SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000313

6/2

2024/25

55 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (VS)
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS)
diplomirana inženirka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. TOMAŽ KOSAR, univ. dipl. inž. rač. in inf.

1

Sposobnost razumevanja tehniških in tehnoloških problemov.

2

• Strokovna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri opravljanju zadanih nalog v razvojnih, podjetniških in storitvenih dejavnostih

3

• Poznavanje metod, orodij in tehnik, uporabljenih v razvojnih in tehnološko-proizvodnih projektih.

4

• Znanje za iskanje informacijskih virov ter sposobnost kombiniranja prejšnjega znanja z novimi izsledki stroke.

5

• Sposobnost vključevanja v reševanje kompleksnejših problemov in situacij.

6

• Strokovno-teoretično podlago ter praktične izkušnje, ki bodo pomagale pri nadaljevanju študija in pri vključevanju v razvojno-raziskovalno delo.

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije povezuje temeljno računalništvo, računalniško inženirstvo, programsko inženirstvo in informacijske tehnologije. Cilj programa je usposobiti diplomanta za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta v razvojni, podjetniški in storitveni dejavnosti. Program predvideva ustrezno praktično usposabljanje v sodelujočih podjetij in ustanovah.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 9. 11. 2012 in Senat UM je dne 24. 1. 2013 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) je usposobljen za razvoj, izdelavo in vzdrževanje programskih rešitev, računalniških aplikacij in informacijskih sistemov v gospodarstvu, javni upravi in v množici storitvenih dejavnosti.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru želimo z visokošolskim strokovnim programom Računalništvo in informacijske tehnologije izpopolniti splošne cilje dosedanjega programa. Izobražujemo inženirje s širokim poznavanjem zasnove in izvedbe, načrtovalskih pristopov in uporabe ter vključenosti računalniških in informacijskih tehnologij v industrijsko proizvodnjo, institucije družbenega pomena ter v širokopotrošno individualno uporabo. Eden najpomembnejših ciljev programa je projektno izvajanje predavanj in vaj. V projektih, ki so zastavljeni s sodelovanjem partnerskih gospodarskih subjektov, študentje spoznavajo neposredne zahteve industrijskega razvoja in projektnega vodenja. Poleg tega pridobivajo strokovna znanja in usposobljenost za uporabo kreativnih pristopov pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov in se navadijo sporazumevati v stroki in med strokami. Program predvideva ustrezno praktično usposabljanje tudi v delovnem okolju sodelujočih podjetij in ustanov. Tako projektno izvajanje predavanj in vaj kot dodatno praktično usposabljanje v gospodarstvu študente navaja na strokovno kritičnost in odgovornost ter jih spodbuja k iniciativnosti in sprejemanju samostojnih odločitev.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije študentom nudi osnovna in specifična znanja s področja stroke, hkrati pa poudarja njihove osebne potenciale, razvija njihove spretnosti, jih navaja na skupinsko inženirsko delo ter jih pripravlja na neposredno delo v multidisciplinarnih projektih, v industrijski proizvodnji, predvsem v malih in srednjih podjetjih, ali v različnih institucijah in zavodih. Na ta način pridobivajo naslednje pomembne splošne kompetence: • sposobnost razumevanja tehniških, tehnoloških in ekonomsko-podjetniških problemov; • strokovno kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri opravljanju zadanih nalog ter pri organiziranju aktivnosti v razvojnih, podjetniških in storitvenih dejavnostih; • poznavanje metod, orodij in tehnik, uporabljenih v razvojnih in tehnološko-proizvodnih projektih; • znanje za iskanje informacijskih virov ter sposobnost kombiniranja prejšnjega znanja z novimi izsledki stroke; • sposobnost vključevanja v reševanje kompleksnejših problemov in situacij; • sposobnost izvedbe in usklajevanja posameznih rešitev v podprojektnih aktivnostih; • rast strokovne in osebnostne samozavesti ter sposobnost za skupinsko sodelovanje pri iskanju in potrjevanju strokovnih odločitev ter pri njihovi realizaciji; • strokovno-teoretično podlago in predvsem praktične izkušnje, ki bodo študentom pomagale pri nadaljevanju študija na drugi stopnji in pri vključevanju v razvojno-raziskovalno delo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije navaja študente na strokovno-praktično reševanje problemov in na uporabo splošno-teoretičnega znanja v projektnem sodelovanju z industrijskimi partnerji in institucijami družbenega pomena (recimo z lokalnimi skupnostmi). Program nudi študentom nekoliko manj teoretično-matematične podlage kot prvostopenjski univerzitetni študij, širše pa obravnava osnovna znanja s področij računalniških in informacijskih tehnologij. Med izbirnimi predmeti so poudarjene vsebine, ki v računalniško podprte proizvode vnašajo zelo visoko dodano vrednost (recimo osnove strojnega učenja, umetne inteligence in računalniškega vida). Posamezni sklopi predmetov v predlaganem programu razvijajo naslednje kompetence: • široko poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij, primerno za nadaljevanje v več specifičnih smereh, kot so računalniško inženirstvo, programsko inženirstvo ali informacijske tehnologije; • dobro poznavanje metod, tehnik in orodij za snovanje in preverjanje računalniških ter informacijsko-tehnoloških proizvodov in proizvodnje; • poglobljeno spoznavanje z računalniškimi sistemi, njihovimi arhitekturami, operacijskimi sistemi, podatkovnimi bazami in komunikacijskimi strukturami računalniških omrežij; • obvladovanje računalniških rešitev, razvoja in preizkušanja programske opreme, povezovanja sistemov, sistemskega administriranja, varnostnih problemov ter spletnih aplikacij in storitev; • razumevanje in sposobnost uporabe in kombiniranja komponent, ki širokemu segmentu računalniško podprtih proizvodov dodajajo zelo visoko dodano vrednost. Predlagane predmetne vsebine vsebujejo: • metode umetne inteligence in strojnega učenja, • računalniško grafiko in geometrijo ter računalniško večpredstavnost, • načrtovanje, preverjanje in proizvajanje računalniške opreme in sistemov, • programske jezike, spletne aplikacije in postopke za zagotavljanje varnosti in zaščite, • postopke za animacijo in računalniški vid; • usposobljenost za opravljanje različnih vlog v tehnološko-proizvodnih in tudi razvojnih projektih, kot so organiziranje in sodelovanje v posameznih aktivnostih, izdelava in preverjanje posameznih modelov ali sklopov, vključevanje v spremljajoče poslovne funkcije podjetij (nabava, prodaja, tehnologija, logistika, informatika itd.).

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije se lahko vpiše: a. kdor je opravil maturo, b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • V drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na visokošolski strokovni študijski program 1. Računalništvo in informacijske tehnologije lahko prehajajo kandidati s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovnomatematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije je možen s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.