SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000355

7

2024/25

24 ECTS 120 ECTS

mag. var. preh.
magister varne prehrane
magistrica varne prehrane

M.Sc.
Master of Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

izr. prof. dr. TOMAŽ LANGERHOLC, univ. dipl. kem.

Besedilo o sprejetju

Študijske programe je sprejel: - Senat Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru dne 25. 9. 2006 na 36. redni seji Senata FKBV; - Senat Univerze v Mariboru dne 4. 9. 2007 na 4. redni seji Senata UM. Soglasje k programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije na svoji 5. seji dne 14.12.2007. Soglasje k programu za podaljšanje akreditacije je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije na svoji 91. seji dne 21. 5. 2015.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%).

Možnosti za nadaljevanje študija

Magister lahko nadaljuje doktorski študij v tujini in doma. Najbolj uspešnim študentom, ki so predvsem zainteresirani za znanstveno-raziskovalno delo, se v tem smislu tako ponuja tudi možnost nadaljevanja magistrske ravni študija na raven doktorata znanosti.

Možnosti za zaposlitev

Drugostopenjski študijski program Varnost hrane v prehrambeni verigi daje magistrantom širok spekter zaposlitvenih možnosti na najodgovornejših mestih v kmetijstvu in spremljajočih dejavnosti. Magister je usposobljen za raziskovalno delo, izobraževanje in bo zaposljiv kot upravljalski kader (management), administrativni kader, kot svetovalec za pridelovalce, predelovalce, hotelske in turistične verige in komplekse, ministrstva, vojske, šole in druge institucije ali potrošnike na področju prehrane.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je ponuditi celovit II. stopenjski študij iz področja varnosti hrane v prehrambeni verigi, ki vključuje znanja iz biotehniških ved nadgrajena s specifičnimi vsebinami iz medicinskih ved. Pridobljena znanja bodo omogočala diplomantu razumeti in analizirati, spremljati, evalvirati in preprečevati nihanja v kakovosti in varnosti prehrambenih surovin ter izdelkov kot tudi določiti potencialne dejavnike tveganja za potrošnika in pridelovalca oz. predelovalca, ki so lahko vključeni v novih načinih pridelave hrane, produkcijskih tehnologijah, procesiranju in uživanju hrane. Na podlagi pridobljenih znanj bodo diplomanti lahko ponudili primerne rešitve za odstranitev potencialnih dejavnikov tveganja. Diplomanti bodo usposobljeni za komunikacijo z javnostmi in izobraževanju vseh vpletenih v prehrambeni verigi, vključno s potrošnikom. S predlaganim študijskim programom bodo imeli diplomanti široke kompetence delovanja v sektorju pridelave in predelave hrane kot tudi na področju javnega zdravstva kot tudi v izobraževanju in komunikaciji z javnostmi.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

splošne kompetence: a)kognitivne: - Sposobnosti konceptualnega mišljenja in pravilne implementacije v aplikacijo temeljnih znanj s področja znanstvenih dognanj in laboratorijskih metod. b)osebnostne: - Izgradnja pozitivne samopodobe. - Poznavanje metodologij za vzpodbujanje iniciativnosti, vztrajnosti ter čustvene stabilnosti. c)operativne: - Sposobnosti iskanja informacij in znanja o varni hrani v prehrambeni verigi ter vplivu na zdravje ljudi. - Obvladovanje laboratorijskih metod in orodij potrebnih za celovit pristop k varnosti hrane v prehrambeni verigi. - Sposobnosti analize kritičnih točk za varnost hrane v proizvodnih procesih in sposobnost podajanja predlogov za modifikacijo proizvodnih procesov v živilski industriji v smer zmanjševanja vseh vrst tveganj za okužbe in kontaminacijo živil. - Sposobnosti analize kritičnih točk za varnost hrane v logistiki in distrubiciji živil do potrošnika in za podajanja predlogov za modifikacijo distrubicijskih postopkov v rdeči in zeleni verigi v smer zmanjševanja vseh vrst tveganj za okužbe in kontaminacijo živil. č)odnosne: - Spodbujanje k timskemu delu in sodelovanju. - Usmerjanje na uporabnika. - Razvijanje komunikativnosti glede prehranskih tveganj v nacionalnem in mednarodnem okolju. d)managerske: - Usposabljanje za komunikacije z javnostmi, tudi v kriznih razmerah. - Sodelovanje v postopkih izvedbe tehnoloških modifikacij in inovacij proizvodnih procesov v živilski industriji. - Sposobnosti sprejemanja odločitev in zmožnost prilagoditve spreminjajočim se potrebam. e)organizacijske: - Sposobnosti izrabe in koordinacije virov. - Sposobnosti predvidevanja in planiranja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno-specifične kompetence pridobljene s programom bodo zagotovile diplomantom kompetence iz varnosti hrane, zdravja potrošnika, živali in rastlin ter posredno zdravja okolja skozi koherentnost pristopa »od vil do vilic«. Pridobili bodo sposobnosti povezovanja znanj z različnih področij in aplikacije, ki vključujejo tudi ustrezni monitoring ter metode učinkovitega kontrolnega sistema kot znanje za učinkovito nastopanje na domačih in mednarodnih trgih. - Razumevanje, analiza, evalvacija in preprečevanje nihanj v kvaliteti in varnosti prehrambenih surovin ter izdelkov in določiti potencialne dejavnike tveganja za potrošnika in pri pridelovalcih oz. predelovalca, ki so lahko vključeni v novih načinih pridelave hrane, produkcijskih tehnologijah in procesiranju. - Poznavanje metodologij in metod potrebnih za ustvarjalno reševanje problemov zagotavljanja varne hrane v prehrambeni verigi. - Poznavanje zakonodaje in predpisov s področja označevanja živil in zagotavljanja kakovosti živil. - Zagotavljanje kakovosti, urejenosti in natančnosti. - Preučevanje etične razsežnosti in obravnava teorij morale v zagotavljanju varne hrane v prehrambeni verigi. - Razvite veščine in spretnosti v uporabi znanja na področju varnosti hrane v prehrambeni verigi. Razumel in uporabil bo metode kritične analize v reševanju konkretnih delovnih problemov. Sposoben bo razvijati HACCP v celotni prehrambeni verigi. - Osvojiti napredna znanja iz prehrane za zdravje. Sposoben bo razumeti interakcije med pridelavo hrane, predelavo hrane, okoljem in zdravjem človeka. - Uspešno komuniciranje z javnostmi in obvladovanje riziko managementa.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: – Študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), Naravoslovje, matematika in statistika (05), Zdravstvo in socialna varnost (09), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (102), Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), okoljevarstvena tehnologija (0712) in Živilska tehnologija (0721). – Študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk iz področij: Botanika (5 ECTS), Mikrobiologija ( 4 ECTS), Kemija (5 ECTS), Matematika (5 ECTS), Biokemija (4 ECTS), Varna hrana, 3 (ECTS) in izbirni predmet s kmetijskega področja (4 ECTS). – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), Naravoslovje, matematika in statistika (05), Zdravstvo in socialna varnost (09), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (102), Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), okoljevarstvena tehnologija (0712) in Živilska tehnologija (0721). – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, Botanika (5 ECTS), Mikrobiologija ( 4 ECTS), Kemija (5 ECTS), Matematika (5 ECTS), Biokemija (4 ECTS), Varna hrana, 3 (ECTS) in izbirni predmet s kmetijskega področja (4 ECTS). – Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), Naravoslovje, matematika in statistika (05), Zdravstvo in socialna varnost (09), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (102), Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), okoljevarstvena tehnologija (0712) in Živilska tehnologija (0721). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. – Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), Naravoslovje, matematika in statistika (05), Zdravstvo in socialna varnost (09), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (102), Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), okoljevarstvena tehnologija (0712) in Živilska tehnologija (0721). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. – Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh pri študiju 1. stopnje in sicer povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%). V primeru, da predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100%.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • v drugi letnik študijskega programa 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis magistranta 2. stopnje v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

V procesu izobraževanja na podiplomskem študiju se študentom priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 5 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih vsebinah študijskega programa. Študentom se v procesu izobraževanja na podiplomskem študiju prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 5 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa. Vloge za priznanje znanj in spretnosti, to so raziskovalne naloge, znanstveni in strokovni članki v priznanih strokovnih revijah in strokovni elaborati, pridobljenih pred vpisom v program bo fakulteta obravnavala v skladu s predpisi.

Pogoji za dokončanje študija

Kandidat konča magistrski študij, ko zbere vseh predvidenih 120 ECTS: opravi vse obveznosti študija ter napiše in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.