SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000324

7

2023/24

15 ECTS 120 ECTS

mag. inž. energ.
magister inženir energetike
magistrica inženirka energetike

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0713 – Elektrotehnika in energetika

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. JURIJ AVSEC, univ. dipl. inž. str.

Študijski program 2. stopnje Energetika je nadgradnja študijskega programa 1. stopnje (UN) Energetika. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Besedilo o sprejetju

Sprejet na Senatu članice, dne 20. 8. 2007 Sprejet na Senatu univerze, dne 4. 9. 2007 Sklep sveta za visoko šolstvo 16. 11. 2007 Podaljšanje akreditacije: Sprejet na Senatu članice, dne 9. 12. 2013 Sprejet na Senatu univerze, dne 17. 12. 2013 Svet NAKVIS-a je soglasje k vlogi podal 18. 9. 2014 (odločba št.: 6033-146/2013/13, 6033-147/2013/13, 6033-148/2013/13) Podaljšanje akreditacije: Sprejeto na Senatu FE UM: 7. 7. 2021. Poročilo komisije za notranjo programsko evalvacijo: 15. 11. 2021.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti: Matematične metode, Tehnološko modeliranje energetskih procesov, Visokonapetostni sistemi v energetiki. Za študenta, ki 1. letnik ponavlja oz. pavzira, veljajo enaki pogoji za napredovanje v 2. letnik kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Študenti, ki zaključijo študijski program 2. stopnje Energetika (MAG) so ustrezno usposobljeni za nadaljevanje študija na 3. stopnji (doktorski študij).

Možnosti za zaposlitev

Aktualnost in vsebinska dovršenost študijskega programa študentom, ki so zaključili študij, daje možnost zaposlitve kot magistri inženirji energetike (MAG) v podjetjih na področju energetike.

Načini ocenjevanja

Merila in načini ocenjevanja so opredeljeni v učnih načrtih učnih enot, ki so del akreditiranega študijskega programa. Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG.https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf in https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Sprem.%20in%20dopol.%20Pravilnika%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM.pdf S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Z namenom enakopravnega in pravičnega ocenjevanja študentovih dosežkov je UM sprejela enotno ocenjevalno lestvico. Objavljena je na https://moja.um.si/student/Documents/Predlog%20ocenjevalne%20lestvice_oktober_2014.docx

Temeljni cilji študijskega programa

Študijski program 2. stopnje Energetika je nadgradnja študijskega programa 1. stopnje (UN) Energetika. Študenti poglobijo znanje na širšem strokovnem področju, usposobijo se za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Osnovni (temeljni) cilj magistrskega študija Energetika je izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave s področja energetike. Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja svojega področja in biti sposobni jih implementirati v optimalno delovanje svoje organizacije kot energetskega sistema. Na vsebinskem področju so cilji študija usmerjeni v: - prepoznavanje, analiziranje in organiziranje energetskih sistemov, posebej za vsako skupino posebej: hidroenergetske, termoenergetske in jedrske energetske sisteme, - proučevanje najzahtevnejših tehničnih in tehnoloških operacij in procesov v organizaciji s poudarkom na upravljanju energetskih sistemov, - prepoznavanje in upoštevanje ekoloških standardov, operacij in aktivnosti v energetskih sistemih, - uporabo informacijsko upravljalnih sistemov v energetskih sistemih, - poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije kot sistema, - usposabljanje za poglobljeno znanstvenoraziskovalno delo na interdisciplinarnem področju energetskih sistemov in energetske tehnologije, - usposabljanje za nadaljnji (doktorski) študij. Na osnovi teh ciljev bodo magistranti s predlaganim predvidenim študijskim programom dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo s predlaganim študijskim programom dosegali tako splošne kot predmetno specifične kompetence.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence magistrantov so: - sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v energetskih sistemih, procesih in funkcijah; - sposobnost presoje za sprejemanje odločitev v energetskih sistemih in procesih; - sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi pri upravljanju energetskih sistemov; - sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v energetskih sistemih, procesih in funkcijah; - sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju s poudarkom na izkoriščanju vseh konvencionalnih in alternativnih virov energije; - sposobnost obvladanja najmodernejših tehnoloških metod, postopkov in procesov v energetskih procesih; - avtonomnost in samozavest v strokovnem delu; - etična refleksija in globoka zavezanost profesionalni etiki, ki se bo ovrednotila v mednarodnem okolju; - kooperativnost in sposobnost delati v skupini; - vodenje strokovne skupine; - nagnjenje k usposabljanju za nadaljnji študij; - sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v organizacijah predvsem energetske branže; - sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju energetskega sistema; - sposobnost načrtovanja, vodenja in upravljanja velikih investicijskih projektov v razvoju energetskih sistemov (popravilo, razširitev ali gradnja elektrarne); - sposobnost sodelovanja z okoljem pri pripravi in izvedbi investicijskih del na področju energetskih sistemov; - avtonomno in samozavestno obvladovanje temeljnega znanja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence magistrantov: • sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih sistemov; • sposobnost za stalno reševanje konkretnih delovnih procesov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov; • sposobnost razumevanja in umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline; • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline; • razumevanje sistemskega pristopa; • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami; • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov; • intenzivna in stalna uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije v energetskih sistemih; • intenzivna in stalna uporaba informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju v postopku delovanja in upravljanja energetskega sistema; • poznavanje sodobnih tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v svojem konkretnem delovnem okolju; • poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki energetskih sistemov in procesov; • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju na področju energetike; • gradnja in projektiranje energetskih sistemov.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Energetika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določeni v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 17 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: VODENJE SISTEMOV, HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI I, ENERGETIKA IN VAROVANJE OKOLJA 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport. 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določeni v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 17 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: VODENJE SISTEMOV, HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI I, ENERGETIKA IN VAROVANJE OKOLJA 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določeni v 5. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih kot so določeni v 7. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 44 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika upošteva uspeh predhodnega študija: • povprečna ocena brez diplomskega dela: 80 % • ocena diplomskega dela: 20 % Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Energetika 100% upošteva povprečna ocena študija.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Energetika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe 2. stopnje z naslednjih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskega programa 2. stopnje Energetika. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programe.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznavanje znaj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program je možno skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru (https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf).

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti – zbere 120 ECTS.