SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000182

8/2

2024/25

39 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

09 – Zdravstvo in socialna varnost

0988 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost

3 – Medicinske in zdravstvene vede

red. prof. dr. SEBASTJAN BEVC, dr. med.

Besedilo o sprejetju

Doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija je sprejel Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru na svoji 9. redni seji dne 5. 1. 2005 in Senat Univerze v Mariboru na svoji 16. redni seji dne 15. 2. 2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo RS dne 15. 4. 2005.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti 1. letnika v vrednosti najmanj 51 ECTS; od tega mora kandidat uspešno opraviti obveznosti pri sledečih predmetih 1. letnika – Biomedicinska informatika, Metode znanstvenoraziskovalnega dela, IRD 1 in IRD 2 s seminarjem. Pogoj za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika v vrednosti 120 ECTS. Najkasneje ob vpisu v 3. letnik morajo kandidati oddati vlogo za oceno dizertabilnosti teme doktorske disertacije in potrditev mentorja. Zadnje študijsko leto je namenjeno individualnemu raziskovalnemu delu, usmerjenemu k izdelavi doktorskega dela (60 ECTS).

Možnosti za nadaljevanje študija

Postdoktorski študij. Po opravljenem doktorskem študiju je kandidat usposobljen za samostojno raziskovalno delo in pridobivanje novih znanstvenih spoznanj, za poglobljeno razvijanje novih metod diagnostike in zdravljenja v državi, usposobljen je tudi za hitrejši prenos diagnostike in zdravljenja iz sveta v državo ter za poglobljeno raziskovalno - klinično delo, tako aplikativno kot bazično raziskovalno delo.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji našega študijskega programa so: - izobraziti študente v področju biomedicinske tehnologije; - bazično in aplikativno raziskovanje ter klinične študije v širokem spektru biomedicinske tehnologije, npr. informacijske tehnologije v zdravstvu, virtualna medicina, telemedicina, zdravstvo in merilni postopki, analiza bioelektričnih signalov, gerontotehnologija, robotika, računalništvo, modeliranje in obdelava slikovnih podatkov, biomateriali v medicini, itd.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Po opravljenem doktorskem študiju bo kandidat sposoben za samostojno raziskovalno delo in pridobivanje novih znanstvenih spoznanj, za poglobljeno razvijanje novih metod diagnostike in zdravljenja v državi, usposobljen bo za hitrejši prenos diagnostike in zdravljenja iz sveta v državo. Usposobljen bo tudi za poglobljeno raziskovalno-klinično delo, tako aplikativno kot bazično raziskovalno delo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija je namenjen poglobitvi znanja in raziskovanju novih biomaterialov, uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, elektronike, robotike, itd. ter področij, ki danes pomembno spremljajo razvoj sodobne tehnologije. Program poleg teoretskih tem, predavanj, seminarjev, laboratorijskega dela, vključuje tudi projektne naloge od temeljnih, aplikativnih do razvojno raziskovalnih.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Biomedicinska tehnologija se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program 2. stopnje s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva. Ostali diplomanti pa, po opravljenem sprejemnem izpitu iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika. - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva. Ostali diplomanti pa, po opravljenem sprejemnem izpitu iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika. - visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva. Ostali diplomanti pa, po opravljenem sprejemnem izpitu iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk. - študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (mednje spadajo npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarstva, pa tudi prenovljeni petletni študijski program farmacije); ostali diplomanti pa, po opravljenem sprejemnem izpitu iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami; - diplomanti drugih domačih in tujih univerz s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva. Ostali diplomanti pa, po opravljenem sprejemnem izpitu iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UM.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: Izbira kandidatov bo temeljila na: - podlagi povprečne ocene študija (15 %), - ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in - uspehe pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja medicine, naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: – znanstvena monografija, – samostojni znanstveni sestavek v monografiji, – izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI. Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: - strokovna monografija ali recenzenstvo, - samostojni strokovni sestavek v monografiji, - objavljeni strokovni prispevki na konferencah, - strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, - uredništvo monografije ali revije, - druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo: • v drugi ali višji letnik doktorskega študijskega program Biomedicinska tehnologija, 3. stopnja, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja biomedicine in sorodnih področij in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik študijskega programa 3. stopnje Biomedicinska tehnologija se lahko vpiše, kdor je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti s področja biomedicine in sorodnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004 ali - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije s področja biomedicine in sorodnih področij. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik (doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija, 3. stopnja), - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete doktorskega študijskega programa Biomedicinska tehnologija, 3. stopnja.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznavanje znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa je urejeno skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih UM št. 012-2019-2.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za uspešno dokončanje študija je, da kandidat napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in vse ostale s študijskim programom predvidene obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS. Predložen mora biti članek s področja doktorata, ki je bil objavljen v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI z navedbo IF (ob upoštevanju Pravilnika o doktorskem študiju na UM št.: 012/2018/1 s spremembami in dopolnitvami). Članek, ki izhaja iz doktorske naloge, mora biti objavljen po vpisu na podiplomski študij Biomedicinska tehnologija. Pri članku mora biti kandidat prvi avtor. Doktorsko delo javno zagovarja pred določeno komisijo.