SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000184

6/2

2024/25

17 ECTS 180 ECTS

dipl. vzg. (VS)
diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0112 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

5 – Družbene vede

red. prof. SABINA ŠINKO, PROF. LIK. PEDAG.

Besedilo o sprejetju

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja je bil potrjen na 8. redni seji Senata Pedagoške fakultete, dne 3. 10. 2007, na 12. redni seji Senata Univerze v Mariboru, dne 20. 5. 2008 in na 10. seji Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo, dne 23. 10. 2008. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS je dne 9. 1. 2009 izdalo odločbo št. 60392-33/2008 o vpisu tega študijskega programa v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 17.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi zbere najmanj 48 ECTS, od tega mora obvezno opraviti: Začetno naravoslovje ter Vokalno-instrumentalni praktikum I in II. Pogoji za napredovanje v 3. letnik Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite iz 1. letnika in zbere najmanj 48 ECTS z opravljenimi izpiti iz 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje 5 in Elementarni likovnopedagoški praktikum. Napredovanje v višji letnik, če niso izpolnjeni pogoji Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik zaradi neizpolnitve obveznosti, ki so določene za napredovanje. Letnik lahko ponavlja študent, ki je izpolnil obveznosti v letniku, ki naj bi ga ponavljal, v obsegu najmanj 30 ECTS. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je opravil študijske obveznosti letnika, ki naj bi ga ponavljal, v obsegu, ki je manjši kot 30 ECTS, če izkazuje za to upravičene razloge, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, na podlagi študentove prošnje, v kateri mora dokazati obstoj utemeljenih razlogov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti lahko nadaljuje študij na študijskem programu 2. stopnje Predšolska vzgoja.

Možnosti za zaposlitev

Zaposlitev diplomantov sodi na področje negospodarstva, saj so zaposljivi v vrtcih in osnovnih šolah, kot vzgojitelji, ravnatelji, pedagoški in strokovni svetovalci.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXVIII-7-2010), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXX-2-2012), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXXII-5-2014), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - neuradno prečiščeno besedilo (l. 2015), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009/41 AG (l. 2019) https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Merila in načini preverjanja znanja opredeljuje 5. člen pravilnika. Merila in načini preverjanja znanja posameznega predmeta so del Opisa predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani fakultete: https://pef.um.si/studij/

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študentke in študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše. V procesu izobraževanje se študentke in študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje, pridobivajo temelja teoretična in praktična znanja s tega področja in preverjajo svoja znanja in spretnosti iz posameznih področij dejavnosti v vsakdanjem življenju in delu vrtca in prvega razreda devetletne osnovne šole. Diplomanti programa obvladajo spretnosti komuniciranja z otroki in odraslimi, znajo načrtovati, izvajati in kritično evalvirati vzgojno delo. Izbirni predmeti omogočajo študentkam in študentom, da se podrobneje in še bolj poglobljeno usposobijo za posamezna področja dejavnosti, za katera imajo osebni interes in sposobnosti. Pomemben cilj predlaganega programa je pridobitev temeljnih in transfernih znanj, ki omogočajo diplomantom, da v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo pri vsakdanjem delu.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev ter posledic. Sposobnost uporabe znanj v praksi. Razvoj kritične in samokritične presoje. Spretnosti komuniciranja in delovanja v timu. Iniciativnost v procesu vseživljenjskega učenja. Senzibilnost za okolje, kulturno in narodno identiteto. Načrtovanje in izvajanje dejavnosti. Razumevanje posameznika, njegovih vrednot in vrednostnih sistemov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- Poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela. - Poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega razreda osnovne šole. - Poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu osnovne šole ter njihovo (interdisciplinarno) povezovanje v procesu učenja. - Učinkovita in fleksibilna organizacija prostora in časa, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi. - Opazovanje in spremljanje razvoja otrok ter prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem oz. socialno-kulturnem okolju …) pri vzgojnem delu. - Zagotavljanje čustvene varnosti ter prepoznavanje in spodbujanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije. - Spodbujanje samostojnosti otrok in njihovih interesov v skladu z njihovo razvojno stopnjo ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja. - Učinkovita komunikacija s starši in sodelavci in drugimi strokovnjaki ter poznavanje timskega dela in sodelovanju v strokovnem timu vrtca in šole.

Pogoji za vpis v program

V študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše: • kdor je opravil maturo, • kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja oziroma zdravstvena nega, • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu: 60% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijski programi in študijskimi programi prve stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja je možen prehod iz: 1.visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje s področja predšolske vzgoje ter ustrezni tuji študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 2.univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja družboslovnih in humanističnih ved (pedagogika, psihologija) ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Pedagoška fakulteta bo študentom na 1.stopnji študijskega programa priznala pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti, ki ustrezajo splošnim in predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, pridobljenimi pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi potrdili. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti po predvidenem študijskem programu. Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v vrednosti 180 ECTS.