SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000305

8/2

2023/24

24 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. BORUT MILFELNER, univ. dipl. ekon.

Doktorski študijski program je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni in globalni ravni. Program zahteva od študentov individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti. Tretja stopnja študija - doktorski program »Ekonomske in poslovne vede« vsebuje dve učni enoti o znanstvenoraziskovalnih metodah, 4 izbirne učne enote, 5 učnih enot za individualno raziskovalno delo ter 1 učno enoto za pridobitev ustreznih prenosljivih znanj. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov.

Besedilo o sprejetju

Doktorski študijski program III. stopnje Ekonomske in poslovne vede je potrjen na Senatu Univerze v Mariboru dne 25. 2. 2008 in sprejet na Svetu RS za visoko šolstvo 5. 5. 2008. Program je akreditiran v ZDA pri AACSB (AACSB International, 777 South Harbour Island Boulevard, Suite 750, Tampa, Florida 33602 USA).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent/ka mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS kreditnih točk. Za napredovanje iz 2. v 3. letnik pa mora opraviti vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti po zaključku študijskega programa 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« pridobijo možnost za nadaljevanje študija podoktorski študij v tujini.

Možnosti za zaposlitev

Na osnovi pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti študijskega programa 3. stopnje svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali na naslednjih področjih gospodarstva: • v podjetjih različnih velikosti tako kot vodje in izvajalci najzahtevnejših poslovodnih področij (direktorji strateških poslovnih enot, podružnic, drugih organizacijskih enot na srednji in vrhnji ravni managementa); • v svetovalnih podjetjih kot ključni analitiki in svetovalci, kot revizorji, davčni svetovalci, strategi ipd.; • kot podjetniki v lastnih podjetjih; • kot raziskovalci in analitiki v strokovnih(poslovne banke in zavarovalnice, agencije); • kot raziskovalci na raziskovalnih institucijah (raziskovalni inštituti) organiziranih na ravni gospodarstva.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskem programu so objavljene na spletni strani: https://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/doktorski/.

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega napredka pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Splošni cilji programa so naslednji: • poglobitev znanj s področja ekonomije, managementa, pravnih idr. znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito in raziskovalno podprto obvladovanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih problemov; • zagotavljanje primerne znanstvene osnove na ožjem področju raziskovalne specializacije – s področja ekonomskih ali poslovnih ved; • razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje na najzahtevnejših področji ekonomskih in poslovnih ved; • pridobitev zmožnosti za samostojen poglobljeni študij in raziskovanje ob uporabi primerne raziskovalne metodologije. Cilj doktorskega študija je razviti sposobnosti diplomanta za samostojno reševanje najzahtevnejših in nerutinskih strokovnih in raziskovalnih (ekonomskih, poslovnih) problemov, ki zahtevajo poglobljen in analitičen (znanstveni) pristop pri opredelitvi problemov in iskanju optimalnih rešitev. Usposobljen bo za opravljanje najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in vodstvenih del v poslovni praksi na področjih izbrane specializacije študija. Usposobljen bo za iskanje in kreiranje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod in reševanje problemov v novih, netipičnih situacijah ter spremenjenih okoliščinah ter prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših poslov in ekonomsko poslovnih procesov ter ustvarjanje učinkovitih delovnih timov pri reševanju najzahtevnejših strokovnih in raziskovalnih problemov na svojem strokovnem področju in v kontekstu družbeno odgovornega in etično korektnega ravnanja.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti bodo v študijskem programu 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: • sposobnost reševanja konkretnih raziskovalnih problemov na različnih področjih ekonomije in poslovnih ved kot tudi njenih sorodnih disciplin; • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem raziskovalnem in delovnem področju ekonomije in poslovnih ved ter sorodnih disciplin; • sposobnost stalne uporabe standardnih raziskovalnih empiričnih metod na področju ekonomije in poslovnih ved ter njenih sorodnih disciplin (ekonometrično modeliranje, teorija odločanja, empirično marketinško raziskovanje, …;) • sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih ekonomskih in poslovnih problemov; • sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študijski program in oblike njegove izvedbe morajo prispevati k razvoju in krepitvi in nadgrajevanju naslednjih splošnih spretnosti, veščin in zmožnosti diplomanta tretje stopnje študija: • celovito in kritično mišljenje in razumevanje z zmožnostjo za analizo in sintezo; • zmožnost uporabe sodobnih konceptov in modelov za diagnosticiranje in reševanje problemov (odločanje) na ravni podjetja ali širše družbe (npr. ekonomske regulacije) ob podpori rabe najzahtevnejših kvantitativnih in kvalitativnih metod analize in presoje; • učinkovito ustno in pisno komuniciranje, zlasti v kontekstu formalnih raziskovalnih pristopov in pojasnjevanja zapletenih ekonomskih in poslovnih fenomenov; • spretnost v celovitem analiziranju, interpretiranju in uporabi analitičnih metod in modelov; • učinkovita raba informacijske in komunikacijske tehnologije; • zmožnost za razumevanje raznolikosti in kompleksnosti ekonomskih dogajanj v dinamičnem okolju; • zmožnost za samostojno načrtovanje in izvajanje raziskav s področja poslovanja, managementa in ekonomije; • razumevanje širše dimenzije managementa in okolja, zlasti evropske, tehnološke in etične razsežnosti; • kreiranje novih metod za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih problemov s področja ekonomije in poslovnih ved; • sposobnost predstavljati znanstvene izsledke v domači in mednarodni znanstveni periodiki; • oblikovati izvirne znanstvene rešitve družbenogospodarskega področja. Na osnovi znanj pridobljenih na tretji študijski stopnji bo diplomant: • izkazoval poglobljeno znanje in razumevanje, ki je rezultat nadgradnje prve in druge stopnje in mu daje podlago za izvirnost v razvijanju in uporabi zamisli v okviru raziskovalnega konteksta; • je zmožen uporabljati znanje in razumevanje v novem/neznanem okolju s širšim kontekstom, ki je povezan z njegovim področjem študija; • ima zmožnost za integriranje znanja in obvladovanja kompleksnosti ter oblikovati presoje na osnovi necelovitih oziroma omejenih informacij, ki vključujejo tudi upoštevanje socialne in etične odgovornosti, ki so povezane z uporabo njegovega znanja in presoj; • je zmožen komunicirati svoje zaključke in znanje ter podlago, ki jih podpira, in sicer tako specializirani kot splošni publiki na jasen in nedvoumen način; • razpolaga z veščinami učenja, ki mu omogočajo nadaljnji študij na povsem samostojen način in na podlagi lastnega usmerjanja študijskega napora.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil: - Študijski program druge stopnje; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; - Študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer učne enote študijskega programa druge stopnje Ekonomske in poslovne vede: - dva temeljna predmeta programa, - dva temeljna predmeta usmeritve, - dva izbirna predmeta usmeritve. - Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004. Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF; - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na: - uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena magistrskega dela) – 30 % teže, - uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) – 70 % teže.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik študijskega programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja ekonomskih in poslovnih ved in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti študijskega programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede bo obravnavala Komisija za študijske zadeve EPF. V kolikor bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik študijskega programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede, se kandidatu odobri vpis v višji letnik študijskega programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Vlogo za priznavanje študijskih obveznosti kandidati pošljejo najkasneje do 25. avgusta, naslovijo jo na Komisijo za študijske zadeve EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor. Komisija bo vloge obravnavala na prvi redni seji septembra.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljena pred vpisom v študijski program so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študent opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako zbere 180 ECTS kreditnih točk.