SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000403

7

2024/25

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. str.
magister inženir strojništva
magistrica inženirka strojništva

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0715 – Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. MATJAŽ HRIBERŠEK, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Znanje za prihodnost

Teoretično,metodološko znanje za reševanje problemov načrtovanja,vodenja,izvajanja razvojnih,raziskovalnih in znanstvenih opravil v strojništvu.

Strokovna odličnost

Uporaba naprednih metod,postopkov,procesov za analizo,projektiranje,konstruiranje,izdelovanje in vzdrževanje izdelkov,strojev,naprav in postrojenj.

Visoka tehnologija

Razumevanje fizikalnih in numeričnih temeljev ter uporaba najnovejših računalniških in eksperimentalnih metod reševanja problemov v strojništvu.

Družbena odgovornost

Sposobnost upoštevanja strokovne odličnosti in meril za okoljsko vzdržnost inženirskih stvaritev.

Magistrski študijski program Strojništvo zagotavlja pridobitev naprednih strokovnih znanj in temeljnih raziskovalnih metod s področja strojništva, kar omogoča diplomantom široko in hitro zaposljivost v domačem in mednarodnem okolju.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 17. 10. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 18. 12. 2009. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 22. 9. 2015 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 15. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom Univerze v Mariboru določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 48 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS) - Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS) - Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), - Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS) - Sodobni inženirski materiali (6 ECTS). Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskih programih 3. stopnje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 3. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Podiplomski magistrski študijski program Strojništvo diplomantom nudi odlično izhodišče za zaposlovanje na najrazličnejših področjih gospodarstva, bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva, kakor tudi izven njih, ter na določenih področjih negospodarstva. Zaposlitvene priložnosti najdemo v projektivnih in konstrukcijskih birojih za vrhunsko oblikovanje, projektiranje in konstruiranje široke palete novih izdelkov, postrojev in konstrukcij ob podpori najsodobnejših programskih in računalniških orodij, v razvojnih centrih za računalniško modeliranje in analiziranje najzahtevnejših fizikalnih zakonitosti izdelkov v postopku snovanja, izdelave in uporabe, v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem sodobnih in inovativnih naprav in postrojenj za pridobivanje energije, v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije, v podjetjih, kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zelo zahtevne procesne postroje, v podjetjih, kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo zelo zahtevne proizvodne tehnologije, v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, zahtevnih avtomatiziranih in najzahtevnejših robotiziranih proizvodnih postopkov, v oddelkih vzdrževanja, v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti in povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem strojništva. Meje stroke lahko diplomanti presegajo kot vodje ali vrhunski strokovnjaki v razvojno raziskovalnih in znanstvenih inštitutih, kot člani ali vodje strokovnih nadzornih organov, kot vrhunski strokovnjaki za ekspertna mnenja v različnih ustanovah, na številnih mestih v državni upravi, kjer so potrebni strokovnjaki za posamezen resor, in kot strokovnjaki in raziskovalci na univerzitetnih ustanovah.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Učni izidi oziroma kompetence magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo ki jih pridobijo študenti med izobraževalnim procesom, so primerne vsebini in stopnji programa. Cilji programa so jasno določeni, saj je študij zasnovan na postopnem doseganju vseh potrebnih splošnih kompetenc, kakor tudi predmetno-specifičnih, ki jih mora imeti naš diplomant. Med študijem, še posebej pa v zadnjem letniku, se cilji preverjajo med opravljanjem izpitov obveznih in izbirnih učnih vsebin, velik poudarek pa je tudi na vsebini magistrskega dela, kjer mora študent v skladu s stopnjo programa zasnovati in izdelati kakovostno strokovno delo, ki dokazuje njegovo sposobnost, da zna pridobljeno znanje uspešno združiti in oblikovati izvirne in inovativne rešitve. Preverjanje znanja je zasnovano na dveh nivojih. Prvi nivo je nivo preverjanja razumevanja in sinteze znanja značilnih teoretičnih konceptov na področju strojništva, kar se preverja s testi in ustnimi preverjanji teoretičnih znanj. Drugi nivo je preverjanje sposobnosti uporabe pridobljenih znanj za analizo in ovrednotenje realnih inženirskih problemov, kar se preverja z reševanjem računskih problemov ter izdelavo seminarskih in laboratorijskih nalog. Temeljni cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo je pridobitev poglobljenih teoretičnih in strokovnih znanj, veščin in metod dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s širokega področja strojništva. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, bo diplomant razvil sposobnost intenzivnega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja strojništva in tudi drugih disciplin, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.Takšna naravnanost programa je povsem v skladu z evropsko usmeritvijo, ki potencira predvsem razvoj novih in zahtevnih izdelkov, razvoj visokih tehnologij in prilagodljive avtomatizacije, uporabo sodobnih orodij za računalniško modeliranje procesov in sistemov, maloserijsko in posamično proizvodnjo – skratka postopke in izdelke, kjer je delež izvirnih in inovativnih znanj odločilnega pomena.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje podiplomskega magistrskega programa 2. stopnje Strojništvo bodo med študijem pridobili ustrezne splošne kompetence, da bodo v skladu z visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred takó izobraženimi strokovnjaki, sposobni reševati zelo zahtevne strokovne probleme. Splošne kompetence bodo pridobili iz magistrskega jedrnega znanja programa oziroma smeri. Študentom bomo omogočili pridobivanje poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, hkrati pa jih bomo usposobili za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, in za prevzemanje odgovornosti pri vodenju zelo zahtevnih delovnih procesov in sistemov. Navedene lastnosti bodo študentje pridobivali med študijskim procesom, ki bo zasnovan tako, da bo intenzivno vključeval strokovno in znanstveno zorenje s pomočjo projektnih nalog v delovnem okolju, ki bodo temeljno, aplikativno ali razvojno usmerjene. Poleg tega pa bodo med študijskim procesom pridobili tudi druge veščine, spretnosti, vrednote, prepričanja in pozitivno samopodobo, ki poleg kakovostnega znanja bistveno pripomorejo k učinkoviti izrabi virov, k uspešnim komunikacijskim spretnostim, ter prispevajo pomemben delež k uspešnosti pri izvrševanju zelo zahtevnih nalog. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s širšega področja strojništva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, izdelovali in vzdrževali zahtevne izdelke, napredne stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Pri tem bodo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati bodo sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Študentje bodo sposobni učinkovito povezovati teorijo in prakso, med drugim tudi s pomočjo projektnih nalog. Široka, interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin bo omogočila poln razmah njihovih kreativnih in inovativnih potencialov. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju. Splošne kompetence lahko tako strnemo v naslednje alineje: • sinteza temeljnih znanj in specifičnih strokovnih znanj pri analizi kompleksnih problemov, • sposobnost individualnega kreativnega mišljenja, • sposobnost reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in sposobnost povezovanja znanja z različnih področij, • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi pod-disciplinami, • razumevanje in uporaba metod kritične analize, • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • uporaba sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije, • sposobnost za vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja znotraj organizacije in navzven, • sposobnost iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, • sposobnost vključevanja izsledkov drugih disciplin v širše področje strojništva, • prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetna kompetenca je aktivnost, ki se razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opravljanje dejavnosti v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega oziroma aplikativnega znanja in se razvije pri simulacijah, študijah primerov in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov. Diplomant podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo je strokovnjak s širokim in poglobljenim teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje zelo zahtevnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju razvojnih, raziskovalnih in znanstvenih opravil na širokem področju strojništva in na različnih delovnih mestih. Študij po smereh in modulih omogoča študentu oblikovanje strokovnega profila z izbiro ustreznih predmetnih sklopov, ki sovpadajo bodisi z njegovimi individualnimi interesi bodisi s potrebami po specialističnem znanju v določeni organizaciji. Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne predmetno specifične kompetence, ki jih razvija podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo, in ki so nadgradnja zgoraj naštetih, pa je mogoče strniti v naslednje točke: • sposobnost obvladovanja in poglabljanja znanja na strokovnih področjih na katerega se bodo osredotočili (npr. konstruiranje tehniških sistemov, razvojni inženiring, spajanja inženirskih materialov, transportni sistemi, energetsko strojništvo, procesno strojništvo, okoljsko inženirstvo, napredne obdelovalne tehnologije in sistemi, meroslovje in kakovost, menedžment proizvodnih tehnologij, računalniško inženirsko modeliranje, inženirsko oblikovanje) in interdisciplinarni pristop pri reševanju problemov, • sposobnost načrtovanja, ovrednotenja in izdelave tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov, ki jih je mogoče tržiti na svetovnih trgih, • sposobnost iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, • razvoj in uporaba znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in s tem hiter odziv na nove okoliščine doma in v svetu, • osvajanja novih tehnoloških postopkov in procesov, • sposobnost iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalni pristop pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami, • celostni pristop pri razvoju, izdelavi in optimiranju izdelkov in postrojev ob upoštevanju več faktorjev, npr. funkcionalnih lastnosti, oblike, izdelave, montaže, ekonomike, menedžmenta, vzdrževanja, ekologije, • sposobnost vključevanja izsledkov drugih disciplin v širše področje strojništva, • sposobnost individualnega kreativnega mišljenja, • sposobnost reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in sposobnost povezovanja znanja z različnih področij, • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami, • razumevanje in uporaba metod kritične analize, • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • uporaba sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije, • sposobnost za vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja znotraj organizacije in navzven, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Fizika (0533). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: ¬¬ Kemija (0531), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713); Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra (3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Fizika (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713); Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra (3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij Kemija (0531), Fizika (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713); Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Fizika (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713); Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Strojništvo se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: – Povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Fizika (0533) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO

KONSTRUKTERSTVO

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI