SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000315

6/2

2024/25

22 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. meh. (UN)
diplomirani inženir mehatronike (UN)
diplomirana inženirka mehatronike (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. UROŠ ŽUPERL, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Hitra zaposljivost

Diplomant je sposoben razumeti, upravljati in projektirati krmilne sisteme v industrijskem okolju in razume delovanje enostavnejših sistemov.

Kompetentnost na področju mehatronike

Diplomant programa pozna in razume robote in robotizacijo, CNC sisteme in v zametkih principe, ki so temelj industrije 4.0.

Sodelovanje pri študentskih projektih

Sposobni so projektirati in programirati sisteme ter jih kakovostno vzdrževati. Študent mehatronike sodelujejo na različnih PKP projektih.

Znanja za vodstvene funkcije

Kandidati pridobijo kakovostna znanja in kompetence tudi iz področji mehkih znanj, da se lahko vključijo v poslovne procese.

Univerzitetni študijski program Mehatronika na prvi bolonjski stopnji gradi osnovna temeljna in aplikativna znanja iz strojništva, elektrotehnike, računalništva in informatike, ki jih bo posameznik potreboval, da se bo po študiju lahko vključil v delo v gospodarstvu. Temeljna naloga programa pa je priprava kandidatov na nadaljnji študij na drugi bolonjski stopanji. Diplomanti so po končani prvi bolonjski stopnji zaposljivi na področjih, ki jih pokriva mehatronika, vseeno pa bolj namenjeni za nadaljnji študij na drugi stopnji, kjer bodo pridobili še poglobljena znanja in se primerno specializirali.

 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil potrjen na Senatu UM dne 27. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu UM 18.12. 2012 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 20. 3. 2014.

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 54 ECTS kreditnih točk. Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in zberejo še vsaj 48 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika. Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičene razloge, lahko Komisija za študijske zadeve FERI in FS na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik in določi rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika, če ima izpolnjenih vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika (najmanj 30 ECTS). Ponavljanje letnika lahko komisija odobri tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti vpisanega letnika (manj kot 30 ECTS), če so nastopili upravičeni razlogi, kot je to določeno v Statutu Univerze v Mariboru.

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Diplomirani inženir mehatronike (UN), je usposobljen za projektanta ali vodilnega inženirja v interdisciplinarnih delovnih skupinah s področja mehatronike v podjetjih kovinsko-predelovalne, elektrotehniške in računalniške industrije ter delo v razvojno-raziskovalni dejavnosti, izobraževanju ali na vodstvenih funkcijah v gospodarstvu in negospodarstvu.

  Dodatne informacije

  Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/ Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

  Druge obveznosti

  Ni drugih obveznosti.

  Načini ocenjevanja

  Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/ Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilj skupnega interdisciplinarnega univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo poleg znanja in razumevanja izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. S študijem raznovrstnih teoretičnih in strokovnih vsebin bodo pridobivali pregled nad širšim področjem mehatronike, kar jim bo razširilo njihov pojmovni svet, okrepilo sposobnost generalizacije znanja in jim hkrati pripomoglo, da bodo s pridobljenim znanjem, s povezovanjem znanj z različnih področij in z iskanjem novih virov znanja, mobilni in prilagodljivi, a hkrati tudi dovolj usmerjeni, da bodo sposobni reševati zahtevne probleme. S sodobnimi koncepti poučevanja, ki so uglašeni z znanstvenim in raziskovalnim delom, s vzpodbujanjem ustvarjalnosti, samostojnega dela in prenosa teoretičnega znanja v prakso bomo uresničili pričakovanja študentov, delodajalcev in celotne družbe. Navedeni cilji študijskega programa so izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov tako v okviru posameznih predmetnih vsebin kot tudi pri zaključnih diplomskih delih.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika bodo v izobraževalnem procesu pridobili ustrezne kompetence, da bodo sposobni v skladu s standardi delovne uspešnosti izvršiti postavljeno nalogo. Diplomantom bomo omogočili pridobivanje kakovostnega znanja, poleg tega pa tudi veščine, spretnosti, vrednote in pozitivno samopodobo, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti. Diplomanti programa bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s področja mehatronike ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, izdelovali in vzdrževali mehatronske izdelke, stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Usposobljeni bodo snovati, oblikovati, in izdelovati mehatronske izdelke, stroje, naprave in kompleksne postroje na način, da bodo izpolnjena funkcijska, oblikovna, kakovostna, stroškovna in okoljska merila na podlagi osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, specifičnih znanj strojniškega konstrukterstva, elektrotehničnega projektiranja in računalniškega programiranja, kakor tudi interdisciplinarne povezave med prej omenjenimi specifičnimi znanji, kar je najpomembnejša vrlina inženirja mehatronike, ter znanj s področja varstva okolja, dobre inženirske prakse, vse skupaj ob podpori računalniško-komunikacijske tehnologije. Diplomanti bodo kreativno in inovativno povezovali teorijo in prakso, predvsem s projektno organiziranim študijem, kakor tudi s pomočjo organiziranega projektnega dela v času študija. Projektno organizirani študij, pri katerem bo manjša skupina 3-4 študentov razvila, načrtovala in izdelala mehatronski izdelek pod vodstvom strokovnega mentorja, bo omogočil študentom razvijanje strokovnih veščin in občutka za skupinsko delo, kar je osnova vsakega modernega inženirskega dela. Hkrati bodo študenti skozi projektno delo razvijali pozitivno strokovno samopodobo, kar omogoča lažjo identifikacijo študentov s poklicem, kot je inženir mehatronike. Interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin jim bo pripomogla k večji kreativnosti, inovativnosti in prilagodljivosti. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nebistvene faktorje, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve in posledice. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju. Navedene splošne kompetence izhajajo iz temeljne predmetne vsebine programa in zarisujejo splošni, osnovni lik diplomanta. Med študijskim procesom pa se ne poglablja le znanje, ampak tudi odnos do uporabe tega znanja. Na ta način je izobraževalna komponenta povezana tudi z vzgojno.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetna kompetenca bo študentu programa mehatronika omogočila učinkovito opravljanje dejavnosti v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega oziroma aplikativnega znanja in se razvije pri simulacijah, študijah primerov in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov. Diplomant interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje"MEHATRONIKA" je strokovnjak s teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje konkretnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju zahtevnih strokovnih opravil na področju mehatronike in na različnih delovnih mestih od kovinsko-predelovalne industrije do elektro industrije, kakor tudi za delo v inženirskih birojih za načrtovanje mehatronskih izdelkov. Program diplomantu omogoča pridobitev širokega znanja s povezovanjem teoretičnih konceptov s strokovnimi in aplikativnimi ter razvoj sposobnosti za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso za kreativno reševanje strokovnih in delovnih problemov. Pri tem se uporablja znanstvene metode, izkorišča obstoječe znanje in išče nove vire. Razume splošno strukturo temeljne discipline ter povezuje različna znanja med njenimi poddisciplinami. Je strokoven in kritičen, iniciativen in samostojen, hkrati pa komunikativen z možnostjo sporazumevanja v stroki in med strokami, znotraj organizacij in navzven s partnerji in strankami. Diplomant med študijem razvije strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnejših del. Sposobni so umeščati nove informacije in interpretacije v kontekst temeljne discipline. S strokovno prakso pod vodstvom usposobljenega mentorja pridobijo sposobnost, ki omogoča praktično realizacijo teoretičnih in strokovnih konceptov. Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne predmetnospecifične kompetence, ki jih razvija pričujoči program in so nadgradnja zgoraj naštetih, pa je mogoče strniti v naslednje točke: • sposobnost oblikovanja in konstruiranja mehatronskih sistemov, sklopov, naprav, strojev in postrojev, • uporaba in razvoj računalniško podprtega strojniškega konstruiranja in elektrotehničnega projektiranja kakor tudi modernih programskih jezikov in spletnih sistemov za teleoperiranje mehatronskih sistemov, • uporaba in razvoj postopkov ter orodij za modeliranje, optimizacijo in simulacijo mehatronskih sistemov, • sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih mehatronskih proizvodnih tehnologij in konceptov, • sposobnost vodenja obstoječih mehatronskih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranje, presojanje in vrednotenje le-teh ter njihovo posodabljanje, • sposobnost organiziranja načrtovanja in upravljanja mehatronskega proizvodnega procesa, • sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, • sposobnost zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost izdelkov v njihovi celotni življenjski dobi, • sposobnost interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih, • sposobnost stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja mehatronike in njenih disciplin, • študij in poglabljanje strokovnega tujega svetovnega jezika, kar jim bo omogočalo komuniciranje s tujimi strokovnjaki kakor tudi lažje poseganje v svetovno zakladnico znanja.

  Pogoji za vpis v program

  V univerzitetni študijski program Mehatronika se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: ­ splošni uspeh pri maturi 60% točk, ­ splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: ­ splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk, ­ splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk, ­ uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk; kandidati iz točke c) izbrani glede na: ­ splošni uspeh pri zaključnem izpitu 60% točk, ­ splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS oziroma FERI. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod iz višješolskih študijskih programov na univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika ni možen.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  UM FERI in FS priznavata kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteti kandidatom priznata znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI ali Komisija za študijske zadeve UM FS. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.