SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000345

6/2

2024/25

17 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. živin. (VS)
diplomirani inženir živinoreje (VS)
diplomirana inženirka živinoreje (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž. kmet.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo uspešno združevali tehnološka znanja pridobljena preko študijskih vsebin s področja agrarne ekonomike, managementa in podjetništva v kmetijstvu, trženjskega upravljanja, kmetijske politike, informatike, digitalizacije ter s specifičnimi sklopi znanj s področja razvijajočih se disciplin razvoja podeželja in trajnostnega kmetijstva.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent bo pridobil sledeče splošne kompetence s področja sposobnosti analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, ki lahko nastopijo v različnem spektru dela s področja živinoreje. Študent bo sposoben obvladovati raziskovalne metode, postopke in procese v živinoreji kot tudi razviti kritično in samokritično presojo ter sposobnost uporabe znanja v praksi je bolj natančno opisana in opredeljena v spodaj navedenih različnih kompetencah. Profilne kompetence (Competency profile) Stopnja poklicnega visokošolskega študija »Živinoreje« omogoča poznavanje naravoslovnih, tehničnih, ekoloških in socialno ekonomskih osnov, tehnologij ter vidikov modernega kmetovanja. Ta stopnja bolj poklicno orientiranega visokošolskega izobraževanja povezuje teoretična znanja s strokovnimi znanji in jih poglobi s praktičnimi izkušnjami. Zato ima program organizirano tudi prakso, z namenom, da bo študent poglobil svoja znanja na različnih področjih dela v živinoreji. V času študija študent pridobi osnovna znanja za interdisciplinarno in k praksi orientirano delo, način študija pa zahteva tudi projektno delo in delo v skupini. Problemsko orientirano delo (PBL) pri posameznih predmetih študija je nadgrajeno z odgovornostjo pri sprejemanju odločitev in poklicno etičnostjo, vse to pa sledi cilju razvijanja kritičnega razmišljanja pri študentih. Ciljne kompetence (Competency goals) Kompetence, ki jih bo študent pridobil v sklopu izobraževanja na visokošolskeem študijskem programu »Živinoreja« so povezane z osnovnimi opredelitvami in jasno postavljenimi cilji, ki jih ta program ima za dosego ustrezno poklicno izobraženega kadra. Jasno postavljeni cilji morajo biti povezani z znanji, ki jih mora študent pridobiti v času svojega izobraževanja. Intelektualne kompetence (Intellectual competency) Študent visokošolskega študijskega programa »Živinoreja« bo bil sposoben: - opisati, oblikovati in komunicirati na področjih, ki so poklicno povezani z njegovim profilom izobraževanja, - bo usposobljen reševati samostojno poklicne naloge, - sposoben analizirati pridobljena teoretična znanja, ki jih je nato rešuje v praksi, - samostojnega učenja. Poklicne in akademske kompetence (Professional and academic competencies) Študent študijskega programa »Živinoreje« bo znal: - uporabiti in kritično oceniti metodologije znotraj posameznih disciplin, -pridobil vpogled v jedro posameznih disciplin, teorij, metodoloških konceptov znotraj področij svojega poklica, - dokumentirati, analizirati in ocenjevati različne tipe disciplin v praksi, - uporabiti in razviti praktična znanja. Praktične kompetence (Practical competencies) Študent študijskega programa »Živinoreje« bo bil: - usposobljen obvladovati vse potrebne poklicne veščine in prevzeti delovne naloge samostojno ob nastopu dela, - usposobljen iskanja pravilnih odločitev, ki so povezane s področjem njegovega izobraževanja, - sposoben sodelovati in delati z drugimi sodelavci znotraj kot tudi izven svoje discipline, - sposoben sodelovati pri razvojnem delu, - član naše družbe z visoko razvito osebno integriteto - odgovoren izobraženec, ki bo deloval v okvirih poklicne etike, - razvil etični odnos do živali in vseh drugih živih biti ter okolja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent bo pridobil znanja s področja razvoja stroke. Prav tako bo pridobil znanja v zvezi z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju živinoreje. Študent bo razvil tudi sposobnost razumevanja splošne strukture temelje živinoreje, ter povezanosti med njenimi poddisciplinami. V primeru konkretnih delovnih problemov, bodo študentje sposobni razumevanja in uporabe metod kritične analize in razvoja teorij. S prakso bodo študentje razvili veščine in spretnosti v uporabi znanja na področju živinoreje.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Živinoreja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Živinoreja, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Živinoreja, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.