SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000493

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. tekst. tehnol. in oblik. (VS)
diplomirani inženir tekstilnih tehnologij in oblikovanja (VS)
diplomirana inženirka tekstilnih tehnologij in oblikovanja (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0723 – Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. ANDREJA RUDOLF, univ. dipl. inž. tekst.

Kratek opis programa

Povezovanje tehnike in umetnosti

Študij združuje področja tehnike in umetnosti. Daje znanja na področjih oblikovanja tekstilnih izdelkov, materialov in tehnologij.

Znanje za samostojno delo

Diplomanti so usposobljeni za inovativno, kreativno in samostojno reševanje problemov povezanih s soodvisnostjo tehnike in umetnosti.

Zaposlitvene možnosti

Fleksibilnost in interdisciplinarnost študijskega programa daje široke zaposlitvene možnosti na področjih gospodarstva in negospodarstva.

Informacijske tehnologije

Diplomanti tekom študija pridobijo sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja računalniški orodij in tehnologij.

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja so, ne glede na izbrano smer na osnovi pridobljenih znanj o tekstilnih materialih in tekstilno-tehnoloških procesih, ter znanjih in veščinami oblikovanja tekstilnih izdelkov ter dobre inženirske prakse, sposobni oblikovanja in projektiranja izdelkov v smislu ustrezne izdelave in kakovosti.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 21. 10. 2008 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 15. 12. 2008. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 31. 3. 2015 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 20. 10. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom Univerze v Mariboru določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: - Vlakna (6 ECTS) - Nauk o barvi (4 ECTS) - Računalništvo (5 ECTS) - Kreativna delavnica (4 ECTS) - Proizvodnja tekstilij (4 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: Smer Oblikovanje in razvoj izdelka - Konstrukcija tekstilij (6 ECTS) - Modeliranje in gradiranje (6 ECTS) - Konstrukcija oblačil (5 ECTS) - Priprava proizvodnje oblačil (5 ECTS) - Oblikovanje tekstilnih izdelkov (5 ECTS) Smer Materiali in tekstilne tehnologije - Konstrukcija tekstilij (6 ECTS) - Uporaba in lastnosti vlaken (4 ECTS) - Barvanje materialov (5 ECTS) - Tehnične tekstilije (5 ECTS) - Organska kemija (6 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski magistrski študij na študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir tekstilnih tehnologij in oblikovanja (VS) je s svojimi znanji sposoben za opravljanje vodilnih nalog oziroma vodenje proizvodnih procesov izdelave tekstilij in oblačil, kakor tudi za opravljanje zahtevnejših del na področju konstrukcijske, tehnološke in operativne priprave proizvodnje, tj. predvsem na področju projektiranja, uvajanja sodobnih proizvodnih procesov ob vključevanju racionalizacije dela in računalniško podprtega toka materiala in informacij ter izvajanje inženirskih analiz. Delo temelji na uporabi informacijske tehnologije in računalniških znanj.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Velike spremembe na področju znanstveno-tehnološkega razvoja in globalizacije, kakor tudi družbeno ekonomska ureditev sveta, zahtevajo danes sistem izobraževanja, katerega cilj je izobraziti in usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni uspešno delovati v novih pogojih poslovanja. Izobraziti želimo lik diplomanta s takšnim konceptom znanj, ki bodo temeljila na interdisciplinarnosti in soodvisnosti tehnike in oblikovanja (inženirsko oblikovanje). Program je sodoben in aktualen, ter v skladu z evropskimi smernicami in potrebami slovenskega gospodarstva. Program izobražuje sodobne evropske inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Pomemben cilj programa je vsekakor tudi izobraževanje in pridobivanje znanj, ki so potebna za nadaljnji študij. Program študentom omogoča in jih spodbuja k nadaljevanju študija na podiplomskem programu, saj jim posreduje ustrezna temeljna in strokovna znanja. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi študijskega programa in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. S programom želimo ugoditi posebnim željam študentov po izbiri smeri in specializacije ter jim omogočiti, na podlagi načrtno izbranih in široko zasnovanih temeljnih in drugih znanj, enostavno usvajanje strokovnih vsebin na področjih inženirskega oblikovanja tekstilij, oblačil in modnih dodatkov, ekodesigna, načrtovanja in izdelave oblačil, tekstilnega inženirstva, novih tekstilnih materialov, ekologije, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki. Cilj programa je tudi zagotavljanje enostavnejše in uspešnejše prehodnosti študentov s poudarkom na individualnem študiju, pod vodstvom mentorja v višjih letnikih. Učni izidi pri posameznih učnih enotah se preverjajo po predpisanih tudi v okviru laboratorijske prakse oziroma ateljejskega dela, kjer študenti v veliki meri delujejo samostojno. Pri tem opravljalo delo na zastavljenem projektu in rešujejo probleme, ki se pri tem pojavijo. Zato želimo z visokošolskim strokovnim študijskim programom »Tehnologije tekstilnega oblikovanja« doseči naslednje cilje: • Ustvariti izobražen kader na področju sodobnih pristopov k razvoju novih izdelkov, tako z vidika sodobnih tekstilnih materialov in tehnologij kakor tudi oblikovanja • Zagotoviti študentom potrebna znanja, kreativno razmišljanje in samostojnost pri delu, kar jim bo v pomoč pri razvoju njihove poklicne kariere • Omogočiti povezovanje teoretične usmerjenosti z razvojnimi trendi, novimi bazami znanja in novimi koncepti. • Povečati fleksibilnost razmišljanja ob snovanju novih izdelkov tako, da bodo sposobni integriranja znanj s področja materialov, tehnologij in oblikovanja. • Zagotoviti diplomantom hitrejšo vključitev v razvojna in proizvodna podjetja, saj njihova znanja omogočajo razvoj in prodor tekstilnih in oblačilnih izdelkov v nove tržne niše, ki zaradi visoke zahtevnosti prinašajo višjo dodano vrednost. • Zagotoviti študentom potrebna znanja, ki jim bodo omogočila uspešen in učinkovit podiplomski študij. Na osnovi pridobljenih znanj in kompetenc ter usposobljenosti bodo lahko diplomanti visokošolskega strokovnega študija svoje zaposlitvene možnosti in kariero udejanjali tako na strokovnem področju z zaposlitvijo v gospodarstvu ali negospodarstvu, kot tudi z nadaljevanjem študija na študijskih programih 2. bolonjske stopnje.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu »Tehnologije tekstilnega oblikovanja« v okviru splošnih kompetenc pridobili: - Usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov in poznavanja načel tehničnih in ekoloških problemov ter dobre inženirske prakse, sposobni oblikovanja in projektiranja izdelkov v smislu ustrezne izdelave, kakovosti in cene - Sposobnost razumevanja in strokovnega utemeljevanja praktičnih problemov, povezanih s soodvisnostjo tehnike in umetnosti tj. z inženirskim oblikovanjem tekstilnih izdelkov ter uvajanjem sodobnih tehnologij v prakso. - Sposobnost oblikovanja (projektiranja, konstruiranja) tekstilnih form v smislu ustreznega designa, izdelave, kakovosti in cene za dosego večje inovativnosti in s tem konkurenčnosti izdelka/podjetja. - Sposobnost izvajati neodvisno strokovno presojo. - Sposobnost uporabe znanja v praksi. - Avtonomnost v strokovnem delu. - Sposobnost hitrejše in kreativne povezave teorije in prakse z organizirano strokovno in mentorsko vodeno prakso v obliki laboratorijskega dela, ateljejskega dela ter praktičnim usposabljanjem. - Sposobnost uporabe sodobnih orodij s področja informacijskih tehnologij in specifičnih strokovnih vsebin. - Večjo kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija. - Sposobnost samostojnega in timskega dela. - Sposobnost komuniciranja s strokovnjaki in sodelavci v domačem in mednarodnem prostoru. - Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo z novim visokošolskim študijskim programom Tehnologije tekstilnega oblikovanja pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence: - Sposobnost povezovanja znanj s področja tehnike in umetnosti (znanja s predmetnih področij: teorije oblikovanja, likovnega izražanja, tekstilnih surovin, naprednih tekstilnih materialov in tehnologij, obdelave in preskušanja tekstilnih materialov, tehnologij izdelave tekstilij in oblačil, projektiranja in konstruiranja tekstilij in oblačil, modeliranja in gradiranja krojev oblačil, računalništva in informatike, okoljevarstva, merilne tehnike ter ravnanja z odpadki). - Razumevanje zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije. - Poznavanje in razumevanje načrtovanja in realizacije oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanje osnov prostoročnega risanja. - Poznavanje in razumevanje tekstilnih surovin, strukture in lastnosti vlaken ter odvisnosti med lastnostmi vlaken in njihovo uporabo. - Poznavanje in razumevanje metod preizkušanja tekstilnih materialov. - Poznavanje novih naprednih tekstilnih materialov in tehnologij (nanomaterialov, tehničnih tekstilij, tekstilije za medicino, šport, gradbeništvo in arhitekturo, transport…) - Sposobnost nadziranja obstoječih tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil in njihovega posodabljanja. - Sposobnost samostojnega, inovativnega in kreativnega dela pri tehnoloških projektih, vezanih na razvoj novega izdelka oz. posodabljanja tehnologij. - Poznavanje in razumevanje načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, idejne knjige, barvne karte, karte materialov, kolekcij, modnih zgodb, itn) ter vizualnih študij (študije prostora, forme, ploskev, oblik, tipografije, barve, teksture, kompozicije, ritmov, ravnotežij itn.) - Poznavanje in razumevanje postopka konstruiranja, gradiranja in modeliranja oblačil za različne namembnosti. - Poznavanje in razumevanje konfekcijskih procesov izdelave oblačil in upravljanja z materialom za dosego kakovostnega izdelka - Poznavanje in razumevanje tehnoloških postopkov izdelave prej, sukancev, tkanin, pletiv, pletenin, netkanih tekstilij ter razumevanje vpliva tehnoloških faz izdelave na lastnosti linijskih in ploskih tekstilij. - Poznavanje in razumevanje konstrukcije prej, tkanin, pletiv in netkanih tekstilij ter poznavanje vpliva konstrukcije tekstilij na njihove funkcionalne značilnosti in lastnosti. - Poznavanje teorije plemenitenja tekstilij (beljenja, barvanja, apretiranja, tiskanja) in okoljevarstvenih zahtev pri plemenitilnih procesih. - Poznavanje in razumevanje nege in higiene tekstilij ter problematike odpadnih vod pralnic in kemičnih čistilnic. - Poznavanje in razumevanje uporabe računalniških orodij in tehnologij pri strokovnem delu. - Sposobnost razumevanja koncepta celovitega obvladovanja kakovosti in standardizacije v tekstilni in oblačilni industriji.

Pogoji za vpis v program

Na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723) in Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723) in Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212). Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Prehodi iz višješolskih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja Diplomanti višješolskih študijskih programov s področja Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723) in Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212), sprejetih pred letom 1994, lahko preidejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Študenti morajo v 2. letniku opraviti naslednje obveznosti, ki veljajo za obe študijski smeri: Digitalno oblikovanje in tisk, Tehnične tekstilije, ter naslednje predmete smeri: Organska kemija in Napredni tekstilni materiali (smer MTT) oziroma Oblikovanje tekstilnih izdelkov in Prototipna delavnica (smer ORI). Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse navedene študijske obveznosti. Ostale obveznosti 1. in 2. letnika so mu priznane. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod diplomantov višješolskih študijskih programov po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja ni možen.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.

MATERIALI IN TEKSTILNE TEHNOLOGIJE

OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA