SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000331

8/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0732 – Gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. STOJAN KRAVANJA, univ. dipl. inž. grad.

GRADBENIŠTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

VISOKA ZAPOSLJIVOST

ZNANJE GRADBENIŠTVA

INOVATIVNO ZNANJE

NATANČNOST IN DOVRŠENOST

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program GRADBENIŠTVO je bil akreditiran 30. 3. 2009. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent mora za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik zbrati najmanj 54 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti predmet Znanstvenoraziskovalne metode, enega od temeljnih izbirnih predmetov z matematično vsebino, en izbirni predmet ter Individualno raziskovalno delo 1 in 2 (izjemoma lahko manjka opravljen izpit pri enem izbirnem predmetu). Študent mora za napredovanje iz 2. v 3. letnik zbrati vseh 60 ECTS točk 2. letnika in opraviti vse obveznosti 1. letnika (60 ECTS točk). V 3. semestru je potrebno prijaviti doktorsko temo.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Doktorandi s spremljanjem strokovne in znanstvene literature ter nenehnim osvajanjem novihj znanj stremijo k vseživljenjskem razvoju svojega znanja in sposobnosti. Vključujejo se lahko v podoktorsko usposabljanje na vrhunskih univerzah in raziskovalnih inštitucijah po svetu.

Možnosti za zaposlitev

Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela ter vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Najzahtevneša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Druge obveznosti

Po 157. členu Statuta Univerze v Mariboru mora doktorand svojo doktorsko disertacijo oziroma v njej vsebovana spoznanja še pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji ali pa kot samostojno znanstveno publikacijo tako, da je dostopna znanstveni javnosti.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: •usposabljanje študentov za poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju gradbeništva, •omogočiti študentom poglobljeno razumevanje in obvladovanje sodobnih teoretičnih in metodoloških konceptov, •prepoznavanje, analiziranje in reševanje teoretično zahtevnih problemov na področju gradbeništva, •upoštevanje etičnih in ekoloških standardov ter koncepta trajnostnega razvoja pri vsakdanjem znanstveno raziskovalnem delu, •usposabljanje študentov za iskanje, proučevanje in uporabo obstoječih znanj, •usposabljanje študentov, da razumejo obstoječe znanje in ga znajo nadgraditi z novim izvirnim znanstvenim prispevkom, •usposabljanje študentov za promocijo lastnega razvitega znanja, •usposabljanje študentov, da doktorski študij zaključijo z uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom •poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov, •sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, •sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, •sposobnost presoje za sprejemanje strateških odločitev, •avtonomnost v znanstveno raziskovalnem delu, •kooperativnost, sposobnost delati v skupini, •sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju, •razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju, •vedoželjnost in nagnjenje k usposabljanju za stalni študij, •sposobnost upravljanja s časom, pa tudi z materialnimi, človeškimi in finančnimi viri, •sposobnost mentorstva mlajšim kolegom na univerzi ali v gospodarstvu, •voditi velike strokovne in raziskovalne skupine, •etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, •kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti študijskega programa 3. stopnje Gradbeništvo bodo v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili zlasti: - poglobljena znanja iz aplikativne matematike, numeričnih metod, gradbene mehanike, hidromehanike, geomehanike, jeklenih, betonskih in lesenih konstrukcij, dinamike konstrukcij, optimiranja konstrukcij, sinteze konstrukcij, gradbene informatike, gradbenega managementa, operative, teorije in optimiranja projektov, tehnologije grajenja, prometne infrastrukture, gradbene ekologije, energijsko učinkovite gradnje, integrativnih konceptov projektiranja in prostorskega načrtovanja, - obvladovanje naprednih računskih metod gradbene mehanike in dinamike, - obvladovanje metod za reševanje najzahtevnejših problemov geotehnike in hidrotehnike, - obvladovanje sodobnih računskih metod za načrtovanje zahtevnih gradbenih konstrukcij, - obvladovanje metod optimiranja in sinteze konstrukcij, - sposobnost uporabe in razvoja informacijskih tehnologij in naprednih računalniških orodij v gradbeništvu, - obvladovanje sodobnih metod pri načrtovanju cestne infrastrukture s poudarkom na prometni varnosti, - razumevanje gradbene ekologije, koncepta trajnostnega razvoja in sodobnih materialov pri načrtovanju gradbenih objektov ter okolja, - obvladovanje naprednih metod načrtovanja gradbenih projektov in gradbenega managementa, - obvladovanje teorije sodobnega matematičnega programiranja in meta-hevrističnih metod pri optimiranju konstrukcij, objektov in procesov v gradbeništvu, - obvladovanje računskih metodologij za ekonomsko ovrednotenje objektov, procesov in projektov, - aplikacija ekonomskih optimizacijskih metod v cilju vrednotenja rentabilnosti investicije, - sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj iz področja gradbeništva, - sposobnost načrtovanja, vodenja in upravljanja velikih investicijskih projektov.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program 2. stopnje. 2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. 3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 45 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo (matematika, konstrukcije, prometnice, geotehnika, hidrotehnika, gradbena operativa), ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata Fakultete za gradbeništvo. 4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se upošteva uspeh pri predhodnem študiju. Povprečna ocena študija: 100 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in drugimi predpisi. Po merilih za prehode se v drugi letnik študijskega program 3. stopnje Gradbeništvo lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 ali - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Gradbeništvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študijski program 3. stopnje Gradbeništvo konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, opravi zagovor doktorske disertacije in tako zbere 180 ECTS. Študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor*. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Kot ustrezno šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o uvrstitvi na seznam čakajočih člankov za objavo z dodeljenim DOI. *Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu. Pri tem delitev ali prenos prvega avtorstva ni možna.