SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000314

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. tel. (UN)
diplomirani inženir telekomunikacij (UN)
diplomirana inženirka telekomunikacij (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. TATJANA KAPUS, univ. dipl. inž. el.

SODOBNE TELEKOMUNIKACIJE

široko znanje o sodobnih komunikacijskih sistemih, omrežjih in storitvah,

CELOVITO ZNANJE O TELEKOMUNIKACIJAH

od fizikalnih lastnosti prenosa informacij in strojne opreme za telekomunikacije do algoritmov in programiranja,

INŽENIRSKE METODE

poznavanje in zmožnost uporabe inženirskih metod in orodij za razvoj, upravljanje in vrednotenje na področju telekomunikacij,

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

zavedanje o hitrem razvoju na področju telekomunikacij in pripravljenost na vseživljenjsko učenje.

Študij telekomunikacij vključuje najsodobnejše vsebine v skladu z razvojnimi potrebami gospodarstva, kot so: internet stvari – IoT, računalniška in komunikacijska omrežja, razvoj mobilnih aplikacij, antene, oddajni in komunikacijski sistemi, mobilne tehnologije 4G in 5G, internet in spletne storitve, virtualni asistenti, digitalno procesiranje signalov, avdia, slik in videa, inteligentna okolja in pametne hiše.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 26. 10. 2012 in Senat UM je dne 18. 12. 2012 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Telekomunikacije ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Razvoj sodobnih komunikacijskih tehnologij je s konvergenco komunikacijskih omrežij, sistemov in storitev v zadnjem desetletju postal osnovno gonilo razvoja sodobne družbe. Diplomantom študijskega programa Telekomunikacije tako ponujajo zaposlitev v prvi vrsti podjetja, ki izvajajo svojo dejavnost na področju telekomunikacij oziroma komunikacijskih tehnologij. Poleg večjih podjetij obstaja velika množica majhnih podjetij, ki razvijajo produkte in izvajajo različne storitve s področja komunikacijskih tehnologij z visoko dodano vrednostjo. Število takšnih podjetij zaradi hitrega razvoja zelo hitro narašča. Obstaja pa tudi množica podjetij in ustanov, ki za izvajanje svoje osnovne dejavnosti potrebujejo računalniško in komunikacijsko infrastrukturo in s tem tudi znanja diplomantk in diplomantov študijskega programa Telekomunikacije. To so na primer banke, zavarovalnice, velike trgovske verige, podjetja v elektroenergetiki, radijske in televizijske hiše, izobraževalne, zdravstvene in vladne ustanove.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je izobraziti diplomirane inženirje telekomunikacij, ki bodo najbolj pristojni za delo na področju sodobnih telekomunikacij. Z uvedbo digitalne komunikacije in računalniških naprav na tradicionalna področja telekomunikacij so se pojavile neizmerne možnosti načinov prenosa in obdelave prenesenih informacij, s tem pa možnost raznovrstne množice storitev za uporabnika. Glavno vprašanje že mnogo let ni več, kako sploh omogočiti komunikacijo, ampak kako zagotoviti komunikacijo, ki bo ustrezala zahtevam uporabnika. Iz tega sledi, da za obvladovanje sodobnih telekomunikacij ne zadošča samo poznavanje klasičnih komunikacijskih vsebin, ki odgovarjajo na prvo vprašanje, pri katerih gre praviloma za strojno opremo in o katerih se je praviloma poučevalo v okviru študijskih programov elektrotehnike. Potrebno je obvladovati celovit pogled na telekomunikacijske sisteme v odnosu do uporabnika. To pa hkrati pomeni, da je nujno potrebno dobro poznavanje principov programske opreme. Diplomanti predlaganega programa naj bodo izobraženi za poklicno udejstvovanje na področju razvoja in uporabe komunikacijskih tehnologij vsepovsod, kjer so potrebne.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V programu pridobi študent naslednje splošne kompetence: a) zmožnost uporabe znanja ter metod, veščin in sodobnih orodij za izvajanje poklica, b) zmožnost uporabe trenutnega znanja in prilagajanja napredku na področju uporabe matematično-naravoslovnih, inženirskih in tehnoloških spoznanj, c) zmožnost abstraktnega mišljenja, prepoznavanja analogij in osnovnih vzorcev, d) zmožnost zasnove in izpeljave poskusov, kot tudi analize in interpretiranja podatkov, ter uporabe dobljenih rezultatov za izboljšanje procesov, e) zmožnost zasnove sistema, komponente ali procesa, ki bo zadostil specificiranim zahtevam, f) zmožnost dela v multidisciplinarnih skupinah, g) zmožnost identifikacije, formuliranja in reševanja problemov ter predvidevanja posledic rešitev, h) zmožnost učinkovitega komuniciranja z uporabo profesionalnega in uveljavljenega izrazja v maternem in tujem jeziku, i) prepoznavanje potrebnosti in zmožnost učenja do konca poklicne kariere oziroma vseživljenjskega učenja, j) zavedanje o svoji etični in poklicni odgovornosti, zavezanost kakovosti, pravočasnosti in nenehnim izboljšavam, k) zmožnost prepoznavanja aktualne ožje poklicne ter lokalne in globalne družbeno - ekonomske problematike.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

S študijskim programom prve stopnje Telekomunikacije pridobijo študentje naslednje predmetno-specifične kompetence: a) poznavanje in zmožnost uporabe matematičnih pojmov, zakonitosti in metod, ki so podlaga za prenos in obdelavo informacij, b) poznavanje in zmožnost uporabe fizikalnih pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za prenos informacij, c) poznavanje in zmožnost uporabe osnovnih principov prenosa različnih vrst informacij (podatkov, govora, slik… ), d) poznavanje strojne opreme za tvorjenje, prenos, sprejem in obdelavo informacij (prenosna sredstva, elektronska vezja, prenosni sistemi, omrežna vozlišča in terminalska oprema… ), e) zmožnost snovanja, razvoja in implementacije delov strojne opreme za tvorjenje, prenos, sprejem in obdelavo informacij, f) poznavanje programske opreme za tvorjenje, prenos, sprejem in obdelavo informacij (komunikacijski protokoli, obdelava slik in govora, telekomunikacijske storitve, uporabniški vmesniki… ), g) zmožnost snovanja, razvoja in implementacije delov programske opreme za tvorjenje, prenos, sprejem in obdelavo informacij, h) zmožnost načrtovanja in izvedbe telekomunikacijskih omrežij v omejenem obsegu, i) zmožnost sodelovanja pri analizi delovanja, upravljanju in vzdrževanju telekomunikacijskih sistemov, omrežij in storitev, j) zmožnost sledenja novostim na področju ponudbe proizvodov in storitev komunikacijske tehnologije, presoje primernosti za uporabo in njihove uporabe, k) zmožnost razumevanja vpliva telekomunikacijskih rešitev na družbo v ožjem in širšem, globalnem smislu, l) zmožnost uspešnega nadaljevanja študija na podiplomski ravni na področju komunikacijskih tehnologij, kot tudi na drugih področjih, ki lahko prispevajo k dopolnitvi znanj iz inženirstva, vodenja in podjetništva.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Telekomunikacije se lahko vpiše: a. kdor je opravil maturo, b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk); kandidati iz točke c) pa glede na: • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • V drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Telekomunikacije, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na študijski program 1. stopnje Telekomunikacije lahko prehajajo kandidati s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Telekomunikacije ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Telekomunikacije, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa oz. mu je v postopku priznavanja priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v novem študijskem programu. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.