, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Pri tem bodo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati bodo sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Poseben poudarek bo na sočasnem dojemanju in reševanju tehniško-organizacijskih problemov, kar je največja odlika tega interdisciplinarnega študija. Študentje bodo sposobni učinkovito povezovati teorijo in prakso, med drugim tudi s pomočjo projektnih nalog. Široka, interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin bo omogočila poln razmah njihovih kreativnih in inovativnih potencialov. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju. Diplomant mora na drugi stopnji študija poglobiti znanje in razumevanje strokovne problematike s tehničnega področja ter s področja ekonomskih in poslovnih ved, zlasti znotraj posameznih študijskih usmeritev, ki so izoblikovane na osnovi potreb gospodarstva in temu prilagojen nabor potrebnih znanj in iz njih izhajajočih študijskih vsebin.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje bodo v podiplomskem magistrskem študijskem programu Gospodarsko inženirstvo - smer Gradbeništvo v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobili predvsem: - sposobnost uporabe in poglabljanja specializiranih znanj iz strokovnih področjih planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov (gradbenih konstrukcij in infrastrukturnih objektov), vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, trajnostne gradnje, urbanega planiranja in okoljske politike, - sposobnost razumevanja fizikalnih principov in njihove vloge v inženirskih problemih, - sposobnost razumevanja delovanja sistemov za oskrbo z vodo in odvodnjavnja odpadnih voda, - razumevanje filozofije geotehničnega projektiranja ter načinov zagotavljanja geostatične varnosti pri podpornih konstrukcijah, - zmožnost reševanja optimizacijskih problemov v operativnem gradbeništvu, - sposobnost vodenja gradbenih projektov in sprejemanja investicijskih odločitev ter vrednotenja nepremičnin, - usposobljenost za uporabo računalniških orodij na določenem strokovnem področju, - usposobljenost študentov za uporabo metod in tehnik za upravljanje in vodenje zahtevnih gradbenih projektov v smislu ustrezne kakovosti, pravočasnosti in ekonomičnosti, - razumevanje in uporaba statističnih metod v znanstveno-raziskovalnem delu, - razumevanje sodobnih teoretičnih konceptov poslovnih financ in sposobnost ocene njihove uporabnosti v praksi, - sposobnost obvladovanja projektov in programov projektov v poslovnih okoljih, - sposobnost strateškega upravljanja poslovnih in proizvodnih sistemov, - integracijska znanja iz področja gradbene ekonomije in managementa, ki zaokroženo oblikujejo lik diplomanta.

  Pogoji za vpis v program

  V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo - smer Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), strojništvo (0715), gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo (0788) in arhitektura (0731). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika, tehniško varstvo okolja, varstvo okolja) (0788), gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika (0788), elektrotehnika, energetika (0713), elektronika in avtomatizacija (elektrotehnika) (0714), okoljske in okoljevarstvene vede (0521), računalniške vede (0610), ekonomija (0311) in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (0732). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnike (prometno inženirstvo) (0788), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo - smer Gradbeništvo se upošteva: Povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : - višji letnik študijskega programa 2. stopnje GING – smer Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja gradbeništva. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje GING – smer Gradbeništvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

  GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO

  Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil potrjen na Senatu UM 17. 11. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 25. 2. 2010. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 27. 9. 2016 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 19. 10. 2017.

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom Univerze v Mariboru določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zberejo najmanj 47 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Metode eksperimentalnega dela (7 ECTS), - Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), - Proizvodni sistemi (5 ECTS), - Statistika z raziskovalnimi metodami (6 ECTS). Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru. Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Magistrski študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo smer Strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Podiplomski študij na študijskih programih 3. stopnje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 3. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Magistrski študijski program Gospodarsko inženirstvo smer Strojništvo bo diplomantom nudil odlično izhodišče za zaposlovanje na najrazličnejših področjih. Študenti sočasno pridobivajo tehniška, poslovna ter posledično interdisciplinarna znanja, zato bodo diplomanti deležni kakovostnega in zelo širokega nabora kompetenc, ki jim bo omogočal prilagodljivost na trgu dela, konkurenčnost in s tem tudi odlične zaposlitvene možnosti. Diplomant bo strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje poslovnih procesov in proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja podjetij, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje in drugih strateških področij v podjetju. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, bodo imeli dovolj široka znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva (ne samo strojništva) in negospodarstva.

  Dodatne informacije

  Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

  Druge obveznosti

  Ni drugih obveznosti.

  Načini ocenjevanja

  Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilji študijskega programa GING na drugi stopnji visokošolskega izobraževanja so: - izvajati študijski program, ki nadgrajuje znanja s področja gradbeništva oz. strojništva (odvisno od smeri programa) ter sočasno podaja in nadgrajuje ekonomsko-poslovna znanja; - izvajati interdisciplinarni magistrski študijski program, ki bo usposobil študente, da bodo razumeli povezavo med inženirskimi (tehniškimi, tehnološkimi) problemi in poslovno realnostjo; - izobraziti lik vrhunskega strokovnjaka s področja gospodarskega inženirstva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti možnost zaposlovanja na evropskem trgu delovne sile; - ustvariti strokovnjaka, ki bo – ob širokem splošnem poznavanju temeljnih znanj s področja gradbeništva oziroma strojništva dodatno usposobljen za reševanje specifičnih inženirskih problemov ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij znotraj ustrezne tehniške stroke in v povezavi z ekonomsko-poslovnimi izzivi; - slovenskemu gospodarstvu posredovati široko usposobljenega strokovnjaka, ki mu bo omogočil perspektivo in konkurenčnost na evropskem trgu. Prav tako želimo obstoječi vodstveni kader na najrazličnejših podjetjih dodatno usposobiti z interdisciplinarnimi znanji s tehniškega in ekonomskega področja, da se bo znal reševati kompleksne probleme z obeh perspektiv (tehniška rešitev in aplikacija na trgu); - dvigniti nivo inovativnosti študentov in obstoječega kadra v inženirskih in proizvodnih podjetjih, kar je možno le s kombinacijo zgoraj navedenih znanj. Navedeni cilji študijskega programa so izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov tako v okviru posameznih predmetnih vsebin kot tudi pri zaključnih diplomskih delih. Na osnovi teh ciljev bodo študenti s študijskim programom 2. stopnje dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo dosegali tako splošne kot predmetno specifične kompetence. Pridobljeno znanje bo primerljivo z znanji osvojenimi na primerljivih študijskih programih sorodnih ustanov v Evropi.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje podiplomskega magistrskega programa druge stopnje GING bodo med študijem pridobili ustrezne splošne kompetence, da bodo sposobni v skladu s visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred tako izobražene strokovnjake, sposobni reševati zelo zahtevne strokovne probleme. Splošne kompetence bodo pridobili iz jedrnega znanja magistrskega programa oziroma smeri. Študentom bomo omogočili pridobivanje poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, hkrati pa jih bomo usposobili za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, in za prevzemanje odgovornosti pri vodenju zelo zahtevnih delovnih procesov in sistemov. Navedene lastnosti bodo študentje pridobivali med študijskim procesom, ki bo zasnovan tako, da bo intenzivno vključeval strokovno in znanstveno zorenje s pomočjo projektnih nalog v delovnem okolju, ki bodo temeljno, aplikativno ali razvojno usmerjene. Poleg tega pa bodo med študijskim procesom pridobili tudi druge veščine, spretnosti, vrednote, prepričanja in pozitivno samopodobo, ki poleg kakovostnega znanja bistveno pripomorejo k učinkoviti izrabi virov, k uspešnim komunikacijskim spretnostim, ter prispevajo pomemben delež k uspešnosti pri izvrševanju zelo zahtevnih nalog. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje GING bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s širšega področja gospodarskega inženirstva ustrezne smeri ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, zahtevne izdelke, sisteme, tehnologije, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Pri tem bodo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati bodo sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Poseben poudarek bo na sočasnem dojemanju in reševanju tehniško-organizacijskih problemov, kar je največja odlika tega interdisciplinarnega študija. Študentje bodo sposobni učinkovito povezovati teorijo in prakso, med drugim tudi s pomočjo projektnih nalog. Široka, interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin bo omogočila poln razmah njihovih kreativnih in inovativnih potencialov. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju. Diplomant mora na drugi stopnji študija poglobiti znanje in razumevanje strokovne problematike s tehničnega področja ter s področja ekonomskih in poslovnih ved, zlasti znotraj posameznih študijskih usmeritev, ki so izoblikovane na osnovi potreb gospodarstva in temu prilagojen nabor potrebnih znanj in iz njih izhajajočih študijskih vsebin.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne kompetence, ki jih razvija podiplomski magistrski študijski program druge stopnje GING – smer Strojništvo pa je mogoče strniti v naslednje točke: - sposobnost obvladovanja in poglabljanja znanja na izbranih strokovnih področjih (npr. konstruiranje tehniških sistemov, razvojni inženiring, okoljsko inženirstvo, napredne obdelovalne tehnologije in sistemi, menedžment proizvodnih tehnologij) in interdisciplinarni pristop pri reševanju problemov, - sposobnost načrtovanja, ovrednotenja in izdelave tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov, ki jih je mogoče tržiti na svetovnih trgih, - sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij, avtomatizacije proizvodnje in novih proizvodnih konceptov, - razumevanje vplivov onesnaženja okolja in uvajanje primarnih in sekundarnih ukrepov za njihovo zmanjševanje, - zmožnost sistematskega razumevanja proizvodnih sistemov in procesov, izkoriščanje prednosti novejših proizvodnih filozofij, - sposobnost samostojnega načrtovanja in oblikovanja proizvodnih sistemov v praksi, - zmožnost uporabe standardov in zakonodaje pri reševanju inženirskih problemov, - usposobljenost študentov za reševanje problemov s področja izbire in karakterizacije materialov, - uporaba računalniških orodij na področjih ciljno vodenega razvoja izdelkov, - znanje snovanja in izgradnje zahtevnejših integriranih obdelovalnih sistemov, - razumevanje načina nastanka pogodbene obveznosti in pomena njene pravilne izpolnitve na trgu, - razumevanje in uporaba statističnih metod v znanstveno-raziskovalnem delu, - razumevanje sodobnih teoretičnih konceptov poslovnih financ in sposobnost ocene njihove uporabnosti v praksi, - sposobnost obvladovanja projektov in programov projektov v poslovnih okoljih, - sposobnost strateškega upravljanja poslovnih in proizvodnih sistemov.

  Pogoji za vpis v program

  V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: ¬¬ Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo se upošteva: - uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena z zaključnim delom 100%

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.