SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000388

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. org. posl. sist. (VS)
diplomirani organizator poslovnih sistemov (VS)
diplomirana organizatorka poslovnih sistemov (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. TOMAŽ KERN, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je sprejel Senat Fakultete za organizacijske vede 20.9.2005 in Senat Univerze v Mariboru 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 30.9.2005. Študijski program Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 30. 8. 2012 . Sprememba imena študijskega programa iz Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov v Inženiring poslovnih sistemov je bila potrjena na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 4. 7. 2016, na Senatu Univerze v Mariboru 27. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program Inženiring poslovnih sistemov 1. stopnje (VS) trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij: - na 2. stopnji magistrskega študijskega programa

Možnosti za zaposlitev

Pridobljena diploma vam bo zagotovila ustrezna znanja za zaposlitev v vseh sektorjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti boste nepogrešljivi upravljalci vodstvenih, temeljnih in podpornih procesov v kateri koli organizaciji. Vsaka organizacija se sooča z izzivi izboljševanja učinkovitosti in uspešnosti svojih procesov kakor tudi z vpeljevanjem sodobnih metod in inovativnih pristopov. Za to boste poskrbeli diplomanti študijskih programov s področja inženiringa poslovnih sistemov.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega organizatorja poslovnih sistemov, ki: • razume pomen organiziranosti, delovanja in inženiringa poslovnih sistemov s ciljem uspešnega in učinkovitega delovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov ter razume pomen orkestracije med poslovnimi in delovnimi procesi, • uspešno izvaja naloge v temeljnih poslovnih procesih oskrbovalnih verig in v podpornih procesih ter je sposoben prilagajati delo zahtevam poslovnega okolja s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji, pri tem pa uporablja inženirske principe dizajniranja sodobnih organizacijskih okolij, • uporablja in razvija metode in tehnike za uspešen in učinkovit inženiring poslovnih sistemov ter spremljanje, nadzor in vodenje poslovnih sistemov ter dojema učenje kot vseživljenjski proces.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študij temelji na razvoju kognitivnih, osebnostnih, operativnih, odnosnih, managerskih in organizacijskih kompetencah. Diplomant visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov je usposobljen za: • kvantitativen pristop k inženiringu poslovnih sistemov in procesov: dizajniranje in organiziranje, merjenje in izboljševanje. • prepoznavanje lastnosti poslovnih sistemov in izbiranje najprimernejših organizacijskih pristopov za njihov stalen razvoj, • organizacijsko pripravo in izvedbo inženiringa poslovnih sistemov, vključujoč planiranje in nadzor izvedbe, • vsebinsko poznavanje, planiranje, spremljanje, nadzor in vodenje temeljnih poslovnih in podpornih procesov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov je usposobljen za inženiring, organiziranje, obvladovanje in vzdrževanje temeljnih procesov: • razvoja proizvodov in proizvodnih procesov (izdelkov in/ali storitev), • predvidevanja, planiranja in vodenja proizvodnje izdelkov in/ali storitev, • oskrbovalnih verig: nabavljanja, skladiščenja, prodajanja, transporta in distribucije, • projektnega vodenja: od koncipiranja do nadzora izvedbe, • vzdrževanja delovnih sredstev in naprav, • kontrole in nadzora kakovosti. Usposobljen je za integracijo in orkestracijo podpornih procesov s temeljnimi procesi: • optimizacijo normativov za delo, materialov, delovnih sredstev, rokov, tolerance, • vzdrževanje organizacije integralnih in parcialnih poslovnih in delovnih sistemov, • opredeljevanje enotnih standardov za inženiring in proizvodnjo izdelkov/storitev, • nadzor učinkovitosti inženiringa poslovnih in produkcijskih sistemov, • ugotavljanje delovnih prispevkov skupin, timov oz. enot, • motiviranje zaposlenih za uspehe pri delu, • obvladovanje osnov inženirskih sistemov in varstvo okolja in • smotrno uporabo informacijske tehnologije za podporo temeljnemu transformacijskemu procesu.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov se lahko vpiše vsakdo, ki je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, -splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje ter prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje: Študentom in diplomantom visokošolskih strokovnih študijskih programov FOV in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje ter študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki se vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu. 2. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi: Diplomantom višješolskih študijskih programov, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe in se vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v 2. letnik se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov in mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v 2. letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. Pristojni prodekan, skupaj praviloma s pristojnimi predstojniki oz. namestniki kateder kandidatom, ki izpolnjujejo akreditirane pogoje za vpis v 2. letnik, določijo dodatne obveznosti glede na predhodno opravljene vsebine, ki jih mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v 2. letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanje in spretnosti se priznavanja v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo in skupno zbere najmanj 180 ECTS.