SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000360

8/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1088 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. TOMAŽ KRAMBERGER

Osnovni cilj doktorskega študijskega programa Logistika sistemov je usposabljanje vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikov s področja logistike.

Razumevanje teoret./metodo.konceptov

Poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov

Avtonomnost v znan.raziskovalnem delu

Avtonomnost v znanstveno-raziskovalnem delu

Delovanje v globalnih log. verigah

Sposobnost delovanja v globalnih logističnih verigah

Sposobnost analize in reševanje posledic

Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v logističnih sistemih, procesih in funkcijah.

Študijski program je namenjen posameznikom, ki želite postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja.

Besedilo o sprejetju

Svet RS za visoko šolstvo je dal soglasje k izvajanju DOKTORSKEGA študijskega programa 3. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na 1. seji, dne 11.5.2007. Podaljšanje akreditacije Doktorskega študijskega programa Logistika sistemov dne 24.3.2014 - za obdobje 7 let.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za vpis v 2. letnik Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 ECTS. Pogoji za vpis v 3. letnik Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik opraviti vse obveznosti prvega in tekočega letnika.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za zaposlitev

Študent, ki je zaključil doktorski študij 3. stopnje, se lahko zaposli v velikih sistemih gospodarske in negospodarske dejavnosti in v različnih institucijah. Doktorski študij je zanimiv tudi za kandidate z akademskimi ambicijami ter za delo v raziskovalni dejavnosti.

Dodatne informacije

https://fl.um.si/studij/studijski-programi/doktorski-studijski-program/

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju logistike s širokim naravoslovnim in družboslovnim znanjem, ki daje perspektivo razumevanju dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju logistike. Nadalje bodo usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije. Osnovni cilj doktorskega študijskega programa Logistika sistemov je torej usposabljanje znanstvenikov s področja logistike, ki bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja. Gre za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva, državne uprave (logistične organizacije in organizacije s poudarjeno logistično funkcijo, ministrstva, agencije, vojska, policija, carina ipd), znanstvenih inštitutov ter univerz.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

• poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov, • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v logističnih sistemih, procesih in funkcijah, • sposobnost uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah, • avtonomnost v znanstveno-raziskovalnem delu ter poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov, • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, tako v logističnih kot tudi ne-logističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo, • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju, • sposobnost delovanja v globalnih logističnih verigah, • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, • kooperativnost, sposobnost delati v skupini, • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju, • sposobnost mentorstva mlajšim kolegom v inštitutih, na univerzi, v gospodarski družbi itd., • učinkovitost pri izrabljanju virov, ki so na voljo: lastna ustvarjalna in intelektualna sposobnost, razpoložljiv intelektualni kapital (sodelavci), ostali materialni in nematerialni viri (denar, oprema, prostor in čas).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti bodo v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili oziroma usvojili zlasti: • razreševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev, • odkrivanje novih rešitev za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstveno-raziskovalnega področja, • odkrivanje, analiziranje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju oskrbnih verig, logističnih sistemov in logističnih verig z uporabo najnovejših splošnih in specifičnih znanstvenih metod in postopkov, • filozofijo upravljanja, vodenja in nadzora celovitih oskrbovalnih verig, • znanja za determiniranje nalog, preučevanje in modeliranje notranjih procesov in odnosov ter optimiranje stanj oskrbovalnih verig, • znanja za povezovanja znanja z različnih področij in vgradnja v konkretne aplikacije v logističnih in drugih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo, • poznavanje umestitev novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline, • razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi pod-disciplinami, • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v razvijanju novega znanja in pri reševanju konkretnih delovnih problemov, • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov v logistiki, • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov , • samostojno razvijanje novega znanja, • reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev, • odkrivanje novih rešitev za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenoraziskovalnega področja, • razvijanje kritične refleksije.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program 2. stopnje. 2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 31 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje: Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih (8 ECTS), Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom (7 ECTS), Management oskrbovalnih verig prihodnosti (7 ECTS), Ekonomika oskrbovalnih verig (6 ECTS), Metodologija raziskovanja (3 ECTS). 4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. V 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 5. Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje Logistika sistemov se upošteva uspeh predhodnega študija: – povprečna ocena predhodnega študija – 80 % – ocena diplomskega ali magistrskega dela – 20 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 3. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe 3. stopnje z naslednjih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu Logistika sistemov. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.