SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000341

7

2024/25

12 ECTS 120 ECTS

mag. kem.
magister kemije
magistrica kemije

M.Sc.
Master of Science

05 – Naravoslovje, matematika in statistika

0531 – Kemija

1 – Naravoslovne vede

red. prof. dr. PETER KRAJNC, univ. dipl. inž. kem.

KEMIJA

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program KEMIJA je bil akreditiran 12. 3. 2009. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2013, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.) Besedilo o sprejetju

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti napredujejo v višji letnik, če so s študijskim programom izpolnili obveznosti: Vpisni pogoji za 2. letnik: Opravljene študijske obveznosti 1. letnika v obsegu vsaj 55 ECTS. Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti magistrskega študijskega programa Kemija lahko nadaljujejo študij neposredno na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo.

Možnosti za zaposlitev

Magistrski študijski program druge stopnje Kemija s številnim naborom izbirnih predmetov, študentu omogoča, da po opravljeni diplomi lahko uporabljajo široko znanje kemije, biokemije, materialov, okoljske kemije. Poudariti velja, da je v razvitih evropskih državah veliko povpraševanje po visoko izobraženih strokovnjakih s področja kemije in biokemije. Diplomanti magistrskega študijskega programa Kemija se lahko zaposlijo tako v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, laboratorijih, forenzičnih laboratorijih, razl. zavodih ipd.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FKKT - Študenti: https://www.fkkt.um.si/sl/studenti

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov. Najznačilnejši so: sprotni testi (računski in teoretični), pisni izpit, ustni izpit, računski izpit, teoretični izpit, seminarske naloge, predstavitev seminarske naloge, reševanje problemov, aktivno delo na predavanjih, zaključno delo (diplomsko, magistrsko ali doktorska disertacija) in ustni zagovor zaključnega dela. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Rezultate izpitov lahko študenti preverijo preko Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) in pri določenih predmetih preko elektronskega podpornega sistema Moodle. Oba sistema zagotavljata varstvo osebnih podatkov, tako da so študentu vidni samo njegovi rezultati. Nosilci in izvajalci predmetov so študentom vselej pripravljeni posredovati dodatna pojasnila glede ocenjevanja osebno ali preko elektronske pošte. Študentje pogosto prihajajo k profesorjem na ogled rezultatov preverjanja znanja, pri čemer jim profesorji razložijo morebitne napake in dajo napotke za nadaljnje učenje. Uspešnost opravljanja izpitov in študija redno analiziramo in objavljamo v Samoevelvacijskem poročilu UM FKKT, ki je objavljeno na spletni strani: http://www.fkkt.um.si/sl/kakovost.

Temeljni cilji študijskega programa

Na magistrskem študijskem programu Kemija je poudarek na razvijanju sposobnosti študentov, značilnih za inovativno raziskovalno okolje: - uporaba znanstvenih metod in doseganje znanstvenih rešitev; - sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov; - uporaba celovitih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij (sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti) - učinkovita raba vseh dostopnih virov informacij in znanja iz kemijskega področja in sposobnost kritične presoje teh virov - usposabljanje študentov za reševanje kompleksnih analitskih problemov z uporabo sodobnih metod in instrumentov, - usposabljanje študentov za prenos osvojenih znanj na druge. Zahtevnost teh ciljev narašča od dodiplomskega k doktorskem študiju. Na eni strani dvoletni magistrski študij diplomantom omogoča doseganje osnovnih kompetenc v raziskovalno usmerjeni stroki, na drugi strani pa so s tem programom postavljene potrebne osnove za nadaljnje podiplomsko in vseživljensko izobraževanje. Drugi pomemben cilj študijskega programa je poudarek na uporabni in tehnični kemiji. Poleg matematično-naravoslovnih vsebin kemijski profil vsebuje tudi delež kemijsko-tehniških vsebin, značilnih za kemijske programe na tehniško usmerjenih fakultetah, torej značilnih za uporabno in tehnično kemijo. Cilj študijskega programa je tudi usklajenost z mednarodnimi priporočili o trajanju in strukturi magistrskih univerzitetnih programov, s čimer se doseže potrebno harmonizacijo bolonjskega procesa, prehodnost študentov in izmenljivost profesorjev v evropskem visokošolskem prostoru (EVP oz. EHEA) in raziskovalnem prostoru (ERA), in odpira široke možnosti zaposlovanja diplomantov v evropskem ter svetovnem prostoru.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Po diplomiranju mora biti magister kemije sposoben: • uporabljati splošne znanstvene metode in modele • preverjati preizkušene metode, jih izboljšati, reševati probleme in izvajati znanstvene raziskave • pri reševanju kompleksnih problemov primerjati dejstva, teorije, koncepte in podatke • biti pripravljen za vseživljensko učenje in izpopolnjevanje znanja • samostojnega dela in dela v skupini • učinkovito komunicirati, tudi v angleščini in z uporabo modernih predstavitvenih orodij predstaviti informacije, probleme in njihove rešitve pred strokovno javnostjo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom Kemija Po diplomiranju mora biti magister kemije bolj spreten v sposobnostih prve stopnje in biti sposoben uporabiti poglobljena osnovna ter specialistična znanja : • imeti poglobljeno znanje ustreznih temeljnih ved in njihove geneze (še posebej matematike, biologije, fizike) za razumevanje, opisovanje in reševanje pojavov v kemiji, • razumeti kemijsko terminologijo, nomenklaturo in uporabo enot, • poznati tipe kemijskih reakcij in njihove osnovne značilnosti, • poznati postopke kemijske analize in karakterizacije spojin, • poznati metode strukturnih preiskav vključno s spektroskopijo in rentgensko difrakcijo • poznati značilnosti različnih agregatnih stanj in teorije, ki jih opisujejo, • imeti poglobljena znanja iz kvantne mehanike in njene uporabe pri opisu strukture atomov in molekul, • poznati principe termodinamike in njihovo uporabo v kemiji, • poznati kinetiko kemijskih sprememb vključno s katalizo, • imeti poglobljeno znanje iz sistematike elementov in njihovih spojin vključno s periodnim sistemom, • poznati strukturne značilnosti elementov in njihovih spojin vključno s stereokemijo, • poznati lastnosti alifatskih, aromatskih, heterocikličnih in organokovinskih spojin, • poznati naravo in lastnosti funkcionalnih skupin v organskih molekulah, • poznati sintezne poti v organski in anorganski kemiji, • poznati zvezo med materiali in posmeznimi atomi oziroma molekulami, • poznati kemijo bioloških molekul in procesov, • biti sposoben razumevanja o varnosti, zdravju in okolju, • biti sposoben in imeti izkušnje pri uporabi ustrezne programske opreme in drugih naprednih orodij, • biti sposoben izvesti naprednejše eksperimente in podati naprednejše tolmačenje rezultatov, • biti sposoben izvesti ustrezno načrtovanje in reševanje problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov na danem specialističnem področju.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Kemija se lahko vpiše, kdor je končal: 1.Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), biokemija (0512), farmacija (0916), kemijsko inženirstvo (0711), kemijska tehnologija (0711), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov – kemija (0114) 2.Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (0588), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 45 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (12 ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (7 ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (6 ECTS), Fizikalna kemija I (4 ECTS). 3.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711). 4.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (0588), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 45 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna in anorganska kemija I (12 ECTS), Splošna in anorganska kemija II (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (7 ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (6 ECTS), Fizikalna kemija (4 ECTS). 5.Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), biokemija (0512), farmacija (0916), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711) ter izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov – kemija (0114). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS *, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6.Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (0588). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), biokemija (0512), farmacija (0916), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711), ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS*, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: naravoslovje (0588). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. * Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk ECTS. O vpisih z drugih strokovnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Kemija se upošteva: - Dosežena ocena pri diplomi: 20 % - Povprečna ocena prvostopenjskega študija: 50 % - Povprečje ocen predmeta Matematika III ali Matematika C in Organska sinteza: 30 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Zakonom o visokem in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kemija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: kemija, biokemijska tehnologija in inženirstvo, farmacija, kemijska tehnologija in enovit dvopredmetni študijski program predmetni učitelj, usmeritev izobraževalna kemija in …), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v 2. letnik v študijskem programu Kemija. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vpisih in prehodih s sorodnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Magistrski študijski program »Kemija« konča tisti kandidat, ki je opravil vse obveznosti, predvidene s študijskim programom, pripravil in uspešno zagovarjal magistrsko nalogo in tako zbral najmanj 120 ECTS točk.

ANALIZNA KEMIJA