SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000188

7

2024/25

19 ECTS 120 ECTS

mag. prof. pred. vzg.
magister profesor predšolske vzgoje
magistrica profesorica predšolske vzgoje

M.A.
Master of Arts

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0112 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

5 – Družbene vede

red. prof. SABINA ŠINKO, PROF. LIK. PEDAG.

Besedilo o sprejetju

Študijski program druge stopnje Zgodnje učenje in poučevanje je bil prvič akreditiran 25. 8. 2010. Študijski program je bil 22. 4. 2016 preimenovan v Predšolska vzgoja.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti v 1. letniku zbere najmanj 45 ECTS. Obvezno mora imeti opravljene vse študijske obveznosti pri učnih enotah: Glasbeno in plesno poustvarjanje in ustvarjanje, Slovenski jezik in književnost v predšolski vzgoji, Pristopi pri zgodnji matematiki. Ponavljanje letnika, izjemno napredovanje in podaljšanje statusa študenta je možno v skladu z določili Statuta UM.

Možnosti za zaposlitev

Zaradi širokega profila izobrazbe se bo diplomant lahko zaposlil kot: • ravnatelj oz. vodja vrtca, • pedagoški svetovalec in strokovni sodelavec; strokovna pomoč pri delu z otroki v različnih javnih ustanovah (npr. v šolah in vrtcih) in tistih organizacijah, ki se ukvarjajo z dejavnostmi za otroke, • sodelavec v uredniških in strokovnih komisijah tiskanih in elektronskih medijev za otroke, • asistent (ob dodatni in ustrezni habilitaciji) v študijskih programih, ki se vsebinsko navezujejo na predšolska vzgoja, • sodelavec ali svetovalec v drugih javnih zavodih, ki skrbijo za razvoj in raziskovanje predšolskega področja (Zavod za šolstvo, Urad za šolstvo, Pedagoški inštitut …), • izvajalec posameznih projektov v različnih raziskovalnih in evalvacijskih timih, • nosilec za: nove, inovativne oblike dela z učenci v prostem času, podaljšanjem bivanju, društvih, centrih ipd., organizacijo in vodenje programov animacije za otroke, • sodelavec ali svetovalec pri proizvajalcih opreme, učil in igrač, namenjenih za mlajše otroke.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa so oblikovati magistranta: • ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko opravljal vlogo strokovnega delavca, vostvenega delavca ali raziskovalca na področju predšolske vzgoje, • ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov, ki se pojavljajo v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces, • ki bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti, • ki bo razvijal strokovno področje predšolske vzgoje in si bo zaradi svojega znanja povečal možnosti zaposlitve.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

– Poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, – temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, – sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi, – razvoj kritične in samokritične presoje, – avtonomnost in iniciativnost v strokovnem delu, – komunikacijske sposobnosti in spretnosti, – etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, – kooperativnost in učinkovito delovanje v skupini, – razumevanje vseživljenjskega učenja, stalnega profesionalnega in osebnega razvoja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

– Poglobljena sposobnost za reševanje konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, – koherentno obvladanje znanja za področje predšolske vzgoje, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije, – sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst vzgoje in izobraževanja, – temeljito razumevanje splošne strukture vzgoje in izobraževanja ter povezanosti med njenimi poddisciplinami (kurikularne teorije, specialnopedagoška znanja ...), – poglobljeno razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih pedagoških problemov, – razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju vzgoje in izobraževanja, – učinkovita uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju vzgoje in izobraževanja, – temeljito poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb otrok ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, – organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v vzgoji in izobraževanju; – poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju; – poznavanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela), – estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetniških področjih; – temeljito poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti zgodnjega učenja in poučevanja, pomoč pri pedagoškem vodenju posameznika, oddelka in/ali skupine; – prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev, – ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje problemov.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112). 4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se upošteva: 1. Uspeh pri študiju prve stopnje: ovprečna ocena: 100%.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Zgodnje učenje in Predšolska vzgoja, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu Predšolska vzgoja. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Predšolska vzgoja. Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 8 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa. Vloge za priznanje znanj in spretnosti, to so raziskovalne naloge, znanstveni in strokovni članki v priznanih strokovnih revijah, patenti, izumi, inovacije in strokovni elaborati, pridobljenih pred vpisom v program, bo Pedagoška fakulteta obravnavala v skladu s predpisi. Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti Komisiji za študijske zadeve fakultete. Komisija za mnenje zaprosi Oddelek za predšolsko vzgojo in nato izda sklep, ki je v skladu s predlogom Oddelka za predšolsko vzgojo.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja magistrsko nalogo ter tako zbere skupno 120 ECTS.