SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000372

8/2

2024/25

24 ECTS 240 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

5 – Družbene vede

red. prof. ddr. BORIS ABERŠEK

Besedilo o sprejetju

Podiplomski študijski program tretje stopnje Tehnika - področje izobraževanja je bil sprejet na Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko 20. 6. 2008 in na Senatu Univerze v Mariboru 3. 7. 2008. Na podlagi 51. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06-UPB3) in na podlagi Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04) je Svet za visoko šolstvo na svoji 15. seji dne 12. 3. 2009 sprejel pozitivno mnenje o programu. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 20. 5. 2009 izdalo odločbo št. 60392-125/2009/5, s katero se študijski program vnese v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 17. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 20. 10. 2016 doktorskemu študijskemu programu Tehnika - področje izobraževanja podaljšal akreditacijo za sedem let. Senat Univerze v Mariboru je 28. 11. 2017 potrdil prenovo doktorskega študijskega programa Tehnika - področje izobraževanja po načelih Doktorske šole Univerze v Mariboru.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za napredovanje v 2. letnik mora študent uspešno opraviti študijske obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 50 ECTS. Za napredovanje v 3. letnik mora študent opraviti vse študijske obveznosti iz 1. letnika ter študijske obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 50 ECTS. Za napredovanje v 4. letnik mora študent opraviti vse študijske obveznosti iz 2. letnika in študijske obveznosti iz 3. letnika v obsegu najmanj 50 ECTS.

Možnosti za nadaljevanje študija

Postdoktorski študij.

Možnosti za zaposlitev

V okviru doktorskega študija Tehnika-področje izobraževanja kandidati nadgradijo svoja dodiplomska znanja in kompetence, tako da lahko opravljajo dela in naloge na vseh področjih izobraževanja, od osnovnošolskega, preko srednješolskega, višjega, visokega in univerzitetnega izobraževanja. Poleg tega pa so usposobljeni tudi za samostojno razvojno in raziskovalno delo na zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Zaposlijo se lahko tako v šolstvu, v osnovnih in srednjih tehniških šolah, tehniških gimnazijah, na fakultetah, pa tudi kot organizatorji in vodje izobraževalnih služb in organizatorji ter izvajalci raznih strokovnih izobraževanj v gospodarstvu in negospodarstvu.

Dodatne informacije

V seštevkih so podane povprečne vrednosti ur za študijski program tretje stopnje Tehnika - področje izobraževanja. Zaradi izbirnih predmetov pri posameznem študentu pride do odstopanj. Samostojno delo študenta na študijskem programu tretje stopnje Tehnika - področje izobraževanja obsega 7015 ur.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM : https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXVIII-7-2010), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXX-2-2012), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXXII-5-2014), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - neuradno prečiščeno besedilo (l. 2015), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009/41 AG (l. 2019) https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Oblike in načini preverjanja znanja opredeljuje 5. člen pravilnika. Merila in načini preverjanja znanja posameznega predmeta so del Opisa predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani fakultete: https://www.fnm.um.si/index.php/predstavitev-tudija/podiplomski-tudijski-programi/

Temeljni cilji študijskega programa

- študentom dati poglobljeno znanje s področja izobraževanja v tehniki ter jim predstaviti širino, vlogo, pomen in interdisciplinarnost predstavljenega področja; - dati jim potrebna organizacijska in strokovna znanja o razvoju in raziskavah, tako na področju tehnike, kot tudi na pedagoškem oziroma izobraževalnem področju; - predstaviti moderne metode in tehnologije dela na področju tehnike in jih pri tem usposobiti, da bodo sposobni te metode in tehnologije dela uporabljati, kot tudi slediti razvojnim trendom stroke; - usposobiti jih za samostojno načrtovanje pouka ter strokovno razvijanje predmetnega področja; - predstaviti najnovejše didaktične in pedagoške pristope in metode pri učenju in poučevanju predmetnega področja ter jih seznaniti z modernimi trendi s področja učne tehnologije; - poglobiti teoretična znanja v povezavi s predmetno didaktiko ter razširiti metodološka znanja za reševanje zahtevnih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in razvojnih nalog ter projektov; - usposobiti kandidate za samostojno mednarodno konkurenčno raziskovalno delo s področja izobraževanja v tehniki.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- sposobnost sistemskega mišljenja; - obvladovanje kritične in samokritične presoje; - sposobnost in pripravljenost za kooperativno delo v skupini v domačem in mednarodnem okolju; - sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri reševanju praktičnih problemov; - poglobljeno poznavanje eksperimentalnih in drugih metod za dokazovanje znanstvenih teorij; - sposobnost iskanja različnih virov znanja pri reševanju strokovnih problemov; - etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki na tehničnem in izobraževalnem področju; - iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju strokovnih in znanstvenih projektov; - sposobnost predstavitve rezultatov znanstvenih raziskav na znanstvenih in strokovnih konferencah ter v znanstvenih in strokovnih revijah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- poglobljeno poznavanje izobraževalnega sistema na tehničnem področju v različnih časovnih obdobjih in različnih vzgojno - izobraževalnih sistemih; - poznavanje individualnega in skupinskega raziskovalnega dela na področju izobraževanja v tehniki; - uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju izobraževanja v tehniki; - sposobnost uvrščanja znanstveno-raziskovalnih metod v koncepte in modele vzgojno-izobraževalnega procesa pri tehničnih predmetih v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah; - poglobljeno poznavanje projektnega dela pri načrtovanju pouka; - obvladovanje kvalitativnih raziskav na področju izobraževanja v tehniki; - obvladovanje statističnih metod na področju izobraževanja v tehniki; - obvladovanje metodologije načrtovanja, spremljanja in evalviranja rezultatov in dosežkov v okviru raziskovalnega dela.

Pogoji za vpis v program

V podiplomski (doktorski) študijski program Tehnika – področje izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali: - študijski program druge stopnje; - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004; - visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijski program določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS; dodatne študijske obveznosti določi Oddelek za tehniko glede na smer zaključenega visokošolskega študijskega programa oziroma glede na smer specializacije; - študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Tehnika – področje izobraževanja upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 30 %, ocena magistrskega dela 30 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih tehničnih in pedagoških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje TEHNIKA – PODROČJE IZOBRAŽEVANJA vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja naravoslovnih, tehniških, ekonomskih, okoljskih, družboslovnih in humanističnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja na 3. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom, v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. V postopku priznavanja mora ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa. Dokazano pridobljene kompetence, ki so ustrezno dokumentirane, se kandidatom priznajo ne glede na to, kje in kako so jih pridobili. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti obsega oddajo vloge, dopolnitve vloge, obravnavo vloge na pristojnem organu članice, izdajo odločbe in postopek za pritožbo kandidata zoper izdani sklep. Če pristojni organ članice na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da znanja in spretnosti po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo kompetencam, ki temeljijo na izobraževalnih ciljih študijskega programa, lahko taka znanja prizna. Priznavanje znanj in spretnosti so definirani v PRAVILNIKU O PRIZNAVANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UNIVERZE V MARIBORU št. 012/2019/2: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko uspešno opravi vse, s programom zahtevane obveznosti, in pridobi najmanj 240 ECTS, uspešno izdela doktorsko disertacijo in jo ubrani pred komisijo.