SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000398

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. oblik. in tekst. mat. (UN)
diplomirani inženir oblikovanja in tekstilnih materialov (UN)
diplomirana inženirka oblikovanja in tekstilnih materialov (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0723 – Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. SONJA ŠTERMAN, univ.dipl.inž.oblik.tekst.in o

Kratek opis programa

Kompetence diplomanta

Diplomant pridobi kompetence na področju oblikovanja tekstilij in oblačil.

raziskovalno delo

Študij je izjemno močno povezan z znanstvenoraziskovalnim delom

Zaposlitvene možnosti

Diplomant ima dobre možnosti za zaposlitev na področju tekstilne industrije.

Pridoblejna znanja

Diplomant si pridobi tako teoretična znanja kot praktične izkušnje.

Diplomanti univerzitetnega študija oblikovanja in tekstilnih materialov predstavljajo strokovnjake, ki so zaradi interdisciplinarnih teoretičnih in praktičnih znanj primerni za zaposlovanje na področju oblikovanja tekstilnih izdelkov ter kot tehnologi v visoko produktivnih in kakovostnih inženirskih delih v sodobni tekstilni in oblačilni industriji.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 21. 6. 2005 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 18. 11. 2005. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 24. 1. 2012 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 17. 10. 2013.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Vlaknotvornim polimeri (6 ECTS), - Osnove tekstilnega oblikovanja (6 ECTS), - Barva in barvna komunikacija (6 ECTS) in - Računalništvo in informatika v tekstilstvu (6 ETS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Tekstilno mehanski procesi (8 ECTS) - Tekstilno kemijski procesi (8 ECTS) - Konstrukcija tekstilij (6 ECTS) - Računalniško podprto oblikovanje in izdelava tekstilij (4 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir oblikovanja in tekstilnih materialov (UN) so usposobljeni visoko strokovni izvajalci inženirskih del in tudi široko kultivirani izobraženci, ki imajo široko teoretično izhodišče ter usposoblejnost in iznajdljivost za inoviranje lastnega znanja, kar omogoča zaposlitev na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. prisotni so v vseh tistih vejah industrije, ki je neposredno aliposredno povezana s tekstilno in oblačilno stroko, kot tudi izven nje. Zaposlujejo se predvsem v tekstilnih podjetjih, na področju izdelave vlaken, tehničnih tekstilij, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne dejavnosti, trgovin in državni upravi.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Velike spremembe na področju znanstveno-tehnološkega razvoja in globalizacije, kakor tudi ekonomskega družbenega ustroja sveta, zahtevajo spremembe v sistemu izobraževanja, s ciljem izobrazbe in usposobitve strokovnjakov, ki bodo sposobni uspešno delovati v novih pogojih poslovanja. Izobraziti želimo lik diplomanta z novim konceptom znanj, ki bodo temeljila na interdisciplinarnosti in soodvisnosti tehnike in oblikovanja (inženirsko oblikovanje), kar predstavlja novost v slovenskem prostoru. Program je sodoben in aktualen in pomeni popolno posodobitev v skladu z evropskimi smernicami in potrebami slovenskega gospodarstva. Program izobražuje sodobne evropske inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Pomemben cilj predlaganega programa pa je vsekakor tudi izobraževanje za nadaljnji študij. Program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje ustrezna temeljna in strokovna znanja. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. S programom želimo ugoditi posebnim željam študentov po izbiri smeri in specializacije ter jim omogočiti, na podlagi načrtno izbranih in široko zasnovanih temeljnih in drugih znanj, enostavno osvajanje strokovnih vsebin na področjih inženirskega oblikovanja tekstilnih form, načrtovanja in izdelave oblačil, novih tekstilnih materialov, ekologije, ekogenega tekstilnega inženirstva, okoljske politike, inženirskega managmenta, merilne tehnike, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki. Cilj programa je vsekakor tudi zagotavljanje enostavnejše in uspešnejše prehodnosti študentov s poudarkom na individualnem študiju, pod vodstvom mentorja v višjih letnikih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje v dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Oblikovane in tekstilni materiali« v okviru splošnih kompetenc pridobijo: • Usposobljenost, da so na podlagi osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov in poznavanja načel tehničnih, ekoloških in ekonomskih problemov ter dobre inženirske prakse, sposobni oblikovanja in projektiranja izdelkov v smislu ustrezne izdelave, kakovosti in cene ter izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. • Usposobljenost povezovanja osnov inženirske ekonomike in problematike varstva okolja s problematiko tekstilnih materialov in inženirskega oblikovanja v tekstilstvu. • Sposobnost hitrejše in kreativne povezave teorije in prakse z organizirano strokovno in mentorsko vodeno prakso. • Večjo kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija. • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic. • Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje. • Sposobnost uporabe znanja v praksi. • Avtonomnost v strokovnem delu. • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju. • Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki. • Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje v univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu »Oblikovanje in tekstilni materiali« v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobijo in obvladujejo: • Znanja s področja inženirskega oblikovanja, tekstilnih materialov, računalništva in informatike, načrtovanja in izdelave oblačil, ekologije, ekogenega tekstilnega inženirstva, okoljske politike, inženirskega managmenta, merilne tehnike, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki. • Vodenje obstoječih tehnoloških postopkov in njihovo posodabljanja. • Oblikovanje in projektiranje izdelkov v smislu ustrezne izdelave, oblike, kakovosti in cene. • Samostojno in kreativno opravljanje različnih nalog s področja tekstilstva v gospodarstvu. • Komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami. • Poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline. • Sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov. • Koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije. • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline. • Razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami. • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih delovnih problemov. • Razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju. • Uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem strokovnem področju.

Pogoji za vpis v program

V dodiplomski univerzitetni študijski program »Oblikovanje in tekstilni materiali« se lahko vpiše, kdor je opravil: a) maturo, b) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program, c) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz: točk a) in b) izbrani glede na: - splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) točke c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) - uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723) in Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod iz višješolskih študijskih programov na univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali ni možen.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI - TEKSTILNI MATERIALI

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI - INŽENIRSKO OBLIKOVANJE TEKSTILNIH MATERIALOV