SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000322

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. energ. (UN) / dipl.inž. energ. (UN)
diplomirani inženir energetike (UN)
diplomirana inženirka energetike (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0713 – Elektrotehnika in energetika

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. JURIJ AVSEC, univ. dipl. inž. str.

Besedilo o sprejetju

Sprejet na Senatu članice, dne 20.8.2007 Sprejet na Senatu univerze, dne 4.9.2007 Sklep sveta za visoko šolstvo 16.11.2007 Podaljšanje akreditacije: Sprejet na Senatu članice, dne 9. 12. 2013 Sprejet na Senatu univerze, dne 17. 12. 2013 Svet NAKVIS-a je soglasje k vlogi podal 18. 9. 2014 (odločba št.: 6033-146/2013/13, 6033-147/2013/13, 6033-148/2013/13) Podaljšanje akreditacije: Sprejeto na Senatu FE UM: 7. 7. 2021. Poročilo komisije za notranjo programsko evalvacijo: 15. 11. 2021. Prenova študijskega programa sprejeta: Sprejetu na Senatu Članice, dne 20.11.2023 Sprejetu na Senatu Univerze, dne 28.11.2023

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v višji letnik. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih: Matematična analiza I, Linearna algebra, Elektrotehnika I, Mehanoenergetika strojev in naprav. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Matematična analiza II, Električni stroji, Hidro- in aero- energetske tehnologije I, Termodinamika ter Osnove jedrskih energetskih sistemov. Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti imajo na osnovi pridobljenih ustreznih znanj in kompetenc tudi možnost nadaljnjega izobraževanja na 2. stopnji študija Energetika in drugih študijskih programih 2. stopnje na drugih visokošolskih zavodih v skladu z razpisnimi pogoji.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti študijskega programa so usposobljeni za opravljanje zahtevnejših opravil v gospodarskih družbah in drugih organizacijah s področja energetike, pri čemer znajo delo zlasti analizirati, pripraviti in organizirati, pa tudi operativno izvesti. Temeljni cilji študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN) so usmerjeni v usposabljanje človeških virov za opravljanje vodilnih in vodstvenih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu na področju energetike, pa tudi v državni upravi (agencije, zavodi) na področju energetike. Študijski program je tako naravnan, da na osnovi povezanosti ciljev in kompetenc določenih v učnih načrtih s cilji in kompetencami omogoča po koncu študija usposobljenost študentov za zahtevne naloge na področju energetike. Hkrati je zelo dobro usklajena vertikalna povezanost študijskih programov na prvi, drugi in tretji stopnji.

Načini ocenjevanja

Merila in načini ocenjevanja so opredeljeni v učnih načrtih učnih enot, ki so del akreditiranega študijskega programa. Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG ( https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf in https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Sprem.%20in%20dopol.%20Pravilnika%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM.pdf ). S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Z namenom enakopravnega in pravičnega ocenjevanja študentovih dosežkov je UM sprejela enotno ocenjevalno lestvico. Objavljena je na https://moja.um.si/student/Documents/Predlog%20ocenjevalne%20lestvice_oktober_2014.docx.

Temeljni cilji študijskega programa

Univerzitetni študijski programi po zakonski opredelitvi študentom omogočajo: • pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, • razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, • strokovno kritičnost in usposobljenost, • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela. Temeljni cilj študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN) je usmerjen v usposabljanje človeških virov za opravljanje vodilnih in vodstvenih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi (agencije, zavodi) na področju energetike: elektrogospodarstvo, proizvodnja in upravljanje z elektriko, oskrba s plinom, oskrba in upravljanje z alternativnimi viri energije, delo pri varovanju okolja in podobno. Diplomanti predlaganega študijskega programa so usposobljeni za opravljanje zahtevnejših opravil v gospodarskih družbah in drugih organizacijah s področja energetike, pri čemer znajo delo zlasti analizirati, pripraviti in organizirati, pa tudi operativno izvesti. Cilji študija na vsebinskem področju so usmerjeni v: • spoznavanje poslovanja organizacije v energetskih sistemih, • spoznavanje upravljanja organizacije v energetskih sistemih, • organiziranje in izvajanje tehnoloških operacij v gospodarski družbi, • organiziranje in izvajanje tehnoloških procesov v gospodarski družbi, • uporabo informacijsko upravljalnih sistemov, • uporabo modernih tehnologij v energetskih sistemih, • usposabljanje za nadaljnji študij (magistrski), • usposabljanje za uvajanje v znanstvenoraziskovalno delo, • razvijanje sposobnosti za iskanje in uresničevanje uspešnih strokovnih odločitev v energetskih sistemih z uporabo modernih strokovnih in tudi znanstvenih metod, • razvijanje sposobnosti identifikacije, analize in rešitve problema v energetskih sistemih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence diplomantov so: • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v energetskih sistemih, procesih in funkcijah, • sposobnost presoje za sprejemanje odločitev v energetskih sistemih in procesih, • velike sposobnosti samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v energetskih sistemih v praksi, • sposobnost obvladanja najmodernejših tehnoloških metod, postopkov in procesov v energetskih sistemih in procesih, • sposobnost za smiselno in realno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih sistemov in procesov, • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in sintezo v energetskih sistemih, • sposobnost vgradnje znanja v konkretne aplikacije v organizacijah, • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov v energetskih sistemih na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju, itd., • celovita avtonomnost v strokovnem delu, • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, • etična refleksija in globoka zavezanost profesionalni etiki, • kooperativnost in sposobnost delati v skupini, • usposabljanje za nadaljnji študij.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence diplomantov so: • obvladovanje temeljnega znanja v energetskih sistemih, • poznavanje sodobnih tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v energetskih sistemih, • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju v energetskih sistemih, • obvladovanje dobavnih in nabavnih verig v energetskih sistemih, • avtonomno in samozavestno obvladovanje temeljnega znanja v energetskih sistemih, • poznavanje procesov v energetskih sistemih in uporaba teoretičnega znanja v praksi, • gradnja in projektiranje energetskih sistemov.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Energetika se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo na kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen razen, če je to predmet elektrotehnika; c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi v visokošolske študijske programe prve stopnje. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpisujejo: 1. v drugi ali višji letnik univerzitetnga študijskega programa 1. stopnja Energetika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje oz. kadar gre za vpis visokošolskega diplomanta iste stopnje z zgoraj naštetih področij, 2. v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnja in Energetika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na povprečno oceno izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznavanje znaj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program je možno skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru (https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti – zbere 180 ECTS.