SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000356

6/2

2024/25

32 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. agr. ekon. (VS)
diplomirani inženir agrarne ekonomike (VS)
diplomirana inženirka agrarne ekonomike (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

08 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

4 – Kmetijske vede

red. prof. dr. KARMEN PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.

Trajanje študija Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Vpisni pogoji V navedene visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Vpisna mesta 20.

Besedilo o sprejetju

Študijski šprogram je bil akreditiran 14. 10. 2005 (Sklep Senata FKBV UM) Soglasje h programom je podal Svet za visokošolstvo Republike Slovenije dne 18. 11. 2005. Zunanja evalvacija programa je bila izvedena v letu 2013 in Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 19. 9. 2013 izdal odločbo o podaljšanju akreditacije.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za prehod iz 1. v 2. letnik so zahtevane opravljene študijske obveznosti in vaje ter izpiti v vrednosti 45 od skupno 60 ECTS (75%). Za prehod iz 2. v 3. letnik so zahtevane opravljene vse študijske obveznosti in vaje iz 1. letnika ter izpiti iz 2. letnika v vrednosti 45 ECTS (100% izpitov iz 1. letnika in 75% izpitov 2. letnika). Skupno je potrebnih najmanj 105 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant se lahko vključi v študijske programe 2. stopnje (Bolonjski študijski program) ali specializacijo na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, katerih študijski programi dovoljujejo vpis kandidatov z dano visokošolsko strokovno izobrazbo.

Možnosti za zaposlitev

Diplomant je usposobljen za kreativno vodenje, inovacijsko načrtovanje in ustvarjanje ter prenašanje znanja v kmetijskem prostoru. njegovo delovno mesto je v kmetijski proizvodnji in predelavi, trgovini in storitvah, šolstvu, raziskovanju, svetovanju, državni upravi in drugje.

Načini ocenjevanja

Ocenjevalna lestvica Priporočene meje za ocene Študent izkaže Odlično (10) 91 – 100 % Izstopajoče, izjemne dosežke Prav dobro (9) 81 – 90 % Zelo kakovostne dosežke Prav dobro (8) 71 – 80 % Kakovostne dosežke Dobro (7) 61 – 70 % Kakovostne dosežke s pomanjklivostmi Zadostno (6) 51 – 60 % Dosežke na minimalni sprejemljivi ravni Nezadostno (5–1) 0 – 50 % Dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo uspešno združevali tehnološka znanja pridobljena preko študijskih vsebin s področja agrarne ekonomike, managementa in podjetništva v kmetijstvu, trženjskega upravljanja, kmetijske politike, informatike, digitalizacije ter s specifičnimi sklopi znanj s področja razvijajočih se disciplin razvoja podeželja in trajnostnega kmetijstva.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Sposobnost razumevanja in kritičnega razmišljanja; • Sposobnost uporabe znanja v praktičnem delu v agroživilskega podjetništva • Razumevanje, aplikacija in interpretacija učinkovitih in celovitih pristopov v reševanju problemov v poslovnem okolju; • Zmožnost prepoznavanja poslovnih idej in organizacija poslovnih procesov; • Sposobnost razvoja in spremljanja tehnološko – ekonomskih postopkov poslovanja na kmetiji, kot samostojni poslovni enoti ali v kmetijskem podjetju. • Pridobijo se sposobnosti za reševanje konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov ter uporabo znanja na znanstvenem in strokovnem področju. • Razvoj veščina avtonomnosti pri strokovnem delu. • Sposobnost analize, sinteze, interpretacije in predvidevanja rešitev (predvsem ekonomskih) posledic v poslovnem okolju. • Sposobnost načrtovanja tehnološko – ekonomskih proizvodno poslovnih procesov. • Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje na področju kmetijstva in agrarne ekonomike. • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej ustne in pisne poslovne komunikacije v domačem in mednarodnem okolju. • Sposobnost kooperativnosti in ekipnega dela, organizacije, načrtovanja in izvedbe v agrarno-živilskem poslovnem okolju. • Veščina razvoja etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki. • Veščine uporabe računalnika in računalniških orodij (tudi specifičnih za kmetijsko in poslovno okolje) in drugih informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• Poznavanje in razumevanje utemeljitve (utemeljitev) in zgodovine (razvoja) visokošolskega strokovnega študijskega programa Agrarne ekonomike in razvoja podeželja 1. stopnje • Razumevanje strukture temeljne discipline Agrarne ekonomike, managementa v kmetijstvu in razvoja podeželja ter povezanosti s poddisciplinami (Teorija odločanja, Trženjsko upravljanje, Sociologija podeželja, Podjetništvo v kmetijstvu, itd.) kot tudi s sorodnimi disciplinami (Digitalizacija v kmetijstvu, Informatika, Ekonomika turizma na podeželju, Trajnostno kmetijstvo, Agroekologija, itd.) • Razumevanje celotnega poslovnega procesa v širših kmetijskih okoljih. • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev problemsko naravnanih situacij v agroživilstvu. • Razvite veščine obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v agrarno – poslovnem okolju. • Razvite veščine kritične in samokritične presoje ter povezovanje interdisciplinarnih znanj v agroživilski praksi. • Sposobnost za reševanje konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod, postopkov in orodij. • Koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost samostojnega povezovanja znanja različnih področij in aplikacije le – tega za namen izvedbe poslovnega procesa. • Usposobljenost interdisciplinarnega akademskega strokovnjaka, ki zna suvereno in kritično povezovati tematsko različne sklope znanj s področja agronomske in živinorejske tehnologije (vključujoč pripadajoča področja predelave) z navedenimi znanji agrarne ekonomike, managementa in informatike v kmetijstvu ter razvoja podeželja • Sposobnost samostojnega prepoznavanja in reševanja konkretnih problemov v agroživilstvu in na podeželju. • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline (stroke). • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih problemov v agrarno - ekonomski praksi. • Razvite veščine poslovne ustne in pisne komunikacije ter ekipnega dela.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski študijski program Agrarna ekonomika in razvoj podeželja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Agrarna ekonomika in razvoj podeželja, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08 (Klasius-P-16)). Vpis višješolskega diplomanta ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Agrarna ekonomika in razvoj podeželja, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ob vpisu študentu prizna pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnost, in sicer v primeru, ko te po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo vsebinam študijskega programa. Osnova za priznavanje je pisna vloga h kateri mora kandidat priložiti ustrezna uradna dokazila ter izvleček programa ali druge pisne dokaze, na osnovi katerih je mogoče presoditi raven pridobljenih kompetenc. Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program.Prizna se lahko za največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS točk. Obveznosti vključujejo tudi prakso v zahtevanem obsegu ter izdelano in uspešno z zagovorom zaključeno diplomo.