SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000326

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž.prom. (UN)
diplomirani inženir prometa (UN)
diplomirana inženirka prometa (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

doc. dr. SERGEJ TEŽAK, univ. dipl. inž. str.

PROMETNO INŽENIRSTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

Diplomant pridobi širok nabor znanja s področja štirih študijskih programov gradbeništvo,gospodarsko inženirstvo, prometno inženirstvo in arhitektura.

VISOKA ZAPOSLJIVOST

Uspešno zaključen študij diplomantu omogoča visoko zaposljivost na trgu dela.

ORGANIZACIJA PROMETA

Diplomant ima strokovna znanja za načrtovanje in organizacijo prometa in mobilnosti v mestih, državi, gospodarskih javnih službah in podjetjih.

STROKOVNO ZNANJE

Diplomant ima temeljna strokovna znanja iz področja načrtovanja in upravljanja prometne infrastrukture.

VPLIV PROMETA

Diplomant ima znanje o vplivih prometa na okolje, varnost in ekonomijo.

ŠIROKO ZNANJE

Diplomant ima splošna znanja iz informatike in računalništva ter ekonomije.

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program PROMETNO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 8. 12. 2006. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: Matematika. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Obvezno mora opraviti naslednja predmeta 2. letnika: Osnove matematične optimizacije, Teorija prometnega toka.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Prometno inženirstvo so usposobljeni, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri: - zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, - načrtovanju prometnih sistemov in prometnih podsistemov, - načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju prometnic, - upravljanju s prometom in prometnimi tokovi, - načrtovanju in izvajanju prevozov, - povezovanju načel trajnostnega razvoja, osnov ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve, problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva Diplomanti so zaposljivi predvsem pri naslednjih delodajalcih: - na ministrstvu pristojnem za promet in pri organih v njihovi sestavi (direktorati, direkcije), kakor tudi na ministrstvih pristojnih za notranje zadeve, okolje in prostor... - na agencijah s področja prometa (za varnost, železniški promet...), kakor tudi agencijah, pristojnih za razvoj, okolje, energijo... - v občinskih službah, predvsem prometni uradi in komunalne službe, - na visokošolskih in srednješolskih zavodih in inštitucijah, vključno avto šole (raziskave, pedagoški proces, usposabljanje), - v gospodarskih javnih službah, - v gospodarskih družbah, katerih osnovna dejavnost je prevoz, tako javni potniški, kot tovorni (cestni, tirni...), - v gospodarskih družbah kot organizatorji in tehnologi notranjega transporta, - v svetovalnih, planerskih in projektantskih družbah, predvsem za področje prometa, mobilnosti in prevozov, - v podjetjih za razvoj opreme za transport in transportno telematiko, - v zavarovalnicah (analiza prometnih nesreč, transportna zavarovanja) itd.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FGPA Študij: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa - Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben inovativnega intermodalnega povezovanja različnih področij. - Izobraževanje diplomanta s področja prometnega inženirstva, ki bo mu po končanem študiju omogočeno zaposlovanja širom Evrope ali sveta. - Študentu omogočiti prehajanje med sorodnimi dodiplomskimi programi. - Usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost. - Cilj novega programa je tudi zagotavljanje boljše prehodnosti študentov s poudarkom na povečanem individualnem delu pod vodstvom mentorja (tutorja) v višjih letnikih. - Zaradi želje po kasnejši akreditaciji programa za naziv Euro-ing. zagotoviti usklajenost programa z minimalnimi zahtevami združenja FEANI: - Matematika in naravoslovje vsaj 20 % vseh ECTS. - Višja matematika (linearna algebra, analitična geometrija, diferencialni in integralni račun, numerična analiza, operacijske raziskave, ...) vsaj 24 ECTS. - Tehniški predmeti vsaj 60 % vseh ECTS pri tri letnem študiju in 50 % pri daljšem študiju. - Ne-tehniški predmeti (komunikacijske spretnosti, ekonomika, management, skupinsko delo, pravo, varnost, okolje, jeziki, ...) okoli 10 % vseh ECTS.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Usposobljenost povezovanja načel trajnostnega razvoja, osnov ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve, problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva. - Kreativnost in inovativnost kot rezultat širokega spektra nabora vsebin pri študiju. - Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic. - Obvladovanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje. - Sposobnost uporabe znanja v praksi. - Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju. - Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki. - Kooperativnost, delo v skupini in v mednarodnem okolju. Študentje nadalje pridobijo znanja za: - Koherentno obvladovanje temeljnega znanja (naravoslovne vede, matematika s statistiko, informatika, mehanika) ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihove aplikacije. - Uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na temeljnem in osnovnem strokovnem področju. - Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline. - Razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami. - Razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje bodo v univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu »Prometno inženirstvo« v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: - Razumevanje medsebojne odvisnosti sklopa “prostor – bivalne funkcije – potreba po mobilnosti”; tako v zgodovinskem smislu (“Trajnostni promet in mobilnost”), kot v širšem razvojnem smislu (“Izbrana poglavja iz geografije”, “ Osnove urbanističnega in regionalnega planiranja”). - Razumevanje postopkov in kriterijev pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti (“Prometno planiranje”, “Osnove okoljevarstvenega načrtovanja”, “Prometno pravo”, “Transportna ekonomija ”,“Varnost v prometu”). - Razumevanje posameznih pojavov, lastnosti in elementov prometnega sistema (“Prometni sistem”, “Transportna sredstva”, “Teorija prometnega toka”, “Železnice«”). - Razumevanja kriterijev pri načrtovanju, projektiranju, grajenju in vzdrževanju prometne infrastrukture (»Projektiranje prometnic«, »Gradnja prometnic«, »Gospodarjenje s prometnicami«). - Razumevanje tehnoloških procesov v transportu ter metod in postopkov organiziranja prometa (»Tehnologija prometa«, »Organizacija prometa«). - Razumevanje potencialov uporabe sodobnih telekomunikacijskih, avtomacijskih in informacijskih tehnologij v prometni praksi (“Prometna telematika in informatika”, “Izbrana poglavja geodezije in GISov”). - Komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami. - Sposobnost reševanja posameznih (manj zahtevnih) delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov. - Diplomant predlaganega dodiplomskega programa ni sposoben samostojno voditi projektov gradnje prometnic, lahko pa sodeluje v projektnem timu pri opravljanju določenih nalog. - Diplomant predlaganega dodiplomskega programa lahko sodeluje pri pripravi občinskih, mestnih, regionalnih, nacionalnih prostorskih in razvojnih planov. - Diplomant je sposoben samostojnega dimenzioniranja prometnic, prometnih površin, terminalov. - Diplomant je tako usposobljen za samostojno in kreativno opravljanje določenih nalog v prevozniških podjetjih, sposoben je opravljanja posameznih zahtevnejših nalog znotraj »teamskega« dela. Študentje nadalje pridobijo znanja za: - zagotavljanje mobilnosti prebivalstva, - načrtovanje prometnih sistemov in prometnih podsistemov, - načrtovanje, projektiranju, gradnji in vzdrževanju prometnic, - upravljanje s prometom in prometnimi tokovi, - načrtovanje in izvajanje prevozov.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Prometno inženirstvo se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, - uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja prometa, gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva, strojništva, elektrotehnike, informatike in s področja drugih tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Prometno inženirstvo ni možen. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Postopek bo potekal v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Kandidat bo oddal Vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih je pridobil v formalnih izobraževalnih programih ali v obliki neformalnega izobraževanja. Vlogi bo priložil ustrezna dokazila.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.