SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000369

6/2

2024/25

24 ECTS 180 ECTS

dipl. biol. (UN)
diplomirani biolog (UN)
diplomirana biologinja (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

05 – Naravoslovje, matematika in statistika

0511 – Biologija

1 – Naravoslovne vede

red. prof. dr. JANA AMBROŽIČ-DOLINŠEK

Besedilo o sprejetju

Univerzitetni enopredmetni študijski program Biologija je bil sprejet na Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru dne 3. 9. 2008 in na Senatu Univerze v Mariboru dne 23. 9. 2008. Na podlagi 16. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06-UPB - uradno prečiščeno besedilo, št. 59/07-ZŠtip, odločba Ustavnega sodišča št. U-I-370/06-20, Ur. list RS, št. 15/08 in 64/08) in 7. člena Pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. list RS, št. 46/05) je Senat za akreditacijo pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo na svoji 11. seji dne 25. novembra 2008 sprejel sklep o soglasju k uvedbi enopredmetnega študijskega programa 1. stopnje (un./3l.) Biologija. Spremembe in dopolnitve študijskega programa potrjene na: - Svetu akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo dne 18. 12. 2009, - Svetu NAKVIS dne 16. 6. 2011, - Senatu Univerze v Mariboru dne 29. 11. 2011, - Senatu Univerze v Mariboru od 4. - 6. 7. 2012.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS točk. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti: Fizika, Kemija, Biologija celice, Splošna botanika in Splošna zoologija. Za napredovanje v 3. Letnik so pogoj vse opravljene obveznosti 1. letnika in zbranih 60 ECTS točk ter zbranih 45 ECTS točk, ki jih študent pridobi z opravljenimi obveznostmi 2. letnika. Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant programa bo pridobil toliko bioloških znanj in spretnosti, da bo lahko uspešno nadaljeval študij biologije ali ekologije in sorodnih ved na drugi stopnji.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti programa Biologija bodo zaposljivi v javnih (lokalnih, regionalnih, državnih, EU) zavodih, gospodarstvu in zasebnem sektorju, predvsem na vsebinah povezanih z biološkimi materiali oz. organizmi. Pridobili bodo zadostno znanje in veščine za samozaposlovanje in bodo usposobljeni za sodelovanje pri prijavljanju aplikativnih nacionalnih in mednarodnih projektov, vključno s področjem črpanja kohezijskih in strukturnih skladov EU. Sposobni bodo sodelovati pri prijavljanju čezmejnih in mednarodnih raziskovalnih, razvojnih in drugih projektov, sodelovati z naravovarstvenimi nevladnimi organizacijami ipd.

Dodatne informacije

V seštevkih so podane povprečne vrednosti ur za študijski program. Zaradi izbirnih predmetov pri posameznem študentu pride do odstopanj. Samostojno delo študenta obsega 3480 ur.

Druge obveznosti

V prvem letniku so vsi predmeti obvezni. V drugem in tretjem letniku izbere študent v vsakem semestru po en izbirni predmet, skupaj štiri izbirne premete. V drugem in tretjem letniku 20% študijskega programa oblikuje študent po lastnih interesih z izbiro izbirnih predmetov. Obvezna praksa v študijskem programu ni predvidena.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXVIII-7-2010), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXX-2-2012), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXXII-5-2014), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - neuradno prečiščeno besedilo (l. 2015), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009/41 AG (l. 2019) https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf; Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG (Obvestila UM, št. XXXVIII-11-2020); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG (Obvestila UM, št. XXXIX-8-2021). Oblike in načini preverjanja znanja opredeljuje 5. člen pravilnika. Merila in načini preverjanja znanja posameznega predmeta so del Opisa predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani fakultete: https://www.fnm.um.si/index.php/shema/

Temeljni cilji študijskega programa

Biologija je temeljna znanstvena disciplina, ki je osnova za večino naravoslovnih in tudi za mnoge druge vede. Za konkurenčen razvoj Slovenije in EU je v prihodnje potrebno posebej razvijati vede in znanosti s področja naravoslovja in matematike. Ker je biologija hkrati jedro biotehniških ved, njen vpliv narašča tudi na vseh tistih področjih življenja, ki bodo odločilno zaznamovala 21. stoletje. Temeljni cilj študijskega programa Biologija je izobraziti diplomante biologe, ki bodo sposobni razumeti različne segmente žive narave na različnih organizacijskih nivojih (od molekula, celica preko organizem do združbe) in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese. Študentje bodo sposobni uporabljati in kritično vrednotiti osnove sodobnih veščin, praktičnih znanj ter strokovnih in znanstvenoraziskovalnih metod dela v biologiji. Znanje pridobljeno po predlaganem študijskem programi študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa zaposlitev v gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti: - analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja, - spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, ki ne zahtevajo akademske izobrazbe in znanstvenih referenc, - sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti, - premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- Diplomanti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja, ponuditi rešitve ter razumeti posledice naravnih pojavov in procesov na različnih organizacijskih ravneh. - Diplomanti obvladajo osnovne veščine, praktična znanja, raziskovalne metode ter postopke in procese v biologiji in so sposobni razvijati različne samokritične presoje na tem področju. Poznajo sestavine »klasične biologije« - predvsem z vidika biodiverzitete, molekularne biologije in fiziologije ter mejnih področij biologije (biofizika, biokemija, biostatistika, naravovarstvo). - Diplomanti so sposobni uporabe znanja iz naravoslovnih vsebin, predvsem biologije, na različnih ravneh. - Diplomanti so avtonomni v strokovnem delu na področju biologije. - Diplomanti obvladajo komunikacijske sposobnost in spretnosti nasploh ter so sposobni vključevati se v timsko delo tako v domačem kot mednarodnem poslovnem in znanstvenem okolju. - Diplomanti se zavedajo omejitev, ki jih postavlja profesionalna etika na tem področju naravoslovja. - Diplomanti imajo razvit odgovoren odnos do narave in okolja. - Diplomanti imajo odgovoren odnos do človekovih posegov v naravo.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- Diplomantom pozna temeljne teoretične in aplikativne vidike biologije kot stroke ter kot znanstvene discipline. - Diplomanti poznajo posamezne organizacijske in funkcionalne nivoje organizmov od molekul do združb. - Diplomanti so usposobljeni za integracijo znanj različnih naravoslovnih strok. - Diplomanti so usposobljeni za sistemsko mišljenje, ki omogoča vključevanje v interdisciplinarne skupine pri obravnavi bioloških in sorodnih znanstvenih, strokovnih in praktičnih problemov. - Diplomanti so sposobni reševati biološke probleme tako v bazičnem (raziskovalnem) kot aplikativnem (projektno delo v upravi, gospodarstvu) kontekstu.

Pogoji za vpis v program

V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa Biologija se lahko vpiše kandidat, ki je: a) uspešno opravil splošno maturo ali b) uspešno zaključil poklicno maturo v katerem od srednješolskih izobraževalnih programov: Farmacevtski tehnik, Gozdarski tehnik, Hortikulturni tehnik, Kemijski tehnik, Kemijski tehnik (DV), Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine, Veterinarski tehnik, Zdravstvena nega, Zdravstvena nega (SI) ter Živilsko prehranski tehnik in ima opravljen peti predmet splošne mature izključno iz nabora predmetov Biologija, Kemija ali Fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se bodo upoštevala naslednja merila: kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), - splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja naravoslovnih ved, medicine, geografije, okoljskih ved, gozdarstva, kmetijstva in biotehniških ved , ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 2. Prehod iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja biologije, ekologije, medicine, geografije, okoljskih ved, gozdarstva, kmetijstva in biotehniških ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Opomba k točki 2: Po 39. členu ZIVS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004), seveda če visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. V postopku priznavanja mora ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa. Dokazano pridobljene kompetence, ki so ustrezno dokumentirane, se kandidatom priznajo ne glede na to, kje in kako so jih pridobili. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti obsega oddajo vloge, dopolnitve vloge, obravnavo vloge na pristojnem organu članice, izdajo odločbe in postopek za pritožbo kandidata zoper izdani sklep. Če pristojni organ članice na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da znanja in spretnosti po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo kompetencam, ki temeljijo na izobraževalnih ciljih študijskega programa, lahko taka znanja prizna. Priznavanje znanj in spretnosti so definirani v PRAVILNIKU O PRIZNAVANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UNIVERZE V MARIBORU št. 012/2019/2: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija po študijskem programu Biologija so opravljeni vsi izpiti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in skupaj zbranih najmanj 180 ECTS.