SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000323

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. energ. (VS)
diplomirani inženir energetike (VS)
diplomirana inženirka energetike (VS)

B.A.Sc.
Bechelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0713 – Elektrotehnika in energetika

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. JURIJ AVSEC, univ. dipl. inž. str.

Besedilo o sprejetju

Sprejet na Senatu članice dne 20. 8. 2007 Sprejet na Senatu univerze dne 4. 9. 2007 Sklep sveta za visoko šolstvo 16. 11. 2007 Podaljšanje akreditacije: Sprejet na Senatu članice 9. 12. 2013 Sprejet na Senatu univerze 17. 12. 2013 Svet NAKVIS-a je soglasje k vlogi podal 18. 9. 2014 (odločba št.: 6033-146/2013/13, 6033-147/2013/13, 6033-148/2013/13). Podaljšanje akreditacije: Sprejeto na Senatu FE UM: 7. 7. 2021 Poročilo komisije za notranjo programsko evalvacijo: 15. 11. 2021 Akreditacija sprememb študijskega programa: Sprejetu na Senatu Članice, dne 20.11.2023 Sprejetu na Senatu Univerze, dne 28.11.2023

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v višji letnik. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih: Matematika I in Matematika II, Elektrotehnika . Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. letnika, pri čemer mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Osnove termodinamike, Hidravlični energetski sistemi I, Prenos in obratovanje elektroenergetskega sistema, Vodenje sistemov. Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti imajo na osnovi pridobljenih ustreznih znanj in kompetenc tudi možnost nadaljnjega izobraževanja na 2. stopnji študija Energetika in drugih študijskih programih 2. stopnje na drugih visokošolskih zavodih v skladu z razpisnimi pogoji.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa so usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih družbah in drugih organizacijah, pri čemer znajo delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje je prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrževalno-oskrbovalnih problemov v organizacijah, kjer se lahko tudi zaposlujejo. To pomeni, da se diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlijo v elektrarnah; v distribuciji elektrike in plina pa tudi v ostalih podjetjih, kjer proizvodnja in distribucija energije ni osnovna dejavnost npr. Kostak Krško, Premogovnik Velenje, Danfoss Kamnik, Weishaupt, Revoz itd. Temeljni cilji študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS) so usmerjeni v oblikovanje profila inženirja usmerjenega zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v tehnologiji oskrbovanja organizacij, prvenstveno z energijo, v poznavanje poslovanja ter v organiziranje konkretnih delovnih in tehnoloških operacij. Študijski program je naravnan tako, da na osnovi povezanosti ciljev in kompetenc določenih v učnih načrtih s cilji in kompetencami omogoča po koncu študija usposobljenost študentov za zahtevne naloge na področju energetike. Diplomanti na visokošolskem strokovnem študiju dosežejo takšen obseg in nivo teoretičnega in praktičnega znanja, da so po končanem izobraževanju kompetentni strokovnjaki na svojem področju. Hkrati je zelo dobro usklajena vertikalna povezanost študijskih programov na prvi, drugi in tretji stopnji.

Načini ocenjevanja

Merila in načini ocenjevanja so opredeljeni v učnih načrtih učnih enot, ki so del akreditiranega študijskega programa. Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Z namenom enakopravnega in pravičnega ocenjevanja študentovih dosežkov je UM sprejela enotno ocenjevalno lestvico.

Temeljni cilji študijskega programa

V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika je temeljni cilj izobraževanje kadrov za strokovna dela zlasti v gospodarstvu pa tudi v negospodarstvu in državni upravi (agencije, resorna ministrstva). Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa so usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih družbah in drugih organizacijah, pri čemer znajo delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje je prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrževalno-oskrbovalnih problemov v organizacijah, kjer se lahko tudi zaposlujejo. To pomeni, da se diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlijo v elektrarnah; v distribuciji elektrike in plina pa tudi v ostalih podjetjih, kjer proizvodnja in distribucija energije ni osnovna dejavnost npr. Kostak Krško, Premogovnik Velenje, Danfoss Kamnik, Weishaupt, Revoz itd. Temeljni cilji študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v tehnologiji oskrbovanja organizacij, prvenstveno z energijo, v poznavanje poslovanja ter v organiziranje konkretnih delovnih in tehnoloških operacij. Diplomanti na visokošolskem strokovnem študiju dosegajo takšen obseg in nivo teoretičnega in praktičnega znanja, da so po končanem izobraževanju kompetentni strokovnjaki na svojem področju. Cilji študija na vsebinskem področju so usmerjeni v: 1. poznavanje poslovanja organizacije, 2. poznavanje upravljanja organizacije, 3. organiziranje in operativno izvajanje tehnoloških operacij v energetskem sistemu, 4. organiziranje in operativno izvajanje tehnoloških procesov v organizaciji, 5. uporabo informacijsko upravljalnih sistemov v funkciji operativnih posegov v energetski sistem, 6. uporabo modernih tehnologij v energetskih sistemih, 7. usposabljanje za nadaljnji študij (magistrski), 8. razvijanje sposobnosti identifikacije, analize in rešitve problema v energetskih sistemih, 9. tesna povezava s prakso, sposobnost reševanja konkretnih in operativnih nalog, 10. uporaba v teoretičnem delu usvojenih metod v praktičnih primerih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence diplomantov so: • sposobnost zaznavanja, evidentiranja in analiziranja problema v energetskih sistemih na konkretnih delovnih nalogah; • sposobnost dela v strokovni skupini in sposobnost njenega vodenja; • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi; • avtonomnost v svojem strokovnem delu; • sposobnosti za iskanje in uresničevanje optimalnih odločitev v energetskem sistemu na svojem konkretnem delovnem mestu; • vedoželjnost in nagnjenje k usposabljanju za nadaljnji študij, stalno branje strokovne literature; • zavezanost profesionalni etiki.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence diplomantov so: • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov; • poznavanje tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v operativnem delovanju na konkretnih nalogah; • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju; • sposobnost implementirati znanje v čim bolj racionalno in optimalno izvajanje ter koordiniranje aktivnosti pri svojem delu v energetskih sistemih; • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju; • sposobnost reagiranja v kriznih situacijah, npr. v primerih okvare, uničenja, izpada ipd.; • sposobnost stalnega razvijanja tehnoloških postopkov, njihove nadgradnje z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami; • iskanje operativnih rešitev v tehnoloških procesih energetskega poslovnega sistema/organizacije; • sposobnost obvladanja standardnih tehnoloških metod v razreševanju konkretnih opravil; • sposobnost obvladanja standardnih postopkov v energetskih sistemih; • sposobnost obvladanja standardnih procesov v oskrbovalnih procesih energetskih sistemov; • sposobnost opravljanja različnih nalog v energetskih sistemih (vzdrževanje, operativna priprava dela, planiranje ipd.); • gradnja in projektiranje energetskih sistemov.

Pogoji za vpis v program

Na visokošolski strokovni študijski program Energetika se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše: • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, • kdor je opravil poklicno maturo, • kdor je opravil maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk), - splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi v visokošolske študijske programe prve stopnje. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpisujejo: 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Energetika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje oz. kadar gre za vpis visokošolskega diplomanta iste stopnje z zgoraj naštetih področij, 2. v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja in Energetika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na povprečno oceno izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program je možno skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru (https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti – zbere 180 ECTS.