SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000342

7

2024/25

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. kem. inž.
magister inženir kemijskega inženirstva
magistrica inženirka kemijskega inženirstva

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0711 – Kemijsko inženirstvo in procesi

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. ZORKA NOVAK PINTARIČ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 12. 3. 2009. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2013, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.) Sprememba imena študijskega programa Kemijska tehnika v Kemijsko inženirstvo je bila potrjena na Senatu Fakultete za Kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru 9. 11. 2018 in 13. 12. 2018, na Senatu Univerze v Mariboru pa 29. 1. 2019.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Vpisni pogoji za drugi letnik: študentje se vpišejo v drugi letnik, če so opravili študijske obveznosti prvega letnika v obsegu vsaj 51 ECTS. Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve FKKT na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo lahko nadaljujejo študij neposredno na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo.

Možnosti za zaposlitev

Magistrski študijski program druge stopnje Kemijsko inženirstvo daje diplomantom široke in kakovostne kompetence, zato imajo dobre možnosti za zaposlovanje tako v gospodarstvu kot v negospodarskih dejavnostih. Magistri kemijske tehnike so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju raziskav in razvoja v številnih industrijskih panogah: kemijski, farmacevtski, naftni, petrokemijski, gumarski, usnjarski, strojni, metalurški, nekovinski (steklo, cement, keramika), živilski in tekstilni industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij. Zaposlujejo se lahko tudi v raziskovalnih institutih, izobraževalnih ustanovah in drugih javnih zavodih, revizijskih in svetovalnih podjetjih in v državni upravi, npr. carini in inšpekcijskih službah.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FKKT - Študenti: https://www.fkkt.um.si/sl/studenti

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov. Najznačilnejši so: sprotni testi (računski in teoretični), pisni izpit, ustni izpit, računski izpit, teoretični izpit, seminarske naloge, predstavitev seminarske naloge, reševanje problemov, aktivno delo na predavanjih, zaključno delo (diplomsko, magistrsko ali doktorska disertacija) in ustni zagovor zaključnega dela. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Rezultate izpitov lahko študenti preverijo preko Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) in pri določenih predmetih preko elektronskega podpornega sistema Moodle. Oba sistema zagotavljata varstvo osebnih podatkov, tako da so študentu vidni samo njegovi rezultati. Nosilci in izvajalci predmetov so študentom vselej pripravljeni posredovati dodatna pojasnila glede ocenjevanja osebno ali preko elektronske pošte. Študentje pogosto prihajajo k profesorjem na ogled rezultatov preverjanja znanja, pri čemer jim profesorji razložijo morebitne napake in dajo napotke za nadaljnje učenje. Uspešnost opravljanja izpitov in študija redno analiziramo in objavljamo v Samoevalvacijskem poročilu UM FKKT, ki je objavljeno na spletni strani: http://www.fkkt.um.si/sl/kakovost.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji magistrskega programa Kemijsko inženirstvo so: • pripraviti študente za poklicno kariero na področju kemijske in biokemijske tehnike, • posredovati študentom znanja ter sodobna inženirska orodja, metode in tehnike, ki so potrebne za raziskovalno-razvojno delo na področju razvoja kemijskih in biokemijskih produktov in procesov, • usposobiti študente za identifikacijo in reševanje zahtevnih inženirskih problemov z uporabo inovativnih eksperimentalnih in računalniških tehnik, • usposobiti študente za sprotno spremljanje razvoja in dosežkov na področju kemijske in biokemijske tehnike, • usposobiti študente za prenašanje osvojenih znanj in sposobnosti na druge, • vzgajati pri študentih komunikacijske in upravljalske sposobnosti. Temeljni cilji programa predstavljajo izhodišče za definiranje učnih izidov študentov, ki so podrobneje opredeljeni v učnih načrtih posameznih predmetov. Učni izidi določajo znanja, spretnosti in kompetence, ki jih pridobijo študentje, ko opravijo posamezno učno enoto. Učni izidi študentov se preverjajo v skladu z učnimi načrti, npr. s testi, izpiti, laboratorijskimi in računalniškimi spretnostmi, sposobnostjo študentov za izpeljavo projektov, planiranje in vodenje dela v skladu s sprejetimi dogovori in zastavljenimi cilji, delo v timu, komuniciranje, evalvacijo lastnega dela, ukrepi za izboljšanje ipd.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Magistranti drugostopenjskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo bodo skladno s temeljnimi cilji pridobili splošne kompetence, ki v osnovi izhajajo iz kompetenc prve stopnje, vendar so poglobljene za konceptualno, razvojno, načrtovalsko, raziskovalno in vodstveno dejavnost pri reševanju bolj kompleksnih inženirskih problemov. Te kompetence vključujejo: • izvajanje znanstveno podprte analize in sinteze na področju kemijskega in biokemijskega inženirstva ter razumevanje vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose, • holistično obravnavanje problemov na osnovi fundamentalnih in naprednih, analiznih in sinteznih pristopov, • uporabo pridobljenega znanja pri reševanju kvalitativnih in kvantitativnih nalog na področju kemijskega in biokemijskega inženirstva, • identifikacijo in reševanje problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov na danem specialističnem področju, • povezovanje tehniških aplikacij s financami, managementom in organizacijo poslovanja, • opazovanje in merjenje kemijskih lastnosti in sprememb ter sistematsko in zanesljivo nadzorovanje, zapisovanje in obdelavo podatkov v kemijski in biokemijski tehniki, • pridobivanje znanja iz ustrezne literature in podatkovnih virov vključno z računalniškimi bazami podatkov, • uporaba komercialnih računalniških programov, • učinkovito komuniciranje, tudi v tujih jezikih, in uporabo modernih predstavitvenih orodij, • timsko delo v multidisciplinarnih skupinah, • razumevanje principov vodenja in poslovne prakse, • razumevanje svoje poklicne in etične odgovornosti, • sposobnost samostojnega, tudi poglobljenega učenja in potrebo po vseživljenjskem učenju

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti magistrskega programa Kemijsko inženirstvo, so naslednje: • obvladovanje poglobljenih znanj kemijskega inženirstva za razumevanje,opisovanje in reševanje zahtevnih problemov načrtovanja in obratovanja kemijskih in biokemijskih procesov, • inoviranje obstoječih procesov ter razvoj novih procesov in produktov, • razumevanje toplotnih separacijskih procesov v kemijskih in biokemijskih industrijah, • razumevanje vpliva strukture gradiv na njihove fizikalne in kemijske lastnosti, • obvladovanje matematičnega modeliranja kemijskih in biokemijskih procesov, • obvladovanje dinamike, regulacije in vodenja kemijskih in biokemijskih procesov, • obvladovanje teorije in aplikacij matematičnega programiranja (optimiranja) pri načrtovanju, planiranju in obratovanju kemijskih in biokemijskih procesov, • obvladovanje metodologij za pripravo študij možnosti in ekonomsko ovrednotenje procesov in projektov, • razumevanje varnosti, zdravja in okolja ter sposobnost uporabe koncepta vzdržnosti (trajnosti, sonaravnosti), • poznavanje zakonodaje na specifičnem področju,razumevanje in sposobnost uporabe koncepta kemijske produktne tehnike, • poznavanje in obvladovanje projektnega dela za praktične aplikacije procesne in produktne tehnike.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je končal: 1.Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemijsko inženirstvo (0711), kemija (0531), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711), in izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov - kemija (0114). 2.Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (0788), naravoslovje (0588), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 47 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (8 ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS) in Organska kemija II (7 ECTS), Fizikalna kemija I (4 ECTS), Prenos toplote (5 ECTS), Prenos snovi (5 ECTS), Separacijska tehnika I (5 ECTS) in Kemijska reakcijska tehnika I (5 ECTS). 3.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: : kemija (0531), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711). 4.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (0788), naravoslovje (0588), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 47 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (8 ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS) in Organska kemija II (7 ECTS), Fizikalna kemija I (4 ECTS), Prenos toplote (5 ECTS), Prenos snovi (5 ECTS), Separacijska tehnika I (5 ECTS) in Kemijska reakcijska tehnika I (5 ECTS). 5.Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711) in izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov - kemija (0114). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS *, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6.Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (0788), naravoslovje (0588). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531), kemijska tehnologija (0711), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (0711), procesno inženirstvo (0711), biokemijska tehnologija in inženirstvo (0711), ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS*, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: tehnika (0788), naravoslovje (0588). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS*, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. * Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk ECTS. O vpisih z drugih strokovnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo se upošteva: - Dosežena ocena pri diplomi: 20 % - Povprečna ocena prvostopenjskega študija: 50 % - Povprečje ocen predmeta Matematika III ali Matematika C in Kemijska reakcijska tehnika I: 30 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Zakonom o visokem in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: kemijsko inženirstvo, kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, procesno inženirstvo, biokemijska tehnologija in inženirstvo ter enovit dvopredmetni študijski program predmetni učitelj, usmeritev izobraževalna kemija in …), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v 2. letnik v študijskem programu Kemijsko inženirstvo. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vpisih in prehodih s sorodnih področij odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi individualnih prošenj.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Magistrski študijski program druge stopnje Kemijsko inženirstvo konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in s tem zbere najmanj 120 ECTS ter pripravi in uspešno zagovarja magistrsko delo.

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Zraven zgoraj navedenih skupnih predmetno-specifičnih kompetenc, magistranti pridobijo še naslednje ožje kompetence glede na izbrano študijsko smer in izbirne predmete: • razumevanje delovanja in sposobnost načrtovanja procesnih naprav in sistemov, • poznavanje vodnih in plinskih omrežij, • poznavanje termodinamike zmesi, • obvladovanje konceptualnega načrtovanja procesov. Izbirni predmeti področja kemijsko inženirstvo: • poznavanje termodinamike zmesi, • poznavanje praktičnih možnosti za boljšo energetsko izrazo in izkoriščanje obnovljivih virov, • sposobnost uporabe matematičnega programiranja (optimiranja) za sintezo kemijskih in biokemijskih procesov. Izbirni predmeti področja okoljsko inženirstvo: • obvladovanje upravljanja z okoljem in čistejše proizvodnje v procesih in storitvah, • razumevanje vplivov proizvoda na okolje v vseh fazah življenjskega kroga, • sposobnost za ocenjevanje in izboljševanje okoljskega delovanja kemijskih procesov, sposobnost za izbor najprimernejše metode in tehnologije obdelave odpadkov glede na njihovo vrsto. Izbirni predmeti področja inženirstvo premazov: • poznavanje vrst premaznih sistemov in surovin za njihovo prooizvodnjo, • obvladovanje procesnih stopenj v proizvodnji premazov, • poznavanje optimalnih tehnik nanosa in sušenja za različne premazne sisteme.

BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Zraven zgoraj navedenih skupnih predmetno-specifičnih kompetenc, magistranti pridobijo še naslednje ožje kompetence glede na izbrano študijsko smer in izbirne predmete: • obvladovanje bioseparacijskih metod in poglobljenih znanj biokatalize, • poznavanje industrijske mikrobiologije, • razumevanje in poznavanje modeliranja bioreaktorskih sistemov. Izbirni predmeti področja biokemijskega inženirstva: • razumevanje tehnik priprave surovin v industrijske namene, • razumevanje tehnoloških postopkov za proizvodnjo prehrambenih izdelkov. Izbirni predmeti področja farmacevtsko inženirstvo: • poznavanje in razumevanje področja farmacevtskih učinkovin, • sposobnost za načrtovanje, razvoj in obvladovanje proizvodnje farmacevtskih učinkovin.