SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000312

6/2

2024/25

66 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (UN)
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN)
diplomirana inženirka računalništva in informacijskih tehnologij (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. TOMAŽ KOSAR, univ. dipl. inž. rač. in inf.

1

Sposobnost analitičnega razmisleka in razgradnje kompleksnejših problemov in situacij.

2

• Sposobnost razumevanja tehniških, tehnoloških in ekonomsko-podjetniških problemov.

3

• Sposobnost oblikovanja in izražanja strokovnega mnenja, podprtega z argumentiranimi stališči stroke.

4

• Strokovna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenje aktivnosti znotraj večjih projektov.

5

• Poznavanje metodologij, metod in tehnik, uporabljenih v razvojnih in tehnološko-proizvodnih projektih.

6

• Verziran dostop do informacijskih virov ter sposobnost sledenja in nadgrajevanja znanj o trenutnem stanju tehnike.

Univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije študentom omogoča, da poleg usklajenih strokovnih znanj pridobijo spretnosti, razvijejo potenciale in osvojijo pristope, ki so nujni pri skupinskem inženirskem delu, pri vključevanju v proizvodne procese ter pri ustanavljanju in vodenju samostojnih podjetniških enot.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 26. 10. 2012 in Senat UM je dne 18. 12. 2012 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN) lahko opravlja odgovorna dela analize, načrtovanja in programiranja v interdisciplinarnih skupinah v razvojno-raziskovalnih institucijah, v gospodarstvu, izobraževanju, javni upravi in v množici storitvenih dejavnosti.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: • Program poudarja projektno delo in povezanost z uporabniki. Diplomantom nudi pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov. • Cilj predmetnika je, da usklajeno poveže področja temeljnega računalništva, računalniškega inženirstva, programskega inženirstva in informacijskih tehnologij in da izobrazi inženirje, katerih znanje bo primerljivo z znanji, posredovanimi na univerzah v Evropi in drugod po svetu. • Program je usklajen s potrebami računalniških podjetij in programskih hiš, predvsem tistih ki se ukvarjajo z uvajanjem lastnih proizvodov z zelo visoko dodano vrednostjo. Poseben poudarek je na prenosu in uporabi teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod. • Študente spodbuja k strokovni kritičnosti in odgovornosti ter iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del. • Program se deloma izvaja v obliki skupinskega in projektnega dela. Predavanja in vaje pri predmetih, ki so označeni kot izbirni predmeti I ali II, so zato ponujeni v sklopih, ki so oblikovani kot projekti. Za vsako novo generacijo študentov bodo pripravljeni novi projekti (vsak projekt združuje po 8 izbirnih predmetov), projektne vsebine pa bodo smiselno povezane z osnovnimi znanji s področij računalništva in informacijskih tehnologij. Cilji projektov so in bodo uporabne rešitve, za katere se dogovarjamo s partnerji iz gospodarstva. • Nadalje program vzpodbuja ustvarjalnost posameznika in mu s širokim naborom izbirnih predmetov omogoča pridobivanje usklajenih specifičnih znanj. Ob študiju in praktičnem delu, povezanem s sodelujočimi podjetji, razvija tudi zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami. Gradi trdno in široko osnovo za specializacijo v vseh smereh računalništva in informacijskih tehnologij.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študijski program omogoča študentom, da poleg usklajenih strokovnih znanj pridobijo spretnosti, razvijejo potenciale in osvojijo pristope, ki so nujni pri skupinskem inženirskem delu, pri vključevanju v proizvodne procese ter pri ustanavljanju in vodenju samostojnih podjetniških enot. Najpomembnejše splošne kompetence, pridobljene v programu, so: • sposobnost analitičnega razmisleka in razgradnje kompleksnejših problemov in situacij; • sposobnost razumevanja tehniških, tehnoloških in ekonomsko-podjetniških problemov; • sposobnost oblikovanja in izražanja strokovnega mnenja, podprtega z argumentiranimi stališči stroke; • strokovna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenje aktivnosti znotraj večjih razvojnih ali podjetniških projektov; • poznavanje metodologij, metod in tehnik, uporabljenih v razvojnih in tehnološko-proizvodnih projektih; • verziran dostop do informacijskih virov ter sposobnost sledenja in nadgrajevanja znanj o trenutnem stanju tehnike; • poznavanje osnov patentnega inženirstva in uvajanja tehničnih in tehnoloških izboljšav; • sposobnost sinteze posameznih rešitev v podprojektnih aktivnostih, njene strokovne utemeljitve in izvedbe; • strokovna in osebnostna samozavest, združena s skupinskim usklajevanjem, kar je eden od prednostnih ciljev projektno zasnovanega študijskega programa; • strokovna in teoretična podlaga za nadaljevanje študija na drugi stopnji in za vključevanje v znanstvenoraziskovalno delo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Program nudi študentom široko podlago z matematičnimi predmeti, osnovnimi znanji s področij računalniških in informacijskih tehnologij ter s preglednimi znanji z netehniških področij, kot so veščine komuniciranja v inženirskem poklicu in sociološki vidiki. Posebej pa je poudarjena nadgradnja, to so znanja, ki prinašajo zelo visoko dodano vrednost v računalniško podprte proizvode (npr. inteligentne storitve, računalniški vid, analiza masovnih podatkov, napredni vmesniki človek-stroj, IoT, itd.). Posamezni sklopi predmetov v predlaganem programu razvijajo naslednje kompetence: • široko poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij, primerno za nadaljevanje v več specifičnih smereh, kot so računalniško inženirstvo, programsko inženirstvo ali informacijske tehnologije; • dobro poznavanje matematično-tehniškega aparata za razumevanje delovanja, zasnove in uporabe računalniških in informacijskih tehnologij; • poglobljeno spoznavanje z računalniškimi sistemi, njihovimi arhitekturami ter izvedbami in uporabami, opredeljenimi z zmogljivostmi operacijskih sistemov in komunikacijskih struktur; • odlično obvladovanje računalniških rešitev, razvoja in preizkušanja programske opreme, povezovanja sistemov, dodajanja preprostejših lastnih aparaturnih in sistemskih rešitev, uvajanja spletnih aplikacij in storitev, zaščite in varnosti tako na ravni programskih rešitev kot v večjih sistemih ter sistemskega administriranja; • razumevanje in sposobnost razvoja ali uporabe komponent, ki širokemu segmentu računalniško podprtih proizvodov dodajajo zelo visoko dodano vrednost. Sem spadajo: • umetna inteligenca, inteligentni sistemi in spletne storitve, • računalniška grafika, geometrija in razvoj računalniških iger, • vgrajeni računalniški sistemi, • interakcija med človekom in strojem, multimediji in računalniško obdelovanje jezikov oziroma programskih jezikov, • zagotavljanje zaščite in varovanja programskih rešitev, podatkov in sistemov, • postopki za obdelavo signalov in slik ter računalniški vid, • heterogeni računalniški sistemi in integriranje rešitev različnega izvora, platform, generacij in izvajalnih okolij; • usposobljenost za opravljanje različnih vlog v tehnološko-proizvodnih in razvojnih projektih, kot so vodenje posameznih aktivnosti, načrtovanje, usklajevanje, izdelava in preverjanje posameznih modelov ali sklopov, sodelovanje s spremljajočimi službami v podjetju (nabava, tehnologija, logistika, informatika itd.).

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk); kandidati iz točke c) pa glede na: • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • V drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije lahko prehajajo kandidati s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije komuniciranja ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa oz. mu je v postopku priznavanja priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v novem študijskem programu. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.