SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000400

8/2

2024/25

24 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0715 – Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. ZORAN REN, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Vrhunska usposobljenost

Doktorandi pridobijo poglobljena teoretična in metodološka znanja za reševanje najbolj zahtevnih znanstvenih problemov s področja strojništva.

Interdisciplinarnost

Interdisciplinarna naravnanost izbirnih študijskih vsebin omogoča individualni razvoj kreativnih in inovativnih potencialov doktorskih študentov.

Uporabnost pridobljenih znanj

Doktorandi so sposobni učinkovito povezovati najsodobnejše teoretične izsledke s strokovnimi in aplikativnimi vsebinami s področja strojništva.

Vodstvene sposobnosti

Doktorandi se usposobijo za vodenje najzahtevnejših projektov ter prevzemanje odgovornosti s kritično refleksijo na delovno in širše okolje.

Doktorska šola Fakultete za strojništvo je namenjena izobraževanju in pripravi mladih raziskovalcev za izvajanje neodvisnega, kreativnega, inovativnega in izvirnega raziskovalnega dela na širokem področju strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanje in tekstilni materiali ter Tehniško varstvo okolja. Mladi raziskovalci pridobijo vrhunsko teoretično in metodološko znanje reševanja najbolj zahtevnih problemov na področju strojništva s povsem novimi pristopi ter z raziskovalnim usposabljanjem utrdijo inovativno in neodvisno kreativno razmišljanje o zelo kompleksnih vprašanjih.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 27. 1. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 20. 4. 2009. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 7. 7. 2015 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 15. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom Univerze v Mariboru določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika: – vsi predmeti 1. semestra (15 ECTS), – uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 1. letnika (39 ECTS) na pristojni katedri. Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za Strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti prvega letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika: – odobrena tema doktorske disertacije, – uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 2. letnika (51 ECTS) na pristojni katedri. Študentu, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za Strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil. Pogoji za prijavo teme doktorske disertacije: Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 3 (15 ECTS) v skupnem obsegu 75 ECTS kreditnih točk. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Doktorski študijski program 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podoktorski študij.

Možnosti za zaposlitev

Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela ter vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Obveznosti zapisane v 157. členu Statuta Univerze v Mariboru.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

S podiplomskim doktorskim študijskim programom 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo pridobi doktorand predvsem vrhunska poglobljena teoretična, a tudi strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje najbolj zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, doktorand razvija sposobnost vrhunskega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstva okolja, in tudi drugih disciplin, vodenja najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov. Doseganje ciljev programa se preverja med samim doktorskim študijem doktorandov preko opravljanja izpitov predmetov ter predstavitev rezultatov individualne znanstveno raziskovalnega dela na pristojnih katedrah. Primarno preverjanje doseganja ciljev študijskega programa pa je na koncu študijskega programa ob predstavitvi in javnem ustnem zagovoru doktorske disertacije doktorandov.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti Doktorske šole Fakultete za strojništvo pridobijo med študijem ustrezne splošne kompetence, da so sposobni reševati najbolj zahtevne znanstvene in strokovne probleme v skladu s visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred vrhunsko izobražene znanstvenike oziroma strokovnjake. Študentom je omogočeno pridobivanje poglobljenih znanj na širših znanstvenih področjih Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstva okolja, hkrati pa se usposobijo za iskanje novih virov znanja ter novih rešitev na znanstvenih in strokovnih področjih, za razvoj novih znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah ter za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najbolj zahtevnih delovnih procesov in sistemov, ki zahtevajo vrhunsko izobražene znanstvenike in strokovnjake. Navedene lastnosti doktorski študenti pridobivajo med študijskim procesom, ki je zasnovan tako, da intenzivno vključuje znanstveno zorenje s pomočjo samostojnih znanstvenoraziskovalnih projektov, ki poleg znanstvene usmerjenosti izkazujejo tudi razvojno in aplikativno noto. Poleg tega pa med študijskim procesom pridobijo tudi druge veščine, spretnosti, vrednote, prepričanja in pozitivno samopodobo, ki poleg vrhunskega znanja bistveno pripomorejo k učinkoviti izrabi virov, k uspešnim komunikacijskim spretnostim, ter prispevajo pomemben delež k uspešnosti pri izvrševanju najbolj zahtevnih nalog. Doktorandi Doktorske šole Fakultete za strojništvo razvijajo in obvladujejo najsodobnejše raziskovalne metode in postopke s širšega področja Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstva okolja in s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo snujejo, razvijajo, oblikujejo, projektirajo in konstruirajo nove (vrhunske) tehnologije in izdelke, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Pri tem uporabljajo najsodobnejše sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati so sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Doktorandi so sposobni učinkovito povezovati najsodobnejše izsledke novih teorij – in teorij, ki jih bodo razvili sami – s strokovnimi in aplikativnimi vsebinami. Široka, interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin omogoča poln razmah njihovih kreativnih in inovativnih potencialov. Probleme znajo analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predlagati inovativne rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane. Pri delu so samostojni, inovativni in nekonvencionalni, hkrati pa v okviru študijskega programa razvijajo sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetna kompetenca je aktivnost, ki se razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opravljanje dejavnosti v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega oziroma aplikativnega znanja in se razvije pri simulacijah, študijah primerov in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov. Doktorand Doktorske šole Fakultete za strojništvo je znanstvenik in strokovnjak z vrhunskim in poglobljenim teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje najbolj zahtevnih problemov pri snovanju, načrtovanju in vodenju znanstvenih in razvojnoraziskovalnih opravil na širokem področju Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstvo okolja. Razvoj povsem novih, originalnih pristopov in rešitev je osnovno poslanstvo tako vrhunsko izobraženega znanstvenika in strokovnjaka. Študij po posameznih podiplomskih smereh omogoča študentu oblikovanje znanstvenega profila z izbiro ustreznih predmetnih sklopov, ki sovpadajo bodisi z njegovimi individualnimi interesi bodisi s potrebami po specialističnem znanju v določeni raziskovalni ustanovi. Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne predmetno specifične kompetence, ki jih razvija podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo, in ki so nadgradnja zgoraj naštetih, pa je mogoče strniti v naslednje točke: • obvladovanje in poglabljanje znanja na izbranem znanstvenem področju (npr. konstruiranje in oblikovanje tehniških sistemov, računalniško modeliranje tehniških sistemov, računalniško in eksp. modeliranje prenosnih pojavov, energetsko in procesno Strojništvo, inteligentni obdelovalni in nadzorni sistemi, napredni koncepti menedžmenta proizvodnje, tehnologija materialov, nelinearna mehanika, oblikovanje in tekstilni materiali, tehniško varstvo okolja), • iskanje novih virov znanja na znanstvenem in strokovnem področju, • načrtovanje, ovrednotenje in izdelava naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov, ki jih je ali jih bo mogoče tržiti na svetovnih trgih, • razvoj znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in s tem hiter odziv na nove okoliščine doma in v svetu, • osvajanje novih tehnoloških postopkov in procesov, • iskanje novih rešitev in znanstvenoraziskovalni pristop pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami, • celostni pristop pri razvoju, izdelavi in optimiranju izdelkov in postrojev ob upoštevanju več faktorjev, npr. funkcionalnih lastnosti, oblike, izdelave, montaže, ekonomike, menedžmenta, vzdrževanja, ekologije, • vključevanje izsledkov drugih disciplin v širše področje strojništva ter specifično z ožjega področja oblikovanja in tekstilnih materialov ter tehniškega varstva okolja, • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in povezovanje znanja z različnih področij, • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami, • razumevanje in uporaba metod kritične analize in sinteze, • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • razvoj in uporaba sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije, • vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja znotraj organizacije in navzven, • prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: • bolonjski študijski program 2. stopnje; • enovit bolonjski magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS; • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk • smer Strojništvo: iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom:Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS). • • smer Oblikovanje in tekstilni materiali: iz študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Predmete Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov in Nanomateriali morajo opraviti študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij. Tisti študenti, katerih znanstveno raziskovalno delo v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem, morajo opraviti pred vpisom naslednje predmete: Barvna metrika, Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov, Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati svoj doktorski študij. • smer Tehniško varstvo okolja: iz študijskega programa 2. stopnje Tehniško varstvo okolja v skupnem obsegu 30 ECTS točk s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil). • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju: - povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili: • študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, in se jim ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost vsebin študijskih programov; • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne usmeritve, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu najmanj 240 ECTS in nato zaključili specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj zbrali najmanj 300 ECTS, ki se jim ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS. Na študijski program Doktorske šole Fakultete za strojništvo lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3. stopnje s področja tehniških in naravoslovnih ved, glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Doktorske šole Fakultete za strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študijski program Doktorske šole Fakultete za strojništvo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 ECTS kreditnih točk (opravi vse izpite, ki jih določa študijski program, individulano raziskovalno delo in pripravi ter uspešno zagovarja doktorsko disertacijo). Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti doktorat znanosti. Podrobnosti o postopku prijave in potrditve teme doktorske disertacije, izbire mentorja, postopek izdelave, oblikovanja in ocenitve doktorske disertacije ter postopek zagovora doktorske disertacije določa Pravilnik o postopku prijave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru. Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Doktorski študent Fakultete za strojništvo mora imeti do zagovora doktorske disertacije objavljen dodatni izvirni znanstveni prispevek v revijah uvrščenih v seznam JCR.

STROJNIŠTVO

TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI