SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000346

6/2

2024/25

29 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. ekol. kmet. (VS)
diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (VS)
diplomirana inženirka ekološkega kmetijstva (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

doc. dr. MARTINA ROBAČER, univ. dipl. inž. kmet.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti študente, da bodo lahko: - prispevali k trajnostnemu razvoju kmetijstva s specifičnim poudarkom na ekološkem kmetijstvu, kratkih prehranskih verigah, zelenem turizmu,… - razvijali specifične okolju primerne rešitve z minimalno rabo neobnovljivih virov za trajnostno zaščito prehranskih virov hitro rastoče populacije v svetu, - na podlagi novih učnih in didaktičnih pristopov dosegli ključne kvalifikacije kot so zmožnost timskega dela, interdisciplinarno razmišljanje in samostojno delovanje ter prispevali k modernemu in praktično orientiranem reševanju problemov.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Sposobnost za reševanje konkretnih problemov z uporabo standardnih strokovnih in znanstvenih metod ter postopkov. • Sposobnost povezovanja znanja iz različnih področij (interdisciplinarnost).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Zmožnost samostojnega iskanja optimalnih rešitev problemov z analiziranjem stanja in povezovanjem teorije ter prakse na podlagi celostnega (holističnega) pristopa. • Zmožnost ravnanja na osnovi etične presoje v pridelavi in predelavi ekoloških pridelkov in živil z doslednim upoštevanjem pravil ekološkega kmetijstva, ki zagotavljajo potrošniku hrano najvišje kakovosti z višjo dodano vrednostjo. • Zmožnost sprejemanja avtonomnih strokovnih odločitev in samoiniciativnost. • Sposobnost iskanja novih spoznanj na podlagi rezultatov lastnega raziskovanja. • Sposobnost delovanja po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja ter zavezanost k trajnemu razvoju. • Zmožnost kritične presoje dosežkov znanosti na področju kmetijstva in kakovosti konvencionalnih kmetijskih pridelkov v primerjavi z ekološkimi. • Sposobnost dokumentirati, analizirati in vrednotiti različne kmetijske prakse ter pravilno pozicionirati ekološko kmetijstvo. • Razumevanje shem kakovosti: nacionalnih in evropskih (ekološki, integrirani, geografsko poreklo in označba), prostovoljnih in zasebnih (»Brez GSO«, Demeter,…) ter standardov kakovosti in varnosti s področja kmetijstva (Global GAP, HACCP, IFS,…) in iz drugih področij (npr. »Eko label«, Green destination, poslovna odličnost, ISO standardi…) ter uporabljanje standardov v praksi. • Sposobnost aplikacije interdisciplinarnih spoznanj na področje ekološkega kmetijstva.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Ekološko kmetijstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Ekološko kmetijstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Ekološko kmetijstvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.