SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000344

6/2

2024/25

20 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. kem. tehnol. (VS)
diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
diplomirana inženirka kemijske tehnologije (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0711 – Kemijsko inženirstvo in procesi

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. DARKO GORIČANEC, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Besedilo o sprejetju

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica javne Univerze v Mariboru. Študijski program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA je bil akreditiran 23. 10. 2008. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2013, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so s študijskim programom izpolnili obveznosti: Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Opravljene vse študijske obveznosti 2. letnika (60 ECTS) Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne predvideva dokončanja posameznih delov študijskega programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) lahko nadaljujejo študij na magistrskih študijskih programih Kemijsko inženirstvo ali Kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ali na magistrskih programih drugih fakultet v skladu z vpisnimi pogoji.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) se lahko zaposlujejo v naslednjih industrijskih panogah: kemijski, farmacevtski, naftni, petrokemijski, gumarski, usnjarski, strojni, metalurški, nekovinski (steklo, cement, keramika), živilski in tekstilni industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja in varstvu pri delu. Usposobljeni so za vodenje proizvodnje, laboratorijsko delo, razvoj novih proizvodov, nadzor izgradnje obratov itd. Zaposlujejo se lahko v državni upravi, npr. carina, inšpekcije.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o študijskih programih, ki jih ponuja fakulteta, so objavljene na spletni strani - UM FKKT - Študenti: https://www.fkkt.um.si/sl/studenti

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov. Najznačilnejši so: sprotni testi (računski in teoretični), pisni izpit, ustni izpit, računski izpit, teoretični izpit, seminarske naloge, predstavitev seminarske naloge, reševanje problemov, aktivno delo na predavanjih, diplomsko delo in ustni zagovor diplomskega dela. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju. Rezultate izpitov lahko študenti preverijo preko Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) in pri določenih predmetih preko elektronskega podpornega sistema Moodle. Nosilci in izvajalci predmetov so študentom vselej pripravljeni posredovati dodatna pojasnila glede ocenjevanja osebno ali preko elektronske pošte. Uspešnost opravljanja izpitov in študija redno analiziramo in objavljamo v Samoevelvacijskem poročilu UM FKKT, ki je objavljeno na spletni strani: http://www.fkkt.um.si/sl/kakovost

Temeljni cilji študijskega programa

V visokošolskem strokovnem programu Kemijska tehnologija je poudarek na razvijanju sposobnosti študentov, značilnih za aplikativno okolje: - razvoj tehnoloških rešitev z ozirom na njihovo uporabnost; - uporaba spretnosti za reševanje problemov na osnovi tehničnih izkušenj in znanj; - delo v mednarodni delitvi dela in delo v interdisciplinarnih teamih. Na eni strani triletni visokošolski strokovni študij diplomantom omogoča doseganje osnovnih kompetenc za uporabno oz. aplikativno usmerjeno stroko, na drugi strani pa so s tem programom postavljene potrebne osnove za vseživljensko izobraževanje in za nadaljnje podiplomsko izobraževanje. Pomemben cilj študijskega programa je potrebna širina pridobljenih znanj na področju matematike, naravoslovja in tehnoloških aplikacij, kar diplomantom omogoča, da na znanstveni osnovi odgovorno delujejo v analitskih laboratorijih, industriji oz. kjerkoli se zaposlijo. Tako je profil visokošolskega strokovnega študija široko zastavljen. Obsega tehnično (uporabno) kemijo in kemijsko tehnologijo z dodatnimi vsebinami ekonomije, podjetništva in varnosti. Cilj študijskega programa je tudi usklajenost z mednarodnimi priporočili o trajanju in strukturi prvostopenjskih programov, s čemer se doseže potrebno harmonizacijo bolonjskega procesa, prehodnost študentov in izmenljivost profesorjev v evropskem visokošolskem prostoru (EVP oz. EHEA) in (ERA) ter odpira široke možnosti zaposlovanja diplomantov v evropskem prostoru, še posebej tam, kjer poznajo visokošolski strokovni izobraževalni sistem.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Po diplomiranju mora prvostopenjski diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS) biti sposoben: 1. uporabe matematičnih, naravoslovnih in kemijsko tehniških znanj pri reševanju analiznih in tehniških problemov, 2. reševanja konkretnih problemov strokovne analize in sinteze na področju kemije in kemijske tehnologije ter razumeti vpliv tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose, 3. integracije strokovnih spoznanj, tehnik, spretnosti in modernih iženirskih orodij pri reševanju tehnoloških problemov, 4. biti sposoben in imeti nekaj izkušenj pri uporabi ustrezne programske opreme in drugih naprednih orodij, 5. učinkovito komunicirati, tudi v angleščini, in uporabljati moderna predstavitvena orodja, 6. pridobivati znanje iz ustrezne literature in podatkovnih virov vključno z računalniškimi bazami podatkov, 7. delati timsko v multidisciplinarnih skupinah, 8. razuleti principe vodenja in razumeti poslovno prakso, 9. razumeti svojo poklicno in etično odgovornost, 10. razumeti pomen podjetništva, 11. imeti znanje o praktičnih aplikacijah procesne in produktne tehnike (s projekti), 12. biti sposoben samostojnega učenja in imeti potrebo po vseživljenjskem učenju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom Po diplomiranju mora prvostopenjski diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS): 1. poznati ustrezne temeljne vede in njihovo genezo (še posebej matematiko, kemijo, biokemijo, fiziko) za razumevanje, opisovanje in reševanje pojavov v tehnični kemiji in kemijski tehnologiji: a. razumeti osnove kemijske terminologije, nomenklature in uporabe enot, b. poznati osnovne tipe kemijskih reakcij in njihovih osnovnih značilnosti, c. poznati osnove in postopke kemijske analize in karakterizacije spojin, d. poznati značilnosti različnih agregatnih stanj in teorije, ki jih opisujejo, e. poznati osnove termodinamike in njihovo uporabo v kemiji, f. poznati osnove kinetike kemijskih sprememb vključno s katalizo, g. imeti znanje iz sistematike elementov in njihovih spojin vključno s periodnim sistemom, h. poznati najpomembnejše lastnosti alifatskih, aromatskih, heterocikličnih in organokovinskih spojin ter poznati naravo in lastnosti funkcionalnih skupin v organskih molekulah, i. poznati glavne sintezne poti v organski in anorganski kemiji, j. poznati kemijo bioloških molekul in procesov. 2. razumeti splošno strukturo kemijske tehnike in povezanosti med pod-disciplinami, 3. razumeti osnovne principe v kemijski tehniki: a. snovne in energijske bilance, bilance gibalne količine, stroškovne bilance, b. ravnotežje, c. tokovne procese (kemijska reakcija, prenos snovi, energije in gibalne količine) in jih biti sposoben uporabiti za (analitično, numerično in grafično) reševanje raznih kemijsko-tehniških problemov, d. osnovne operacije, 4. opazovati in meriti kemijske lastnosti in spremembe, ter sistematsko in zanesljivo nadzorovati, zapisovati in obdelovati podatke v kemiji in kemijski tehnologiji, 5. uporabiti pridobljeno znanje pri reševanju kvalitativnih in kvantitativnih nalog na področju kemijske tehnologije, 6. razumeti osnovni koncept regulacije procesov, 7. poznati in biti sposoben uporabiti moderne metode procesno-produktnih meritev, 8. prepoznati in dopolnjevati dobro laboratorijsko prakso, izvajati standardne laboratorijske postopke vključno z uporabo instrumentov pri sintezi in analiznih postopkih ter imeti sposobnost podajati in razložiti laboratorijske rezultate, 9. biti sposoben osnovnega razumevanja problematike varnosti, zdravja in okolja ter varnega ravnanja s kemikalijami, glede na njihove fizikalne in kemijske lastnosti ter imeti sposobnost oceniti tveganje glede na uporabljene kemikalije in postopke, 10. razumeti koncept trajnostnega razvoja, 11. razumeti osnovni koncept kemijske produktne tehnike, 12. biti sposoben in imeti nekaj izkušenj pri uporabi ustrezne programske opreme in drugih naprednih orodij, 13. biti sposoben ekonomsko ovrednotiti procese in projekte.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merilih za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kemijska tehnologija, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika in kemijsko inženirstvo. Prehodi iz višješolskih strokovnih programov niso možni. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega stokovnega študijskega programa 1. stopnje Kemijska tehnologija, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni program Kemijska tehnologija konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.