SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000386

6/2

2024/25

20 ECTS 180 ECTS

dipl. org. inf. (VS)
diplomirani organizator informatik (VS)
diplomirana organizatorka informatičarka (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. ANDREJA PUCIHAR, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je sprejel Senat Fakultete za organizacijske vede 20.9.2005 in Senat Univerze v Mariboru 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 30.9.2005. Študijski program je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 30. 8. 2012 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Opredelite pogoje: Študijski program Organizacija in management informacijskih sistemov 1. stopnje (VS) trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij: - na 2. stopnji magistrskega študijskega programa.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov se boste lahko zaposlili v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Diplomanti s podjetniško ambicijo boste sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante za začetek poklicne poti na področju informacijskih sistemov tako, da razvijejo uporabne tehniške, analitične, komunikacijske in vodstvene (managerske) kompetence sodelavca v timu in samostojnega sodelavca za tipična delovna mesta diplomiranega organizatorja informatika. Študijski program je usmerjen v uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za delovanje informacijskega sistema ter razvoj novih aplikacij z naprednimi orodji in storitvami v podjetjih z različnimi dejavnostmi in velikosti kot tudi v javni in državni upravi. V času študija se študenti seznanijo z različnimi delovnimi okolji in prakso reševanja problemov povezanih z razvojem, delovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence diplomanta visokostrokovnega študijskega programa 1. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov (VS): študent pridobi strokovna znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo strokovnih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost ter pri vodenju najzahtevnejšega dela. Sestavni del teh programov je sodelovanje z delovnimi okolji in praktično delo. V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, marveč tudi odnos do uporabe tega znanja, ki je vzgojna komponenta, a neločljivo povezana z izobraževalno. Identificirali smo naslednje kompetence: • kognitivne (analitično, konceptualno mišljenje; raziskovalno učenje; ustvarjalno reševanje problemov), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; • osebnostne (pozitivna samopodoba; iniciativnost; vztrajnost; težnja k uspehu; čustvena stabilnost), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; • operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; • odnosne (občutek za medosebne odnose, komunikativnost, timsko delo in sodelovanje, usmerjenost na uporabnika), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; • managerske (vpliv na druge, avtonomnost pri odločanju, prožnost in prilagodljivost, etičnost), ki so podlaga za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in • organizacijske, ki so podlaga za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobijo in obvladajo zlasti: · zagotavljati IKT podporo končnim uporabnikom in predstaviti IKT rešitve kupcem, · analizirati informacijske potrebe v procesih, · uvajati programske rešitve in usposabljati končne uporabnike za učinkovito uporabo programskih rešitev, · modelirati podatke za relacijske modele, · delati s sistemi za upravljanje baz podatkov, · upravljati informacijsko tehnologijo, · izbirati, razvijati in uporabljati programske rešitve · sodelovati pri načrtovanju in namestitvi programskih rešitev, · uporabljati programske rešitve za analizo podatkov, · programirati in uporabljati razvojna orodja, · komunicirati s poslovnimi uporabniki in tehniškimi strokovnjaki pri opredeljevanju zahtev uporabnikov, · identificirati poslovne probleme in kritično primerjati različne scenarije uporabe informacijske tehnologije, · uporabljati standarde s področja informacijskih sistemov, · vpeljevati postopke za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov · organizirati delo pri projektih razvoja programskih rešitev.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov se lahko vpiše vsakdo, ki je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 60% točk, -splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje ter prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje: Študentom in diplomantom visokošolskih strokovnih študijskih programov FOV in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje ter študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki se vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu. 2. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi: Diplomantom višješolskih študijskih programov, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe in se vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v 2. letnik se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov in mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v 2. letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. Pristojni prodekan, skupaj praviloma s pristojnimi predstojniki oz. namestniki kateder kandidatom, ki izpolnjujejo akreditirane pogoje za vpis v 2. letnik, določijo dodatne obveznosti glede na predhodno opravljene vsebine, ki jih mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v 2. letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo in skupno zbere najmanj 180 ECTS.