SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000332

8/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. DRAGO SEVER, univ. dipl. inž. grad.

PROMETNO INŽENIRSTVO

ŠIROK NABOR ZNANJA

VISOKA ZAPOSLJIVOST

ORGANIZACIJA PROMETA

STROKOVNO ZNANJE

VPLIV PROMETA

ŠIROKO ZNANJE

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program PROMETNO INŽENIRSTVO je bil akreditiran 30. 3. 2009. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent mora za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik zbrati najmanj 54 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti predmet Znanstvenoraziskovalne metode, enega od temeljnih izbirnih predmetov z matematično vsebino, en izbirni predmet ter Individualno raziskovalno delo 1 in 2 (izjemoma lahko manjka opravljen izpit pri enem izbirnem predmetu). Študent mora za napredovanje iz 2. v 3. letnik zbrati vseh 60 ECTS točk 2. letnika in opraviti vse obveznosti 1. letnika (60 ECTS točk). V 3. semestru je potrebno prijaviti doktorsko temo.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Doktorandi s spremljanjem strokovne in znanstvene literature ter nenehnim osvajanjem novih znanj stremijo k vseživljenjskem razvoju svojega znanja in sposobnosti. Vključujejo se lahko v podoktorsko usposabljanje na vrhunskih univerzah in raziskovalnih inštitucijah v svetu.

Možnosti za zaposlitev

Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela ter vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Najzahtevneša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani: https://www.fgpa.um.si/studij/.

Druge obveznosti

Po 157. členu Statuta Univerze v Mariboru mora doktorand svojo doktorsko disertacijo oziroma v njej vsebovana spoznanja še pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji ali pa kot samostojno znanstveno publikacijo tako, da je dostopna znanstveni javnosti.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cliji programa so: -visoko znanstveno-raziskovalno usposobljenost na področju prometnega inženirstva, -sposobnost vodenja in izvajanja raziskovalnega dela, -sposobnost prepoznavanja, analiziranja in organiziranja globalnega prometnega sistema in z njim povezanih intermodalnih prometnih podsistemov, -sposobnost proučevanja najzahtevnejših tehniških in tehnoloških operacij in procesov v megaprometnih podjetjih s poudarkom na upravljanju globalnih intermodalnih prometnih sistemov, -obvladovanja najnovejše informacijske in telekomunikacijske tehnologije in informacijsko upravljalnih sistemov, -obvladovanja poslovanja in upravljanja organizacije kot sistema, -sposobnost za poglobljeno znanstvenoraziskovalno delo na interdisciplinarnem področju globalnih intermodalnih prometnih sistemov in podsistemov ter tehnologij, -sposobnost samostojnega reševanja problemov, usposobljenost za stalni študij in razvoj novih znanj.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti doktorskega študijskega programa Prometno inženirstvo bodo v okviru splošnih kompetenc pridobili zlasti: -poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov, -sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, -sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, -sposobnost presoje za sprejemanje strateških odločitev, -avtonomnost v znanstveno raziskovalnem delu, -kooperativnost, sposobnost delati v skupini, tudi v mednarodnem okolju -razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju, -vedoželjnost in nagnjenje k usposabljanju za stalni študij, -sposobnost upravljanja s časom, pa tudi z materialnimi, človeškimi in finančnimi viri, -sposobnost mentorstva mlajšim kolegom na univerzi ali v gospodarstvu, -voditi velike strokovne in raziskovalne skupine, -etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, -kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti doktorskega študijskega programa Prometnega inženirstva bodo v okviru predmetno - specifičnih kompetenc pridobili zlasti: - poglobljena znanja matematične vsebine, znanja iz multimodalnih prometnih sistemov, upravljanja integriranega prometnega sistema, raziskovanja prometne ponudbe, modeliranja in simulacij prometnih tokov, transporta v terminalih, tehnologije upravljanja prometne infrastrukture, upravljanja projektov prometne infrastrukture, prometne politike Evropske unije, poslovne politike megaprometnih podjetij, inteligentnih prometnih sistemov, avtomatizacije v prometu, sodobnih prevoznih sredstev, ekonomike globalne prometne industrije, prometne varnosti in simulacijskih modelov varnostnih analiz v prometu, prostorskega načrtovanja in vpliva prometnega sistema na okolje, - nadaljnje poglobljeno razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov v izbranih ozkih podpodročjih prometnega inženirstva, - sposobnost za smiselno reševanje konkretnih problemov na področju intermodalnega prometnega sistema, - sposobnost za stalno reševanje konkretnih problemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov, - sposobnost razumevanja in umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst prometnega inženirstva in tehnike nasploh, - poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja prometnega inženirstva in tehnike, - razumevanje sistemskega pristopa na področju prometnega inženirstva, - razumevanje splošne strukture področja prometnega inženirstva, ter povezanosti z drugimi sorodnimi disciplinami, - razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov na področju prometnega inženirstva, - intenzivno in stalno uporabo informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju v postopku delovanja in upravljanja intermodalnega prometnega sistema, - avtonomno in samozavestno obvladovanje temeljnega znanja na področju prometnega inženirstva, - poznavanje sodobnih tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela transportnih in drugih podjetij, - sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije na na področju prometnega inženirstva, - sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju intermodalnega prometnega sistema, - sposobnost načrtovanja, vodenja in upravljanja velikih investicijskih projektov v razvoju intermodalnega prometnega sistema (razvoj cestnega, železniškega prometnega podsistema), - razvijanje kritične refleksije na področju prometnega inženirstva.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program 2. stopnje. 2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. 3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 45 ECTS, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. 4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Prometno inženirstvo se upošteva uspeh pri predhodnem študiju. Povprečna ocena študija: 100 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in drugimi predpisi. Po merilih za prehode se v drugi letnik študijskega program 3. stopnje Prometno inženirstvo lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 ali - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Prometno inženirstvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študijski program 3. stopnje Prometno inženirstvo konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, opravi zagovor doktorske disertacije in tako zbere 180 ECTS. Študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor*. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Kot ustrezno šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o uvrstitvi na seznam čakajočih člankov za objavo z dodeljenim DOI. *Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu. Pri tem delitev ali prenos prvega avtorstva ni možna.