SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000351

7

2023/24

63 ECTS 120 ECTS

mag. kmet.
magister kmetijstva
magistrica kmetijstva

M.Sc.
Master of Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

red. prof. dr. TATJANA UNUK, univ. dipl. inž. kmet.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%).

Možnosti za nadaljevanje študija

Magister lahko nadaljuje doktorski študij v tujini in doma. Najbolj uspešnim študentom, ki so predvsem zainteresirani za znanstveno-raziskovalno delo, se v tem smislu tako ponuja tudi možnost nadaljevanja magistrske ravni študija na raven doktorata znanosti.

Možnosti za zaposlitev

Drugostopenjski študijski program Kmetijstvo daje magistrantom širok spekter zaposlitvenih možnosti na najodgovornejših mestih v kmetijstvu in spremljajočih dejavnosti. Magister je usposobljen za raziskovalno delo, izobraževanje, kmetijska svetovanja, vodenje proizvodnje in sodelovanje v administrativno upravnem strokovnem delu.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Kmetijstvo je poglobitev poznavanja naravoslovnih, tehničnih in ekoloških tehnologij modernega kmetijstva in agroživilske verige ter njihova nadgraditev oz. specializiranost za posamezno področje kmetijstva. Interdisciplinarnost vsebin in praktično podprta znanja bodo diplomantom omogočalo uporabo znanstvenih metod pri reševanju aktualnih tehnoloških izzivov v praksi in hkrati nudila visok nivo usposobljenosti za samostojno raziskovalno delo ter nadaljevanje študija na tretji stopnji.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Sposobnost razvijanja idej in novih tehnologij • Sposobnost integracije znanj in oblikovanje lastnega stališča • Spodbujanje k timskemu delu in sodelovanju. • Sposobnost primerne komunikacije • Zmožnost kritične in samokritične presoje…. • Zmožnost reševanja konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov ter uporaba znanja na znanstvenem in strokovnem področju. • Sposobnost za samostojno raziskovalno delo • Učne spretnosti za nadaljevanje študija

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Uporaba in nadgradnja znanja, pridobljenega na 1. stopnji študija • Razumevanje, analiza, evalvacija in preprečevanje pojava rizikov v kmetijski pridelavi in predelavi • Razvijanje in posodabljanje tehnoloških postopkov v pridelavi in predelavi hrane • Sposobnost upravljanja in gospodarjenja z naravnimi viri • Sposobnost kritičnega analiziranja ekoloških učinkov pridelave hrane na okolje • Razumevanje vloge kmetijstva v širši družbi • Zagotavljanje kakovosti in natančnosti. • Sposobnost razumevanja interakcije med pridelavo hrane, predelavo hrane, okoljem in zdravjem človeka. • Uspešno komuniciranje z javnostjo • Sposobnost delovanja po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Kmetijstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: – Študijski program 1. stopnje s področja Kmetijstvo (081), Veterinarstvo (0841), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterina (0888) in Živilska tehnologija (0721). – Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij: Biološke in sorodne vede (051), Okolje (052), Kemija (0531), Tehnika (071), Gozdarstvo in lov (082), Ribištvo in akvakultura (083), Medicina (0912, Farmacija (0916), Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija (0917), Hotelirstvo in gostinstvo (1013 in Potovanja, turizem in prosti čas (1015), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega študijskega programa Agrikultura in okolje: Sadjarstvo (4 ECTS), Vinogradništvo (4 ECTS), Zelenjadarstvo (3 ECTS), Kmetijsko inženirstvo (4 ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS), Genetika (5 ECTS) in Biologija celice (4 ECTS). – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo (081), Veterinarstvo (0841), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterina (0888) in Živilska tehnologija (0721). – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Biološke in sorodne vede (051), Okolje (052), Kemija (0531), Tehnika (071), Gozdarstvo in lov (082), Ribištvo in akvakultura (083), Medicina (0912, Farmacija (0916), Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija (0917), Hotelirstvo in gostinstvo (1013 in Potovanja, turizem in prosti čas (1015), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega študijskega programa Agrikultura in okolje: Sadjarstvo (4 ECTS), Vinogradništvo (4 ECTS), Zelenjadarstvo (3 ECTS), Kmetijsko inženirstvo (4 ECTS), Reja domačih živali I (6 ECTS), Genetika (5 ECTS) in Biologija celice (4 ECTS). – Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo (081), Veterinarstvo (0841), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterina (0888) in Živilska tehnologija (0721). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. – Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Biološke in sorodne vede (051), Okolje (052), Kemija (0531), Tehnika (071), Gozdarstvo in lov (082), Ribištvo in akvakultura (083), Medicina (0912, Farmacija (0916), Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija (0917), Hotelirstvo in gostinstvo (1013 in Potovanja, turizem in prosti čas (1015). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja Kmetijstvo (081), Veterinarstvo (0841), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterina (0888) in Živilska tehnologija (0721). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij: Biološke in sorodne vede (051), Okolje (052), Kemija (0531), Tehnika (071), Gozdarstvo in lov (082), Ribištvo in akvakultura (083), Medicina (0912, Farmacija (0916), Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija (0917), Hotelirstvo in gostinstvo (1013 in Potovanja, turizem in prosti čas (1015). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje in sicer povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%). V primeru, da predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100%.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • v drugi letnik študijskega programa 2. stopnje Kmetijstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis magistranta 2. stopnje v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Kmetijstvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede bo priznavala pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, določenih s študijskim programom. Npr. znanje pridobljeno preko modulov vseživljenjskega izobraževanja; primerljive druge oblike znanj ali spretnosti. Osnova za priznavanje je pisna vloga z ustreznimi dokazili, naslovljena na Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve fakultete. Ta priznanje potrdi ali zavrne. Pridobljene kompetence se lahko priznajo kot opravljene študijske obveznosti ali del opravljenih študijskih obveznosti pri posameznih predmetih ali raziskovalnem delu v obsegu, ki ne presega 10 ECTS. Enako velja za priznavanje znanja in spretnosti v okviru vseživljenjskega izobraževanja.

Pogoji za dokončanje študija

Kandidat konča magistrski študij, ko zbere vseh predvidenih 120 ECTS: opravi vse obveznosti študija ter napiše in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.