SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000409

7

2023/24

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. oblik. in tekst. mat.
magister inženir oblikovanja in tekstilnih materialov
magistrica inženirka oblikovanja in tekstilnih materialov

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0723 – Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. JULIJA VOLMAJER VALH, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Kratek opis programa

Hitra zaposljivost

Široka možnost zaposlitve, npr. v tekstilni in oblačilni industriji, raziskovalnih inštitutih, grafičnih podjetjih, državni upravi, itd.

Študentski projekti

Študentje se lahko vključijo v projekte, kot so ŠIPK in PKP, ki jih sicer razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Študentska izmenjava

Za študente obstaja možnost izmenjave v okviru projektov ERASMUS+, CEEPUS, itd.

Znanje za vodstvene funkcije

Pridobljena znanja omogočajo diplomantom tudi prevzemanje vodstvenih funkcij v različnih podjetjih.

Magistrski študijski program Oblikovanje in tekstilni materiali obsega uravnoteženo kombinacijo znanj in je v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdeljen med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 21.6.2005 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 18.11.2005. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 20. 12. 2011 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 17. 10. 2013.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: Smer Tekstilni materiali - Organska kemija (6 ECTS) - Polimeri (6 ECTS) - Analizne metode v tekstilstvu (6 ECTS) - Izbrana poglavja iz fizike (6 ECTS) Smer Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov - Kreatorsko oblikovanje (6 ECTS) - Razvoj kolekcij (6 ECTS) - Računalniško konstruiranje tekstilnih izdelkov (6 ECTS) - Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi (6 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Magistrski študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskih programih 3. stopnje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 3. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Magister inženir oblikovanja in tekstilnih materialov je s svojimi znanji sposoben za razvijanje in kreiranje novih proizvodov, razvijanje novih tehnologij oziroma tehnoloških procesov in sistemov, vodenje in upravljanje procesov, organiziranje in vodenje tehnične in tehnološke priprave proizvodnje, vodenje večjih tehnoloških procesov, vodenje in sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu, katerega cilj je ustvarjanje novih tehnologij in proizvodov, prenos in uvajanje razvojno-raziskovalnih dosežkov v proizvodnjo.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v skladu z evropskimi smernicami prestrukturiranja evropske tekstilne in oblačilne industrije zahteva razširjen in s sodobnimi znanji dopolnjen podiplomski študijski program. Priložnosti slovenskega tekstilnega gospodarstva so predvsem v visoko zahtevnih tehnologijah in materialih, ki so namenjeni predvsem tehničnim tekstilijam in njihovi specifični uporabi. V oblačilni industriji pa bodo potrebna predvsem znanja s področja oblikovanja, načrtovanja in priprave proizvodnje. Zato želimo z podiplomskim magistrskim študijskim programom 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali doseči naslednje cilje: • Ustvariti visoko izobražen kader, ki bo sposoben spreminjati in obvladovati proizvodne programe, ki predstavljajo perspektivo za tekstilno in oblačilno industrijo. Ti morajo biti sposobni voditi zahtevne tehnološke procese in načrtovati izdelke, ki jih je mogoče tržiti tudi na zahtevnih svetovnih tržiščih. • Omogočiti povezovanje teoretične usmerjenosti z razvojnimi trendi, novimi bazami znanja in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za uspešen in učinkovit podiplomski študij. • Povečati fleksibilnost uporabe informacijskih sistemov in računalniških tehnologij, predvsem s poudarkom na področju inženirskega oblikovanja in novih tekstilnih materialov. • Zagotoviti kontinuiran in znanstveno povezan prehod na doktorski študij. • Zagotoviti hitrejšo vključitev magistrantov v razvojno-raziskovalne enote različno velikih podjetij in v inštitute ter druge gospodarske in znanstvene centre. • Izobraziti nov lik magistranta, ki bo sposoben integriranja znanj s področja visokih tehnologij, novih materialov in oblikovanja. Prav ta znanja pa omogočajo osvajanje in prodor tekstilnih in oblačilnih izdelkov v nove tržne niše, ki zaradi visoke zahtevnosti prinašajo višjo dodano vrednost. Na osnovi pridobljenih znanj in kompetenc ter usposobljenosti bodo lahko diplomanti magistrskega študija 2. stopnje svoje zaposlitvene možnosti in kariero udejanjali tako na strokovnem področju z zaposlitvijo v gospodarstvu ali negospodarstvu, kot tudi na znanstvenem področju z nadaljevanjem študija na 3. bolonjski stopnji.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje v podiplomskem magistrskem študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali v okviru splošnih kompetenc pridobijo: • Znanja s področja novih tehnoloških postopkov, novih tekstilnih materialov, ekologije, računalništva in informatike, umetniškega in inženirskega oblikovanja, oblikovanja tekstilij za interier, načrtovanja in izdelave tekstilnih izdelkov. • Znanja o razvoju in plasiranju lastne ideje, inventnosti, folklorne tradicije. • Osnove inženirske ekonomike in problematike varstva okolja in delovanja na drugih področjih, ki je povezano s tekstilnimi materiali in inženirskim oblikovanjem v tekstilstvu. • Usmeritve za samostojno in kreativno znanstveno-raziskovalno delo. • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic. • Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje. • Sposobnost uporabe znanja v praksi. • Avtonomnost v strokovnem delu. • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju. • Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki. • Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje v podiplomskem magistrskem študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobijo: • Obvladovanje proizvodnih programov, ki predstavljajo perspektivo za tekstilno in oblačilno industrijo. Ti morajo biti sposobni voditi zahtevne tehnološke procese in načrtovati tehnološko zahtevnejše izdelke, ki jih je mogoče tržiti tudi na svetovnih tržiščih. • Osvajanja novih tehnoloških postopkov in procesov. • Implementacijo drugih tehnologij v tekstilne izdelke (inteligentne tekstilije). • Kreiranje novih oblikovalskih rešitev, ki so povezane z novimi tehnikami in visokimi tehnologijami. • Celostni pristop k oblikovalskim rešitvam (ekologija, ekonomika, menedžment). • Znanstveno-raziskovalni pristop na področju razvoja oziroma izboljšave novih, visoko kakovostnih izdelkov • Osvajanje in uporabo znanj na področju trženja. • Vodenje zahtevnih tehnoloških procesov in načrtovanja izdelkov. • Poglabljanje in kontinuirano spremljanje znanstvenih dognanj s področja novih tekstilnih vlaken, materialov, kompozitov, in modificiranih tekstilnih materialov. • Znanstveno-raziskovalni pristop na področju inženirskega oblikovanja in tekstilnih materialov. •Poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline. •Sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov. •Koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije. •Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline. •Razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami. •Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih delovnih problemov. •Razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju. •Uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem strokovnem področju.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se upošteva: - uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena z zaključnim delom 100 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

TEKSTILNI MATERIALI