SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000347

6/2

2024/25

20 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. agr. (VS)
diplomirani inženir agronomije (VS)
diplomirana inženirka agronomije (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

izr. prof. dr. ANDREJ ŠUŠEK, univ. dipl. inž. kmet.

Študijski program omogoča diplomantu pridobiti vsa potrebna temeljna znanja s področij okoljevarstva, sodobnih tehnik pridelave, trženja in osnov varnosti hrane pridelane na njivah ter pridelave s trženjem okrasnih rastlin. Diplomant bo po končanem študiju strokovnjak – praktik, usposobljen za vodenje moderno organizirane tržno usmerjene družinske kmetije oz. posestva, organiziranje pridelovanja in trženja zelenjave ter okrasnih rastlin kot dodatne dejavnosti na kmetiji, samostojno organiziranje

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM). Senat Univerze v Mariboru je program obravnaval in ga sprejel na seji, dne 25. 10. 2005. Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Vsem visokošolskim študijskim programom, ki jih izvajamo na FKBV je skupno, da razvijajo naslednje skupne splošne kompetence: - sposobnost kritičnega mišljenja in razumevanja problematike s širšega področja kmetijstva, - visoka zavest o pomenu človeka in okolja ter razumevanje kmetijstva kot dejavnosti, ki posega v širši življenjski prostor ljudi - sposobnost uporabe učinkovitih in celovitih pristopov v reševanju aktualnih problemov - sposobnost učinkovitega ustnega in pisnega komuniciranja - spretnost v analiziranju, interpretiranju in uporabi kvantitativnih podatkov in modelov - veščine v rabi informacijske in komunikacijske tehnologije - kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju) - vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev - analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehnoloških rešitev - načrtovanje, izvajanje in nadzor tehnoloških odločitev - odprtost in posluh za druge in priznavanje ter spoštovanje raznolikosti (kultur, ljudi, organizacij). Splošne kompetence izhajajo iz temeljnega znanja predmetov programov in sestavljajo splošni profil diplomanta. Visokošolski strokovni študijski program Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine 1. stopnje omogoča poznavanje naravoslovnih, tehničnih, ekoloških in socialno ekonomskih osnov, tehnologij modernega kmetijstva iz praktičnega in teoretično-znanstvenega vidika. Strokovna znanja so povezana s teoretičnimi, z namenom, da se povežejo v poglobljeno celoto. V skladu s tem v okviru programa organiziramo tudi vaje na terenu, ki spremljajo vse ključne predmete, povezane s stroko (s kmetijstvom).

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Intelektualne kompetence (Intellectual competency20) Študent študijskega programa 'Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine' mora pridobiti: - osnovna teoretična znanja za interdisciplinarno in praktično delo na področjih pridelave okrasnih rastlin, zelenjave in poljščin; - sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri srečanju z izzivom v praksi; - sposobnost opisati, oblikovati in komunicirati o strokovnih temah s področja študijskega programa; - zmožnost kritične in samokritične presoje. Poklicne in akademske kompetence (Professional and academic competencies): - samoiniciativnost in avtonomnost pri strokovnih odločitvah; - sposobnost samostojnega opravljanja poklicnih nalog na strokovnih področjih; - sposobnost prevzemanja odgovornosti; - sposobnost spremljanja, dokumentiranja in analiziranja novosti na posameznih strokovnih področjih; - sposobnost prenosa novih spoznanj iz teorije v prakso. Praktične kompetence (Practical competencies) - sposoben se aktivno vključiti v proizvodne procese na področju vrtnarstva in poljedelstva; - sposoben prepoznati omejitve med integriranem in ekološkem sistemu pridelave ; - osvojili etičnost in zavezanost profesionalni etiki za nenehno skrb za kakovost produktov oz. storitev; - sposoben medsebojnega sodelovanja pri reševanju problemov in nalog.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence, ki jih bo razvil diplomant, so povezane s pridobljenim strokovnim znanjem ter eksperimentalni in neposredni uporabi znanja v praksi. Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine 1. stopnje bodo s študijem pridobili (oz. obvladali) zlasti: - sposobnost samostojno iskati optimalne rešitve konkretnih problemov na svojem strokovnem področju; - sposobnost snovanja, razvijanja in uporabe sodobnih proizvodnih tehnologij v vrtnarstvu in poljedelstvu; - sposobnost vodenja obstoječih proizvodnih postopkov in tehnologij v vrtnarstvu in poljedelstvu; - sposobnost organiziranja in upravljanja proizvodnega procesa; - zmožnost obvladovanja računalniško integrirane proizvodnje; - sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti; - sposobnost interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v proizvodnih sistemih v vrtnarstvu in poljedelstvu; - sposobnost razvoja novih tehnologij pridelave s sočasnim obvladovanjem tako tehniško-tehnoloških, kot tudi ekonomsko-poslovnih vidikov; - sposobnost stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju; - sposobnost uporabe sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju; - obvladovanje temeljnih vprašanj s področja ekonomije, organizacije, marketinga, računovodstva in management; - zmožnost temeljnega tržnega razmišljanja v svojem inženirskem okolju; - obvladovanje projektov in projektne metodologije; - zmožnost razumevanja vsebine temeljnih računovodskih izkazov; - razumevanje temeljnih principov, po katerih deluje sodobno kmetijsko gospodarstvo ali podjetje; - sposobnost delovanja po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja. Študentje bodo v teku študijskega procesa razvili kritično mišljenje, hkrati pa tudi motivacijo in zmožnost za vseživljenjsko učenje. Študent, ki uspešno zaključi študijski program 'Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine' 1. stopnje ima ob koncu študija možnost vertikalne nadgradnje znanja na podiplomskem študiju 2. stopnje.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.