SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000410

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. str. (VS)
diplomirani inženir strojništva (VS)
diplomirana inženirka strojništva (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0715 – Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. DARKO LOVREC, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Znanje za samostojno delo

Visoka strokovna usposobljenost omogoča samostojno, kreativno in raznoliko strokovno inženirsko delo.

Praktično znanje

Praktična naravnanost programa omogoča hitro in učinkovito reševanje realnih inženirskih problemov v industriji.

Reševanje inženirskih problemov

Širina teoretičnih in praktičnih znanj omogoča sodelovanje pri oblikovanju, upravljanju, vodenju in nadzoru vseh podsistemov v proizvodnji.

Hitra zaposljivost

Pridobljena izobrazba in znanja so temelj za uspešno poklicno kariero na področjih gospodarstva in negospodarstva, ter omogočajo hitro zaposljivost.

Diplomanti študijskega programa VS Strojništvo so usposobljeni za samostojno strokovno inženirsko delo, saj si med študijem pridobijo najvažnejša znanja in kompetence, ki jih industrija pričakuje od strojnih inženirjev. Obvladujejo tako teoretične kot praktične metode, postopke in procese s področja strojništva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo sodelujejo pri oblikovanju, upravljanju, vodenju in nadzoru vseh podsistemov v proizvodnji. Navkljub praktični usmerjenosti programa, ki je namenjen pridobivanju znanj in veščin potrebnih za opravljanje osnovnih inženirskih opravil, diplomanti pridobijo tudi druga znanja, podkrepljena s teorijo in prakso, ki jim omogočajo zaposlovanje na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 3. 7. 2008 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 23. 10. 2008. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 31. 3. 2015 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 15. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Matematika za inženirje 1 (5 ECTS) - Matematika za inženirje 2 (4 ECTS) - Statika in trdnost (5 ECTS) - Kinematika in dinamika (4 ECTS) - Tehniška dokumentacija (5 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Tehnološki sistemi (7 ECTS) - Tehniška mehanika tekočin in prenos toplote (7 ECTS) - Metodika konstruiranja (6 ECTS) - Osnove energetskih strojev in naprav (4 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskem programu 2. stopnje Strojništvo, Tehniško varstvo okolja, Gospodarsko inženirstvo ali Mehatronika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir strojništva (VS) je odlično zaposljiv strokovnjak na različnih področjih strojništva in tudi širše. Ima zelo kakovostno teoretično in praktično znanje ter kompetence, ki mu omogočajo obvladovati metode in procese s področja strojništva pri zasnovi, konstruiranju, izdelavi, analizi, nadzoru in vzdrževanju strojev, naprav in zahtevnejših tehnoloških sistemov v različnih proizvodnih okoljih. Pridobljena znanja omogočajo tudi kakovostno organizacijo proizvodnih postopkov in vodenje delovnih skupin, oddelkov in malih ter srednjih podjetij.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Učni izidi oziroma kompetence študentov prve stopnje visokošolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo, ki jih pridobijo med izobraževalnim procesom, so primerne vsebini in stopnji programa. Cilji posameznega programa so jasno določeni in študij od prvega leta je zasnovan na postopnem doseganju vseh potrebnih kompetenc in kvalifikacij, ki jih mora imeti naš diplomant. V času celotnega študija, še posebej pa v zadnjem letniku, se ti končni cilji preverjajo med opravljanjem posameznih izpitov, velik poudarek pa je dan tudi vsebini diplomskega dela, ki predstavlja zaključno nalogo študenta. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo je usposobiti strokovnjaka za različna dela in naloge v podjetjih, kjer se pričakuje reševanje problemov predvsem po izdelanih teoretičnih in praktičnih rešitvah, postopkih in metodah. Večji poudarek pri študiju je na aplikativnih znanjih, manj na temeljnih. Kljub temu bo diplomant ob študiju znanstvenih temeljev, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj pridobili dober pregled nad širšim področjem strojništva. Cilji programa so jasno določeni, saj je študij od prvega leta dalje zasnovan na postopnem doseganju vseh potrebnih kompetenc in kvalifikacij, ki jih mora imeti naš diplomant. V času celotnega študija, še posebej pa v zadnjem letniku, se ti končni cilji preverjajo med opravljanjem posameznih izpitov, velik poudarek pa je dan tudi vsebini diplomskega dela, ki predstavlja zaključno nalogo študenta. Študijski program je ciljno zasnovan tako, da študenti osvojijo potrebna znanja s področja mehanike, katera skupaj z znanji materialov, termodinamike in prenosnih pojavov ter višje matematike tvorijo temelj za nadgraditev znanj v značilnih strokovnih področjih strojništva. Kombinacija dobrih temeljnih znanj in strokovnih temeljev je nujna za študij postopkov, strojev in sistemov na področju proizvodne tehnike, energetske tehnike, procesne tehnike in okoljske tehnike, konstrukterstva ali vzdrževanja strojev ali naprav, ki jih študenti nadgradijo z osvojitvijo sistemskih znanj in sodobnih načinov snovanja sistemov. Takšna kombinacija znanj je dobra osnova za uspešno strokovno delo na področju strojništva, omogoča pa tudi dobro izhodišče za raziskovalno delo. Cilj študijskega programa je, da diplomante usposobimo za samostojno strokovno inženirsko delo tako, da si med študijem ciljno pridobijo najvažnejše kompetence, ki jih industrija pričakuje od strojnih inženirjev. Te so: zmožnost analiziranja problemov in odločanja o rešitvah, široko strokovno znanje s področja stroke in usmeritve, sposobnost nenehnega učenja in prilagajanja novostim in praktično znanje, pridobljeno v industrijskem okolju. Cilj je, da študentje pridobijo kakovostna teoretična in praktična znanja sodobnih metod, postopkov in tehnologij s področja strojništva, poleg tega pa tudi veščine, spretnosti, vrednote in pozitivno samopodobo, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti. Obvladujejo tako teoretične kot tudi praktične metode, postopke in procese s področja strojništva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo lahko sodelujejo pri oblikovanju, upravljanju, vodenju in nadzoru vseh podsistemov v proizvodnji. Navkljub praktični usmerjenosti predloženega programa, ki je namenjen predvsem za usposabljanje za opravljanje osnovnih inženirskih opravil, pa je cilj, da si študentje pridobijo tudi druga znanja, podkrepljena s teorijo in prakso, ki jim omogočajo zaposlovanje na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant bo sposoben prepoznati in reševati izzive sodobnega strojništva, ki mu bodo zadane. Študent, ki bo končal naš program, bo strokovnjak s teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje konkretnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju zahtevnih strokovnih opravil na širokem področju strojništva in na različnih delovnih mestih. Študentom je med študijem omogočeno pridobivanje kakovostnega znanja, poleg tega pa tudi veščin in spretnosti s področja strojništva. Zaradi individualnega dela s študenti je omogočeno tudi posredovanje profesionalnih vrednot in izgradnja pozitivne samopodobe, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti diplomantov. Diplomanti študijskega programa obvladujejo postopke in procese s področja strojništva in so sposobni s strokovno odgovornostjo oblikovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati izdelke, stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, navezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Program diplomantu omogoča pridobitev širokega znanja s povezovanjem teoretičnih konceptov s strokovnimi in aplikativnimi ter razvoj sposobnosti za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso za kreativno reševanje strokovnih in delovnih problemov. Pri snovanju študijskega programa Strojništvo smo upoštevali primerljive tuje študijske programe, značilnosti in specifičnosti slovenskega prostora in njegovega okolja, probleme, ki izhajajo iz njega ter specifičnosti potreb po primernih znanjih in kompetencah, ki iz teh potreb izhajajo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Glavne predmetno-specifične kompetence, ki jih razvija študijski program prve stopnje visokošolskega strokovnega programa Strojništvo so naslednje: • sposobnost uporabe sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju, • sposobnost oblikovanja in konstruiranja mehanskih elementov, sklopov, naprav, strojev in postrojev, • uporabo in razvoj računalniško podprtega konstruiranja, • uporabo in razvoj postopkov ter orodij za modeliranje, optimizacijo in simulacijo procesov, • strojev, naprav, izdelovalnih postopkov, izdelkov in proizvodnih postrojenj, • sposobnost načrtovanja in razvijanja strojev, naprav in postrojenj za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko, • sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij, • avtomatizacije proizvodnje in novih proizvodnih konceptov, • sposobnost upravljanje z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi pri zasnovi, oblikovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, demontaži in vzdrževanju izdelkov, • sposobnost vodenja obstoječih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranje, presojanje in vrednotenje le-teh ter njihovo posodabljanje, • sposobnost organiziranja in upravljanja proizvodnega procesa, • sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, • sposobnost zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost izdelkov v njihovi celotni življenjski dobi, • sposobnost interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih, • sposobnost stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja strojništva in njegovih disciplin.

Pogoji za vpis v program

Na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk (ponder 0,4)

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Metalurgija, strojništvo, kovinarstvo (0715) in Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja Metalurgija, strojništvo, kovinarstvo (0715) in Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Prehodi iz višješolskih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo Diplomanti višješolskih študijskih programov s področja Metalurgija, strojništvo, kovinarstvo (0715) in Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788), sprejetih pred letom 1994, lahko preidejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo. Študenti morajo v 2. letniku opraviti naslednje obveznosti, ki veljajo za vse študijske smeri: Tehnološki sistemi, Tehniška mehanika tekočin in prenos toplote, Računalniško podprto inženirstvo, ter naslednje predmete smeri: CAM postopki in Organizacija proizvodnje (smer Proizvodno strojništvo), Procesna tehnika in Hladilna tehnika (smer Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo), Strojne konstrukcije in Računalniško modeliranje proizvodov (smer Konstrukterstvo). Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse navedene študijske obveznosti. Ostale obveznosti 1. in 2. letnika so mu priznane. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod diplomantov višješolskih študijskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo ni možen.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.

ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO

KONSTRUKTERSTVO

PROIZVODNO STROJNIŠTVO