SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000399

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. str. (UN)
diplomirani inženir strojništva (UN)
diplomirana inženirka strojništva (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0715 – Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

doc. dr. BOŠTJAN HARL, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Inženirsko znanje

Diplomant pozna in uporablja sodobne metode inženirskega dela na področju strojništva.

Analitično razmišljanje

Diplomant uporablja analitično razmišljanje pri reševanju inženirskih problemov.

Samostojnost in kritičnost

Diplomant strojništva je samostojen, ustvarjalen, inovativen in kritičen.

Računalniška pismenost

Diplomant uporablja sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sisteme na svojem strokovnem področju.

Študijski program omogoči študentom pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, ki jih lahko uporabijo pri snovanju in načrtovanju produktov in tehnologij s področja strojništva. Diplomanti obvladajo optimirati produkte v povezavi z njihovo obliko, postopkom izdelave ter ob hkratnem zagotavljanju ustrezne kakovosti in primerne cene. S pridobljenim znanjem lahko uspešno delajo na svojem strokovnem področju, vendar je prednosti cilj študija priprava za nadaljnji študij na drugi stopnji strojništva.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 27. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 8. 12. 2006. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 27. 11. 2012 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 15. 5. 2014.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Matematična analiza (6 ECTS) - Linearna algebra (3 ECTS) - Mehanika I (6 ECTS) - Mehanika II (6 ECTS) - Tehniška dokumentacija (4 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti prvega letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Vektorska analiza (6 ECTS) - Diferencialna analiza (3 ECTS) - Strojni elementi (8 ECTS) - Mehanika tekočin (5 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika, če ima izpolnjenih vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika (najmanj 30 ECTS). Ponavljanje letnika lahko komisija odobri tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti vpisanega letnika (manj kot 30 ECTS), če so nastopili upravičeni razlogi, kot je to določeno v Statutu Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskem programu 2. stopnje Strojništvo, Tehniško varstvo okolja, Gospodarsko inženirstvo ali Mehatronika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir strojništva (UN) ima zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva bodisi tudi izven njih. Široke možnosti zaposlovanja so: v projektivnih in konstrukcijskih birojih za oblikovanje, projektiranje in konstruiranje široke palete izdelkov, postrojev in konstrukcij ob podpori najsodobnejših programskih in računalniških orodij, v centrih za računalniško modeliranje in analiziranje zahtevnih fizikalnih zakonitosti izdelkov v postopku snovanja, izdelave in uporabe, v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije, v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije, v podjetjih kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zahtevne procesne postroje, v podjetjih kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo sodobne proizvodne tehnologije, v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, avtomatiziranih in robotiziranih proizvodnih postopkov, v oddelkih vzdrževanja, v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti in povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem strojništva. Ima tudi druge kompetence, ki mu omogočajo, da prevzeme tudi vodilne vodstvene funkcije za vsa zgoraj našteta področja, bodisi kot vodja manjših delovnih skupin, oddelkov, ter malih, srednjih in tudi večjih podjetij in družb. Zaposli se lahko tudi marsikje drugod: v raziskovalnih inštitutih, v nadzornih organih, kot tehniški eksperti v zavarovalnicah, v državni upravi ali kot ustanovitelji lastnega podjetja.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Učni izidi oziroma kompetence diplomantov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, ki jih pridobijo med izobraževalnim procesom, so primerne vsebini in stopnji programa. Velike spremembe na področju znanstveno-tehnološkega razvoja in globalizacije, kakor tudi ekonomskega družbenega ustroja sveta, zahtevajo spremembe v sistemu izobraževanja, s ciljem izobrazbe in usposobitve strokovnjakov, ki bodo sposobni uspešno delovati v novih pogojih poslovanja. Izobraziti želimo lik diplomanta z novim konceptom interdisciplinarnih inženirskih znanj. Program je sodoben in aktualen in pomeni popolno posodobitev v skladu z evropskimi smernicami in potrebami slovenskega gospodarstva. Program izobražuje sodobne evropske inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Pomemben cilj predlaganega programa pa je vsekakor tudi izobraževanje za nadaljnji študij. Program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje ustrezna temeljna in strokovna znanja. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. Študijski program omogoča s svojo prilagodljivostjo ugoditi posebnim željam študentov po izbiri smeri in specializacije ter jim omogoča, da na podlagi načrtno izbranih in široko zasnovanih temeljnih in drugih znanj, enostavno osvajajo strokovne vsebine na širšem področju strojništva. Cilj programa je vsekakor tudi zagotavljanje enostavnejše in uspešnejše prehodnosti študentov s poudarkom na individualnem študiju, pod vodstvom mentorja v višjih letnikih. Navedeni cilji študijskega programa so izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov tako v okviru posameznih predmetnih vsebin kot tudi pri zaključnih diplomskih delih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant študijskega programa STROJNIŠTVO je strokovnjak s teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje konkretnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju zahtevnih strokovnih opravil na širokem področju strojništva in na različnih delovnih mestih. Študentom je med študijem omogočeno pridobivanje kakovostnega znanja, poleg tega pa tudi veščin in spretnosti s področja strojništva. Zaradi individualnega dela s študenti je omogočeno tudi posredovanje profesionalnih vrednot in izgradnja pozitivne samopodobe, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti diplomantov. Diplomanti študijskega programa obvladujejo postopke in procese s področja strojništva in so sposobni s strokovno odgovornostjo oblikovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati izdelke, stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Program diplomantu omogoča pridobitev širokega znanja s povezovanjem teoretičnih konceptov s strokovnimi in aplikativnimi ter razvoj sposobnosti za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso za kreativno reševanje strokovnih in delovnih problemov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Glavne predmetno-specifične kompetence, ki jih razvija študijski program STROJNIŠTVO so naslednje: • sposobnost oblikovanja in konstruiranja mehanskih elementov, sklopov, naprav, strojev in postrojev, • uporabo in razvoj računalniško podprtega konstruiranja, • uporabo in razvoj postopkov ter orodij za modeliranje, optimizacijo in simulacijo procesov, strojev, naprav, izdelovalnih postopkov, izdelkov in proizvodnih postrojenj, • sposobnost načrtovanja in razvijanja strojev, naprav in postrojenj za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko, • sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij, avtomatizacije proizvodnje in novih proizvodnih konceptov, • sposobnost upravljanje z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi pri zasnovi, oblikovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, demontaži in vzdrževanju izdelkov, • sposobnost vodenja obstoječih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranje, presojanje in vrednotenje le-teh ter njihovo posodabljanje, • sposobnost organiziranja in upravljanja proizvodnega procesa, • sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, • sposobnost zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost izdelkov v njihovi celotni življenjski dobi, • sposobnost interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih, • sposobnost stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • sposobnost uporabe sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju, • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja strojništva in njegovih disciplin.

Pogoji za vpis v program

Na dodiplomski univerzitetni študijski program STROJNIŠTVO se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) kandidati iz točke b) pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) - uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Metalurgija, strojništvo, kovinarstvo (0715) in Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod iz višješolskih študijskih programov na univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo ni možen.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.

ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO

KONSTRUKTERSTVO

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI