SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000348

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. biosist. inž. (VS)
diplomirani biosistemski inženir (VS)
diplomirana biosistemska inženirka (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

izr. prof. dr. MIRAN LAKOTA, univ. dipl. inž. str.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Diplomanti bodo imeli strokovno znanje za reševanje inženirskih problemov, ki so povezani z okoljem in naravnimi viri, ter proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, uporabo in recikliranjem bioloških pridelkov. Obvladali bodo temeljna inženirska in biološka znanja in bili sposobni reševati probleme s kombiniranjem znanj obeh področij. Sposobni bodo kritično analizirati in voditi znanstvene poskuse in inženirske analize, ki pripomorejo k razvoju ekonomično možnih in okolju sprejemljivih rešitev, ki so praktično izvedljive. Diplomanti bodo razumeli in širili pojem inženirstva v družbi, znali bodo komunicirati, delati in organizirati vodenje v kmetijsko-tehničnih multidisciplinarnih okoljih, ter kontinuirano razvijati profesionalnost in etičnost v svojem življenju

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- poznavanje naravoslovnih, tehničnih, ekoloških in socialno ekonomskih osnov, tehnologij modernega kmetijstva iz praktičnega in teoretično-znanstvenega vidika, - osnovna znanja za interdisciplinarno in praktično znanstveno-raziskovalno delo, - sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev problemskih situacij, - obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje ter uporabe znanja v praksi, - sposobnosti za reševanje konkretnih inženirskih problemov v kmetijstvu z uporabo znanstvenih metod in postopkov ter uporabo znanja na znanstvenem in strokovnem področju. - sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, - obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje, - sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi, - avtonomnost v strokovnem delu, - razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju, - etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, - sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev pri strojniško-bioloških problemih, - kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- poznavanje in razumevanje utemeljitve in zgodovine razvoja temeljne discipline oziroma stroke, - sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju strojniško-bioloških procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov, - koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije, - sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, - razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, - razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju, - sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Biosistemsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Biosistemsko inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Biosistemsko inženirstvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.