SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000349

6/2

2024/25

21 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. vin. in sad. (VS)
diplomirani inženir vinogradništva, vinarstva in sadjarstva (VS)
diplomirana inženirka vinogradništva, vinarstva in sadjarstva (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

red. prof. dr. STANISLAV TOJNKO, univ. dipl. inž. kmet.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Študijski program omogoča poznavanje naravoslovnih, tehničnih, ekoloških in socialno ekonomskih osnov, tehnologij modernega kmetijstva iz praktičnega in teoretično-znanstvenega vidika. Strokovna in praktična znanja so podkrepljena s teoretičnimi, s pomočjo katerih je študent celovito usposobljen za delo na področju sadjarstva, vinogradništva, predelave sadja in vinarstva. V skladu s tem ima študijski program, poleg predpisane prakse, organizirane terenske vaje, kjer se študentje srečajo tudi z aktualno prakso in problematiko, ki spremlja vse ključne predmete, povezane s stroko (s kmetijstvom). V času študija študent pridobi osnovna znanja za interdisciplinarno in praktično znanstveno-raziskovalno delo.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- Sposobnost analize, sinteze in aplikacije bazičnih znanj v konkretnih situacijah v vinogradništvu, vinarstvu in sadjarstvu - Zmožnost obvladovanja raziskovalnih metod za sposobnost kritične presoje in predvidevanja rešitev s prenosom tujih izkušenj v specifične razmere našega okolja - Sposobnost komuniciranja v mednarodnem okolju in kooperativnega sodelovanja v delovnih in raziskovalnih skupinah - Sposobnost sodelovanja v strokovnih združenjih in posledično vplivanje na kmetijsko politiko obravnavanega področja - Sposobnost poznavanja strokovnih rešitev ter avtonomne presoje novih tehnologij za hitrejše prilagajanje vinogradništva in sadjarstva glede na potrebe tržišča ter okoljskih trajnostnih zahtev - Pridobitev osnovnih in interdisciplinarnih znanj za praktično orientirano delo - Sposobnost aktivnega timskega dela ter podkrepitev pridobljenih znanj s projektnim delom - Sposobnost odgovornega sprejemanja odločitev za razvoj konstruktivnega kritičnega pogleda na strokovnem področju - Veščina razvoja poklicne etičnosti

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- pridobitev znanja s področja razvoja stroke z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju vinogradništva, vinarstva in sadjarstva ter na področju predelave grozdja in sadja - Razumevanje in spoznanje vloge dodane vrednosti pridelka ter njegovo plasiranje na tržišče, predvsem v vsebinah trženja in pakiranja pridelkov - Povezovanje teoretičnih znanj s strokovnimi ter poglobitev z aktualnimi praktičnimi izkušnjami - Sposobnost uporabe znanja in tvorbe kritične ocene znotraj disciplin Vinogradništva, vinarstva in sadjarstva ter predelave sadja ter s poddisciplinami (Agrokemija, Biologija, Fiziologija rastlin, Pedologija, Prehrana sadnih rastlin in vinske trte, Varstvo rastlin, Senzorika vina in sadnih produktov itd.) in sorodnimi disciplinami (Agrarna ekonomika, Genetika, Digitalizacija v kmetijstvu, Ekološko kmetijstvo, Kmetijska politika, itd.) - Zmožnost analize in ocenjevanja različnih tipov disciplin v praksi ter uporabe in razvoja praktičnih znanj. - obvladovanje poklicne veščine za celovito in uspešno prevzemanje delovnih nalog - Zmožnost samostojnega dela, ki je povezano s predhodnim poklicnim izobraževanjem ter tvorba pravilnih odločitev, ki so povezane s tem področjem - Razvita osebna integriteta in delovanje v okvirih poklicne etike, - Sposobnost sodelovanja z drugimi znotraj kot tudi izven svoje discipline ter uspešno delovati pri razvojnem delu - Razvita ustrezna intelektualna, poklicna, akademska ter praktična pristojnosti za delo v svojem poklicu - Prevzemanje ključnih in odgovornih vlog pri odločanju in upoštevanju etičnosti v ravnanju do narave in sodelavcev.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.