SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000492

8/2

2024/25

24 ECTS 240 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0711 – Kemijsko inženirstvo in procesi

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. ANDREJA GORŠEK, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 30. 3. 2009. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2013, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.) Sprememba imena študijskega programa Kemija in kemijska tehnika v Kemija in kemijsko inženirstvo je bila potrjena na Senatu Fakultete za Kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru 9. 11. 2018 in 13. 12. 2018, na Senatu Univerze v Mariboru pa 29.1. 2019

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti napredujejo v višji letnik, če so s študijskim programom izpolnili obveznosti: Vpisni pogoji za 2. letnik: vse študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 60 ECTS. Vpisni pogoji za 3. letnik: vse študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 60 ECTS. Vpisni pogoji za 4. letnik: vse študijske obveznosti 3. letnika v obsegu 60 ECTS. Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Formalno izobraževanje je z zagovorom doktorata končano. Doktorji znanosti s spremljanjem strokovne in znanstvene literature ter nenehnim osvajanjem novih znanj stremijo k vseživljenjskemu razvoju svojega znanja in sposobnosti. Vključujejo se lahko v podoktorsko usposabljanje na vrhunskih univerzah in raziskovalnih inštitucijah v svetu.

Možnosti za zaposlitev

Doktorji znanosti s področja kemije in kemijskega inženirstva so usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših nalog v številnih industrijskih panogah: v kemični, farmacevtski, biokemijski, naftni, petrokemični, gumarski, usnjarski, strojni, metalurški, nekovinski industriji (npr. steklo, cement, keramika). Delajo lahko v živilski in tekstilni industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken, v energetski industriji in industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij. Usposobljeni so za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov in za raziskovanje na področjih kemijske tehnologije ter anorganske, organske, analizne in fizikalne kemije. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi (npr. carina, inšpekcije), srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FKKT - Študenti: https://www.fkkt.um.si/sl/studenti

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov. Najznačilnejši so: sprotni testi (računski in teoretični), pisni izpit, ustni izpit, računski izpit, teoretični izpit, seminarske naloge, predstavitev seminarske naloge, reševanje problemov, aktivno delo na predavanjih, magistrsko delo in ustni zagovor magistrskega dela. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Rezultate izpitov lahko študenti preverijo preko Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) in pri določenih predmetih preko elektronskega podpornega sistema Moodle. Nosilci in izvajalci predmetov so študentom vselej pripravljeni posredovati dodatna pojasnila glede ocenjevanja osebno ali preko elektronske pošte. Uspešnost opravljanja izpitov in študija redno analiziramo in objavljamo v Samoevelvacijskem poročilu UM FKKT, ki je objavljeno na spletni strani: http://www.fkkt.um.si/sl/kakovost.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji doktorskega programa Kemija in kemijsko inženirstvo so, poleg širših družbenih ciljev, razvijati posameznikovo: • visoko znanstveno-raziskovalno usposobljenost na smereh kemija in kemijska tehnika • sposobnost vodenja in varnega izvajanja raziskovalnega dela • sposobnost za uporabo in ustvarjanje novih znanstveno raziskovalnih metod, v novih in nepoznanih okoliščinah • obvladovanje najnovejše informacijske in telekomunikacijske tehnologije, tehnik analiziranja in sintetiziranja izsledkov • vrhunsko znanje stroke, spretnosti, strokovnosti, samostojnosti, tujih jezikov • sposobnost izvirnega inoviranja • sposobnost samostojnega reševanja problemov, integracije teorije in prakse • sposobnost upoštevanja okoljskih, ekonomskih in socialnih sestavin v proizvodih, opremi tehnologijah in/ali storitvah.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom Doktorandi tretjestopenjskega študijskega programa Kemija in kemijsko inženirstvo bodo skladno s temeljnimi cilji pridobili splošne kompetence, ki v osnovi izhajajo iz kompetenc magistrskega programa druge stopnje, vendar so poglobljene za konceptualno, razvojno, načrtovalsko, raziskovalno in predvsem vodstveno dejavnost pri reševanju najkompleksnih kemijskih in inženirskih problemov. Te kompetence so: • razvijanje povsem novih znanj, konceptov in metod na osnovi konkretnih problemov • sposobnost uvajanja novih metodologij pri neodvisnem reševanju problemov na področjih kemijske tehnike, biokemijske tehnike, kemijskega varstva okolja in trajnostnega razvoja, kemije in kemometrije ter kemije materialov • usposobljenost uporabe pridobljenih vrhunskih znanj pri reševanju najzahtevnejših kvalitativnih in kvantitativnih nalog na področju kemije, kemijske in biokemijske tehnike • identifikacija in reševanje najkompleksnejših problemov z uporabo najmodernejših znanstvenih metod in postopkov na danem specialističnem področju • izvajanje znanstveno podprte analize in sinteze na področju kemijske in biokemijske tehnike ter razumevanje vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose, • holistično obravnavanje problemov na osnovi fundamentalnih in naprednih, analiznih in sinteznih pristopov • povezovanje tehniških aplikacij s financami, managementom in organizacijo poslovanja • učinkovito komuniciranje, tudi v tujih jezikih, in uporabo modernih predstavitvenih orodij • objavljanje rezultatov raziskav v uglednih znanstvenih revijah in simpozijih • razumevanje principov vodenja in poslovne prakse • razumevanje svoje poklicne in etične odgovornosti • razumevanje soodvisnosti več znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature • oblikovanje načrtov in strategij za doseg najzahtevnejših ciljev • sposobnost uporabe ustrezne programske opreme • avtonomnost v strokovnem in raziskovalnem delu • pridobitev znanj potrebnih za sodelovanje z ostalimi raziskovalnimi skupinami oziroma razvojnimi laboratoriji v proizvodnih organizacijah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom Doktorandi programa Kemija in kemijsko inženirstvo bodo pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence: • sposobnost uporabe in razvoja informacijskih tehnologije in naprednih računalniških orodij za sistemsko razmišljanje in okoljsko modeliranje • sposobnost določanja tehnološko-ekonomsko optimalnih konfiguracij (bio)reaktorskih sistemov • razumevanje načina in pomena izvajanja validacije novih merilnih postopkov • poznavanje postopkov formulacije v produkt s specifičnimi lastnostmi za aplikacijo • poznavanje kompleksnih termodinamskih in transportnih modelov in območja njihove uporabe • obvladovanje in razvoj teorije in aplikacij sodobnega matematičnega programiranja pri sintezi procesov in drugih tehniških struktur • obvladovanje matematičnega modeliranja kemijskih in biokemijskih procesov • načrtovanje, optimiranje in prenos procesov v industrijsko merilo • obvladovanje poglobljenih znanj kemijske tehnike za razumevanje, opisovanje in reševanje zahtevnih problemov načrtovanja in obratovanja kemijskih in biokemijskih procesov, inoviranje obstoječih procesov ter razvoj novih procesov in produktov • obvladovanje metodologij za pripravo študij možnosti in ekonomsko ovrednotenje procesov in projektov • razumevanje varnosti, zdravja in okolja ter sposobnost uporabe in razvoja koncepta vzdržnosti (trajnosti, sonaravnosti) • razumevanje in sposobnost razvijanja koncepta kemijske produktne tehnike, • uporaba osvojenega znanja v izobraževalnem procesu na fakultetah, srednjih tehniških šolah in v gospodarstvu.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Kemija in Kemijsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je končal: 1. študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja, 2. študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 3. študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijskega inženirstva, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve, 4. študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijski tehniki), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Kemija in Kemijsko inženirstvo se upošteva: - doseženo oceno pri diplomi oz. magisteriju: 20 % - poprečno oceno drugostopenjskega študija: 80 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merilih za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Po merilih za prehode se v drugi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: a) študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS, b) univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS. Prehodi so mogoči med študijskimi programi: - ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov; - med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ustrezna komisija Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk ECTS.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Tretjestopenjski doktorski študijski program konča, kdor izpolni naslednje minimalne pogoje: - opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS, - izpolni pogoj, naveden v tretjem odstavku 30. člena Pravilnika od doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru: »Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je privi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.« - ima do zagovora disertacije sprejeto v objavo še drugo delo s področja disertacije, pri čemer kot relevantni štejejo znanstveni članki, obavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR. Drugi znanstvnei članek lahko nadomestita sprejet mednarodni patent (EU, ZDA, Kanada, Koreja, Japonska) ali nova vrhunska aplikacija. - Vsaj ena od minimalno dveh objav mora biti izvirni znanstveni članek, pri katerem je kandidat prvi avtor.

KEMIJA

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg zgoraj navedenih skupnih predmetno-specifičnih kompetenc, bodo doktorandi dobili še naslednje ožje kompetence glede na izbrano smer Kemija: • sposobnost načrtovanja in uporaba procesnih tehnik za pridobivanje novih produktov z različnimi lastnostmi • načrtovanje sintez novih organskih spojin ter suvereno obvladovanje fizikalne organske kemije • razumevanje kompleksnih povezav med strukturnimi lastnostmi organskih spojin, njihovo reaktivnostjo ter spektralnimi karakteristikami • samostojno načrtovanje kemijskih procesov za sintezo novih koordinacijskih spojin • načrtovanje sinteze in strukture novih polimerov z želenimi lastnostmi • poznavanje in razvijanje metod za kontrolirano sintezo nanodelcev • samostojno načrtovanje razvojnih raziskav za izdelavo načrtovanih keramičnih materialov • poglobljeno razumevanje vpliva strukture gradiv na njihove fizikalne in kemijske lastnosti • uporaba in načrtovanje laboratorijskih postopkov za sonokemijsko sintezo nanodelcev vodnih in nevodnih topilih • znanstveno ovrednotenje eksperimentov za načrtovanje procesov formiranja polimernih membran po mokri fazni inverziji • poznavanje načinov optimizacije vpliva izvajanja validacij novih merilnih postopkov na razvojno-raziskovalnem, standardizacijskem in meroslovnem področju (na nacionalnem in mednarodnem nivoju) • uporabna, modifikacije in razvoj elektrokemijskih senzorjev in metod za poglobljene študije in primerjavo različnih analitskih sistemov • vpeljevanje ključnih procesov povezanih s tehniško infrastrukturo v delovno okolje • uporaba in razvoj analiznih metod za spremljanje površinskih lastnosti polimerov in stabilnosti koloidov.

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg zgoraj navedenih skupnih predmetno-specifičnih kompetenc, bodo doktorandi dobili še naslednje ožje kompetence glede na izbrano smer Kemijsko inženirstvo: • razvoj novih matematičnih metod in postopkov optimizacije pri reševanju aplikativnih problemov • poznavanje in razvijanje praktičnih možnosti za energetsko optimiranje in izkoriščanje obnovljivih virov • obvladovanje konceptualnega načrtovanja trajnostnih procesov • sposobnost izbire ustreznih tehnik, veščin in drugih modernih orodij v za reševanje problemov v znanosti • obvladovanje negotovosti in tveganja v odločitvenih procesih proizvodnega oz. poslovnega procesa • aplikacija tehno – ekonomskih optimizacijskih metod v cilju vrednotenja rentabilnosti investicije v energetske sisteme • celovito razumevanje in načrtovanje kompleksnih novih industrijskih (bio)reaktorskih sistemov • razvoj novih naravnih produktov z visoko dodano vrednostjo • zmožnost načrtovanja izvedbe naprednih biokataliziranih reakcij v nekonvencionalnih medijih • identifikacija medsebojnih povezav v okoljskih sistemih in kreativno iskanje izboljšave • zmožnost analize problema čiščenja odpadnih vod ter optimalne izbire rešitve problema.